32000D0642[1]

A Tanács határozata (2000. október 17.) a tagállamok pénzügyi hírszerző egységeinek az információcsere terén folytatott együttműködésére vonatkozó rendelkezésekről

A Tanács határozata

(2000. október 17.)

a tagállamok pénzügyi hírszerző egységeinek az információcsere terén folytatott együttműködésére vonatkozó rendelkezésekről

(2000/642/IB)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel a Finn Köztársaság kezdeményezésére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1) Az 1997. június 16-17-i amszterdami Európai Tanács jóváhagyta a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló cselekvési tervet [1]. A cselekvési terv, különösen annak 26. ajánlása e) pontja azt ajánlotta, hogy a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv [2] alapján javítani kell a gyanús műveletekről szóló jelentések átvételére illetékes kapcsolattartási pontok közötti együttműködést.

(2) Valamennyi tagállam létrehozta a pénzügyi hírszerző egységet (FIU) a 91/308/EGK irányelv alapján kapott információk gyűjtésére és elemzésére azzal a céllal, hogy a pénzmosás megakadályozása és leküzdése érdekében megállapítsa az összefüggést a gyanús pénzügyi műveletek és az alapul szolgáló bűnözői tevékenység között.

(3) A szervezett bűnözéssel foglalkozó multidiszciplináris csoporton belül létrehozott, pénzmosással foglalkozó szakértői csoport által elismert célok egyike - a FIU-k és a tagállamok nyomozóhatóságai közötti, valamint a FIU-k multidiszciplináris szervezetén belül folyó információcsere mellett - a FIU-k közötti információcsere mechanizmusának javítása annak érdekében, hogy összefogják a pénzügyi, a bűnüldözési és az igazságügyi ágazatok ismereteit.

(4) A Tanács 1995. márciusi következtetései világossá tették, hogy a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló rendszerek megszilárdítása az abban részt vevő egyes hatóságok szorosabb együttműködésétől függ.

(5) A 91/308/EGK irányelv végrehajtásáról szóló, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott második bizottsági jelentés meghatározza a különböző jogállással rendelkező egyes szervezeti egységek közötti kommunikációt és információcserét még mindig akadályozó nehézségeket.

(6) Szoros együttműködésre van szükség a pénzmosás elleni küzdelemben érintett tagállamok megfelelő hatóságai között, és arra, hogy rendelkezzenek az említett hatóságok közötti közvetlen kommunikációról.

(7) A tagállamoknak már sikerült rendelkezéseket elfogadniuk e tekintetben, főként az "Egmont csoport"-ként ismert, a FIU-k információs világhálózata által javasolt modellértékű egyetértési megállapodásban foglalt elvek alapján.

(8) A tagállamoknak oly módon kell megszervezniük a FIU-kat, hogy biztosított legyen az információk és dokumentumok ésszerű időn belüli továbbítása.

(9) Ez a határozat nem érinti az igazságügyi hatóságok közötti, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményeket vagy rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a pénzmosás elleni küzdelem érdekében felfedett pénzügyi információk átvételére létrehozott vagy kijelölt FIU-k együttműködnek annak érdekében, hogy a nemzeti hatáskörüknek megfelelően a FIU-n belül összegyűjtsék, elemezzék és megvizsgálják azokat az információkat, amelyek pénzmosásra utaló tényekkel kapcsolatosak lehetnek.

(2) Az (1) bekezdés céljából a tagállamok biztosítják, hogy a FIU-k - saját kezdeményezésre vagy kérésre, akár ennek a határozatnak, akár meglévő vagy jövőbeni egyetértési megállapodásoknak megfelelően - kicserélik a rendelkezésre álló olyan információkat, amelyek az információk feldolgozása vagy elemzése, illetve a FIU-nak a pénzmosással kapcsolatos pénzügyi műveleteket és az abban résztvevő természetes vagy jogi személyeket érintő vizsgálata során fontosak lehetnek.

(3) Ha a tagállam FIU-ként rendőrséget jelöl ki, az adott FIU birtokában lévő, az e határozat alapján kicserélendő információkat szolgáltathatja a fogadó tagállam erre kijelölt és az (1) bekezdésben említett területen illetékes hatósága számára.

2. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy e határozat alkalmazásában a FIU az egyes tagállamok egyedüli egysége, amely megfelel az alábbi meghatározásnak:"Nemzeti, központi egység, amely a pénzmosás elleni küzdelem érdekében felelős az olyan felfedett pénzügyi információk átvételéért (és kéréséért, amennyiben az megengedett), elemzéséért és az illetékes hatóságokhoz történő továbbításáért, amelyek gyaníthatóan bűnözésből származó jövedelmekre utalnak, vagy ha azt belső jogszabály vagy szabályzat írja elő."

(2) Az (1) bekezdéssel összefüggésben a tagállam központi egységet hozhat létre a decentralizált szervektől származó vagy nekik szóló információk átvételére, illetve továbbítására.

(3) A tagállamok megjelölik az e cikk értelmében FIU-nak minősülő egységet. Ezt az információt írásban közlik a Tanács Főtitkárságával. Ez az értesítés nem érinti a FIU-k jelenlegi együttműködési kapcsolatait.

3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a FIU-k e határozat szerinti feladatainak ellátását belső jogállásuk ne befolyásolja, függetlenül attól, hogy azok közigazgatási, bűnüldözési vagy igazságügyi hatóságok.

4. cikk

(1) Az e határozat alapján tett minden megkereséshez a megkereső FIU által ismert lényeges tények rövid ismertetését csatolják. A megkeresésben a FIU megjelöli a kért információ felhasználásának módját.

(2) Ha e határozat alapján megkeresést terjesztenek elő, a megkeresett FIU az összes vonatkozó információt megadja, beleértve a rendelkezésre álló pénzügyi információkat és a kért bűnüldözési adatokat anélkül, hogy a tagállamok között alkalmazandó egyezmények vagy megállapodások szerinti formális megkeresésre igényt tartana.

(3) Egy FIU megtagadhatja az olyan információk felfedését, amelyek a megkeresett tagállamban folyó nyomozást akadályozhatják, vagy kivételes körülmények esetén, ha az információk felfedése aránytalanul hátrányosan érintené egy természetes vagy jogi személy, vagy az érintett tagállam jogos érdekeit, illetve egyébként nem lenne összhangban a nemzeti jog alapelveivel. Az elutasítást megfelelően indokolni kell az információt kérő FIU számára.

5. cikk

(1) Az e határozat alapján beszerzett információkat vagy dokumentumokat az 1. cikk (1) bekezdésében előírt célokra kell felhasználni.

(2) Az információk vagy dokumentumok e határozat alapján történő továbbítása során, a továbbító FIU korlátozhatja vagy feltételekhez kötheti az információknak az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célra történő felhasználását. Az információt fogadó FIU minden ilyen korlátozásnak és feltételnek. köteles eleget tenni.

(3) Ha a tagállam a továbbított információkat vagy dokumentumokat nyomozás vagy büntetőeljárás során kívánja felhasználni az 1. cikk (1) bekezdésében megállapított célokra, a továbbító tagállam nem tagadhatja meg hozzájárulását ehhez a felhasználáshoz, kivéve, ha ezt nemzeti jogán alapuló korlátozás, vagy a 4. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek alapján teszi. A hozzájárulás megtagadását megfelelően indokolni kell.

(4) A FIU-k minden szükséges intézkedést megtesznek, beleértve a biztonsági intézkedéseket is, annak biztosítására, hogy az e határozat alapján szolgáltatott információkhoz más hatóságok, szervezetek vagy hivatalok ne férhessenek hozzá.

(5) A továbbított információk az Európa Tanácsnak a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló, 1981. január 28-i egyezményének megfelelően védelemben részesülnek - figyelembe véve az Európa Tanácsnak a személyes adatok rendőrségi felhasználásának szabályozásáról szóló, 1987. szeptember 15-i R(87)15. ajánlását - legalább ugyanazon, a bizalmasságra és a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok által, mint amelyeket a megkereső FIU-ra vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján alkalmazni kell.

6. cikk

(1) A FIU-k az alkalmazandó nemzeti jog keretében, és erre irányuló megkeresés nélkül is kicserélhetik a megfelelő információkat.

(2) Az e cikk alapján továbbított információkra az 5. cikket kell alkalmazni.

7. cikk

A tagállamok biztosítják és elfogadják a FIU-k közötti kommunikáció megfelelő és védett csatornáit.

8. cikk

Ezt a határozatot azoknak a kötelezettségeknek sérelme nélkül kell végrehajtani, amelyek a tagállamokat az Europol egyezményben megállapítottak szerint az Europollal szemben terhelik.

9. cikk

(1) Ez a határozat nem érinti a FIU-k közötti együttműködésnek - a tagállamok között megkötött vagy megkötendő egyetértési megállapodásokban kifejezett - szintjét, amennyiben az megfelel e határozatnak, illetve annak rendelkezéseit meghaladja. Ha e határozat rendelkezései meghaladják a tagállamok között megkötött bármely egyetértési megállapodás rendelkezéseit, a határozat hatálybalépésétől számított két év elteltével az adott egyetértési megállapodás helyébe ez a határozat lép.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy legkésőbb e határozat hatálybalépését követő három évvel képesek e határozat rendelkezéseinek megfelelő teljes együttműködésre.

(3) A Tanács e határozatnak a hatálybalépéstől számított négy éven belül értékeli, hogy a tagállamok megfelelnek-e annak, és további rendszeres értékelések elvégzéséről határozhat.

10. cikk

Ezt a határozatot alkalmazni kell Gibraltárra. Ennek érdekében, a 2. cikk ellenére, az Egyesült Királyság értesítheti a Tanács Főtitkárságát a Gibraltárban található FIU-ról.

11. cikk

Ez a határozat 2000. október 17-én lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2000. október 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

É. Guigou

[1] HL C 251., 1997.8.15., 1. o.

[2] HL L 166., 1991.6.28., 77. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000D0642 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000D0642&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére