32007D0845[1]

A Tanács 2007/845/IB határozata ( 2007. december 6. ) a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai közötti, a bűncselekményből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről

A TANÁCS 2007/845/IB HATÁROZATA

(2007. december 6.)

a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai közötti, a bűncselekményből származó jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 30. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjára, valamint 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel a Belga Királyság, az Osztrák Köztársaság és a Finn Köztársaság kezdeményezésére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A határokon átnyúló szervezett bűnözés fő indítéka az anyagi haszonszerzés. Az így szerzett anyagi haszon a még nagyobb nyereség reményében a bűnözés folytatására ösztönöz. Ennek megfelelően a bűnüldözési szolgálatoknak rendelkezniük kell a bűnözői tevékenységek pénzügyi nyomainak felderítéséhez és elemzéséhez szükséges szakismeretekkel. A szervezett bűnözés elleni hatékony küzdelem érdekében biztosítani kell az Európai Unió tagállamai között azon információk gyors cseréjét, amelyek a bűncselekményből származó jövedelmek és az egyéb bűnözői tulajdon felkutatását és lefoglalását eredményezhetik.

(2) A Tanács elfogadta a vagyonnal vagy bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedést elrendelő határozatoknak az Európai Unióban történő végrehajtásáról szóló, 2003. július 22-i 2003/577/IB kerethatározatot (2) és a bűncselekményből származó jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez használt eszközök elkobzásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/212/IB kerethatározatot (3), amelyek a bűncselekményből származó jövedelmek, az ahhoz felhasznált eszközök és ahhoz kapcsolódó egyéb tulajdon befagyasztása és elkobzása terén megvalósuló, büntetőügyekben való igazságügyi együttműködés egyes vonatkozásaival foglalkoznak.

(3) Szoros együttműködésre van szükség a tagállamoknak a tiltott tevékenységből származó, adott esetben elkobozható jövedelem vagy egyéb tulajdon felkutatásában érintett megfelelő hatóságai között, valamint gondoskodni kell az e hatóságok közötti közvetlen kommunikáció biztosításáról.

(4) E célból a tagállamoknak e téren illetékességgel bíró nemzeti vagyon-visszaszerzési hivatalokkal kell rendelkezniük, és biztosítaniuk kell, hogy e hivatalok képesek legyenek a gyors információcserére.

(5) A 2004. szeptember 22-23-án Hágában Ausztria, Belgium, Németország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság által létrehozott Camden vagyon-visszaszerzési ügynökségközi hálózat (Camden Assets Recovery Inter-Agency Network - CARIN) - a bűncselekményből származó jövedelmek és a bűncselekményhez kapcsolódó egyéb tulajdon határokon átnyúló azonosítása, befagyasztása, lefoglalása és elkobzása területén alkalmazott módszerekkel és technikákkal kapcsolatos kölcsönös ismeretek javításának szándékával - már jelenleg is globális szakértői hálózatot alkot. E határozatnak a valamennyi tagállami vagyon-visszaszerzési hivatal közötti információcsere jogalapjának megteremtésével kell kiegészítenie a CARIN-hálózatot.

(6) A Bizottság a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett - "A Hágai Program: Tíz prioritás a következő öt évre" című közleményében a szervezett bűnözés pénzügyi vonatkozásainak kezelésére szolgáló eszközök megerősítése mellett érvelt, többek között a tagállamokban a bűncselekményből származó vagyonnal kapcsolatos operatív bűnüldözési egységek létrehozásának elősegítése révén.

(7) A vagyon-visszaszerzési hivatalok közötti, valamint a vagyon-visszaszerzési hivatalok és más, a bűncselekményből származó jövedelem felkutatásának és azonosításának elősegítésével megbízott hatóságok közötti együttműködés az Európai Unió tagállamainak bűnüldözési hatóságai közötti, információk és bűnüldözési operatív információk cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatban (4) előírt eljárások és határidők alapján valósul meg, beleértve az abban foglalt visszautasítási indokokat is.

(8) Ez a határozat nem érinti a tagállamok pénzügyi hírszerző egységeinek az információcsere terén folytatott együttműködésére vonatkozó rendelkezésekről szóló, 2000. október 17-i 2000/642/IB tanácsi határozat (5) szerinti együttműködési rendelkezéseket, valamint a meglévő rendőrségi együttműködési szabályozást,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A vagyon-visszaszerzési hivatalok

(1) Minden tagállam létrehozza vagy kijelöli saját nemzeti vagyon-visszaszerzési hivatalát, amelynek feladata az olyan, bűncselekményből származó jövedelmek és bűncselekményhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatásának és azonosításának elősegítése, amelyek a büntetőeljárás vagy - amilyen mértékben az érintett tagállam nemzeti joga ezt lehetővé teszi - a polgári eljárás során valamely illetékes igazságügyi hatóság által kibocsátott befagyasztási vagy lefoglalási vagy elkobzási határozat tárgyává válhatnak.

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül az egyes tagállamok a nemzeti jogukkal összhangban két vagyon-visszaszerzési hivatalt is létrehozhatnak vagy kijelölhetnek. Amennyiben valamely tagállam kettőnél több, bűncselekményből származó jövedelem felkutatásának és azonosításának elősegítésével megbízott hatósággal rendelkezik, a legfeljebb két vagyon-visszaszerzési hivatalt nevezhet ki a kapcsolattartó szerepének betöltésére.

(3) Valamennyi tagállam megnevezi az(oka)t a hatóságo(ka)t, amely(ek) e cikk szerint nemzeti vagyon-visszaszerzési hivatalnak tekintendő(k). A tagállamok erről, valamint az esetleges későbbi változásokról írásban értesítik a Tanács Főtitkárságát. Ez az értesítés nem akadályozza meg a bűncselekményből származó jövedelem felkutatásának és azonosításának elősegítésével megbízott egyéb hatóságokat abban, hogy a 3. és 4. cikk alapján információcserét folytassanak egy másik tagállam vagyon-visszaszerzési hivatalával.

2. cikk

A vagyon-visszaszerzési hivatalok közötti együttműködés

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy vagyon-visszaszerzési hivatalaik az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott célok érdekében az információk és legjobb gyakorlatok cseréje révén akár megkeresésre, akár megkeresés nélkül együttműködjenek egymással.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az együttműködést ne akadályozza az egyes vagyon-visszaszerzési hivatalok nemzeti jog szerinti jogállása, függetlenül attól, hogy közigazgatási, bűnüldözési vagy igazságügyi hatóság részét képezik-e.

3. cikk

A vagyon-visszaszerzési hivatalok közötti, megkeresésre végrehajtott információcsere

(1) Valamely tagállam nemzeti vagyon-visszaszerzési hivatala vagy más, bűncselekményből származó jövedelem felkutatásának és azonosításának elősegítésével megbízott tagállami hatósága az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott célokból információszolgáltatás iránti megkereséssel fordulhat egy másik tagállam vagyon-visszaszerzési hivatalához. E célból a 2006/960/IB kerethatározatra és az annak végrehajtása során elfogadott szabályokra kell támaszkodni.

(2) A 2006/960/IB kerethatározatban előírt formanyomtatvány kitöltésekor a kérelmező vagyon-visszaszerzési hivatal meghatározza a tájékoztatáskérés tárgyát és indokait és az eljárás természetét. Továbbá adatokat ad meg a célzott vagy keresett tulajdonnal (bankszámlák, ingatlan, személygépkocsik, jachtok és egyéb nagy értékű tárgyak) és/vagy a vélhetően érintett természetes vagy jogi személyekkel kapcsolatban (pl. név, cím, születési idő és hely, bejegyzés időpontja, részvényesek, székhely). Az ilyen adatoknak a lehető legpontosabbnak kell lenniük.

4. cikk

A vagyon-visszaszerzési hivatalok közötti kérelem nélküli információcsere

(1) A vagyon-visszaszerzési hivatalok vagy a bűncselekményből származó jövedelem felkutatásának és azonosításának elősegítésével megbízott egyéb hatóságok az alkalmazandó nemzeti jogszabályok keretein belül és az arra irányuló megkeresés nélkül információcserét folytathatnak, amennyiben azt szükségesnek tartják ahhoz, hogy egy másik vagyon-visszaszerzési hivatal az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott célokból következő feladatait teljesítse.

(2) A 3. cikk rendelkezéseit az e cikk alapján történő információcsere tekintetében megfelelően alkalmazni kell.

5. cikk

Adatvédelem

(1) Minden tagállam biztosítja, hogy a fennálló adatvédelmi szabályok az ebben a határozatban előírt információcsere során is alkalmazásra kerüljenek.

(2) Az e határozat alapján közvetlenül vagy kétoldalúan továbbított információk felhasználása a fogadó tagállam nemzeti adatvédelmi szabályainak hatálya alá tartozik, ahol az információk ugyanolyan adatvédelmi szabályok alá tartoznak, mintha azokat a fogadó tagállamban gyűjtötték volna össze. Az e kerethatározat alkalmazásával összefüggésben feldolgozott személyes adatok védelmét az Európa Tanácsnak az egyének személyes adataik gépi feldolgozása során való védelméről szóló, 1981. január 28-i egyezménye, valamint - azon tagállamok esetében, amelyek megerősítették - ezen egyezmény 2001. november 8-i, a felügyelő hatóságokról és az adatok határon átnyúló áramlásáról szóló kiegészítő jegyzőkönyve szerint kell biztosítani. A személyes adatoknak a rendőrségi ágazatban való felhasználását szabályozó, az Európa Tanács által kiadott R(87) 15 ajánlás alapelveit is tekintetbe kell venni az ezen kerethatározat szerint megszerzett személyes adatoknak a bűnüldöző hatóságok által történő kezelése során.

6. cikk

A legjobb gyakorlatok cseréje

A tagállamok biztosítják, hogy a vagyon-visszaszerzési hivatalok kicseréljék az illetékes igazságügyi hatóság általi befagyasztási, lefoglalási vagy elkobzási utasítás potenciális tárgyát képező, bűncselekményből származó jövedelmek és bűncselekményhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén végzett tagállami erőfeszítések hatékonyságának javításával kapcsolatos legjobb gyakorlatokat.

7. cikk

Kapcsolat a már meglévő együttműködési szabályokkal

Ez a határozat nem érinti a kölcsönös jogsegélynyújtásra vagy a bűnügyek tekintetében a határozatok kölcsönös elismerésére vonatkozó európai uniós eszközökből, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti két- vagy többoldalú, kölcsönös jogsegélynyújtásról szóló megállapodásokból vagy egyezményekből, valamint a 2000/642/IB határozatból és a 2006/960/IB kerethatározatból eredő kötelezettségeket.

8. cikk

Végrehajtás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 2008. december 18-ig e határozat rendelkezéseivel összhangban teljes mértékben együtt tudjanak működni. A tagállamok ugyanezen időpontig továbbítják a Tanács Főtitkárságának és a Bizottságnak nemzeti joguk bármely olyan rendelkezésének szövegét, amely lehetővé teszi számukra az e határozat értelmében rájuk rótt kötelezettségek teljesítését.

(2) Mindaddig, amíg a tagállamok végre nem hajtják a 2006/960/IB kerethatározatot, az ebben a határozatban szereplő, a kerethatározatra való utalásokat a tagállamok közötti rendőrségi együttműködésre alkalmazandó eszközökre való utalásként kell értelmezni.

(3) A Tanács 2010. december 18-ig a Bizottság által készített jelentés alapján értékeli a tagállamok e határozatnak való megfelelését.

9. cikk

Alkalmazás

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. COSTA

(1) A 2006. december 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 196., 2003.8.2., 45. o.

(3) HL L 68., 2005.3.15., 49. o.

(4) HL L 386., 2006.12.29., 89. o.

(5) HL L 271., 2000.10.24., 4. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0845 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0845&locale=hu