32006L0107[1]

A Tanács 2006/107/EK irányelve ( 2006. november 20. ) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 89/108/EGK irányelvnek, valamint az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

A TANÁCS 2006/107/EK IRÁNYELVE

(2006. november 20.)

az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 89/108/EGK irányelvnek, valamint az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A csatlakozási okmány 56. cikke értelmében, amennyiben az intézmények jogi aktusai 2007. január 1. után hatályban maradnak, és azokat a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a szükséges jogi aktusokat a Tanácsnak kell elfogadnia, kivéve, ha az eredeti jogi aktust a Bizottság fogadta el.

(2) A csatlakozási szerződést elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megegyezésre jutottak egy sor, az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazítását illetően, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3) Az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/108/EGK tanácsi irányelvet (2), valamint az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (3) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 89/108/EGK és 2000/13/EK irányelvek a mellékletnek megfelelően módosulnak.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb Bulgária és Románia csatlakozásának napjáig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz a fenti rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésétől függően, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA

(1) HL L 157., 2005.6.21., 11. o.

(2) HL L 40., 1989.2.11., 34. o.

(3) HL L 109., 2000.5.6., 29. o.

MELLÉKLET

AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

ÉLELMISZEREK

1. 31989 L 0108: A Tanács 1988. december 21-i 89/108/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 40., 1989.2.11., 34. o.) az alábbi módosításokkal: A 8. cikk (1) bekezdésének a) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 1882: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 29-i 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.).

"- : bolgárul : бързо замразена,

- : románul : congelare rapidă."

2. 32000 L 0013: Az Európai Parlament és a Tanács 2000. március 20-i 2000/13/EK irányelve az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 109., 2000.5.6., 29. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32001 L 0101: A Bizottság 2001. november 26-i 2001/101/EK irányelve (HL L 310., 2001.11.28., 19. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 L 0089: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 10-i 2003/89/EK irányelve (HL L 308., 2003.11.25., 15. o.).

a) Az 5. cikk (3) bekezdésében a "spanyolul" bejegyzéssel kezdődő és a "joniserande strålning" bejegyzéssel végződő lista helyébe a következő lista lép:

"- bolgárul:

»облъчено« vagy »обработено с йонизиращо лъчение«,

- spanyolul:

»irradiado« vagy »tratado con radiación ionizante«,

- csehül:

»ozářeno« or »ošetřeno ionizujícím zářením«,

- dánul:

»bestrålet/...« vagy »strålekonserveret« vagy »behandlet med ioniserende stråling« vagy »konserveret med ioniserende stråling«,

- németül:

»bestrahlt« vagy »mit ionisierenden Strahlen behandelt«,

- észtül:

»kiiritatud« vagy »töödeldud ioniseeriva kiirgusega«,

- görögül:

»επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία« vagy »ακτινοβολημένο«,

- angolul:

»irradiated« vagy »treated with ionising radiation«,

- franciául:

»traité par rayonnements ionisants« vagy »traité par ionisation«,

- olaszul:

»irradiato« vagy »trattato con radiazioni ionizzanti«,

- lettül:

»apstarots« vagy »apstrādāts ar jonizējošo starojumu«,

- litvánul:

»apšvitinta« vagy »apdorota jonizuojančiąja spinduliuote«,

- magyarul:

»sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelt«,

- máltaiul:

»ittrattat bir-radjazzjoni« vagy »ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti«,

- hollandul:

»doorstraald« vagy »door bestraling behandeld« vagy »met ioniserende stralen behandeld«,

- lengyelül:

»napromieniony« vagy »poddany działaniu promieniowania jonizującego«,

- portugálul:

»irradiado« vagy »tratado por irradiação« vagy »tratado por radiação ionizante«,

- románul:

»iradiate« vagy »tratate cu radiaţii ionizate«,

- szlovákul:

»ošetrené ionizujúcim žiarením«,

- szlovénül:

»obsevano« vagy »obdelano z ionizirajočim sevanjem«,

- finnül:

»säteilytetty« vagy »käsitelty ionisoivalla säteilyllä«,

- svédül:

»bestrålad« vagy »behandlad med joniserande strålning«";

b) A 10. cikk (2) bekezdésében a "spanyolul" szóval kezdődő és a "sista förbrukningsdag" szavakkal végződő lista helyébe a következő lép:

"- bolgárul: »използвай преди«,

- spanyolul: »fecha de caducidad«,

- csehül: »spotřebujte do«,

- dánul: »sidste anvendelsesdato«,

- németül: »verbrauchen bis«,

- észtül: »kőlblik kuni«,

- görögül: »ανάλωση μέχρι«,

- angolul: »use by«,

- franciául: »à consommer jusqu'au«,

- olaszul: »da consumare entro«,

- lettül: »izlietot līdz«,

- litvánul: »tinka vartoti iki«,

- magyarul: »fogyasztható«,

- máltaiul: »uża sa«,

- hollandul: »te gebruiken tot«,

- lengyelül: »należy spożyć do«,

- portugálul: »a consumir até«,

- románul: »expiră la data de«,

- szlovákul: »spotrebujte do«,

- szlovénül: »porabiti do«,

- finnül: »viimeinen käyttöajankohta«,

- svédül: »sista förbrukningsdag«.".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0107 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0107&locale=hu

Tartalomjegyzék