31993L0015[1]

A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április 5.) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalomba hozatalára és felügyeletére vonatozó rendelkezések harmonizációjáról

A TANÁCS 93/15/EGK IRÁNYELVE

(1993. április 5.)

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalomba hozatalára és felügyeletére vonatozó rendelkezések harmonizációjáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

az Európai Parlamenttel együttműködve ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a Szerződés 8a. cikke előírja a belső piac legkésőbb 1992. december 31-ig történő létrehozását; mivel a belső piac egy olyan belső határok nélküli térség, amelyben a Szerződés rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása;

mivel a Szerződés 100a. cikk (3) bekezdése előírja, hogy a Bizottság a biztonságot érintő javaslataiban a védelem magas szintjét vegye alapul;

mivel az áruk szabad mozgásának előfeltétele, hogy bizonyos alapvető feltételek teljesüljenek; mivel, különösen a robbanóanyagok szabad mozgásának előfeltétele a robbanóanyagok forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályok összehangolása;

mivel a polgári felhasználású robbanóanyagokra részletes nemzeti szabályok vonatkoznak, különösen a biztonság és a megbízhatóság követelményeinek tekintetében; mivel ezek a nemzeti szabályok különösen azt írják elő, hogy a forgalombahozatali engedély csak akkor adható meg, ha a robbanóanyagokat számos vizsgálatnak alávetették;

mivel az ilyen robbanóanyagok forgalomba hozatalát szabályozó rendelkezések harmonizációjának előfeltétele, hogy az eltérő nemzeti szabályokat az e termékek szabad mozgásának biztosítása érdekében, a biztonság és a megbízhatóság optimális szintjeinek csökkentése nélkül harmonizálják;

mivel ez az irányelv csak azokat az alapvető követelményeket határozza meg, amelyeknek a robbanóanyagoknak a megfelelőségértékelési eljárások során meg kell felelniük; mivel az alapvető követelményeknek való megfelelés bizonyítási folyamatának megkönnyítése érdekében nagyon hasznos lenne európai szinten harmonizált, különösen a robbanóanyagok vizsgálatára vonatkozó szabványok felállítása; mivel ilyen szabványok jelenleg nem léteznek;

mivel az európai szinten harmonizált szabványokat magánjogi szervezetek állítják fel, és azoknak meg kell őrizniük nem kötelező jellegüket; mivel ebben az összefüggésben az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN) ismerik el a harmonizált szabványok elfogadására a Bizottság, a CEN és a CENELEC közötti együttműködés 1984. november 13-án ratifikált általános iránymutatásainak megfelelően hatáskörrel rendelkező két szerv egyikének; mivel ennek az irányelvnek az alkalmazásában a "harmonizált szabvány" egy olyan műszaki előírás, amelyet a CEN, a Bizottság felhívására a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) és az említett általános iránymutatás alapján fogadott el;

mivel a Tanács a műszaki összehangolási irányelvekben használni kívánt, megfelelőségértékelési eljárások különböző szakaszainak moduljairól szóló, 1990. december 13-i 90/683/EGK határozatában ( 5 ) harmonizált eszközöket vezetett be a megfelelőségértékelési eljárások alkalmazásának tekintetében; mivel e moduloknak a robbanóanyagokra történő alkalmazása lehetővé teszi az érintett robbanóanyagok természetének figyelembevételével a gyártók és a megfelelőségértékelési eljárások alkalmazásáért felelős szervezetek felelősségének megállapítását;

mivel a robbanóanyagok szállítására vonatkozó szabályokat a biztonság tekintetében nemzetközi egyezmények és megállapodások tartalmazzák; mivel nemzetközi szinten a veszélyes áruk (beleértve a robbanóanyagokat) szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlások léteznek, amelyek köre túlterjed a Közösség keretein; mivel ennek következtében ez az irányelv nem érinti a szállítás szabályait;

mivel a fogyasztók védelme és a közbiztonság érdekében megfelelő intézkedéseket kell tenni a pirotechnikai cikkek tekintetében; mivel e területen egy kiegészítő irányelv elfogadását tervezik;

mivel az ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó termékek meghatározásának az ezen termékeknek a fent említett ajánlásokban megállapított meghatározásán kell alapulnia;

mivel ennek az irányelvnek a hatálya kiterjed a lőszerre is, azonban csak a szállítás ellenőrzése és az azzal összefüggő intézkedések tekintetében; mivel a lőszer szállítására a fegyverek szállításához hasonló feltételek vonatkoznak, a lőszer szállítását a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 91/477/EGK irányelvben ( 6 ) megállapítottakhoz hasonló rendelkezéseknek kell szabályozniuk;

mivel a robbanóanyagokat előállító és felhasználó munkavállalók egészségét és biztonságát is védeni kell; mivel egy, többek között a robbanóanyagok előállításával, tárolásával és felhasználásával foglalkozó munkavállalók egészségét és biztonságát is érintő kiegészítő irányelv van előkészületben;

mivel az ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó robbanóanyag vagy lőszer jogosulatlan birtoklása vagy használata miatt a közbiztonság elleni komoly fenyegetés vagy támadás esetén helyénvaló megengedni a tagállamoknak, hogy ennek az irányelvnek a rendelkezéseitől a szállítás tekintetében eltérhessenek;

mivel szükség van közigazgatási együttműködési mechanizmusok létrehozására; mivel ezzel kapcsolatban helyénvaló, ha az illetékes hatóságok álláspontjaikat a Tanácsnak a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági szabályozás helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1981. május 19-i 1468/81/EGK rendeletére ( 7 ) alapozzák;

mivel ez az irányelv nem érinti a tagállamoknak azt a hatáskörét, hogy a robbanóanyagok és lőszer tiltott kereskedelme megelőzése céljából megtegyék a szükséges intézkedéseket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

(1) Ennek az irányelvnek a hatálya a (2) bekezdésben meghatározott robbanóanyagokra terjed ki.

(2) Robbanóanyag a veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlások szerint ilyennek minősülő, és az ajánlások 1. osztályába tartozó minden anyag és áru.

(3) Ennek az irányelvnek a hatálya nem terjed ki:

- a nemzeti jognak megfelelően a fegyveres erők vagy a rendőrség által történő felhasználásra szánt robbanóanyagokra, beleértve a lőszert is,

- a pirotechnikai termékekre,

- a lőszerre, kivéve a 10., 11., 12., 13., 17., 18. és 19. cikkekben felsoroltakat.

(4) Ennek az irányelvnek alkalmazásában:

- "ENSZ-ajánlások" az ENSZ Veszélyes Áruk Szállítási Szakértőbizottsága által megfogalmazott ajánlások (Sárga könyv), az ezen irányelv elfogadása időpontjáig keletkezett módosításokkal,

- "biztonság" a balesetek megelőzése, és - amennyiben a megelőzés nem jár eredménnyel - hatásaik enyhítése,

- "jogszerű felhasználás" a közbiztonságot és közrendet sértő jogellenes felhasználás megelőzése,

- "fegyverkereskedő" bármely természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek foglalkozása részben vagy egészben kiterjed a lőfegyverek és lőszerek gyártására, kereskedelmére, cseréjére, bérbeadására, javítására vagy átalakítására,

- "engedély" a robbanóanyagoknak a Közösségen belül tervezett szállítását engedélyező határozat,

- "a robbanóanyag-ágazatban működő vállalkozás" bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely olyan engedéllyel rendelkezik, amely feljogosítja robbanóanyagok gyártására, tárolására, felhasználására, szállítására vagy kereskedelmére,

- "forgalomba hozatal" az ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó robbanóanyagoknak ellenérték fejében vagy anélkül történő első átengedése a Közösség piacán történő forgalomba hozatal és/vagy felhasználás céljából,

- "szállítás" a robbanóanyagoknak a Közösség területén történő bármilyen fizikai mozgatása, kivéve az egy és ugyanazon helyen történő mozgatást.

(5) Ez az irányelv nem zárja ki, hogy a tagállamok nemzeti joguk vagy szabályozásuk szerint robbanóanyagnak nyilvánítsanak az ennek az irányelvnek a hatálya alá nem tartozó egyes anyagokat.

II. FEJEZET

A robbanóanyagokkal kapcsolatos jogszabályok összehangolása

2. cikk

(1) A tagállamok nem tilthatják, korlátozhatják vagy akadályozhatják az ezen irányelv hatálya alá tartozó és követelményeinek megfelelő robbanóanyagok forgalomba hozatalát.

(2) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó robbanóanyagokat csak akkor lehessen forgalomba hozni, ha ezen irányelv minden rendelkezésének megfelelnek, azokat ellátták a 7. cikkben leírt CE-jelöléssel, és megfelelőségüket a II. mellékletben leírt eljárásoknak megfelelően értékelték.

(3) Amennyiben az ezen irányelv hatálya alá tartozó robbanóanyagok más szempontokat érintő egyéb olyan irányelvek hatálya alá is tartoznak, amelyek szintén előírják a CE-jelölés felhelyezését, ez a jelölés azt jelenti, hogy a fent említett termékek ezeknek az egyéb, rájuk érvényes irányelvekben megállapított rendelkezéseknek is megfelelnek.

3. cikk

Az ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó robbanóanyagoknak meg kell felelniük az I. mellékletben megállapított, rájuk vonatkozó alapvető biztonsági követelményeknek.

4. cikk

(1) A tagállamok az ezen irányelv hatálya alá tartozó, az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kihirdetett harmonizált szabványokat átültető vonatkozó nemzeti szabványoknak megfelelő robbanóanyagokat a 3. cikkben említett alapvető biztonsági követelményeknek megfelelőnek tekintik. A tagállamok kihirdetik a harmonizált szabványok átültetésére vonatkozó nemzeti szabványok hivatkozásait.

(2) A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács részére benyújtott, a 83/189/EGK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében meghatározott jelentés keretében tájékoztatást nyújt a harmonizált szabványok területén vezetett munka végrehajtásának egyes különös részleteiről.

6. cikk

(1) A robbanóanyagok megfelelőségértékelésének eljárásai lehetnek:

a) a II. melléklet (1) bekezdésében említett EK-típusvizsgálat (B modul), és a gyártó választása szerint:

- a II. melléklet (2) bekezdésében említett típusmegfelelőség (C modul),

- vagy a II. melléklet (3) bekezdésében említett gyártás-minőségbiztosítási eljárás (D modul),

- vagy a II. melléklet (4) bekezdésében említett termék-minőségbiztosítási eljárás (E modul),

- vagy a II. melléklet (5) bekezdésében említett termékellenőrzés (F modul); vagy

b) a II. melléklet (6) bekezdésében említett, a termék egyedi vizsgálata (G modul).

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot a fent említett megfelelőségértékelési eljárás végrehajtására kijelölt szervekről, azokról a különös feladatokról, amelyek végrehajtására a szervet kijelölték, és a Bizottság által előzetesen számukra kiadott azonosítási számról.

A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi a kijelölt szervek listáját, azonosítási számát és feladatkörét. A Bizottság gondoskodik a lista naprakészen tartásáról.

A tagállamok a kijelölt szervek értékelésének tekintetében a III. mellékletben megállapított minimumkövetelményeket alkalmazzák. A vonatkozó harmonizált szabványok értékelési kritériumainak megfelelő szerveket a vonatkozó megfelelőnek kell tekinteni.

Az adott szervet a Bizottság számára bejelentő tagállam visszavonja a bejelentést, ha tudomására jut, hogy a szerv már nem felel meg a második albekezdésben említett követelményeknek. Erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

7. cikk

(1) A CE megfelelőségi jelölést olyan módon kell elhelyezni, hogy az látható, könnyen olvasható és maradandó legyen a robbanóanyagon, amennyiben ez nem lehetséges, a rajta elhelyezett azonosító táblán, vagy legutolsósorban, amennyiben az első két módszer nem használható, a csomagoláson. Az azonosító táblát úgy kell megtervezni, hogy azt ne lehessen újból felhasználni.

A CE-jelölésre használandó modellt a IV. melléklet tartalmazza.

(2) Tilos a robbanóanyagokon olyan jelölést vagy feliratot elhelyezni, amely alkalmas harmadik személyeket a CE-jelölés jelentésével vagy írásképével kapcsolatban félrevezetni. Bármely másfajta megjelölés felhelyezhető robbanóanyagokra, amennyiben az nem rontja a CE-jelölés láthatóságát és olvashatóságát.

(3) A 8. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül

a) amennyiben egy tagállam megállapítja, hogy a CE-jelölést nem megfelelően helyezték fel, a gyártó, meghatalmazottja, vagy ezek hiányában a kérdéses terméknek a Közösség piacán történő forgalomba hozataláért felelős személy köteles a termék megfelelőségét a jelölésről szóló rendelkezéseknek megfelelően helyreállítani, és a jogsértést a tagállamokra kötelező feltételeknek megfelelően abbahagyni;

b) amennyiben a megfelelőség továbbra is fennáll, a tagállam az érintett termék forgalomba hozatala korlátozásának vagy megtiltásának, illetve a piacról történő visszavonásának érdekében a 8. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően megteszi a megfelelő intézkedéseket.

8. cikk

(1) Amennyiben egy tagállam megállapítja, hogy a CE megfelelőségi jelöléssel ellátott és rendeltetésszerűen használt robbanóanyag veszélyezteti a biztonságot, megteszi a terméknek a piacról történő visszavonásához vagy forgalomba hozatalának, illetve szabad mozgásának megtiltásához szükséges ideiglenes intézkedéseket.

A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot ezekről az intézkedésekről megjelölve döntése indokait, és különösen azt, hogy a nem megfelelőség oka az, hogy:

- nem teljesítik az alapvető követelményeket,

- helytelenül alkalmazzák a szabványokat,

- vagy

- a szabványok hiányosak.

(2) A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül konzultál az érintett felekkel. Amennyiben a Bizottság a konzultációt követően megállapítja, hogy az intézkedések megalapozottak voltak, haladéktalanul tájékoztatja a kezdeményező tagállamot, valamint a többi tagállamot. Amennyiben a Bizottság a konzultációt követően megállapítja, hogy az intézkedések megalapozatlanok voltak, haladéktalanul tájékoztatja a döntést hozó tagállamot.

Abban az esetben, ha az (1) bekezdésben említett intézkedések a szabványok hiányosságán alapulnak, a Bizottság először konzultál az érintett felekkel, majd amennyiben az intézkedést foganasító tagállam fenn kívánja tartani az intézkedéseket, két hónapon belül a 83/189/EGK irányelv által felállított állandó bizottság elé terjeszti az ügyet, és kezdeményezi az 5. cikkben említett eljárást.

(3) Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott robbanóanyag nem felel meg a követelményeknek, az illetékes tagállam meghozza a megfelelő intézkedéseket a jelölést felhelyező személlyel szemben, és erről tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

III. FEJEZET

A Közösség területén történő szállítás ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések

9. cikk

(1) Az ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó robbanóanyagok csak a következő bekezdéseknek megfelelően szállíthatók.

(2) A robbanóanyagok e cikk által szabályozott szállításának esetén a Közösség jogának vagy a nemzeti jognak megfelelően gyakorolt ellenőrzést ezután nem belső határon történő ellenőrzés részeként, hanem nem diszkriminatív módon kizárólag a Közösség teljes területén alkalmazott szokásos ellenőrzési eljárások részeként hajtják végre.

(3) A robbanóanyagok szállításához az engedélyt a rendeltetési hely illetékes hatóságtól a címzett szerzi be. Az illetékes hatóság megvizsgálja, hogy a címzett rendelkezik-e jogszabályi felhatalmazással robbanóanyagok megszerzésére, és birtokában van-e a szükséges engedélyeknek. A szállításért felelős személynek értesítenie kell annak a tagállamnak vagy tagállamoknak az illetékes hatóságait, amely(n)ek területén a robbanóanyagot átszállítják, és hozzájárulásukat be kell szerezni.

(4) Amennyiben egy tagállam úgy véli, hogy a (3) bekezdésben említett, robbanóanyagok megszerzésére való jogosultság ellenőrzésének tekintetében probléma merül fel, a tagállam az e tárgyban rendelkezésére álló információkat a Bizottság részére továbbítja, amely haladéktalanul a 13. cikkben meghatározott bizottság elé terjeszti az ügyet.

(5) Amennyiben a rendeltetési hely illetékes hatósága engedélyezi a szállítást, dokumentumot állít ki a címzett részére, amely tartalmazza a (7) bekezdésben említett összes információt. Ez a dokumentum a bejelentett rendeltetési helyre történő megérkezésig kíséri a robbanóanyagot. A dokumentumot az illetékes hatóságoknak kérésre be kell mutatni. Ennek a dokumentumnak egy példányát a címzett őrzi meg, aki a rendeltetési hely illetékes hatóságai számára, ez utóbbiak kérelmére, vizsgálat céljából bemutatja.

(6) Amennyiben egy tagállam illetékes hatósága úgy véli, hogy a (7) bekezdésben említettekhez hasonló, a jogszerű felhasználás biztonságára vonatkozó különleges követelmények szükségtelenek, a robbanóanyagok területükön vagy annak egy részén a (7) bekezdés szerinti információk előzetes rendelkezésre bocsátása nélkül is szállíthatók. A rendeltetési hely illetékes hatósága ilyen esetben meghatározott időtartamra szóló engedélyt ad ki, amely alapos indokolással bármikor felfüggeszthető vagy visszavonható. Az (5) bekezdésben említett dokumentum, amely a rendeltetési helyre történő megérkezésig a robbanóanyagot kíséri, kizárólag a fent említett engedélyre utal.

(7) Amennyiben a robbanóanyagok szállítását egy tagállam területén vagy területének egy részén a felhasználás biztonságára vonatkozó különleges követelményeknek való megfelelés érdekében különleges ellenőrzés alá kell vonni, a szállítást megelőzően a címzettnek a következő információkat kell a rendeltetés helyének illetékes hatósága számára rendelkezésre bocsátania:

- az érintett szállítók nevei és címei; az információknak elég részleteseknek kell lenniük ahhoz, hogy a szállítók elérhetők legyenek, és hogy megállapítható legyen, hogy az érintett személyek hivatalosan jogosultak a szállítmány fogadására,

- a szállítandó robbanóanyagok száma és mennyisége,

- a kérdéses robbanóanyagok és az azonosítási eszközök teljes leírása, beleértve az ENSZ azonosító számot,

- amennyiben a robbanóanyagokat forgalomba hozzák, a forgalomba hozatal feltételeinek való megfelelés,

- a szállítóeszköz és az útvonal,

- az indulás és érkezés várható időpontja,

- amennyiben szükséges, a tagállamba történő belépés és az onnan történő kilépés pontos helye.

A rendeltetési hely illetékes hatóságai megvizsgálják a szállítás feltételeit, különös tekintettel a jogszerű felhasználás biztonságára vonatkozó követelményekre. Amennyiben a robbanóanyagok a különleges biztonsági követelményeknek megfelelnek, a tagállamok a szállítást engedélyezik. Más tagállamok területén keresztül történő szállítás esetén ezek az államok ugyanúgy megvizsgálják a szállításra vonatkozó részleteket, és engedélyezik azt.

(8) Az indulás tagállama által saját területén végrehajtandó szokásos ellenőrzések sérelme nélkül, az érintett illetékes hatóságok kérelmére a címzettek és a robbanóanyag-szektorban érintett vállalkozások a kiindulási tagállamnak és a tranzit tagállamnak hatóságai rendelkezésére bocsátják a birtokukban lévő, a robbanóanyagok szállítására vonatkozó információkat.

(9) Semmiféle szállító sem szállíthat robbanóanyagokat, amennyiben a címzett nem szerezte be a szállításhoz a (3), (5), (6) és (7) bekezdések rendelkezéseinek értelmében szükséges engedélyeket.

10. cikk

(1) Lőszer az egyik tagállamból a másikba csak a következő bekezdésekben megállapított eljárásnak megfelelően szállítható. Ezeket a rendelkezéseket a lőszernek csomagküldő kereskedelem alapján történő szállítására is alkalmazni kell.

(2) Amennyiben a lőszert egy másik tagállamba szállítják, az érintett személy minden szállítást megelőzően közli a következőket azzal a tagállammal, amelynek területén a lőszer található:

- a lőszert eladó vagy átadó személyek, a vevők vagy az azt megszerző személy, és amennyiben szükséges, a tulajdonos nevét és címét,

- azt a címet, ahová a lőszert küldik vagy szállítják,

- a küldés vagy a szállítás tárgyát képező lőszer mennyiségét,

- a lőszer azonosítását lehetővé tevő adatokat, és az arra utaló adatokat, hogy a lőszeren az 1969. július 1-jei, a kézi lőfegyverek próbabélyegeinek kölcsönös elismeréséről szóló egyezménynek megfelelően ellenőrzést elvégezték,

- a szállítóeszközt,

- az indulás időpontját és az érkezés várható időpontját.

Az utóbbi két francia bekezdésben említett információkat fegyverkereskedők közötti szállítás esetén nem kell rendelkezésre bocsátani. A tagállam megvizsgálja a szállítás körülményeit, különös tekintettel a biztonságra. Amennyiben a tagállam engedélyezi a szállítást, az első albekezdésben említett összes adatot tartalmazó engedélyt bocsát ki. Az engedély a rendeltetési hely eléréséig a lőszert kíséri; a tagállam illetékes hatóságai kérelmére az engedélyt be kell mutatni.

(3) Minden tagállam engedélyezheti a fegyverkereskedőknek, hogy saját területéről egy másik tagállamban letelepedett fegyverkereskedő részére a (2) bekezdésben említett előzetes engedély nélkül szállítsanak lőszert. Ebből a célból a tagállam maximum három évre érvényes engedélyt bocsát ki, amely indokolt határozattal bármikor felfüggeszthető vagy visszavonható. Az ilyen engedélyre vonatkozó dokumentum a rendeltetési hely eléréséig a lőszert kíséri. A tagállam illetékes hatóságai kérelmére az okiratot be kell mutatni.

A szállítás megkezdését megelőzően a fegyverkereskedő közli a (2) bekezdés első albekezdésében felsorolt összes részletet annak a tagállamnak az illetékes hatóságaival, amelynek területéről a szállítás történik.

(4) Minden tagállam a többi tagállam rendelkezésére bocsátja a területére előzetes hozzájárulása nélkül szállítható lőszerek listáját.

Az ilyen lőszerlistát közlik a lőszerek előzetes hozzájárulás nélkül történő szállítására a (3) bekezdésben szabályozott eljárásnak megfelelően engedélyt szerzett fegyverkereskedőkkel.

(5) Minden tagállam közli a végleges lőszerszállításra vonatkozó, rendelkezésére álló összes hasznos információt azzal a tagállammal, amelynek területére a szállítás történik.

A tagállamok az összes olyan információt, amelyhez az e cikkben szabályozott eljárás alapján jutottak, legkésőbb a szóban forgó szállítás időpontjáig közlik a rendeltetési hely tagállamával, és amennyiben szükséges, legkésőbb a szállítás időpontjáig a tranzittagállammal.

11. cikk

A 9. cikk (3), (5), (6) és (7) bekezdéseitől, valamint a 10. cikktől eltérően az ezen irányelv hatálya alá tartozó robbanóanyag vagy lőszer tiltott birtoklásából vagy felhasználásából származó, a közbiztonság elleni súlyos fenyegetés vagy támadás esetén a tagállamok az ilyen engedély nélküli birtoklás vagy felhasználás megelőzésének érdekében a robbanóanyagok vagy lőszerek szállítását érintő minden szükséges intézkedést megtehetnek.

Ezek az intézkedések tiszteletben tartják az arányosság elvét. Nem jelenthetnek önkényes megkülönböztetést, sem rejtett korlátozást a tagállamok közötti kereskedelemben.

Minden tagállam, amely elfogadja ezeket a rendelkezéseket, haladéktalanul értesíti a Bizottságot; a Bizottság erről tájékoztatja a többi tagállamot.

IV. FEJEZET

Egyéb rendelkezések

12. cikk

(1) A tagállamok a 9. és 10. cikk végrehajtásának érdekében információcsere-hálózatokat hoznak létre. Értesítik a többi tagállamot és a Bizottságot az információk továbbításáért és fogadásáért, valamint az említett 9. és 10. cikkekben említett eljárások alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságokról.

(2) Ezen irányelv végrehajtására az 1468/81/EGK irányelv rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni, különösen a bizalmas adatok tekintetében.

13. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) A bizottság megvizsgálja az ezen irányelv végrehajtását érintő ügyeket.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(5) A Bizottság a (3) bekezdésben leírt irányítóbizottsági eljárással összhangban különösen az ENSZ-ajánlások bármely jövőbeni módosításának tekintetbevétele érdekében végrehajtási intézkedéseket fogad el.

14. cikk

A tagállamok a többi tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátják a robbanóanyag-szektorban működő, az 1. cikk (4) bekezdésében említett engedéllyel rendelkező vállalkozásokat érintő naprakész információkat.

A tagállamok megállapítják, hogy az ilyen vállalkozások rendelkeznek-e olyan rendszerrel, amely oly módon követi nyomon a robbanóanyagok útját, hogy annak birtokosa bármikor azonosítható legyen. A Bizottság e bekezdés alkalmazásának feltételeire vonatkozóan intézkedéseket fogadhat el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 13. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A robbanóanyag-szektorban működő vállalkozások az e cikkben előírt kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges módon nyilvántartják üzleti ügyleteiket.

Az e cikkben említett dokumentumokat legalább annak a naptári évnek a végét követő három évig kell megőrizni, amelyben a nyilvántartásba vett üzletkötés történt, még akkor is, ha a vállalkozás felhagyott a kereskedéssel. A dokumentumokat az illetékes hatóságok kérelmére vizsgálat céljából rendelkezésére kell bocsátani.

15. cikk

A tagállamok biztosítják a robbanóanyagok megfelelő jelölését.

16. cikk

Amennyiben egy tagállam robbanóanyag-előállítási tevékenység gyakorlására szóló engedélyt ad ki, különösen azt ellenőrzi, hogy a felelős személyek képesek-e az általuk vállalt műszaki kötelezettségek teljesítésére.

V. FEJEZET

Záró rendelkezések

17. cikk

Minden tagállam meghatározza az ezen irányelv végrehajtása során elfogadott rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. A szankcióknak megfelelőnek kell lenniük ahhoz, hogy előmozdítsák az említett rendelkezések betartását.

18. cikk

Minden tagállam, nemzeti jogrendszerének keretében elfogadja azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az illetékes hatóságok képesek legyenek lefoglalni az ezen irányelv hatálya alá tartozó bármely terméket, amennyiben elégséges bizonyíték áll rendelkezésükre annak megállapításához, hogy a terméket engedély nélkül szerezték meg, használták fel, vagy hozták forgalomba.

19. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 9., 10., 11., 12., 13. és 14. cikkeknek 1993. szeptember 30. előtt megfeleljenek.

(2) A tagállamok 1994. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az (1) bekezdésben nem említett rendelkezéseknek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

E rendelkezéseket 1995. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(4) A 2002. december 31-ig terjedő időszakban azonban a tagállamok engedélyezik a területükön 1994. december 31-e előtt hatályban lévő nemzeti szabályozásnak megfelelő robbanóanyagok forgalomba hozatalát.

(5) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

20. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

I. Általános követelmények

1.

Minden robbanóanyagot úgy kell megtervezni, előállítani és szállítani, hogy a lehető legkisebb kockázatot jelentse az emberi életre és egészségre, és a szokásos, előrelátható feltételek között megelőzze a vagyontárgyak és a környezet károsodását, különösen az addig használt biztonsági előírások és normák tekintetében.

2.

Minden robbanóanyagnak meg kell felelnie a gyártó által a lehető legnagyobb biztonság és megbízhatóság elérése érdekében meghatározott teljesítményi jellemzőknek.

3.

Minden robbanóanyagot úgy kell megtervezni és előállítani, hogy hulladék formájában a megfelelő műszaki eljárások alkalmazásával a lehető legkisebb hatást gyakorolja a környezetre.

II. Különleges követelmények

1.

Legalább a következő információkat és tulajdonságokat kell - amennyiben releváns - tekintetbe venni vagy megvizsgálni. Minden robbanóanyagot valósághű körülmények között kell vizsgálni. Amennyiben ez laboratóriumban nem lehetséges, a vizsgálatot olyan körülmények között kell végrehajtani, amilyenek között használni fogják.

a) A kialakítás és a jellemző tulajdonságok, beleértve a kémiai összetételt, a homogenitás fokát, és adott esetben, a méreteket és a szemcsenagyság eloszlását.

b) A robbanóanyag fizikai és kémiai stabilitása minden olyan körülmény közepette, amelynek ki lehet téve.

c) Ütésre és dörzsölésre való érzékenység.

d) Az egyes összetevők összeférhetősége, fizikai és kémiai stabilitásukra tekintettel.

e) A robbanóanyag kémiai tisztasága.

f) A robbanóanyag vízálló képessége, amennyiben párás vagy nedves körülmények közötti felhasználásra szánják, és amennyiben biztonságára vagy megbízhatóságára a víz kedvezőtlen hatást gyakorolhat.

g) Alacsony vagy magas hőmérséklettel szembeni ellenálló képesség, amennyiben a robbanóanyagot ilyen hőmérsékleti körülmények közötti tárolásra és felhasználásra szánják, és biztonságára vagy működőképességére a robbanóanyag egészének vagy egy összetevőjének hűtése vagy hevítése kedvezőtlen hatást gyakorolhat.

h) A robbanóanyag alkalmassága veszélyes környezetben (például sújtólég, forró tömegek stb.) történő felhasználásra, amennyiben ilyen körülmények közötti felhasználásra szánják.

i) A korai vagy nem szándékolt gyújtás vagy gyulladás megelőzésére szolgáló biztonsági tulajdonságok.

j) A megfelelő elhelyezés és működés a robbanóanyag rendeltetésszerű használata során.

k) Megfelelő utasítások, és amennyiben szükséges, jelölések a biztonságos kezelésre, tárolásra, felhasználásra és megsemmisítésre vonatkozóan a fogadó tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein.

l) A robbanóanyagnak, csomagolásának vagy más összetevőjének a tárolás alatt, a gyártó által meghatározott felhasználhatósági idő lejártáig bekövetkező, elváltozásokkal szembeni ellenálló képessége.

m) A robbanóanyag megbízható és biztonságos működéséhez szükséges összes eszközök és kellékek meghatározása.

2.

A robbanóanyagok különböző csoportjainak legalább a következő követelményeknek kell megfelelniük:

A. Robbanóanyagok

a) A gyújtás javasolt módszerének biztosítania kell a robbanóanyagok biztonságos, megbízható és teljes robbanását, illetve amennyiben szükséges, elégését. A fekete lőpor esetében az elégés képességét kell ellenőrizni.

b) A töltényes robbanóanyagok esetén a robbanásnak biztonságosan és megbízhatóan kell végigfutnia a tölteteken.

c) A föld alatti használatra szánt robbanóanyagok által termelt füst csak olyan mennyiségben tartalmazhat szén-monoxidot, nitrózus gázokat, más gázokat, gőzöket és lebegő szilárd részecskéket, hogy azok a szokásos üzemi körülmények között ne károsítsák az egészséget.

B. Gyújtózsinórok, biztonsági és egyéb gyújtózsinórok

a) A gyújtózsinórok, biztonsági és egyéb gyújtózsinórok burkolatának megfelelő mechanikai szilárdsággal kell rendelkeznie, és megfelelően védenie kell a robbanóanyag-töltetet a szokásos mechanikai hatásoktól.

b) A lőportartalmú gyújtózsinór égésidejének paramétereit meg kell adni, és megbízhatóan be kell tartani.

c) A robbanózsinóroknak alkalmasnak kell lenniük a megbízható gyújtásra, elégséges gyújtóképességgel kell rendelkezniük, és a tárolás tekintetében még különleges környezeti viszonyok között is meg kell felelniük a követelményeknek.

C. Gyújtótöltetek (beleértve a késleltető gyújtótöltetek)

a) A gyújtótölteteknek mindenféle előre látható felhasználási körülmény között megbízhatóan kell gyújtaniuk azt a robbanóanyagot, amelynek indításához tervezték őket.

b) A késleltetők megbízhatóan legyenek indíthatók.

c) A gyújtóképességet a nedvesség nem befolyásolhatja hátrányosan.

d) A késleltetett gyújtótöltény késleltetési idejének annyira egyformának kell lennie, hogy biztosítsa az egymást követő fokozatok közötti késleltetési idők átfedése valószínűségének elhanyagolhatóságát.

e) Az elektromos gyutacsok elektromos jellemzőit (pl. a robbanást nem okozó feszültség, ellenállás stb.) a csomagoláson fel kell tüntetni.

f) Az elektromos gyutacsok vezetékeinek, rendeltetésüket figyelembe véve, megfelelő szigeteléssel, és mechanikus szilárdsággal kell rendelkezniük, beleértve a gyutacsokhoz való rögzítést.

D. Hajtóanyagok és rakéta-hajtóanyagok

a) Ezek az anyagok a rendeltetésszerű használat során nem robbanhatnak fel.

b) Amennyiben szükséges, a hajtóanyagokat (pl. a nitrocellulóz alapúakat) bomlás ellen védeni kell.

c) A préselt vagy öntött formájú szilárd rakéta-hajtóanyagok nem tartalmazhatnak nem szándékolt, működésükre veszélyes hatást gyakorló repedéseket vagy gázbuborékokat.

II. MELLÉKLET

1. B MODUL: EK-típusvizsgálat

1.

E modul az eljárásnak azt a részét írja le, amelynek során a kijelölt szerv megállapítja és tanúsítja, hogy egy, a tervezett terméket képviselő minta megfelel az irányelv vonatkozó rendelkezéseinek

2.

Az EK-típusvizsgálatra irányuló kérelmet a gyártó vagy a Közösség területén letelepedett meghatalmazott képviselője nyújtja be az általa választott kijelölt szervhez.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a gyártó nevét és címét és, amennyiben a kérelmező meghatalmazott képviselője nyújtja be, annak nevét és címét is,

- írásos nyilatkozatot arról, hogy a kérelmet más kijelölt szervhez nem nyújtották be,

- a 3. szakaszban leírt műszaki dokumentációt.

A kérelmezőnek a kijelölt szerv rendelkezésére kell bocsátania a tervezett terméket reprezentáló mintát, a továbbiakban "típust". A kijelölt szerv a vizsgálati program végrehajtásához, amennyiben szükséges, további mintákat kérhet.

3.

A műszaki dokumentációnak alkalmasnak kell lennie annak megállapítására, hogy a termék megfelel-e az irányelv követelményeinek. A műszaki dokumentációnak az ilyen megítéléshez szükséges mértékben ki kell terjednie a tervezésére, gyártására és működésére, és az értékeléshez szükséges mértékben tartalmaznia kell:

- az általános típusleírást,

- az összetevők, alkatrészek, áramkörök stb. terveit és gyártási rajzait, diagramjait,

- a rajzok és diagramok, valamint a termék működésének megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat,

- a 4. cikkben említett, részben vagy egészben alkalmazott szabványok felsorolását, és amennyiben az 5. cikkben említett szabványokat nem alkalmazták, az irányelv alapvető követelményeinek való megfelelés érdekében alkalmazott megoldásokat,

- az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményeit,

- a vizsgálati jelentéseket.

4. A kijelölt szerv:

4.1.

megvizsgálja a műszaki dokumentációt, felülvizsgálja, hogy a típust annak megfelelően állították-e elő, és megállapítja, melyek azok az alkatrészek, amelyeket a 4. cikkben említett szabványok rendelkezéseinek megfelelően terveztek meg, valamint melyek azok az összetevők, amelyeket a szabványok vonatkozó előírásainak alkalmazása nélkül terveztek meg;

4.2.

elvégzi vagy elvégezteti a megfelelő ellenőrzéseket és szükséges vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy amennyiben a 4. cikkben említett szabványokat nem alkalmazták, a gyártó által alkalmazott megoldások megfelelnek-e az ebben az irányelvben magállapított alapvető követelményeknek;

4.3.

elvégzi vagy elvégezteti a megfelelő ellenőrzéseket és szükséges vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy amennyiben a gyártó úgy döntött, hogy alkalmazza a vonatkozó szabványokat, valóban alkalmazta-e azokat;

4.4.

megállapodik a kérelmezővel a szükséges vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésének helyszínéről.

5.

Amennyiben a típus megfelel az ebben az irányelvben magállapított alapvető követelményeknek, a kijelölt szerv EK típusvizsgálati tanúsítványt állít ki a kérelmező részére. A tanúsítvány a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményét, érvényesség esetleges feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat tartalmazza.

A műszaki dokumentáció releváns részeinek listáját a tanúsítványhoz csatolják, egy példányt pedig a kijelölt szerv megőriz.

Amennyiben a gyártótól vagy a Közösség területén letelepedett meghatalmazott képviselőjétől megtagadják a típus megfelelőségéről szóló tanúsítvány kiállítását, a kijelölt szervnek ezt részletesen meg kell indokolnia.

Rendelkezni kell jogorvoslati lehetőségről is.

6.

A kérelmező tájékoztatja az EK típusvizsgálati tanúsítványra vonatkozó műszaki dokumentációt őrző kijelölt szervet az engedélyezett termék minden olyan módosításáról, amelynek további engedélyezése szükséges, amennyiben az ilyen változások érintik az alapvető követelményeknek való megfelelést vagy a termék felhasználására előírt feltételeket. Ezt a további engedélyezést az eredeti EK típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítésének formájában adják ki.

7.

Minden kijelölt szervnek tájékoztatnia kell a többi kijelölt szervet a kiadott és visszavont EK típusvizsgálati tanúsítványokra és kiegészítésekre vonatkozó információkról.

8.

A többi kijelölt szerv másolatot kaphat az EK típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy kiegészítéseikről. E tanúsítványok mellékleteit meg kell őrizni, hogy a többi kijelölt szerv rendelkezésére állhasson.

9.

A gyártónak vagy a Közösség területén letelepedett meghatalmazott képviselőjének az érintett termék utolsó gyártásának időpontjától számított legalább 10 évig meg kell őriznie az EK típusvizsgálati tanúsítványok és kiegészítéseinek másolatát.

Amennyiben sem a gyártó, sem meghatalmazott képviselője nem rendelkezik székhellyel a Közösség területén, a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció megőrzésének kötelezettsége azt a személyt terheli, aki a terméket a Közösség területén forgalomba hozza.

2. C MODUL: Típusmegfelelőség

1.

E modul az eljárásnak azt a részét írja le, amelynek során a gyártó vagy a Közösség területén letelepedett meghatalmazott képviselője biztosítja és kijelenti, hogy az érintett robbanóanyagok megfelelnek az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és teljesítik ennek az irányelvnek rájuk vonatkozó követelményeit. A gyártónak minden robbanóanyagra fel kell helyeznie a CE-jelölést, és írásos megfelelőségi nyilatkozatot kell tennie.

2.

A gyártónak minden intézkedést meg kell tennie, hogy a gyártási folyamat biztosítsa a gyártott termék megfelelését az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és az ebben az irányelvben megállapított alapvető biztonsági követelményeknek.

3.

A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének az érintett termék utolsó gyártásának időpontjától számított legalább 10 évig meg kell őriznie a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.

Amennyiben sem a gyártó, sem a meghatalmazott képviselője nem rendelkezik székhellyel a Közösség területén, a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció megőrzésének kötelezettsége azt a személyt terheli, aki a terméket a Közösség területén forgalomba hozza.

4.

A gyártó által választott kijelölt szerv az általa meghatározott időpontokban elvégezi, vagy elvégezteti a termék vizsgálatát. A kijelölt szerv által a helyszínen az elkészült termékből vett megfelelő mintát vizsgálják meg, és a 4. cikkben említett alkalmazható szabványban vagy szabványokban meghatározott megfelelő vizsgálatokat vagy azokkal egyenértékű vizsgálatokat végeznek el rajta annak érdekében, hogy ellenőrizzék a termék megfelelését a vonatkozó irányelv követelményeinek. A megvizsgált termék egy vagy több mintájának nem-megfelelősége esetén, a kijelölt szerv megteszi a megfelelő intézkedéseket.

A gyártó a gyártási folyamat során a kijelölt szerv felelősségére felhelyezi a szerv azonosító jelét.

3. D MODUL: A gyártás minőségbiztosítása

1.

E modul az eljárásnak azt a részét írja le, amelynek során a 2. pontban előírt kötelezettségeinek eleget tevő gyártó biztosítja és kijelenti, hogy az érintett robbanóanyagok megfelelnek az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és teljesítik ennek az irányelvnek rájuk vonatkozó követelményeit. A gyártó minden robbanóanyagra felhelyezi a CE-jelölést, és írásos megfelelőségi nyilatkozatot tesz. A CE-jelölést a 4. pontban említett felügyeletért felelős kijelölt szerv azonosító jelével együtt kell felhelyezni.

2.

A gyártónak a gyártás, a végtermék ellenőrzése és vizsgálata során a 3. pontban meghatározott jóváhagyott és a 4. pontban említett felügyelet alatt álló minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie.

3.

3.1.

A gyártó az érintett robbanóanyagok tekintetében minőségbiztosítási rendszerének vizsgálatára irányuló kérelmet nyújt be a választása szerinti kijelölt szervhez.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a gyártandó robbanóanyag-kategóriára vonatkozó összes lényeges információt,

- a minőségügyi rendszert érintő dokumentumokat,

- a jóváhagyott típusra vonatkozó műszaki dokumentációt és az EK típusvizsgálati tanúsítvány egy példányát.

3.2.

A minőségbiztosítási rendszernek biztosítania kell a robbanóanyagoknak az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és az irányelv vonatkozó követelményeinek való megfelelését.

A gyártó által figyelembe vett összes alapkövetelményt és rendelkezést írásos intézkedések, eljárások és utasítások formájában rendszerezett és szabályozott módon dokumentálni kell. A minőségbiztosítási rendszer dokumentumainak biztosítania kell a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és minőségbiztosítási feljegyzések egységes értelmezését.

Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmazniuk:

- minőségügyi célkitűzések és szervezeti felépítés, a vállalatirányítás feladatai és hatásköre a robbanóanyagok minőségének tekintetében,

- a gyártás, a minőség-ellenőrzés és a minőségbiztosítás módszerei, eljárások és rendszeres programok,

- a gyártás előtt, alatt és után elvégzendő vizsgálatok és elvégzésük gyakorisága,

- a minőségügyi feljegyzések, mint a vizsgálati jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.,

- a robbanóanyagok kívánt minősége elérése és a minőségügyi rendszer hatékony működése ellenőrzésének eszközei.

3.3.

A kijelölt szerv értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítására, hogy a minőségi rendszer megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. A kijelölt szerv a harmonizált szabványokat alkalmazó minőségbiztosítási rendszerek tekintetében vélelmezi a követelményeknek való megfelelést. Az értékelést végző csoport legalább egy tagjának rendelkeznie kell az érintett termék-technológia értékelésében tapasztalatokkal. Az értékelési eljárás részét képezi egy szemle céljából tett látogatás a gyártó telephelyén.

A határozatról a gyártót értesítik. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményeit és annak indokolását.

3.4.

A gyártónak vállalnia kell a jóváhagyott minőségügyi rendszerből eredő kötelezettségek teljesítését, valamint megfelelő és hatékony szintjének fenntartását.

A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének folyamatosan tájékoztatnia kell a minőségügyi rendszert jóváhagyó kijelölt szervet a minőségi rendszer minden javasolt változtatásáról.

A kijelölt szervnek értékelnie kell a tervezett változtatásokat, és dönt, hogy a megváltozott minőségügyi rendszer meg fog-e felelni a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges.

A kijelölt szerv értesíti a gyártót határozatáról. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredmény és az indokolt határozatot.

4.

4.1.

A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.

4.2.

A gyártónak lehetővé kell tennie, hogy a kijelölt szerv szemle céljából bejuthasson a gyártás, a vizsgálat, az ellenőrzés és a tárolás helyszíneire, és rendelkezésére kell bocsátania az összes szükséges információt, különösen a következőket:

- a minőségügyi rendszer dokumentációját,

- a minőségbiztosítási feljegyzéseket, mint a vizsgálati jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.

4.3.

A kijelölt szerv rendszeresen utóvizsgálatot végez annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és az utóvizsgálatról szóló jelentést átadja a gyártónak.

4.4.

A kijelölt szerv ezen túlmenően váratlan látogatásokat tehet a gyártónál. Az ilyen látogatások alkalmával a kijelölt szerv vizsgálatokat végezhet, vagy végeztethet a minőségügyi rendszer megfelelő működésének ellenőrzése céljából; a kijelölt szerv a gyártó rendelkezésére bocsátja a látogatásról készült jelentést, és amennyiben vizsgálatokat végeztek, a vizsgálati jelentést.

5.

A gyártónak a termék utolsó gyártásának időpontjától számított legalább 10 évig meg kell őrizniük a nemzeti hatóságok rendelkezésre bocsátása céljából a következő dokumentumokat:

- a 3.1. pont második francia bekezdésében említett dokumentum,

- a 3.4. pont második bekezdésében említett változtatások,

- a kijelölt szervnek a 3.4., 4.3. és 4.4. pontok utolsó bekezdéseiben említett döntései és jelentései.

6.

Minden kijelölt szervnek a többi kijelölt szervet tájékoztatnia kell a minőségügyi rendszerek jóváhagyását és annak visszavonását érintő információkat.

4. E MODUL: A termék minőségbiztosítása

1.

E modul az eljárásnak azt a részét írja le, amelynek során a 2. pontban előírt kötelezettségeinek eleget tevő gyártó biztosítja és kijelenti, hogy a robbanóanyagok megfelelnek az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak. A gyártó minden robbanóanyagra felhelyezi a CE-jelölést, és írásos megfelelőségi nyilatkozatot tesz. A CE-jelölést a 4. pontban említett felügyeletért felelős kijelölt szerv azonosító jelével együtt kell felhelyezni.

2.

A gyártónak a gyártás, a robbanóanyag végső ellenőrzése és vizsgálata során a 3. pontban meghatározott jóváhagyott és 4. pont szerinti felügyelet alatt álló minőségi rendszert kell működtetnie.

3.

3.1.

A gyártó robbanóanyagainak tekintetében a minőségbiztosítási rendszer értékelésére irányuló kérelmet nyújt be a választása szerinti kijelölt szervhez.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a gyártandó robbanóanyag-kategóriára vonatkozó összes lényeges információt,

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,

- a jóváhagyott típusra vonatkozó műszaki dokumentációt és az EK típusvizsgálati tanúsítvány egy példányát.

3.2.

A minőségügyi rendszer keretén belül minden robbanóanyagot megvizsgálnak, és a 4. cikkben említett vonatkozó szabvány(ok)ban meghatározott megfelelő vizsgálatokat vagy azokkal egyenértékű vizsgálatokat végeznek el annak érdekében, hogy ellenőrizzék a vonatkozó irányelv követelményeinek való megfelelését. A gyártó által figyelembe vett minden alapvető követelményt és rendelkezést írásos intézkedések, eljárások és utasítások formájában rendszeres és rendezett módon dokumentálni kell. A minőségbiztosítási rendszer dokumentumainak lehetővé kell tennie a minőségbiztosítási programok, tervek, kézikönyvek és minőségbiztosítási feljegyzések egységes értelmezését.

Különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmazniuk:

- a minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vállalatirányítás feladatai és hatásköre a termékminőség tekintetében,

- a gyártás után elvégzendő vizsgálatok és ellenőrzések,

- a minőségi rendszer hatékony működése felügyeletének eszközei,

- a minőségbiztosítási feljegyzések, mint a vizsgálati jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képesítésére vonatkozó jelentések stb.

3.3.

A kijelölt szerv értékeli, hogy a minőségbiztosítási rendszer megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. A kijelölt szervnek a megfelelő harmonizált szabványokat alkalmazó minőségbiztosítási rendszerek tekintetében vélelmeznie kell a követelményeknek való megfelelést.

Az értékelést végző csoport legalább egy tagjának rendelkeznie kell az érintett terméktechnológia értékelésének terén szerzett tapasztalatokkal. Az értékelési eljárás magában foglal egy ellenőrzés céljából tett szemlét a gyártás helyszínén.

A határozatot közlik a gyártóval. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményeit és a megfelelően indokolt határozatot.

3.4.

A gyártónak vállalnia kell a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségek teljesítését, valamint annak szakszerű és hatékony működtetését.

A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének folyamatosan tájékoztatnia kell a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó kijelölt szervet a minőségbiztosítási rendszert érintő minden tervezett változtatásról.

A kijelölt szerv megvizsgálja a javasolt változtatásokat, és dönt, hogy a megváltoztatott minőségbiztosítási rendszer megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újabb értékelés szükséges.

A kijelölt szerv értesíti a gyártót határozatáról. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat eredményeit és az indokolt határozatot.

4.

4.1.

A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségi rendszerből eredő kötelezettségeket.

4.2.

A gyártónak lehetővé kell tennie, hogy a kijelölt szerv ellenőrzés céljából bejuthasson a vizsgálat, ellenőrzés és a tárolás helyszíneire, és rendelkezésére kell bocsátania minden szükséges információt, különösen

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,

- a műszaki dokumentációt,

- a minőségügyi feljegyzéseket, mint a vizsgálati jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.

4.3.

A kijelölt szerv rendszeres utóvizsgálatot végez annak biztosítása érdekében, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és az erről szóló jelentést átadja a gyártónak.

4.4.

A kijelölt szerv ezen túlmenően váratlan látogatásokat tehet a gyártónál. Az ilyen látogatások alkalmával a kijelölt szerv vizsgálatokat végezhet, vagy végeztethet a minőségügyi rendszer megfelelő működésének ellenőrzése céljából; amennyiben szükséges, a kijelölt szerv a gyártó rendelkezésére bocsátja a látogatásról készült jelentést, és amennyiben vizsgálatokat végeztek, a vizsgálati jelentést.

5.

A gyártónak a termék utolsó gyártásának időpontjától számított legalább 10 évig a nemzeti hatóságok rendelkezésére kell bocsátania:

- a 3.1. pont második francia bekezdésében említett dokumentációt,

- a 3.4. pont második bekezdésében említett változtatások dokumentumait,

- a kijelölt szervnek a 3.4., 4.3. és 4.4. pontok utolsó bekezdéseiben említett határozatait és jelentéseit.

6.

Minden kijelölt szervnek a többi kijelölt szerv rendelkezésére kell bocsátania a minőségbiztosítási rendszerek jóváhagyását és annak visszavonását érintő információkat.

5. F MODUL: Termékellenőrzés

1.

E modul az eljárásnak azt a részét írja le, amelynek során a gyártó vagy a Közösség területén letelepedett meghatalmazott képviselője biztosítja és kijelenti, hogy a 3. pont rendelkezéseinek hatálya alá tartozó robbanóanyagok megfelelnek az EK típustanúsítványban leírt típusnak, és teljesítik ennek az irányelvnek rájuk vonatkozó követelményeit.

2.

A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a gyártási folyamat biztosítsa, hogy a robbanóanyagok megfeleljenek az EK típustanúsítványban leírt típusnak és a rájuk vonatkozó irányelv követelményeinek. A gyártó minden robbanóanyagra felhelyezi a CE-jelölést, és írásos megfelelőségi nyilatkozatot tesz.

3.

A kijelölt szerv a robbanóanyagnak az irányelv vonatkozó követelményeinek való megfelelése ellenőrzésének érdekében megfelelő vizsgálatokat és ellenőrzéseket végez a 4. pontnak megfelelően.

A gyártó vagy meghatalmazott képviselője a robbanóanyag utolsó gyártásának időpontjától számított legalább 10 évig megőrzi a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.

4.

4.1.

Minden robbanóanyagot egyenként vizsgálnak meg, és a 4. cikkben említett vonatkozó szabvány(ok)ban meghatározott megfelelő vizsgálatoknak vagy azokkal egyenértékű vizsgálatoknak vetik alá annak érdekében, hogy a vonatkozó típusnak és az irányelv követelményeinek való megfelelésüket ellenőrizzék.

4.2.

A kijelölt szerv minden egyes jóváhagyott robbanóanyagra felhelyezi, vagy felhelyezteti azonosító jelét, és írásos megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokról.

4.3.

A gyártó vagy meghatalmazott képviselője gondoskodik arról, hogy kérelemre a kijelölt szerv megfelelőségi tanúsítványát bármikor be tudja mutatni.

6. G MODUL: A termék egyedi vizsgálata

1.

E modul az eljárásnak azt a részét írja le, amelynek során a gyártó biztosítja és kijelenti, hogy a 2. pontban említett tanúsítvánnyal ellátott robbanóanyag megfelel ezen irányelv vonatkozó követelményeinek. A gyártónak minden robbanóanyagra fel kell helyeznie a CE-jelölést, és írásos megfelelőségi nyilatkozatot kell tennie.

2.

A kijelölt szerv az irányelv vonatkozó követelményeinek való megfelelés ellenőrzésének érdekében a robbanóanyagon elvégzi a 4. cikkben említett szabványokban meghatározott megfelelő vizsgálatokat vagy azokkal egyenértékű vizsgálatokat.

A kijelölt szerv a jóváhagyott robbanóanyagon felhelyezi, vagy felhelyezteti azonosító jelét, és tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokat érintő megfelelésről.

3.

A műszaki dokumentáció célja, hogy lehetővé tegye az irányelv követelményeinek való megfelelés értékelését, és érthetővé tegye a robbanóanyag tervezését, gyártását és működését.

A dokumentációnak az értékeléshez szükséges mértékben tartalmaznia kell:

- a típus általános leírását,

- az összetevők, alkatrészek, áramkörök stb. terveit, a gyártási rajzait, és vázlatait,

- az említett rajzok és vázlatok, valamint a robbanóanyag vagy védelmi rendszer működésének megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat,

- a 4. cikkben említett, részben vagy egészben alkalmazott szabványok felsorolását, és amennyiben a 4. cikkben említett szabványokat nem alkalmazták, az alapvető követelmények teljesítésének érdekében elfogadott megoldások leírását,

- az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményeit,

- a vizsgálati jelentéseket.

III. MELLÉKLET

A TAGÁLLAMOK ÁLTAL A KIJELÖLT SZERVEK KIVÁLASZTÁSÁNÁL FIGYELEMBE VEENDŐ MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

1.

A szerv, annak igazgatója és a vizsgálatok elvégzéséért felelős személyzete nem lehet azoknak a robbanóanyagoknak tervezője, előállítója, szállítója vagy üzembe helyezője, amelyeknek vizsgálatát végzi, és nem lehet e személyek bármelyikének meghatalmazott képviselője sem. Sem közvetlenül, sem meghatalmazott képviselőként nem vehetnek részt az ilyen robbanóanyagok tervezésében, előállításában, forgalomba hozatalában vagy fenntartásában. Ez nem zárja ki a műszaki információcsere lehetőségét a gyártó és a kijelölt szerv között.

2.

A szerv és személyzete a legmagasabb fokú szakmai feddhetetlenséggel és műszaki szakértelemmel végzi a vizsgálatokat, függetlenül különösen a vizsgálatok eredményében érdekelt személyektől vagy csoportoktól eredő, különösen pénzügyi befolyástól és ösztönzéstől, amely megítélésüket vagy a vizsgálat eredményeit befolyásolhatná.

3.

A szerv rendelkezik a vizsgálatokkal összefüggő adminisztratív és műszaki feladatok megfelelő ellátásához szükséges személyzettel és tárgyi feltételekkel; hozzá kell tudni férnie a rendkívüli vizsgálatokhoz szükséges eszközökhöz is.

4.

A vizsgálatokért felelős személyzetnek rendelkeznie kell:

- alapos műszaki és szakmai képzettséggel,

- az általuk elvégzendő vizsgálatok követelményeinek megfelelő szintű ismeretével és az ilyen vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos megfelelő gyakorlattal,

- a vizsgálatok eredményeinek dokumentálására a tanúsítványok, jegyzőkönyvek és jelentések elkészítésének képességével.

5.

Biztosítani kell a vizsgálatot végző személyzet pártatlanságát. Javadalmazásuk független az elvégzett vizsgálatok számától vagy eredményétől.

6.

A szervnek felelősségbiztosítást kell kötnie, kivéve, ha a felelősséget a nemzeti jognak megfelelően a tagállam vállalja, vagy a tagállam közvetlenül maga felelős a vizsgálatokért.

7.

A szerv személyzetét üzleti titoktartás köti (kivéve annak az államnak az illetékes hatóságaival szemben, amelyben a tevékenységeket végzik) minden olyan információ tekintetében, amelyet ennek az irányelven vagy az azt hatályba léptető nemzeti jogszabályon alapuló a feladatainak végrehajtása során szerez.

IV. MELLÉKLET

MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS

A CE megfelelőségi jelölés a "CE" kezdőbetűknek a következő formában való feltüntetését jelenti:

A jelölés nagyítása, vagy kicsinyítése során a fenti rajz arányait meg kell tartani.

( 1 ) HL C 121., 1992.5.13., 19. o.

( 2 ) HL C 305., 1992.11.23., 128. o. és HL C 115., 1993.4.26.

( 3 ) HL C 313., 1992.11.30., 13. o.

( 4 ) HL L 109., 1983.4.26., 8. o. Legutóbb a 90/230/EGK irányelvvel módosított irányelv (HL L 128., 1990.5.18., 15. o.)

( 5 ) HL L 380. 1990.12.31., 13. o.

( 6 ) HL L 256., 1991.9.13., 51. o.

( 7 ) HL L 144., 1981.6.2., 1. o. A legutóbb a 945/87/EGK rendelettel (HL L 90., 1987.4.2., 4. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0015 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0015&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993L0015-20130101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993L0015-20130101&locale=hu

Tartalomjegyzék