32013L0061[1]

A Tanács 2013/61/EU irányelve ( 2013. december 17. ) a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek a francia legkülső régiók és különösen Mayotte vonatkozásában történő módosításáról

A TANÁCS 2013/61/EU IRÁNYELVE

(2013. december 17.)

a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek a francia legkülső régiók és különösen Mayotte vonatkozásában történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) Az 2012/419/EU európai tanácsi határozat (3) alapján Mayotte 2014. január 1-jétől az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 355. cikkének (2) bekezdése szerinti tengerentúli országok és területek jogállása helyett az EUMSZ 349. cikke szerinti, legkülső régiók jogállásával rendelkezik. A jogállás változása miatt Mayotte-ra alkalmazni kell a jövőben uniós adóügyi rendelkezéseket.

(2) Mayotte helyzete a hozzáadottérték-adó (héa) és a jövedéki adó szempontjából hasonló lesz a többi francia legkülső régióéhoz (Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Réunion és Saint-Martin), amelyek nem tartoznak a 2006/112/EK tanácsi irányelv (4), valamint a 2008/118/EK tanácsi irányelv (5) területi hatálya alá, ezért tehát Mayotte-ot az EUMSZ szerinti új jogállása megszerzésének időpontjától kezdődően ki kell vonni az említett irányelvek területi hatálya alól. Következésképpen a 2006/112/EK irányelv, valamint a 2008/118/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseit ki kell igazítani, és ezzel egyidejűleg a francia tengerentúli területekre vonatkozó alkalmazásukat egyértelművé kell tenni.

(3) Annak egyértelmű megfogalmazása érdekében, hogy Mayotte és a többi francia legkülső régió - függetlenül a francia jog szerinti jogállásuk esetleges megváltozásától - nem tartozik a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelv hatálya alá, az említett rendeleteknek e régiókra vonatkozóan az EUMSZ 349. cikkére, illetve 355. cikkének (1) bekezdésére való hivatkozást kell tartalmazniuk.

(4) A 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkében, valamint 355. cikkének (1) bekezdésében említett francia területek;".

2. cikk

A 2008/118/EK irányelv 5. cikke a következőképpen módosul:

(1) a (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkében, valamint 355. cikkének (1) bekezdésében említett francia területek;".

(2) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Franciaország nyilatkozat útján értesítést adhat, hogy a nyilatkozat letétbe helyezését követő második hónap első napjától kezdődően ezen irányelv és az 1. cikkben említett irányelvek alkalmazandók a (2) bekezdés b) pontjában említett területekre - a különlegesen távoli fekvésükhöz való alkalmazkodáshoz szükséges intézkedésekre figyelemmel - az 1. cikkben említett jövedéki termékek mindegyike vagy egy része vonatkozásában.".

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2014. január 1-jétől megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 2015. január 1. előtt megküldik a Bizottságnak.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv 2014. január 1-én lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. LINKEVIČIUS

(1) 2013. december 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.)

(2) 2013. október 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.)

(3) Az Európai Tanács 2012/419/EU határozata ( 2012. július 11. ) Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának módosításáról (HL L 204., 2012.7.31., 131. o.).

(4) A Tanács 2006/112/EK irányelve ( 2006. november 28. ) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(5) A Tanács 2008/118/EK irányelve ( 2008. december 16. ) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 9., 2009.1.14., 12. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013L0061 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013L0061&locale=hu