Tippek

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

32002R1614[1]

A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról

A Bizottság 1614/2002/EK rendelete

(2002. szeptember 6.)

az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 410/98/EK, Euratom rendelettel módosított [1], a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, 1996. december 20-i 58/97/EK, Euratom tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 12. cikke i., ii., iii., vii. és viii. alpontjára,

mivel:

(1) Rendszeresen frissíteni kell az 58/97/EK, Euratom rendeletben megállapított mutatók jegyzékeit, valamint a bontás szintjét annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a gazdasági fejlesztések következtében változó igényeknek.

(2) Az 58/97/EK Euratom rendeletben az adatok összegyűjtésére és statisztikai feldolgozására, valamint az eredmények feldolgozására és továbbítására vonatkozó rendelkezéseket hozzá kell igazítani a gazdasági és műszaki fejlesztésekhez.

(3) Néhány fontos mutató hozzáadása és más mutatók törlése - amelyek összegyűjtése nehéz és költséges - minden bizonnyal javítani fogja az ágazati statisztikák, különösen az ipari és szolgáltató ágazatok közötti egyensúlyt.

(4) Célszerű továbbá néhány új meghatározást hozzáadni a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról szóló, 1998. december 17-i 2700/98/EK bizottsági rendelethez [3], valamint törölni, illetve módosítani az említett rendelet néhány jelenlegi meghatározását annak érdekében, hogy azok jobban illeszkedjenek a szóban forgó tevékenységekhez.

(5) A vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról szóló, 1998. december 17-i 2701/98/EK bizottsági rendeletben [4] előírt, az adatsor méretkategória szerinti felosztási szintjének csökkentése minden bizonnyal könnyíteni fogja a statisztikai terhet, és javítja az elkészült statisztika minőségét.

(6) A következő évekre vonatkozó adatoknak a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó adattovábbítás techniwkai formátumáról szóló, 1998. december 17-i 2702/98/EK bizottsági rendeletben [5] előírt műszaki formátumát a továbbítás megkönnyítése érdekében ki kell igazítani.

(7) A 2700/98/EK, a 2701/98/EK és a 2702/98/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 58/97/EK Euratom rendelet e rendelet I. mellékletének megfelelően a gazdasági és műszaki fejlődéshez hozzáigazításra kerül.

2. cikk

A 2700/98/EK rendelet melléklete e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

A 2701/98/EK rendelet melléklete e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

4. cikk

A 2702/98/EK rendelet melléklete e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2002. referenciaévre vonatkozó adatokra kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. szeptember 6-án.

a Bizottság részéről

Pedro Solbes Mira

a Bizottság tagja

[1] HL L 52., 1998.2.21., 1. o.

[2] HL L 14., 1997.1.17., 1. o.

[3] HL L 344., 1998.12.18., 49. o.

[4] HL L 344., 1998.12.18., 81. o.

[5] HL L 344., 1998.12.18., 102. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Az 58/97/EK Euratom tanácsi rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő táblázat (Az éves szerkezeti statisztika közös modulja) helyébe a következő táblázat lép:

"Kód | Cím | Megjegyzés |

12 11 0 | Árbevétel | |

12 12 0 | Termelési érték | |

12 15 0 | Tényezőköltségen számított hozzáadott érték | |

13 31 0 | Munkaerőköltségek | |

13 32 0 | Munkajövedelem | |

13 33 0 | Társadalombiztosítási költségek | |

13 11 0 | Termékek és szolgáltatások összes beszerzése | |

13 12 0 | Változatlan állapotban történő viszonteladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások | |

15 11 0 | Bruttó tárgyi eszköz beruházás | |

16 11 0 | Foglalkoztatott személyek száma | |

16 13 0 | Alkalmazottak létszáma" | |

2. A 2. melléklet (Az ipari szerkezeti statisztika részletes modulja) a következőképpen módosul:

a) a 4. szakasz 3. pontjában:i.a következőmutatókat el kell hagyni:

"Kód | Cím | Megjegyzés |

12 14 0 | Alapáron számított hozzáadott érték | |

16 13 2 | Szakmunkás tanulók létszáma | |

12 14 0 | Alapáron számított hozzáadott érték |

16 13 2 | Szakmunkás tanulók létszáma" |

ii.új elnevezést kap a következő mutató:

"Kód | Cím | Megjegyzés |

18 11 0 | A főtevékenységből származó árbevétel a NACE Rev. 1. három számjegyű szintjén | |

18 11 0 | A főtevékenységből származó árbevétel a NACE Rev. 1. három számjegyű szintjén" |

b) a 4. szakasz 4 pontjában szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"Kód | Cím | Megjegyzés |

15 42 0 | Bruttó beruházás koncessziókba, szabadalmakba, használati engedélyekbe, védjegyekbe és hasonló jogokba | |

15 44 1 | Beruházás vásárolt szoftverbe | |

15 44 2 | Beruházás az egység által előállított szoftverbe | Választható |

16 13 5 | Otthon dolgozók létszáma | 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 ágazatok |

20 11 1 | Szilárd tüzelőanyagok beszerzése (értékben) | Az E gazdasági ágat kivéve |

20 11 2 | Kőolajtermékek beszerzése (értékben) | Az E gazdasági ágat kivéve |

20 11 3 | Földgáz- és gázszármazékok beszerzése (értékben) | Az E gazdasági ágat kivéve |

20 11 4 | Megújuló energiaforrások beszerzése (értékben) | Az E gazdasági ágat kivéve |

20 11 5 | Hőenergia beszerzése (értékben) | Az E gazdasági ágat kivéve |

20 11 6 | Villamos energia beszerzése (értékben) | Az E gazdasági ágat kivéve |

23 11 0 | Alvállalkozók felé teljesített kifizetések" | |

c) a 7. szakaszban:i.az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1. A statisztika eredményeit - a 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0 és 22 12 0 mutató kivételével - a NACE Rev. 1. négy számjegyű szintig (szakágazat) kell bontani.

A 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0 és 22 12 0 mutatókat a NACE Rev. 1. három számjegyű szintig (alágazat) kell bontani."

ii.a(3) bekezdést el kell hagyni.

3. A 3. melléklet 4 szakaszának 3. pontjában szereplő táblázat (A kiskereskedelmi tevékenységek szerkezeti statisztikájának részletes modulja) helyébe a következő táblázat lép:

"Kód | Cím | Megjegyzés |

Számviteli adatok

12 11 0 | Árbevétel | |

12 12 0 | Termelési érték | |

12 13 0 | Viszonteladásra beszerzett áruk bruttó árrése | |

12 15 0 | Tényezőköltségen számított hozzáadott érték | |

12 17 0 | Bruttó üzemi eredmény | |

13 11 0 | Termékek és szolgáltatások összes beszerzése | |

13 12 0 | Változatlan állapotban történő viszonteladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások | |

13 21 0 | Termékek és szolgáltatások összes készlet-változása | |

13 21 1 | Változatlan állapotban történő viszonteladásra beszerzett áruk és szolgáltatások készleteiben bekövetkezett változások | |

13 31 0 | Munkaerőköltségek | |

13 32 0 | Munkajövedelem | |

13 33 0 | Társadalombiztosítási költségek | |

A tőkére vonatkozó adatok

15 11 0 | Bruttó tárgyi eszköz beruházás | |

15 12 0 | Bruttó földberuházások | |

15 13 0 | Bruttó beruházás meglévő épületekbe és egyéb építményekbe | |

15 14 0 | Építmények építésére és átalakítására irányuló bruttó beruházások | |

15 15 0 | Bruttó beruházás gépekbe és berendezésekbe | |

15 21 0 | Tárgyi eszközök értékesítése | |

15 31 0 | Pénzügyi lízing útján beszerzett tárgyi eszközök értéke | |

A foglalkoztatásra vonatkozó adatok

16 11 0 | Foglalkoztatott személyek száma | |

16 13 0 | Alkalmazottak létszáma | |

16 13 1 | Részmunkaidős alkalmazottak száma | |

Az árbevétel tevékenységtípus szerinti bontása

18 10 0 | Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és ipari tevékenységből származó árbevétel | |

18 15 0 | Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel | |

18 16 0 | Beszerzési és kereskedelmi viszonteladói, valamint közvetítői tevékenységekből származó árbevétel" | |

4. A 4. melléklet (Az építőipari szerkezeti statisztika részletes modulja) a következőképpen módosul:

a) a 4. szakasz 3. pontjában:i.a következőmutatókat el kell hagyni:

"Kód | Cím | Megjegyzés |

12 14 0 | Alapáron számított hozzáadott érték | |

12 14 0 | Alapáron számított hozzáadott érték" |

ii.új megnevezést kap az alábbi mutató:

"Kód | Cím | Megjegyzés |

18 11 0 | A főtevékenységből származó árbevétel a NACE Rev. 1. három számjegyű szintjén | |

18 11 0 | A főtevékenységből származó árbevétel a NACE Rev. 1. három számjegyű szintjén" |

b) a 4. szakasz 4. pontjában szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"Kód | Cím | Megjegyzés |

15 42 0 | Bruttó beruházás koncessziókba, szabadalmakba, használati engedélyekbe, védjegyekbe és hasonló jogokba | Választható |

15 44 1 | Beruházás vásárolt szoftverbe | |

15 44 2 | Beruházás az egység által előállított szoftverbe | Választható |

16 13 1 | Részmunkaidős alkalmazottak száma | |

20 11 1 | Szilárd tüzelőanyagok beszerzése (értékben) | Választható |

20 11 2 | Kőolaj-termékek beszerzése (értékben) | Választható |

20 11 3 | Földgáz és gázszármazékok beszerzése (értékben) | Választható |

20 11 4 | Megújítható energiaforrások beszerzése (értékben) | Választható |

20 11 5 | Hőenergia beszerzése (értékben) | Választható |

20 11 6 | Villamos energia beszerzése (értékben) | Választható |

23 11 0 | Alvállalkozók felé teljesített kifizetések | |

23 12 0 | Alvállakozásból származó jövedelem" | |

c) a 7. szakaszbani.az1. pont helyébe a következő lép:

"1. A statisztika eredményeit a 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0, 22 12 0, 15 42 0, 15 44 1 és 15 44 2 mutatók kivételével a NACE Rev. 1. négy számjegyű szintig (szakágazat) kell bontani.

A 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 15 42 0, 15 44 1 és 15 44 2 mutatókra vonatkozó eredményeket a NACE Rev. 1. három számjegyű szintig (alágazat) kell bontani.

A 22 11 0 és a 22 12 0 mutatókra vonatkozó eredményeket a NACE Rev. 1. két számjegyű szintig (ágazat) kell bontani."

ii.a (3) bekezdést el kell hagyni.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 2700/98/EK bizottsági rendelet a következőképpen módosul:

1. A rendelet a következő meghatározásokkal egészül ki:

"Kód : 20 11 1

Cím : Szilárd tüzelőanyagok beszerzése (értékben)

Ennek a mutatónak csak abban az esetben kell tartalmaznia a tárgyidőszak alatt vásárolt szilárd tüzelőanyagokat, ha azokat üzemanyagként történő felhasználásra vásárolták. Nem tartalmazza a nyersanyagként vagy átalakítás nélküli viszonteladás céljából beszerzett szilárd tüzelőanyagokat.

Szilárd tüzelőanyagok a következők: kokszolható szén, összesülő kazánszén (más bitumenes szén és antracit), gyenge bitumenes szén, kohókoksz, gázgyári koksz, barnaszén koksz, kátrány, kőszénbrikett és más szilárd tüzelőanyagok.

Kapcsolat a társasági mérleggel

Az egyes energiatermékek beszerzése a társasági mérlegben nem különíthető el. Az a nyersanyagok és felhasználható anyagok részét képezi.

Kapcsolat egyéb változókkal

Az energetikai termékek beszerzésének része (20 11 0)

Kód : 20 11 2

Cím : Kőolajtermékek beszerzése (értékben)

Ennek a mutatónak csak abban az esetben kell tartalmaznia a tárgyidőszak alatt vásárolt kőolajtermékeket, ha azokat üzemanyagként történő felhasználásra vásárolták. Nem tartalmazza a nyersanyagként vagy átalakítás nélküli viszonteladás céljából beszerzett kőolajtermékeket.

A kőolajtermékek közé a következő termékek tartoznak:

Motorbenzin (ólmozott és ólommentes),

Gázolaj dízelmotorokhoz,

Tüzelőolaj (fűtésre és egyéb célokra),

Fűtőolaj (magas vagy alacsony kéntartalmú),

Cseppfolyós propán-bután gáz (LPG),

Egyéb kőolajtermékek, például repülőgépbenzin, benzin típusú sugárhajtómű üzemanyag, kerozin típusú sugárhajtómű üzemanyag, egyéb.

Kapcsolat a társasági mérleggel

Az egyes energiatermékek beszerzése a társasági mérlegben nem különíthető el. Az a nyersanyagok és felhasználható anyagok részét képezi.

Kapcsolat egyéb mutatókkal

Az energetikai termékek beszerzésének része (20 11 0)

Kód : 20 11 3

Cím : Földgáz és gázszármazékok beszerzése (értékben)

Ennek a mutatónak csak abban az esetben kell tartalmaznia a tárgyidőszak alatt vásárolt földgázt és gázszármazékokat, ha azokat üzemanyagként történő felhasználásra vásárolták. Nem tartalmazza a nyersanyagként vagy átalakítás nélküli viszonteladás céljából beszerzett földgázt és gázszármazékokat.

A földgáz természetes gázmezőkből származó, metánban gazdag gyúlékony gáz. A gázszármazékok közé a következők tartoznak: kamragáz (= a kokszolókemencék melléktermékeként visszanyert gáz), kohógáz (a kohó melléktermékeként visszanyert gáz) és gázgyári gáz (= szenesítéssel, krakkolással, reformálással, teljes gázosítással vagy gázgyári gáz és/vagy levegő egyszerű keverésével nyert gáz), továbbá acélgáz (oxigénkemencében acéltermelés melléktermékeként visszanyert gáz).

Kapcsolat a társasági mérleggel

Az egyes energiatermékek beszerzése a társasági mérlegben nem különíthető el. Az az anyagköltségek részét képezi.

Kapcsolat egyéb mutatókkal

Az energetikai termékek beszerzésének része (20 11 0)

Kód : 20 11 4

Cím : Megújítható energiaforrások beszerzése (értékben)

Ennek a mutatónak csak abban az esetben kell tartalmaznia a tárgyidőszak alatt vásárolt megújítható energiaforrásokat, ha azokat üzemanyagként történő felhasználásra vásárolták. Nem tartalmazza a nyersanyagként vagy átalakítás nélküli viszonteladás céljából beszerzett megújuló energiaforrásokat.

A megújítható energiaforrások közé tartozik a biomassza, a biomasszahulladék vagy az egyéb megújuló energiaforrások.

Kapcsolat a társasági mérleggel

Az egyes energiatermékek beszerzése a társasági mérlegben nem különíthető el. Az a nyersanyagok és felhasználható anyagok részét képezi.

Kapcsolat egyéb mutatókkal

Az energetikai termékek beszerzésének része (20 11 0)

Kód : 20 11 5

Cím : Hőenergia beszerzése (értékben)

A hőenergiát fosszilis tüzelőanyagokat, biomasszát, hulladékot használó fűtőművekben, kapcsolt hő- és villamos erőművekben vagy geotermikus mezőkből állítják elő.

Kapcsolat a társasági mérleggel

Az egyes energiatermékek beszerzése a társasági mérlegben nem különíthető el. Az az anyagköltségek részét képezi.

Kapcsolat egyéb mutatókkal

Az energetikai termékek beszerzésének része (20 11 0)

Kód : 20 11 6

Cím : Villamos energia beszerzése (értékben)

A villamos energia fosszilis tüzelőanyagokból, atomenergiából, biomasszából, hulladékból és más megújuló energiaforrásból (pl. víz-, szél-, nap- vagy geotermikus energiából) nyert másodlagos energiaforrás.

Kapcsolat a társasági mérleggel

Az egyes energiatermékek beszerzése a társasági mérlegben nem különíthető el. Az az anyagköltségek részét képezi.

Kapcsolat egyéb mutatókkal

Az energetikai termékek beszerzésének része (20 11 0)"

2. A következő meghatározásokat el kell hagyni:

"Kód | Cím |

12 14 0 | Alapáron számított hozzáadott érték |

16 13 2 | Szakmunkástanulók száma |

18 13 0 | Vásárlási és kereskedelmi viszonteladói tevékenységből származó árbevétel |

18 14 0 | Közvetítői (ügynöki) tevékenységből származó árbevétel |

20 21 0 - 20 31 0 | Energiahordozók beszerzése termékenként |

12 14 0 | Alapáron számított hozzáadott érték |

16 13 2 | Szakmunkástanulók száma |

18 13 0 | Vásárlási és kereskedelmi viszonteladói tevékenységből származó árbevétel |

18 14 0 | Közvetítői (ügynöki) tevékenységből származó árbevétel |

20 21 0 - 20 31 0 | Energiahordozók beszerzése termékenként" |

3. Módosításra kerül a következő meghatározás:

"Kód : 18 11 0

Cím : A főtevékenységből származó árbevétel a NACE Rev. 1. három számjegyű szintjén.

Meghatározás

Az egység főtevékenységéből származó árbevétel része. Az egység főtevékenysége a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről szóló, 1993. március 15-i 696/93 tanácsi rendeletben [1] megállapított szabályoknak megfelelően határozható meg.

Az alvállalkozói kapcsolatból származó áruk és szolgáltatások eladásából származó árbevétel ide tartozik. A változatlan állapotban történő viszonteladásra beszerzett áruk és szolgáltatások viszonteladásából származó árbevétel nem tartozik ide.

Kapcsolat a társasági mérleggel

A főtevékenységből származó árbevétel a NACE Rev.1. három számjegyű szintjén nem különíthető el a társasági mérlegben. A nettó árbevétel része.

Kapcsolat egyéb mutatókkal

Része az árbevételnek(12 11 0)."

[1] HL L 76., 1993.3.30., 1. o.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A 2701/98/EK bizottsági rendelet a következőképpen módosul:

1. Az iparra, építőiparra, szolgáltatásokra és kereskedelemre vonatkozó adatsorok a következőképpen módosulnak:

Az 1A. adatsorra vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"1A. adatsor

Adatsor neve | Gazdasági egységek éves statisztikája |

Első referenciaév | 1995 |

Gyakoriság | Éves |

Tevékenységi kör | NACE Rev.1, C-K. nemzetgazdasági ágai, kivéve a 65.1 és 65.2 alágazatokat, a 66.02 szakágazatot és a 67-es ágazatot |

Mutatók | Az 1. melléklet 4. szakaszának (3) bekezdése szerinti mutatók: 11 11 0Gazdasági egységek száma |

Az 1. melléklet 4. szakaszának (4) bekezdése szerinti mutatók: 12 11 0Árbevétel [1] [3]12 12 0Termelési érték12 15 0Tényezőköltségen számított hozzáadott érték13 11 0Termékek és szolgáltatások összes beszerzése13 12 0Változatlan állapotban történő viszonteladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások [2] [4]13 31 0Munkaerőköltségek13 32 0Munkajövedelem13 33 0Társadalombiztosítási költségek15 11 0Bruttó tárgyieszköz-beruházások [2] [5]16 11 0Foglalkoztatott személyek száma16 13 0Alkalmazottak száma [2] [6] |

A tevékenységi bontás szintje | Az 1. melléklet 9. szakaszában felsorolt tevékenységek szerinti csoportosításban. |

2. Az 1B. adatsorra vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"1B. adatsor

Adatsor neve | Gazdasági egységek éves statisztikája méretkategória szerint |

Első referenciaév | 1995 |

Gyakoriság | Éves |

Tevékenységi kör | NACE Rev. 1., C-K. nemzetgazdasági ágai, kivéve a 65.1 és 65.2 alágazatokat, a 66.02 szakágazatot és a 67. ágazatot. |

Mutatók | Az 1. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók:11 11 0Gazdasági egységek száma |

Az 1. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók:12 11 0Árbevétel [7] [8]12 15 0Tényezőköltségen számított hozzáadott érték [7] [9]15 11 0Bruttó tárgyieszköz-beruházások (opcionális)16 11 0Foglalkoztatottak száma [7] [10] |

Tevékenységi szint szerinti bontás | NACE Rev.1 C-G. nemzetgazdasági ágai: három számjegyű szint (alágazat) H, I, K. nemzetgazdasági ágai: Az 1. melléklet 9. szakaszában felsorolt tevékenységek újracsoportosításának szintje. |

Méretkategóriák szerinti bontás szintje | A C-F. nemzetgazdasági ágak esetében Foglalkoztatott személyek száma: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 felett.A G, H, I és K nemzetgazdasági ág esetében Foglalkoztatott személyek száma: 1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 felett.A 66.01 és 66.03 szakágazat esetében: Közvetlen bruttó díjbevétel (millió euróban): 5 alatt, 5-50, 51-250, 251-500, 501-1000,1000 felett |

3. Az iparra vonatkozó adatsor a következőképpen módosul:

a) A tulajdonosi típus szerinti éves vállalati statisztikát - 2C. adatsor - az iparra vonatkozó adatsor összefoglaló táblázatából el kell hagyni.

b) A 2A. adatsorra vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"2A. adatsor

Adatsor neve | Gazdasági egységek éves statisztikája |

Első referenciaév | 1995 |

Gyakoriság | Éves |

Tevékenységi kör | NACE Rev. 1., C-E. nemzetgazdasági ágai |

Mutatók | A 2. melléklet 4. szakasza (2) bekezdésében szereplő mutatók:11 11 0Gazdasági egységek száma11 12 0A létrejött gazdasági egységek száma11 13 0A megszűnt gazdasági egységek száma |

A 2. melléklet 4. szakasza (3) bekezdésében szereplő mutatók:12 11 0Árbevétel12 12 0Termelési érték12 13 0Viszonteladás céljából beszerzett áruk bruttó árrése12 15 0Tényezőköltségen számított hozzáadott érték12 17 0Bruttó üzemi eredmény13 11 0Termékek és szolgáltatások összes beszerzése13 12 0Változatlan állapotban történő viszonteladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások13 13 1Munkaerő-közvetítő ügynökségeknek történő kifizetések13 21 3Saját termelésű késztermékek és befejezetlen termelés készletváltozásai13 32 0Munkajövedelem13 33 0Társadalombiztosítási költségek13 41 1Tárgyi eszközök hosszú távú bérletének és operatív lízingjének költségei15 12 0Bruttó földberuházások15 13 0Bruttó beruházás meglévő épületekbe és egyéb építményekbe15 14 0Építmények építésére és átalakítására irányuló bruttó beruházások15 15 0Bruttó beruházás gépekbe és berendezésekbe15 21 0Tárgyi eszközök értékesítése15 31 0Pénzügyi lízing útján beszerzett tárgyi eszközök értéke16 11 0Foglalkoztatott személyek száma16 13 0Alkalmazottak létszáma16 13 1Részmunkaidős alkalmazottak létszáma16 14 0Alkalmazottak létszáma teljes munkaidősre átszámítva |

16 15 0Az alkalmazottak által ledolgozott órák száma18 11 0A főtevékenységből származó árbevétel a NACE Rev.1. három számjegyű szintjén18 12 0Ipari tevékenységből származó árbevétel18 16 0Beszerzési és kereskedelmi viszonteladói tevékenységből és közvetítői tevékenységekből származó árbevétel18 15 0Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel20 11 0Energetikai termékek beszerzése22 11 0Összes belső K+F ráfordítás22 12 0K+F személyzet létszáma |

Tevékenységi szint szerinti bontás | NACE Rev. 1 három számjegyű szint (alágazat) a 18 11 0, 22 11 0 és 22 12 0 változókra vonatkozóan NACE Rev. 1 négy számjegyű szint (szakágazat) az összes többi változóra vonatkozóan" |

c) A 2B. adatsorra vonatkozó táblázat hetedik sora helyébe a következő sor lép:

"Méretkategóriák szerinti bontás szintje | Foglalkoztatott személyek száma: 1-49, 50-249, 250 felett" |

d) A 2C. adatsorra vonatkozó táblázatot el kell hagyni.

e) A 2D. adatsorra vonatkozó táblázat hetedik sora helyébe a következő sor lép:

"Méretkategóriák szerinti bontás szintje | Foglalkoztatott személyek száma: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 felett" |

f) A 2K. adatsorra vonatkozó táblázat hetedik sora helyébe a következő sor lép:

"Méretkategóriák szerinti bontás szintje | Foglalkoztatott személyek száma: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 felett" |

g) A 2L. adatsorra vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"2L. adatsor

Adatsor neve | Gazdasági egységek többéves statisztikája - Energetikai termékek beszerzése |

Első referenciaév | 1997 |

Gyakoriság | Kétévente |

Tevékenységi kör | NACE Rev. 1, C-D. nemzetgazdasági ágai |

Változók | A 2. melléklet 4. szakasza (2) bekezdésében szereplő változók:20 11 1Szilárd tüzelőanyagok beszerzése (értékben)20 11 2Kőolajtermékek beszerzése (értékben)20 11 3Földgáz és gázszármazékok beszerzése (értékben)20 11 4Megújítható energiaforrások beszerzése (értékben)20 11 5Hőenergia beszerzése (értékben)20 11 6Villamos energia beszerzése (értékben) |

Tevékenységi szint szerinti bontás | NACE Rev. 1, három számjegyű szint (alágazat)" |

4. A kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó adatsor a következőképpen módosul:

a) A 3B. adatsorra vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"3B. adatsor

Adatsor neve | Gazdasági egységek éves statisztikája |

Első referenciaév | 1995 |

Gyakoriság | Éves |

Tevékenységi kör | NACE Rev. 1, G. nemzetgazdasági ágai |

Mutatók | 11 11 0Gazdasági egységek száma |

12 11 0Árbevétel12 12 0Termelési érték12 13 0Viszonteladás céljából beszerzett áruk bruttó árrése12 15 0Tényezőköltségen számított hozzáadott érték12 17 0Bruttó üzemi eredmény13 11 0Termékek és szolgáltatások összes beszerzése13 12 0Változatlan állapotban történő viszonteladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások13 21 0Termékek és szolgáltatások összes készlet változása13 21 1Változatlan állapotban történő viszonteladásra beszerzett áruk és szolgáltatások készleteiben bekövetkezett változások13 31 0Munkaerőköltségek13 32 0Munkajövedelem13 33 0Társadalombiztosítási költségek |

15 11 0Bruttó tárgyieszköz-beruházások15 12 0Bruttó földberuházások15 13 0Bruttó beruházás meglévő épületekbe és egyéb építményekbe15 14 0Építmények építésére és átalakítására irányuló beruházások15 15 0Bruttó beruházás gépekbe és berendezésekbe15 21 0Tárgyi eszközök értékesítése15 31 0Pénzügyi lízing útján beszerzett tárgyi eszközök értéke |

16 11 0Foglalkoztatott személyek száma16 13 0Alkalmazottak létszáma16 13 1Részmunkaidős alkalmazottak létszáma |

18 10 0Mezőgazdaságból, erdészetből, halászatból és ipari tevékenységből származó árbevétel18 15 0Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel18 16 0Beszerzései és kereskedelmi viszonteladói tevékenységből és közvetítői tevékenységből származó árbevétel |

Tevékenységi szint szerinti bontás | NACE Rev. 1, négy számjegyű szint (szakágazat)." |

b) A 3C. adatsorra vonatkozó táblázat hetedik sora helyébe a következő sor lép:

"Méretkategóriák szerinti bontás szintje | Foglalkoztatott személyek száma: 1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 felett. Éves árbevétel millió euróban: 0 - < 1; 1 -< 2; 2 - < 5; 5- < 10; 10 - < 20; 20 - < 50; 50 - < 200; 200 és afelett." |

5. Az építőiparra vonatkozó adatsor a következőképpen módosul:

a) A gazdasági egységek tulajdonosi típus szerinti éves statisztikáját - 4C. adatsor - azel kell hagyni. építőiparra vonatkozó adatsor összefoglaló táblázatából

b) A 4A. adatsorravonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"4A. adatsor

Adatsor neve | Gazdasági egységek éves statisztikája |

Első referenciaév | 1995 |

Gyakoriság | Éves |

Tevékenységi kör | NACE Rev. 1, G nemzetgazdasági ágai |

Mutatók | A 4. melléklet 4. szakaszának (2) bekezdésében szereplő mutatók:11 11 0Gazdasági egységek száma11 12 0A létrejött gazdasági egységek száma11 13 0A megszűnt gazdasági egységek száma |

A 4. melléklet 4. szakaszának (3) bekezdésében szereplő mutatók:12 11 0Árbevétel12 12 0Termelési érték12 13 0A termékek újraeladásából származó bruttó árrés (A 451-es és 452-es alágazatoknál opcionális)12 15 0Tényezőköltségen számított hozzáadott érték12 17 0Bruttó működési eredmény13 11 0Termékek és szolgáltatások összes beszerzése13 12 0Változatlan állapotban történő újraértékesítésre szánt áruk és szolgáltatások beszerzése (A 451-es és 452-es alágazatoknál opcionális)13 13 1Munkaerő-közvetítő ügynökségeknek történő kifizetések13 21 3Saját termelésű késztermékek és a befejezetlen termelés készletváltozása13 32 0Munkajövedelem13 33 0Társadalombiztosítási költségek13 41 1Tárgyi eszközök hosszú távú bérletének, valamint operatív lízingjének kifizetései15 12 0Bruttó földberuházások15 13 0Meglévő épületekbe és egyéb építményekbe történő bruttó beruházás15 14 0Építmények építésére és átalakítására irányuló bruttó beruházás15 15 0Bruttó gép- és berendezésberuházások15 21 0Tárgyi eszközök értékesítése15 31 0Pénzügyi lízing útján beszerzett tárgyi eszközök értéke16 11 0Foglalkoztatott személyek száma16 13 0Alkalmazottak száma16 14 0Alkalmazottak száma teljes munkaidősre átszámítva16 15 0Alkalmazottak ledolgozott munkaóráinak száma18 11 0NACE Rev. 1 négy számjegyű szintjén meghatározott főtevékenységből származó árbevétel18 12 1Ipari tevékenységből származó árbevétel, az építőipar kivételével18 12 2Építőipari tevékenységekből származó árbevétel18 16 0A kereskedelemből, illetve közvetítői tevékenységből (ügynökök) származó árbevétel18 15 0Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel18 31 0Épületek építéséből származó árbevétel (csak a 451-es és 452-es alágazatoknál)18 32 0Egyéb építmények építéséből származó árbevétel (csak a 451-es és 452-es alágazatoknál)20 11 0Energiahordozók beszerzése22 11 0Összes belső K+F ráfordítás22 12 0A K+F személyzet összes létszáma |

Tevékenység szint szerinti bontás | NACE Rev.1. két számjegyű szint (ágazat) a 22 11 0-ás és 22 12 0-ás mutatókra NACE Rev. 1. három számjegyű szint (ágazat) a 18 11 0 mutatóra NACE Rev.1. négy számjegyű szint (szakágazat) az összes többi mutatókra" |

c) A 4C. adatsorra vonatkozó táblázatot el kell hagyni.

d) A 4D. adatsorra vonatkozó táblázat hetedik sora helyébe a következő sor lép:

"Méretkategóriák szerinti bontás szintje | Foglalkoztatott személyek száma: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 felett" |

e) A 4H. adatsorra vonatkozó táblázat ötödik sorából az alábbi mutatót el kell hagyni:

"Mutatók | 16 13 2 Szakmunkástanulók száma" |

f) A 4K. adatsorra vonatkozó táblázat hetedik sora helyébe a következő sor lép:

"Méretkategóriák szerinti bontás szintje | Foglalkoztatott személyek száma: 1-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 felett" |

g) A 4L. adatsorra vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"4L. adatsor

Adatsor neve | Gazdasági egységek többéves statisztikája - Energiahordozók beszerzése |

Első referenciaév | 1997 |

Gyakoriság | Kétévente |

Tevékenységi kör | NACE Rev. 1, F nemzetgazdasági ágai |

Mutatók | A 4. melléklet 4. szakaszának (4) bekezdése szerinti mutatók:20 11 1Szilárd tüzelőanyagok beszerzése (értékben) választható20 11 2Kőolajtermékek beszerzése (értékben) választható20 11 3Földgáz- és gázszármazékok beszerzése (értékben) választható20 11 4Megújítható energiaforrások beszerzése (értékben) választható20 11 5Hőenergia beszerzése (értékben) választható20 11 6Villamos energia beszerzése (értékben) választható |

Tevékenységi szint szerinti bontás | NACE Rev. 1., három számjegyű szint (alágazat)." |

[1] "A 66.01-es és a 66.03-as szakágazatoknál: ""Közvetlen bruttó díjbevétel"".

[2] "A 66.01-es és a 66.03-as szakágazatoknál: nem kell adatszolgáltatást nyújtani."

[3]

[4]

[5]

[6]

[7] "A 66.01 és 66.03 szakágazat esetében: ezt az adatot nem kell megadni."

[8]

[9]

[10]

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

A 2702/98/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3.1 táblázatból az alábbi adatsorokat el kell hagyni. Adatsortípus:

"Adatsortípus | Kód |

Gazdasági egységek tulajdonosi típus szerinti éves statisztikája (ipar) | 2C. |

Gazdasági szervezetek tulajdonosi típus szerinti éves statisztikája (építőipar) | 4C. |

Gazdasági egységek tulajdonosi típus szerinti éves statisztikája (ipar) | 2C. |

Gazdasági szervezetek tulajdonosi típus szerinti éves statisztikája (építőipar) | 4C." |

2. A 3.3 táblázat az alábbi méretkategóriával egészül ki. Méretkategóriák:

"Foglalkoztatásiméret-kategória | Kód |

2-9 | 54 |

2-9 | 54" |

3. A 3.5 pontban a Tulajdonosi forma vagy FATS azonosítás táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"Tulajdonosi forma (vagy FATS azonosítás) | Kód |

FATS azonosítás: a végső kedvezményezett tulajdonosra vonatkozó befelé irányuló FATS adatok | 30 |

FATS azonosítás: befelé irányuló FATS esetében az első kísérlet adata | 40 |

FATS azonosítás: a végső kedvezményezett tulajdonosra vonatkozó kifelé irányuló FATS adatok | 50 |

FATS azonosítás: kifelé irányuló FATS esetében az "első kísérlet" adata | 60" |

4. A 3.7 pontban a "Mutatók" táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"3.7. Mutató

Változó megnevezése | Kód |

Gazdasági egységek száma | 11110 |

Gazdasági egységek többéves statisztikája | 11120 |

A megszűnt gazdasági egységek száma | 11130 |

Telepek száma | 11210 |

A szakosodott egységek száma | 11310 |

Árbevétel | 12110 |

Termelési érték | 12120 |

A termékek újraeladásából származó bruttó árrés | 12130 |

Piaci áron számított hozzáadott érték | 12141 |

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték | 12150 |

Rendszeres tevékenységből származó jövedelem | 12160 |

Bruttó működési eredmény | 12170 |

Pénzügyi eredmény | 12180 |

Rendszeres tevékenységből származó bruttó eredmény | 12190 |

Éves veszteség vagy nyereség | 12200 |

Termékek és szolgáltatások összes beszerzése | 13110 |

Változatlan állapotban történő újraértékesítésre szánt áruk és szolgáltatások beszerzése | 13120 |

Szolgáltatások és termékek egyéb beszerzése | 13130 |

Munkaerő-közvetítő ügynökségeknek történő kifizetések | 13131 |

Termékek és szolgáltatások összes készletváltozása | 13210 |

Változatlan állapotban történő újraértékesítésre szánt áruk és szolgáltatások készletváltozása | 13211 |

Nyersanyagok és félkész termékek készle változása | 13212 |

A saját termelésű késztermékek és a befejezetlen termelés készletváltozása | 13213 |

Munkaerőköltségek | 13310 |

Munkajövedelem | 13320 |

Társadalombiztosítási költségek | 13330 |

Épületekkel és berendezésekkel kapcsolatos működési költségek | 13410 |

Tárgyi eszközök hosszú távú bérletének, valamint operatív lízingjének költségei | 13411 |

Értékesítési költségek | 13420 |

Egyéb működési költségek | 13430 |

Termékek és szolgáltatások Közösségen belüli szállításából származó árbevétel | 14110 |

Termékek és szolgáltatások Közösségen kívülre történő szállításából származó árbevétel | 14120 |

Nem belföldi értékesítésből származó árbevétel | 14130 |

Belföldi értékesítésből származó árbevétel | 14140 |

A Közösségen belül beszerzett termékek és szolgáltatások | 14210 |

A Közösségen kívülről behozott termékek és szolgáltatások | 14220 |

Termékek és szolgáltatások nem belföldi beszerzése | 14230 |

Termékek és szolgáltatások belföldi beszerzése | 14240 |

Bruttó tárgyi eszközberuházások | 15110 |

Bruttó földberuházás | 15120 |

Meglévő épületekbe, egyéb építményekbe történő bruttó beruházások és építmények építésére és átalakítására irányuló beruházások | 15119 |

Meglévő épületekbe és egyéb építményekbe történő bruttó beruházások | 15130 |

Építmények építésére és átalakítására irányuló bruttó beruházások | 15140 |

Bruttó gép és berendezés beruházások | 15150 |

Tárgyi eszközök értékesítése | 15210 |

Nettó tárgyi eszköz beruházások | 15250 |

Pénzügyi lízing útján beszerzett tárgyi eszközök értéke | 15310 |

Immateriális eszközök beszerzése | 15410 |

Koncessziókba történő bruttó beruházás | 15420 |

Marketing célú ráfordítások | 15430 |

Szoftverbe történő bruttó beruházás | 15440 |

Vásárolt szoftverbe történő beruházás | 15441 |

Az egység által kifejlesztett szoftver beruházás | 15442 |

Részvények és részesedéssel járó érdekeltségek vásárlása | 15610 |

Részvények és részesedéssel járó érdekeltségek eladása | 15620 |

Részvények és részesedéssel járó érdekeltségek nettó vásárlása | 15650 |

Foglalkoztatott személyek száma | 16110 |

Nem fizetett foglalkoztatott személyek száma | 16120 |

Alkalmazottak száma | 16130 |

Részmunkaidős alkalmazottak száma | 16131 |

Otthondolgozók száma | 16135 |

Alkalmazottak száma teljes munkaidősre átszámítva | 16140 |

Alkalmazottak ledolgozott munkaóráinak száma | 16150 |

Olyan gazdasági egységek száma, amelyeknek más gazdasági egységekkel társulási vagy együttműködési szerződésük van | 17110 |

A kereskedelmi formákra vonatkozó információk gazdasági egységek szerint | 17310 |

Kiskereskedelmi üzletek száma | 17320 |

Kiskereskedelemben a kiskereskedelmi üzletek eladóterének méretkategóriái | 17330 |

Eladótér | 17331 |

Állandó piaci elárusítóhelyek és/vagy bódék száma | 17340 |

Mezőgazdaságból, erdőgazdaságból, halászatból és ipari tevékenységből származó árbevétel | 18100 |

A NACE Rev. 1 négy számjegyű szintjének megfelelő főtevékenységekből származó árbevétel | 18110 |

Ipari tevékenységekből származó árbevétel | 18120 |

- Építőipari tevékenységen kívüli ipari tevékenységekből származó árbevétel | 18121 |

- Építőipari tevékenységből származó árbevétel | 18122 |

Szolgáltatási tevékenységekből származó árbevétel | 18150 |

Vásárlási és viszonteladási kereskedelmi tevékenységből, valamint közvetítő tevékenységből származó árbevétel (ügynökök) | 18160 |

Az árbevétel megoszlása termékenként (a CPA G nemzetgazdasági ágának megfelelően) | 18210 |

- Épületek építéséből származó árbevétel | 18310 |

- Egyéb építmények építéséből származó árbevétel | 18320 |

Energiahordozók beszerzése (értékben) | 20110 |

Kőolajtermékek beszerzése (értékben) | 20111 |

Földgáz és gázszármazékok beszerzése (értékben) | 20112 |

Megújítható energiaforrások beszerzése (értékben) | 20113 |

Hőenergia beszerzése (értékben) | 20114 |

Villamos energia beszerzése (értékben) | 20115 |

Beruházás szennyezést ellenőrző berendezésekbe, valamint a szennyezést csökkentő különleges felszerelésekbe (főleg csővégi berendezésekbe) | 20116 |

A környezetszennyezés ellenőrzését szolgáló és gátló berendezések és tartozékok beruházása | 21110 |

Tisztább technológiához ("integrált technológia") kapcsolt gép és berendezés beruházások | 21120 |

Összes környezetvédelemi ráfordítás | 21140 |

Összes belső K + F ráfordítás | 22110 |

A K + F személyzet összes létszáma | 22120 |

Alvállalkozóknak történő kifizetések | 23110 |

Alvállalkozási tevékenységből származó jövedelem | 23120 |

A viszonteladókkal folytatott kereskedelem aránya az árbevételből: kiskereskedők | 25111 |

A szakmai felhasználókkal folytatott kereskedelem aránya az árbevételből (nagykereskedők, mások) | 25112 |

A végső fogyasztókkal folytatott kereskedelem aránya az árbevételből (kiskereskedelmi tevékenység) | 25113 |

Nagykereskedőktől és beszerző csoportoktól történő beszerzések aránya | 25211 |

Gyártóktól történő beszerzések aránya | 25212 |

Egy foglalkoztatottra jutó bruttó hozzáadott érték (munkaerő-termelékenység) | 91110 |

Egységnyi munkaerőköltségre jutó bruttó hozzáadott érték (bérekkel korrigált munkaerő-termelékenység) | 91120 |

Egy alkalmazottra jutó bruttó hozzáadott érték | 91130 |

Egy teljes munkaidős alkalmazottra jutó bruttó hozzáadott érték | 91140 |

Egy alkalmazott által ledolgozott munkaórára jutó bruttó hozzáadott érték | 91150 |

Egy alkalmazottra jutó munkaerőköltség (egységnyi munkaerőköltség) | 91210 |

Egy teljes munkaidős alkalmazottra jutó munkaerőköltség | 91220 |

Egy alkalmazott által ledolgozott munkaórára jutó munkaerőköltség | 91230 |

A munkáltatók szociális terhei a munkajövedelem százalékában | 91310 |

Bruttó működési eredmény/árbevétel (bruttó működési ráta) | 92110 |

A nem belföldi értékesítésből származó árbevétel az árbevétel százalékában | 93110 |

A belföldi értékesítésből származó árbevétel az árbevétel százalékában | 93120 |

A nem belföldi beszerzések a teljes beszerzés százalékában | 93210 |

A belföldi beszerzések a teljes beszerzés százalékában | 93220 |

A főtevékenység aránya az árbevételben (a specializáció foka) | 94110 |

A hozzáadott érték aránya a feldolgozóiparban | 94210 |

A hozzáadott érték aránya az iparban | 94220 |

A foglalkoztatottság aránya a feldolgozóipar egészében | 94310 |

A foglalkoztatottság aránya az ipar egészében | 94320 |

A késztermékek és a befejezetlen termelés készleteinek a termelési értékhez viszonyított aránya | 94410 |

A K + F ráfordítás aránya a hozzáadott értékben | 95110 |

A K + F létszám aránya a foglalkoztatott személyekhez viszonyítva | 95120 |

A környezetvédelmi beruházások aránya az összes tárgyi eszköz beruházásokból | 95210 |

A környezetvédelmi ráfordítások aránya a termékek és szolgáltatások összes beszerzésében, valamint a munkaerőköltségben | 95220" |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R1614 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R1614&locale=hu

Tartalomjegyzék