32012R0613[1]

A Bizottság 613/2012/EU rendelete ( 2012. július 9. ) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 613/2012/EU RENDELETE

(2012. július 9.)

a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (9) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1071/2009/EK rendelet III. melléklete úgy rendelkezik, hogy a szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány mintája "[p]antone világosbarna színű".

(2) Az egyöntetűség, valamint az 1071/2009/EK rendelet egységes értelmezésének és alkalmazásának elősegítése érdekében ezt a színt pontosabban meg kell határozni.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1071/2009/EK rendelet 25. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1071/2009/EK rendelet III. mellékletének harmadik sorában a "Pantone világosbarna színű, DIN A4 formátumú cellulózpapír, legalább 100 g/m2" szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

"467-es színkódú pantone világosbarna vagy ahhoz a lehető legközelebb álló színű, DIN A4 formátumú cellulózpapír, legalább 100 g/m2".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 300., 2009.11.14., 51. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0613 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0613&locale=hu