31991D0115[1]

A Tanács határozata (1991. február 25.) a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság létrehozásáról

A TANÁCS HATÁROZATA

(1991. február 25.)

a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság létrehozásáról

(91/115/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Bizottság által benyújtott határozattervezetre ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a gazdaságpolitika és a gazdasági teljesítmények fokozatos közelítésének a gazdasági és monetáris unió első szakaszában történő megvalósításáról szóló, 1990. március 12-i 90/141/EGK tanácsi határozat ( 4 ) szükségessé teszi, hogy egységes mutatók álljanak rendelkezésre, különösen a monetáris, pénzügyi és fizetési mérleg terén;

mivel az Európai Gazdasági Közösség tagállamainak központi bankjai közötti együttműködésről szóló 64/300/EGK határozatot módosító 1990. március 12-i 90/142/EGK tanácsi határozat ( 5 ) különösen a szükségszerűen az egységes felügyeleti mutatóktól függő monetáris politika összehangolásának támogatását célozza;

mivel a Bizottság többéves statisztikai programjának részeként szükséges több évre szóló munkaprogramot létrehozni a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztika területén;

mivel a Tanács az Euratomról szóló 89/382/EGK határozattal ( 6 ) létrehozta az Európai Közösségek Statisztikai Programbizottságát, amely a tagállamok statisztikai intézeteinek képviselőiből áll, hogy szoros együttműködést biztosítson a tagállamok és a Bizottság között a statisztikai program létrehozása során;

mivel a tagállamokban a monetáris és banki statisztikákat a központi bankok, a pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákat pedig különböző intézmények, köztük a központi bankok készítik;

mivel jelenleg nincs olyan testület, amely szoros együttműködést biztosítana a tagállamok és a Bizottság között a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák területén, és amelyben az érintett fő nemzeti intézmények képviseltetnék magukat;

mivel az ilyen együttműködés megvalósulásához, különösen a Gazdasági és Monetáris Unió elérése céljából, szükséges létrehozni az ilyen intézmények képviselőiből álló bizottságot, amelynek feladata segítséget nyújtani a Bizottságnak a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákra vonatkozó többéves munkaprogram elkészítésében és végrehajtásában;

mivel tekintettel a fent említett intézmények tagállamokban betöltött különleges szerepére szükséges, hogy a bizottság saját maga választhassa meg az elnökét;

mivel a statisztikák szempontjából szoros a kölcsönös függőség egyrészről a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-területei, és másrészről a gazdasági statisztikák egyes egyéb területei között;

mivel a tagállamok és a közösségi intézmények részéről a jobb statisztikai információk iránti megnövekedett igény szükségessé teszi az együttműködés javítását a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák felhasználói és készítői között;

mivel a Gazdasági és Monetáris Unió megvalósításának keretében meg kell vizsgálni, hogy a Bizottság feladatai megfelelnek-e bármely jövőbeli Európai központi banki rendszer szükségleteinek,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Ezennel létrejön a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák bizottsága (a továbbiakban: a bizottság).

2. cikk

A bizottság segíti a Bizottságot a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákra vonatkozó többéves munkaprogram elkészítésében és végrehajtásában. A bizottság feladata véleményt nyilvánítani különösen a Tanács, a Bizottság és az azokat segítő különböző bizottságok által végrehajtott politikákhoz szükséges monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák kialakításáról és összehangolásáról.

A bizottságot felkérhetik, hogy nyilvánítson véleményt egyfelől a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák és másfelől egyes más gazdasági statisztikák közötti összefüggésekről, különösen azokról, amelyeken a nemzeti számlák alapulnak. E bizottság munkáját össze kell hangolni a statisztikai programbizottság munkájával.

3. cikk

A Bizottság saját kezdeményezésére és szükség esetén a Tanács vagy az azt segítő bizottságok felkérésére, konzultál a bizottsággal:

a) a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák kidolgozása több évre szóló közösségi programjai létrehozásáról;

b) a Bizottság által a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák többéves programjaiban említett célok eléréséhez tervezett intézkedésekről és az érintett forrásokról és ütemtervekről;

c) bármely más kérdésről, különösen a vonatkozó területeken a statisztikai program létrehozásából vagy végrehajtásából eredő módszertani kérdésekről.

A Bizottság saját kezdeményezésére véleményt nyilváníthat a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg területre vonatkozó statisztikai programok létrehozásához vagy végrehajtásához kapcsolódó bármely kérdésről.

3a. cikk

A bizottság saját kezdeményezésére véleményt nyilváníthat minden olyan statisztikai adatra vonatkozó kérdésben, amely egyrészről a Bizottság és a nemzeti statisztikai hivatalok, másrészről az Európai Monetáris Intézet (EMI) közös érdekeltségébe tartozik. Feladatainak végrehajtása során a bizottság minden érdekelt féllel ismerteti álláspontját.

4. cikk

A bizottság tagállamonként egy, kettő vagy három, alapvetően pénzügyi, monetáris és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó intézményektől érkező képviselőből, a Bizottság legfeljebb három képviselőjéből és az EMI legfeljebb három képviselőjéből áll. Ezenkívül a Monetáris Bizottság képviselője megfigyelőként részt vehet a bizottság ülésein. Minden tagállam, a Bizottság és az EMI egy-egy szavazattal rendelkezik.

A bizottság döntése alapján más szervezetek képviselői, valamint bármely olyan személy, aki hozzá tud járulni a megbeszélésekhez, részt vehet a bizottság ülésein.

5. cikk

A bizottság maga választja elnökét az eljárási szabályzatában meghatározott részletes szabályok szerint.

6. cikk

A bizottság meghatározza eljárásának szabályait.

( 1 ) HL C 212., 1990.8.25., 5. o.

( 2 ) HL C 324., 1990.12.24.

( 3 ) HL C 31., 1991.2.6., 22. o.

( 4 ) HL L 78., 1990.3.24., 23. o.

( 5 ) HL L 78., 1990.3.24., 25. o.

( 6 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991D0115 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991D0115&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01991D0115-19960226 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01991D0115-19960226&locale=hu