EH 1999.44 Prémium a munkaszerződésben is kiköthető. A munkaszerződésben megállapított prémium fizetését a munkáltató a prémiumfeladat kitűzéséhez és teljesítéséhez kötheti, ha azonban ezt elmulasztja, erre mint kizáró okra nem hivatkozhat, és a munkaszerződésben kikötött juttatást megfizetni köteles [Mt. 76. § (3) bek.].

A felperes a kft. ügyvezetői munkakörét az 1994. január 1-jétől 1997. december 1-jéig terjedő időben munkaviszony keretében látta el. A munkaszerződése a munkabérét a személyi alapbéren felül 80% éves prémiumban határozta meg. A taggyűlés az 1995. június 29-én hozott határozatával a felperest ügyvezető tisztségéből azonnali hatállyal visszahívta és munkaviszonyát rendkívüli felmondással megszüntette. Ennek indokaként az 1988. évi VI. törvény (Gt.) 183. §-a (2) bekezdése g) pontjának megsértését jelölte meg. A felperes keresetében a rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítását, a határozott időből még hátralévő időre járó munkabér és prémium megfizetését kérte.

A munkaügyi bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította. Indokolásában megállapította, hogy a rendkívüli felmondás alapjául szolgáló magatartásokkal a felperes a munkaviszonyából származó lényeges kötelezettségét súlyos gondatlansággal szegte meg és ezek a kötelezettségszegések jelentős mértékűek. A prémium iránti igény elutasítását az elsőfokú bíróság külön nem indokolta.

A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helyes indokainál fogva helybenhagyta. A másodfokú bíróság a fellebbezésben foglaltakra utalva rámutatott arra, hogy a felperes részére az 1995. január 1-jétől 1995. június 29-ig terjedő időszakra prémiumot az alperes nem tűzött ki, ezért ez a követelése alaptalan.

A felperes a másodfokú bíróság ítélete ellen felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, mivel álláspontja szerint mindkét ítélet sérti az 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 76. §-a (3) bekezdésében és a 141. §-ában foglaltakat.

A felülvizsgálati kérelemnek a prémiummal kapcsolatos álláspontja helytálló. Prémium ugyanis a munkaszerződésben is kiköthető. A munkaszerződésben megállapított prémium fizetését a munkáltató a prémiumfeladat kitűzéséhez és teljesítéséhez kötheti, ha azonban ezt elmulasztja, erre mint kizáró okra nem hivatkozhat, és a juttatást megfizetni köteles. Ennél fogva tévedett a másodfokú bíróság, amikor a felperes prémiumigényét azzal az indokolással utasította el, hogy a prémium kitűzése nem történt meg.

A kifejtettek miatt a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletnek a prémiumra vonatkozó részét - az elsőfokú bíróság ítéletének erre a részére is kiterjedően - hatályon kívül helyezte, és a munkaügyi bíróságot új eljárásra, és új határozat hozatalára utasította. (Legf. Bír. Mfv.I.10.775/1997. sz.)

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére