Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

32006R0117[1]

A Bizottság 117/2006/EK rendelete ( 2006. január 24. ) bioetanolként való Közösségen belüli felhasználásra szánt boralkohol értékesítését célzó versenytárgyalási eljárás indításáról

A BIZOTTSÁG 117/2006/EK RENDELETE

(2006. január 24.)

bioetanolként való Közösségen belüli felhasználásra szánt boralkohol értékesítését célzó versenytárgyalási eljárás indításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikkére,

mivel:

(1) A piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000. július 25-i 1623/2000/EK bizottsági rendelet (2) többek között meghatározza a borpiac közös szervezéséről szóló, 1987. március 16-i 822/87/EGK tanácsi rendelet (3) 35., 36. és 39. cikkében, valamint az 1493/1999/EK rendelet 27., 28. és 30. cikkében említett lepárlással nyert, és az intervenciós hivataloknál tárolt alkoholkészlet elhelyezésének részletes szabályait.

(2) Az 1623/2000/EK rendelet 92. cikkével összhangban versenytárgyalási eljárást kell indítani kizárólag az üzemanyag-ágazatban történő, bioetanolként való Közösségen belüli felhasználásra szánt boralkohol értékesítésére a közösségi boralkoholkészletek csökkentése, illetve az 1623/2000/EK rendelet 92. cikkével összhangban elismert vállalkozások folyamatos ellátásának biztosítása érdekében.

(3) Az euro bevezetésével kapcsolatos agromonetáris intézkedések megállapításáról szóló, 1998. december 15-i 2799/98/EK tanácsi rendelettel (4) összhangban 1999. január 1-jétől az ajánlati árat és a biztosítékokat euróban kell kifejezni, és a kifizetéseket is euróban kell teljesíteni.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Bioetanolként való Közösségen belüli felhasználásra szánt boralkohol értékesítésére 4/2006/EK számmal versenytárgyalási eljárás indul.

A szóban forgó alkoholt a 822/87/EGK rendelet 35. és 36. cikkével, valamint az 1493/1999/EK rendelet 27., 28. és 30. cikkével összhangban történő lepárlással nyerték, és azt a tagállami intervenciós hivatalok tárolják.

(2) Az eladásra kínált összmennyiség 666 095,04 hektoliter 100 térfogat-százalékos alkohol, amely a következőképpen oszlik meg:

a) a 31/2006/EK hivatkozási számú tétel 50 000 hektoliter 100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;

b) a 32/2006/EK hivatkozási számú tétel 100 000 hektoliter 100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;

c) a 33/2006/EK hivatkozási számú tétel 50 000 hektoliter 100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;

d) a 34/2006/EK hivatkozási számú tétel 100 000 hektoliter 100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;

e) a 35/2006/EK hivatkozási számú tétel 100 000 hektoliter 100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;

f) a 36/2006/EK hivatkozási számú tétel 50 000 hektoliter 100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;

g) a 37/2006/EK hivatkozási számú tétel 100 000 hektoliter 100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;

h) a 38/2006/EK hivatkozási számú tétel 100 000 hektoliter 100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;

i) a 39/2006/EK hivatkozási számú tétel 16 095,04 hektoliter 100 térfogat-százalékos alkoholt foglal magában;

(3) A tételeket alkotó tartályok helyét és hivatkozási számait, az egyes tartályokban tárolt alkohol mennyiségét, az alkoholtartalmat és az alkohol jellemzőit e rendelet I. melléklete tartalmazza.

(4) Kizárólag az 1623/2000/EK rendelet 92. cikkével összhangban elismert cégek vehetnek részt a versenytárgyalási eljárásban.

2. cikk

Az értékesítésre az 1623/2000/EK rendelet 93., 94., 94b., 94c., 94d., 95-98., 100. és 101. cikkével, valamint a 2799/98/EK rendelet 2. cikkével összhangban kerül sor.

3. cikk

(1) Az ajánlatokat az alkoholt raktáron tartó, a II. mellékletben szereplő intervenciós hivatalokhoz kell benyújtani vagy ajánlott levélben e hivatalok címére elküldeni.

(2) Az ajánlatokat zárt borítékban kell elhelyezni, amelyen a következő megjelölés szerepel: "Ajánlattétel - bioetanolként való Közösségen belüli felhasználást célzó 4/2006/EK versenytárgyalási eljárás"; ezt a borítékot pedig az érintett intervenciós hivatal címével ellátott borítékba kell helyezni.

(3) Az ajánlatoknak legkésőbb 2006. március 1-jén (brüsszeli idő szerint) 12.00 óráig kell beérkezniük az érintett intervenciós hivatalhoz.

4. cikk

(1) Ahhoz, hogy az ajánlatot figyelembe lehessen venni, annak összhangban kell lennie az 1623/2000/EK rendelet 94. és 97. cikkével.

(2) Ahhoz, hogy az ajánlatot figyelembe lehessen venni, annak benyújtásával egyidejűleg csatolni kell:

a) a 100 térfogat-százalékos alkohol után hektoliterenként fizetendő 4 euro ajánlati biztosítéknak a szóban forgó alkoholt tároló érintett intervenciós hivatalnál történt letétbe helyezéséről szóló igazolást;

b) az ajánlattevő nevét és címét, az ajánlati felhívás hivatkozási számát, a 100 térfogat-százalékos alkohol hektoliterenkénti, euróban meghatározott ajánlati árát;

c) az ajánlattevő kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy tiszteletben tartja a szóban forgó versenytárgyalási eljárásra vonatkozó valamennyi rendelkezést;

d) az ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben:

i. lemond mindenféle, a neki esetleg odaítélt termék minőségével és jellemzőivel kapcsolatos reklamációról;

ii. hajlandó alávetni magát valamennyi, az alkohol rendeltetési helyét és felhasználását érintő ellenőrzésnek;

iii. magára vállalja a bizonyítás terhét az alkoholnak a szóban forgó ajánlati felhívásban megállapított feltételekkel összhangban történő felhasználását illetően.

5. cikk

Az e rendelettel indult versenytárgyalási eljárásra vonatkozó, az 1623/2000/EK rendelet 94a. cikkében előírt közleményeket el kell juttatni a Bizottsághoz az e rendelet III. mellékletében szereplő címre.

6. cikk

A mintavétel formai követelményeit az 1623/2000/EK rendelet 98. cikke határozza meg.

Az intervenciós hivatal rendelkezésre bocsátja az eladásra kínált alkohol jellemzőire vonatkozó valamennyi szükséges információt.

Az érintett intervenciós hivatalnál valamennyi érdeklődő mintát kaphat az eladásra kínált alkoholból; a mintavételt az érintett intervenciós hivatal képviselője végzi.

7. cikk

(1) A tagállamok eladásra kínált alkoholt tároló intervenciós hivatalai végrehajtják a megfelelő ellenőrzéseket annak érdekében, hogy meggyőződjenek az alkohol jellegéről a végső felhasználás során. E célból:

a) értelemszerűen alkalmazhatják az 1623/2000/EK rendelet 102. cikkében előírt rendelkezéseket;

b) a magmágneses rezonanciaelemzés alkalmazásával ellenőrzéseket végezhetnek a mintákon az alkohol jellegének vizsgálatára vonatkozóan a végső felhasználás során.

(2) Az (1) bekezdésben említett ellenőrzések költségeit az alkoholt megvásárló vállalkozások viselik.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 24-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb a 2165/2005/EK rendelettel (HL L 345., 2005.12.28., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 194., 2000.7.31., 45. o. A legutóbb az 1820/2005/EK rendelettel (HL L 293., 2005.11.9., 8. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 84., 1987.3.27., 1. o. Az 1493/1999/EK rendelettel hatályon kívül helyezett rendelet.

(4) HL L 349., 1998.12.24., 1. o.

I. MELLÉKLET

SZÖVEG HIÁNYZIK

II. MELLÉKLET

A 3. cikkben említett, alkoholt raktározó intervenciós hivatalok

Onivins-Libourne-

FEGA-

AGEA-

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal-

III. MELLÉKLET

Az 5. cikkben említett cím

Európai Bizottság (Commission européenne)

Direction générale de l'agriculture et du développement rural, unité D-2 (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság, D-2 csoport)

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 298 55 28

E-mail cím: agri-market-tenders@cec.eu.int

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0117 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0117&locale=hu

Tartalomjegyzék