MOKK elnökének 2/2020. (IV. 20.) utasítása

a közjegyzői kamarák testületi szervei veszélyhelyzet alatti ülésezésének és döntéshozatalának szabályairól

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a MOKK Elnöksége véleményének a kikérését követően a következő utasítást adom ki:

1. § A jelen utasítás a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) idejére a Korm. r. 17. § (1) bekezdése alapján a területi közjegyzői kamara (a továbbiakban: területi kamara) és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: országos kamara) testületi szervei ülésezésének és döntéshozatalának részletes szabályait állapítja meg.

2. § (1) A területi kamara ülését (a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 42. §) - figyelemmel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 46/2020. (III. 16.) Korm. r.] 4. § (1) bekezdésére - a veszélyhelyzet ideje alatt nem lehet összehívni.

(2) Ha a veszélyhelyzet ideje alatt a területi kamara ülésének hatáskörébe tartozó döntést - ide nem értve a 6. § (1) bekezdésben foglaltakat - kell meghozni, a területi kamara elnöke a döntést írásbeli szavazásra bocsátja. A területi kamara tagja írásbeli szavazatát úgy adhatja le, hogy a területi kamara elnöke által rendelkezésre bocsátott elektronikus szavazólapot a hivatali elektronikus aláírásával ellátva a területi kamara elnöke által megszabott határidőn belül megküldi a területi kamara elektronikus levelezési (email) címére.

3. § (1) A területi kamara elnöksége a veszélyhelyzet ideje alatt ülését hang- és videó kapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz (például: video telefonhívás, egyéb videokonferencia alkalmazás, Zoom, Leaf, FaceTime, Microsoft Teams, stb.) alkalmazásával tartja. Az ülésről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának módját is, valamint a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok nevét, jelenléti ívet azonban nem kell készíteni.

(2) A területi kamara elnöksége a veszélyhelyzet ideje alatt a döntéseit

a) az (1) bekezdés szerint megtartott ülésen szóban, szükség esetén név szerinti szavazással vagy

b) ülés tartása nélkül, a területi kamara elnöke által elrendelt írásbeli szavazással

hozza meg.

(3) A területi kamara elnökségének tagja írásbeli szavazatát úgy adhatja le, hogy a területi kamara elnöke által rendelkezésre bocsátott elektronikus szavazólapot a hivatali elektronikus aláírásával ellátva a területi kamara elnöke által megszabott határidőn belül megküldi a területi kamara elektronikus levelezési (email) címére.

(4) Az (1) bekezdés szerint megtartott ülésről a jegyzőkönyv hang, illetve hang és kép rögzítésére alkalmas eszköz használatával is elkészíthető.

4. § (1) Az országos kamara választmányának ülését - figyelemmel a 46/2020. (III. 16.) Korm. r. 4. § (1) bekezdésére - a veszélyhelyzet ideje alatt nem lehet összehívni.

(2) Ha a veszélyhelyzet ideje alatt az országos kamara választmányának hatáskörébe tartozó döntést - ide nem értve a 6. § (2) bekezdésben foglaltakat - kell meghozni, az országos kamara elnöke a döntést írásbeli szavazásra bocsátja. Az országos kamara választmányának tagja írásbeli szavazatát úgy adhatja le, hogy az országos kamara elnöke által rendelkezésre bocsátott elektronikus szavazólapot a hivatali elektronikus aláírásával ellátva az országos kamara elnöke által megszabott határidőn belül megküldi az országos kamara elektronikus levelezési (email) címére.

5. § (1) Az országos kamara elnöksége a veszélyhelyzet ideje alatt ülését hang- és videó kapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz (például: video telefonhívás, egyéb videokonferencia alkalmazás, Zoom, Leaf, FaceTime, Microsoft Teams, stb.) alkalmazásával tartja. Az ülésről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának módját is, valamint a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok nevét, jelenléti ívet azonban nem kell készíteni.

(2) Az országos kamara elnöksége a veszélyhelyzet ideje alatt a döntéseit

a) az (1) bekezdés szerint megtartott ülésen szóban, szükség esetén név szerinti szavazással vagy

b) ülés tartása nélkül, az országos kamara elnöke által elrendelt írásbeli szavazással

hozza meg.

(3) Az országos kamara elnökségének tagja írásbeli szavazatát úgy adhatja le, hogy az országos kamara elnöke által rendelkezésre bocsátott elektronikus szavazólapot a hivatali elektronikus aláírásával ellátva az országos kamara elnöke által megszabott határidőn belül megküldi az országos kamara elektronikus levelezési (email) címére.

(4) Az (1) bekezdés szerint megtartott ülésről a jegyzőkönyv hang, illetve hang és kép rögzítésére alkalmas eszköz használatával is elkészíthető.

6. § (1) A területi kamara költségvetését és költségvetési beszámolóját a veszélyhelyzet ideje alatt a területi kamara elnöksége fogadja el a 3. §-ban meghatározott szabályok alkalmazásával, azzal, hogy a költségvetés és a költségvetési beszámoló tárgyában hozott határozatot - a Korm. rendelet 20. §-a szerint - a területi kamara veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90. napra összehívandó rendkívüli ülése napirendjére kell tűzni.

(2) Az országos kamara költségvetését és költségvetési beszámolóját a veszélyhelyzet ideje alatt az országos kamara elnöksége fogadja el az 5. §-ban meghatározott szabályok alkalmazásával, azzal, hogy a költségvetés és a költségvetési beszámoló tárgyában hozott határozatot - a Korm. rendelet 20. §-a szerint - az országos kamara választmányának a veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90. napra összehívandó rendkívüli ülése napirendjére kell tűzni.

7. § A jelen utasítás 2020. április 21. napján lép hatályba.

8. § A jelen utasítás a visszavonásáig, de legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő napig hatályos.

Budapest, 2020. április 20.

Dr. Tóth Ádám

a MOKK elnöke