31989D0505[1]

A Bizottság határozata (1989. július 18.) a hibrid tenyészsertések törzskönyvezésére vonatkozó feltételek megállapításáról

A Bizottság határozata

(1989. július 18.)

a hibrid tenyészsertések törzskönyvezésére vonatkozó feltételek megállapításáról

(89/505/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról szóló, 1988. december 19-i 88/661/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 10. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdésére,

mivel a törzskönyveket minden tagállamban tenyésztői szövetségek, tenyésztői szervezetek, magánvállalkozások vagy hatósági szolgálatok vezetik vagy alapítják;

mivel tehát meg kell állapítani a hibrid tenyészsertések törzskönyvezésének kritériumait;

mivel a törzskönyvezés előtt teljesülniük kell a leszármazással és az azonosítással kapcsolatos pontosan meghatározott feltételeknek;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A hibrid tenyészsertést a törzskönyvezéshez:

- születése után a törzskönyv szabályai szerint kell azonosítani,

- a törzskönyv szabályainak megfelelően meghatározott családfával kell rendelkeznie.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. július 18-án.

a Bizottság részéről

Ray Mac Sharry

a Bizottság tagja

[1] HL L 382., 1988.12.31., 36. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989D0505 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989D0505&locale=hu