31997D0865[1]

A Bizottság határozata (1997. december 5.) a CGA 245 704-nek, a flazaszulfuronnak, a Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis vírusnak, az imazoszulfuronnak, a pimetrozinnak és a szulfoszulfuronnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismerésérőlEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(1997. december 5.)

a CGA 245 704-nek, a flazaszulfuronnak, a Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis vírusnak, az imazoszulfuronnak, a pimetrozinnak és a szulfoszulfuronnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének elvi elismeréséről

(EGT vonatkozású szöveg)

(97/865/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 97/57/EK irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel a 91/414/EGK irányelv (a továbbiakban: irányelv) előírta a növényvédő szerekben felhasználható engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását;

mivel a kérelmezők hat hatóanyagról nyújtottak be dokumentációt a tagállamok hatóságaihoz, a hatóanyagoknak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából;

mivel a Novartis Crop Protection AG 1996. október 15-én benyújtotta a francia hatóságokhoz a CGA 245 704 hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel az ISK Biosciences 1996. december 16-án benyújtotta a spanyol hatóságokhoz a flazaszulfuron hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel a Biosys 1996. július 12-én benyújtotta a holland hatóságokhoz a Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis vírus hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel az Urania Agrochem GmbH 1996. június 27-én benyújtotta a német hatóságokhoz az imazoszulfuron hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel a Novartis Crop Protection AG 1996. szeptember 4-én benyújtotta a német hatóságokhoz a pimetrozin hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel a Monsanto 1996. április 24-én benyújtotta az ír hatóságokhoz a szulfoszulfuron hatóanyagra vonatkozó dokumentációt;

mivel az említett hatóságok tájékoztatták a Bizottságot az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerre vonatkozóan - a III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelmények tekintetében az iratok teljességére vonatkozó első vizsgálat eredményeiről; mivel ezt követően - a 6. cikk (2) bekezdésének előírásaival összhangban - a dokumentációkat a kérelmezők benyújtották a Bizottsághoz és a többi tagállamhoz;

mivel a Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis vírusra és a pimetrozinra vonatkozó dokumentációt 1997. május 29-én átadták a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak;

mivel a CGA 245 704-re vonatkozó dokumentációt 1997. június 19-én átadták a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak;

mivel az imazoszulfuronra és a szulfoszulfuronra vonatkozó dokumentációt 1997. július 11-én átadták a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak;

mivel az irányelv 6. cikkének (3) bekezdése annak közösségi szinten történő hivatalos megerősítését írja elő, hogy a dokumentációt úgy kell tekinteni, mint ami elvben megfelel az irányelv II. mellékletében és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek;

mivel ez a megerősítés szükséges a dokumentáció részletes vizsgálatának lefolytatásához, illetve ahhoz, hogy a tagállamok számára lehetséges legyen az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használatának átmeneti engedélyezése, az irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételekre és különösen - az irányelv követelményeinek szem előtt tartásával - a hatóanyagok és növényvédő szerek részletes értékelésének elvégzésére vonatkozó feltételre tekintettel;

mivel a határozat nem zárja ki azt, hogy a kérelmezőtől további adatokat vagy információkat kérjenek, amennyiben a részletes vizsgálat során úgy tűnik, hogy a határozat meghozatalához ezen információk vagy adatok szükségesek;

mivel a tagállamok és a Bizottság között egyetértés született abban, hogy Franciaország a CGA 245 704 dokumentációjának, Spanyolország a flazaszulfuron dokumentációjának, Hollandia a Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis vírus dokumentációjának, Németország az imazoszulfuron és a pimetrozin dokumentációjának, Írország a szulfoszulfuron dokumentációjának részletes vizsgálatát végezze el;

mivel Franciaország, Spanyolország, Hollandia, Németország és Írország a Bizottságnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy éven belül jelenti vizsgálatának következtetéseit, a felvétel pozitív vagy negatív elbírálására és az ezzel kapcsolatos feltételekre vonatkozó javaslatával együtt; mivel e jelentés kézhezvételekor minden tagállam szakértőinek bevonásával a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretén belül a részletes vizsgálat folytatódik;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az alábbi dokumentációk, figyelemmel a javasolt felhasználásra, elvben megfelelnek az irányelv II. mellékletében, és - legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - az irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek:

1. Az ISK Biosciences által a flazaszulfuronnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1997. május 29-én átadott dokumentáció.

2. A Biosys által a Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis vírusnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1997. május 29-én átadott dokumentáció.

3. A Novartis Crop Protection AG által a CGA 245704-nek a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1997. június 19-én átadott dokumentáció.

4. Az Urania Agrochem GmbH által az imazoszulfuronnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1997. július 11-én átadott dokumentáció.

5. A Novartis Crop Protection AG által a pimetrozinnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1997. május 29-én átadott dokumentáció.

6. A Monsanto által a szulfoszulfuronnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 1997. július 11-én átadott dokumentáció.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. december 5-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 265., 1997.9.27., 87. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997D0865 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997D0865&locale=hu