31994R3259[1]

A Tanács 3259/94/EK rendelete (1994. december 22.) a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló 2930/86/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 3259/94/EK rendelete

(1994. december 22.)

a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló 2930/86/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a közös halászati politikában említésre kerültek a halászhajók jellemzői, és felmerült a hajók jellemzői egységes meghatározásának igénye; mivel e célból elfogadták a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló, 1986. szeptember 22-i 2930/86/EGK tanácsi rendeletet [3];

mivel ezen a területen a közösségi intézkedésnek, amennyiben lehetséges, nemzetközi szakértői szervezetek által már elfogadott ajánlásokon kell alapulnia;

mivel felismerték a hajók szabványosított, nemzetközi köbözési rendszerének szükségességét az egyes azonos hosszúságú, de nagymértékben eltérő űrtartalmú hajók miatt; mivel 1969. június 23-án Londonban aláírták a hajók köbözésére vonatkozó nemzetközi egyezményt (ICTM 1969) a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) égisze alatt;

mivel az egyezmény a hajó összes zárt tere összegzett térfogatának függvényében határozza meg a bruttó űrtartalmat; mivel az egyezmény I. melléklete meghatározza a bruttó űrtartalom meghatározásának módszerét;

mivel az említett egyezmény 1994. július 18-tól alkalmazandó minden hatálya alól nem mentesülő hajóra, a nemzetközi forgalomban részt vevő, legalább 24 méter hosszúságú halászhajókat is ideértve; mivel, többek között, a 24 méternél kisebb hosszúságú hajók mentesülnek az egyezmény hatálya alól;

mivel a 2930/86/EGK rendelet kiterjesztette az említett egyezmény I. mellékletének rendelkezéseit minden közösségi halászhajóra;

mivel a tagállamok bizonyos nehézségeket tapasztaltak a 2930/86/EGK rendelet űrtartalomra vonatkozó rendelkezéseinek teljes mértékű végrehajtásában, különösen a kisebb halászhajók esetében; mivel a kisebb hajókra az említett egyezmény I. mellékletében megállapított módszer bizonyos esetekben nem megfelelő;

mivel a meglévő hajókhoz, különösen a 15 méternél kisebb hozszúságúakhoz, rugalmas rendelkezésekre van szükség, hogy az űrtartalmukat becsléssel is meg lehessen határozni;

mivel a 15 méternél kisebb hosszúságú hajók esetén a bruttó űrtartalom egyszerűbb meghatározása kívánatos;

mivel a legalább 15 méter hosszúságú hajókat az említett egyezménnyel összhangban kell köbözni, tekintettel a vízszint feletti rész térfogatának nagyobb jelentőségére;

mivel a legalább 15 méter, de 24 méternél kisebb hosszúságú meglévő hajók újraköbözésének 1994. július 18-i határidejét el kell halasztani a hajóknak az 1969-es egyezmény módszereivel összhangban végrehajtandó köbözésével kapcsolatos technikai igények miatt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2930/86/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk első albekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"Valamely hajó szélessége a hajók köbözésére vonatkozó nemzetközi egyezmény, a továbbiakban az "1969-es egyezmény", I. mellékletében meghatározott legnagyobb szélesség."

2. A 4. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. a) Valamely halászhajó űrtartalma az 1969-es egyezmény I. mellékletében meghatározott bruttó űrtartalom.

b) Minden legalább 15 méter teljes hosszúságú új halászhajónak, melynek gerincfektetése 1994. július 18-án vagy azután történt, bruttó űrtartalmát az 1969-es egyezmény I. mellékletében előírt módon kell meghatározni.

c) A 15 méternél kisebb teljes hosszúságú új és meglévő halászhajók bruttó űrtartalmát e rendelet I. mellékletében foglalt képlettel kell meghatározni.

d) A függélyek között legalább 24 méter hosszúságú minden meglévő hajó bruttó űrtartalmát az 1969-es egyezmény I. melléklete szerint 1994. július 18. előtt újra meg kell határozni.

Az e kategóriába tartozó olyan hajók esetében, amelyek az 1969-es egyezmény értelmében nem vesznek részt a nemzetközi forgalomban, következésképpen mentesülnek ezen egyezmény rendelkezéseinek hatálya alól, ez a határidő 1994. december 31-ig kitolódik.

e) A (2) és (3) bekezdésre is figyelemmel a függélyek között legalább 15 méter, de 24 méternél kisebb teljes hosszúságú meglévő hajók bruttó űrtartalma e rendelet mellékletében foglalt módszerrel becsülhető meg olyan körülmények között, amikor a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ezen értékek pontossága megfelelő.

A tagállamok azonban az 1969-es egyezmény I. melléklete szerint mérik az ebbe a kategóriába tartozó hajók űrtartalmát az alábbi körülmények között:

- a hajótulajdonos kérésére,

- ha egy hajótulajdonos a hajójával kapcsolatos kérelmet nyújt be bármely olyan rendszerben való részvételre, ahol a hajó űrtartalmától függő közösségi pénzügyi támogatás fizethető ki. A halászati és akvakultúra ágazat termékeinek feldolgozásához és forgalmazásához nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó feltételek és szabályok megállapításáról szóló, 1993. december 21-i 3699/93/EK tanácsi rendelet [4] alapján nyújtott közösségi támogatást azonban annak a rendeletnek a hatályban lévő rendelkezései szerint fogják végrehajtani. 2004. január 1-jéig fenntartható a BRT-ben megadott űrtartalom-mértékegységre való utalás a 3699/93/EK rendelet 8. és 9. cikkére vonatkozó támogatási rendszerek végrehajtásában, feltéve hogy az ebben a mértékegységben megadott adatokat 1994. július 18-ig bejelentették a Bizottságnak a közösségi halászhajó-nyilvántartásról szóló, 1994. január 19-i 109/94/EK bizottsági rendeletben [5] meghatározott eljárások szerint,

- amennyiben a hajók jellemzőinek változtatásai vagy módosításai a tagállam illetékes hatóságának megítélése szerint lényegesen megváltoztatják a meglévő űrtartalmat.

A tagállamok biztosítani fogják, hogy 2004. január 1. előtt minden ebbe a kategóriába tartozó további hajót újraköböznek az 1969-es egyezmény I. melléklete szerint."

3. A rendelet az e rendelet mellékletében szereplő melléklettel egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1995. január 1-jétől kell alkalmazni az 1. cikk 2. pontjának rendelkezései kivételével, amelyek a 2930/86/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontjára vonatkoznak, és amelyeket 1994. július 18-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1994. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. Seehofer

[1] HL C 323., 1994.11.21.

[2] 1994. szeptember 14-i vélemény (az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában még nem tették közzé).

[3] HL L 274., 1986.9.25, 1. o.

[4] HL L 346., 1993.12.31., 1. o.

[5] HL L 19., 1994.1.22, 5. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

MELLÉKLET

Új hajók < 15 méter teljes hosszúság

A 15 méternél kisebb teljes hosszúságú új halászhajók bruttó űrtartalmát a következő képlet határozza meg:

GT = K

. V

ahol: K1 = 0,2 + 0,02 log10 V

és V a térfogat, amelyet az alábbi összefüggés ad meg:

V = a

1Loa·B1·T1

ahol:

Loa = teljes hosszúság (a 2930/86/EGK rendelet 2. cikke)

B1 = hajószélesség méterben az 1969-es egyezménynek megfelelően

T1 = oldalmagasság méterben az 1969-es egyezménynek megfelelően

a1 = az Loa függvénye

Meglévő hajók < 15 méter teljes hosszúság

A 15 métert el nem érő teljes hosszúságú meglévő halászhajók bruttó űrtartalmát a következő határozza meg:

GT = K

. V

ahol V a térfogat, amelyet az alábbi összefüggés ad meg:

V = a

2Loa.B1.T1

ahol:

B1 = hajószélesség méterben

T1 = oldalmagasság méterben

a2 = az Loa függvénye

15 méter teljes hosszúságú - függélyek között 24 méter hosszúságú hajók

A legalább 15 méter teljes hosszúságú, és a 24 méter függélyek közötti hosszúságot el nem érő hajók bruttó űrtartalmát a következő képlet határozza meg:

GT = K

. V

ahol V a teljes belső térfogat az 1969-es egyezményben meghatározottak szerint.

Meglévő hajók esetében V átmenetileg a következő képlettel becsülhető meg:

V = a

2Loa·B1·T1

ahol:

a3 = az Loa, B1, T1 és az építés évének függvénye.

Az a1, a2 és a3 függvényt a tagállamok flottái összegyűjtött reprezentatív mintáinak statisztikai elemzései alapján fogják meghatározni. Ezeket, a B1 és T1 méretek meghatározásait és a képletek alkalmazásának részletes szabályait egy bizottsági határozat fogja megadni.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994R3259 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994R3259&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére