32014D0346[1]

2014/346/EU: A Tanács határozata ( 2014. május 26. ) a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 103. ülésszakán a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény Szabályzatának módosításai tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

A TANÁCS HATÁROZATA

(2014. május 26.)

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 103. ülésszakán a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény Szabályzatának módosításai tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

(2014/346/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 153. cikke (1) bekezdésének b) pontjával és 153. cikke (2) bekezdésének b) pontjával együtt értelmezett 218. cikkének (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezménye (a továbbiakban: egyezmény) megállapítja a ratifikáló államok lobogója alatt közlekedő hajókon dolgozó tengerészek munka- és életkörülményeire vonatkozó minimumkövetelményeket.

(2) Az egyezmény alapján létrehozott különleges háromoldalú bizottság (a továbbiakban: a bizottság) a 2014. április 7-11-i ülésén módosításokat (a továbbiakban: a módosítások) fogadott el az egyezmény Szabályzatára vonatkozóan. A módosításokat jóváhagyás céljából a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2014. május 28. és június 12. között megrendezendő 103. ülésszaka elé terjesztik.

(3) A módosítások a hajótulajdonosoknak a tengerészek halála, személyi sérülése vagy magukra hagyása következtében benyújtott követelések nyomán fizetett kártérítéssel kapcsolatos felelősségére vonatkoznak.

(4) A Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény Szabályzata szabályainak és a módosításoknak egy része olyan kérdéseket érint, amelyek uniós hatáskörbe tartoznak, és amelyeket illetően az Unió már szabályokat fogadott el. A módosítások különösen a szociálpolitika és a közlekedés területén érintik a hatályos uniós vívmányokat. Mindenekelőtt az egyezmény rendelkezéseinek többségét érinti az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv (1) módosításáról szóló, 2009. február 16-i 2009/13/EK tanácsi irányelv. Az egyezmény unióbeli végrehajtását ezen túlmenően a 2013. augusztus 12-i 2013/38/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (2) módosított, a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló, 2009. április 23-i 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3), valamint a 2009. február 16-i 2009/13/EK irányelv mellékletét érvényre juttató, a lobogó szerinti államokra vonatkozó, 2013. november 20-i 2013/54/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) biztosítja.

(5) Az egyezmény XV. cikkével összhangban és az ott előírt feltételek mellett az egyezmény Szabályzatának a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által jóváhagyott módosításai minden tag vonatkozásában hatályba lépnek. Ebből következik, hogy a Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény Szabályzatának módosításai nemzetközi egyezménnyel létrehozott testület joghatással bíró jogi aktusát képezik.

(6) A fentiekre tekintettel, valamint az EUMSZ 218. cikke (9) bekezdésének megfelelően a Tanácsnak határozatot kell elfogadnia az Unió nevében olyan kérdésekkel kapcsolatban képviselendő álláspont megállapításáról, amelyek uniós hatáskörbe tartoznak, és amelyek vonatkozásában az Unió szabályokat fogadott el, engedélyezve ugyanakkor, hogy a tagállamok együttesen fellépjenek az Unió érdekében, amely nem tagja az ILO-nak (5),

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 103 ülésszakán az Unió támogatni fogja az egyezmény Szabályzatára vonatkozó, a bizottság által a 2014. április 7-11-i ülésén elfogadott, olyan kérdésekkel kapcsolatos módosítások jóváhagyását, amelyek uniós hatáskörbe tartoznak, és amelyek vonatkozásában az Unió szabályokat fogadott el. A módosítások szövege e határozat mellékletét képezi.

(2) Az Uniónak az (1) bekezdésben meghatározott álláspontját az Unió érdekében közösen fellépő tagállamok képviselik az egyezmény Szabályzatára vonatkozó módosításoknak a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 103. ülésszakán történő jóváhagyásakor.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt 2014. május 26-án,

a Tanács részéről

az elnök

Ch. VASILAKOS

(1) HL L 124., 2009.5.20., 30. o.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/38/EU irányelve (2013. augusztus 12.) a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló 2009/16/EK irányelv módosításáról (HL L 218., 2013.8.14., 1. o.).

(3) HL L 131., 2009.5.28., 57. o.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/54/EU irányelve (2013. november 20.) a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezménynek való megfelelés és annak végrehajtása vonatkozásában a lobogó szerinti államokra háruló egyes kötelezettségekről (HL L 329., 2013.12.10., 1. o.).

(5) Az Európai Bíróság 1993. március 19-i 2/91. sz. véleménye, EBHT 1993., I-1061. o., 26. pont.

MELLÉKLET

AZ IGAZGATÓTANÁCS ÁLTAL A 2006. ÉVI TENGERÉSZETI MUNKAÜGYI EGYEZMÉNY XIII. CIKKÉVEL ÖSSZHANGBAN LÉTREHOZOTT KÜLÖNLEGES HÁROMOLDALÚ BIZOTTSÁG ELSŐ ÜLÉSE

Az Igazgatótanács által a 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény XIII. cikkével összhangban létrehozott különleges háromoldalú bizottság által elfogadott szöveg

A 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény 2.5 Szabályával kapcsolatos Szabályzat módosítására irányuló javaslatok

A. Az A2.5 Normához kapcsolódó javaslatok

A jelenlegi "A2.5 Norma - Repatriálás" címben az "A2.5" helyett "A2.5.1" szerepeljen.

A jelenlegi A2.5 Norma 9. bekezdése után a következő cím és szöveg szerepeljen:

"A2.5.2 Norma - Pénzügyi biztosíték

1. A 2.5 Szabály 2. bekezdésének végrehajtása terén ez a Norma olyan követelményeket állapít meg, amelyek biztosítják egy gyors és hatékony pénzügyi biztosítékrendszer felállítását annak érdekében, hogy a tengerészek segítséget kapjanak, ha magukra hagyják őket.

2. Ennek a Normának az alkalmazásában egy tengerész akkor tekintendő magára hagyottnak, ha a hajótulajdonos ezen Egyezmény követelményeit vagy a tengerészek munkaszerződésének feltételeit megsértve:

a) nem fedezi a tengerész repatriálásának költségeit; vagy

b) a szükséges eltartás és támogatás nélkül hagyta a tengerészt; vagy

c) más módon egyoldalúan megszakította a kapcsolatot a tengerésszel, ideértve azt is, ha egy legalább két hónapos időszakra nem fizette ki a szerződés szerinti munkabért.

3. Valamennyi tagállam köteles biztosítani, hogy a lobogója alatt közlekedő hajókra vonatkozóan működjön egy olyan pénzügyi biztosítékrendszer, amely megfelel ezen Norma követelményeinek. A pénzügyi biztosítékrendszer szociális biztonsági rendszer, biztosítás, nemzeti alap vagy más hasonló rendszer formáját öltheti. A formát a Tagállamnak kell meghatároznia, a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezeteivel való konzultációt követően.

4. A pénzügyi biztosítékrendszernek - ezen Normának megfelelően - közvetlen hozzáférést, elegendő fedezetet és gyors pénzügyi segítséget kell biztosítania a Tagállam lobogója alatt közlekedő hajón magára hagyott tengerészek számára.

5. Ezen Norma 2. bekezdésének (b) pontja alkalmazásában a szükséges eltartás és támogatás a következők biztosítását foglalja magában: megfelelő élelem, szállás és ivóvíz, a hajón való túléléshez szükséges mennyiségű üzemanyag, megfelelő orvosi ellátás.

6. Valamennyi tagállam köteles előírni, hogy a lobogója alatt közlekedő és az 5.1.3 Szabály 1. vagy 2. bekezdésének hatálya alá tartozó hajók a fedélzeten tartott, a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet által kibocsátott tanúsítvánnyal vagy egyéb okirattal tudják igazolni a pénzügyi biztosíték meglétét. A tanúsítvány vagy okirat egy példányát a tengerészek által jól látható helyen ki kell függeszteni a fedélzeten. Ha több pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet biztosít fedezetet, akkor valamennyi szervezet okiratát a fedélzeten kell tartani.

7. A pénzügyi biztosítékra vonatkozó tanúsítványnak vagy egyéb okiratnak az A2-I. Mellékletben előírt információkat kell tartalmaznia. A tanúsítványt vagy egyéb okiratot angol nyelven kell kiállítani, vagy mellékelni kell hozzá angol nyelvű fordítást.

8. A pénzügyi biztosítékrendszer által biztosított segítséget gyorsan kell nyújtani azt követően, hogy az érintett tengerész vagy kijelölt képviselője a fenti 2. bekezdés szerinti jogosultság szükséges igazolásával alátámasztott kérelmet nyújt be.

9. A 2.2 és a 2.5 Szabályra tekintettel a pénzügyi biztosítékrendszer által biztosított segítségnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy fedezze a következőket:

a) a munkaszerződés, a vonatkozó kollektív szerződés vagy a lobogó szerinti állam nemzeti joga alapján a hajótulajdonostól a tengerésznek járó elmaradt munkabér és más jogosultságok, legfeljebb négyhavi ilyen elmaradt munkabér és legfeljebb négyhavi ilyen elmaradt jogosultság erejéig;

b) a tengerésznél ésszerűen felmerült minden költség, ideértve a repatriálás 10. bekezdésben említett költségét; valamint

c) a tengerész alapvető szükségletei, beleértve a következőket: megfelelő élelem, adott esetben ruházat, szállás, ivóvíz, a hajón való túléléshez szükséges mennyiségű üzemanyag, megfelelő orvosi ellátás, továbbá minden olyan ésszerű költség és díj, amely az elhagyást megvalósító cselekmény vagy mulasztás és a tengerész hazaérkezése közötti időszakban merült fel.

10. A repatriálás költségének fedeznie kell a megfelelő és gyors módon - alapvetően légi úton - történő utazást, és magába kell foglalnia a tengerészek élelmezésének és szállásának biztosítását a hajó elhagyásának időpontjától a tengerész otthonába történő megérkezéséig, a szükséges orvosi ellátást, a személyes tárgyak hazajuttatását és szállítását, valamint a magára hagyás következtében felmerülő minden egyéb ésszerű költséget vagy díjat.

11. A pénzügyi biztosíték az érvényességi időszakának lejárta előtt csak abban az esetben szűnhet meg, ha a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet legalább 30 nappal a megszűnés időpontja előtt értesíti erről a lobogó szerinti állam illetékes hatóságát.

12. Ha a biztosítást vagy más pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet ennek a Normának megfelelően valamilyen kifizetést teljesített egy tengerész számára, a szervezetnek az általa kifizetett összeg erejéig az alkalmazandó joggal összhangban jogátruházás vagy engedményezés útján vagy más módon meg kell szereznie azokat a jogokat, amelyek a tengerészt megillették volna.

13. Ezen Norma egyetlen rendelkezése sem csorbítja a biztosító vagy a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet harmadik felekkel szembeni visszkereseti jogát.

14. Ezen Norma rendelkezései nem kizárólagos jellegűek, és nem érintik az egyéb olyan jogokat, követeléseket vagy jogorvoslati lehetőségeket, amelyek szintén rendelkezésre állhatnak a magukra hagyott tengerészek kárának ellentételezése céljára. Nemzeti jogszabályok előírhatják, hogy az ezen Norma alapján kifizetendő összegeket be lehet számítani azokba az összegekbe, amelyeket a tengerész más forrásokból kap olyan jogok, követelések vagy jogorvoslati lehetőségek révén, amelyek ezen Norma szerint kompenzációt eredményezhetnek."

B. A B2.5 Útmutatóhoz kapcsolódó javaslat

A jelenlegi B2.5 Útmutató után a következő cím és szöveg szerepeljen:

"B2.5.3 Útmutató - Pénzügyi biztosíték

1. Ha az A2.5.2 Norma 8. bekezdésének végrehajtása terén időbe telik ellenőrizni, hogy valósak-e a tengerész vagy kijelölt képviselője kérelmének egyes vonatkozásai, ez nem akadályozhatja meg, hogy a tengerész azonnal megkapja a kért segítség azon részét, amelyet indokoltnak ismernek el."

C. Egy új mellékletre vonatkozó javaslat

Az A5-I. Melléklet előtt a következő melléklet szerepeljen:

"A2-I. MELLÉKLET

A 2.5 Szabály 2. bekezdése szerinti pénzügyi biztosíték meglétének igazolása

Az A2.5.2 Norma 7. bekezdésében említett tanúsítványnak vagy más okiratnak a következő információkat kell tartalmaznia:

a) a hajó neve;

b) a hajó lajstromozási kikötője;

c) a hajó hívójele;

d) a hajó IMO-száma;

e) a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet vagy szervezetek neve és címe;

f) a tengerészek segélykérelmeinek kezeléséért felelős személyek vagy szervezet kapcsolattartási adatai;

g) a hajó tulajdonosának neve;

h) a pénzügyi biztosíték érvényességének időtartama; valamint

i) a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet igazolása arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi biztosíték megfelel az A2.5.2 Normában foglalt követelményeknek."

D. Az A5-I., A5-II. és A5-III. Melléklethez kapcsolódó javaslatok

Az A5-I. Melléklet végén a következő elem szerepeljen:

"A repatriáláshoz kapcsolódó pénzügyi biztosíték."

Az A5-II. Mellékletben a Tengerészeti munkaügyi megfelelőségi nyilatkozat - I. rész cím alatt a 14. elem után a következő elem szerepeljen:

"15. A repatriáláshoz kapcsolódó pénzügyi biztosíték (2.5 Szabály)."

Az A5-II. Mellékletben a Tengerészeti munkaügyi megfelelőségi nyilatkozat - II. rész cím alatt a 14. elem után a következő elem szerepeljen:

"15. A repatriáláshoz kapcsolódó pénzügyi biztosíték (2.5 Szabály)."

Az A5-III. Melléklet végén a következő terület szerepeljen:

A repatriáláshoz kapcsolódó pénzügyi biztosíték.

A 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény 4.2 Szabályával kapcsolatos Szabályzat módosításaira irányuló javaslatok

A. Az A4.2 Normához kapcsolódó javaslatok

A jelenlegi "A4.2 Norma - A hajótulajdonosok felelőssége" címben az "A4.2" helyett "A4.2.1" szerepeljen.

A jelenlegi A4.2 Norma 7. bekezdése után a következő szöveg szerepeljen:

"8. A nemzeti jogszabályoknak elő kell írniuk, hogy az A4.2.2 Normában meghatározott szerződéses követelések vonatkozásában kárpótlást biztosító, e Norma 1. bekezdésének b) pontja szerinti pénzügyi biztosítékrendszer megfeleljen az alábbi minimumkövetelményeknek:

a) amennyiben a tengerész munkaszerződése azt rögzíti, a szerződés szerinti kárpótlás e bekezdés (c) pontjának sérelme nélkül teljes egészében, késedelem nélkül fizetendő;

b) nem gyakorolható nyomás az érintettre annak érdekében, hogy a szerződéses összeget el nem érő kifizetést elfogadjon;

c) amennyiben egy tengerész tartós rokkantságának természetéből fakadóan nehézségbe ütközik a kárpótlás teljes összegének megállapítása, amelyre a tengerész jogosult lehet, időközi kifizetést vagy kifizetéseket kell juttatni a tengerésznek a méltánytalan nehézségek elkerülése érdekében;

d) a 4.2 Szabály 2. bekezdésének megfelelően a tengerész egyéb törvényes jogainak sérelme nélkül kapja meg a kifizetést, de a hajótulajdonos beszámíthatja az ilyen kifizetést a tengerész által a hajótulajdonossal szemben támasztott, ugyanahhoz az incidenshez kapcsolódó egyéb követelésből eredő kártérítésbe; és

e) a szerződés szerinti kárpótlásra irányuló követelést benyújthatja közvetlenül az érintett tengerész, illetve annak közeli hozzátartozója, képviselője vagy egy kijelölt kedvezményezett.

9. A nemzeti jogszabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a hajótulajdonos pénzügyi biztosítékának felmondása vagy megszűnése esetén a tengerészek előzetes értesítést kapjanak.

10. A nemzeti jogszabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a hajótulajdonos pénzügyi biztosítékának felmondása vagy megszűnése esetén a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet értesítse a lobogó szerinti állam illetékes hatóságát.

11. Valamennyi Tagállam köteles előírni, hogy a lobogója alatt közlekedő hajók a fedélzetükön tartott, a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet által kibocsátott tanúsítvánnyal vagy egyéb okirattal tudják igazolni a pénzügyi biztosíték meglétét. A tanúsítvány vagy okirat egy példányát a tengerészek által jól látható helyen ki kell függeszteni a fedélzeten. Ha több pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet biztosít fedezetet, akkor valamennyi szervezet okiratát a fedélzeten kell tartani.

12. A pénzügyi biztosíték az érvényességi időszakának lejárta előtt csak abban az esetben szűnhet meg, ha a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet legalább 30 nappal a megszűnés időpontja előtt értesíti erről a lobogó szerinti állam illetékes hatóságát.

13. A pénzügyi biztosíték a hatálya alá tartozó valamennyi szerződéses követelés kifizetésére vonatkozik az okirat érvényességi ideje alatt.

14. A pénzügyi biztosítékra vonatkozó tanúsítványnak vagy egyéb okiratnak az A4-I. Mellékletben előírt információkat kell tartalmaznia. A tanúsítványt vagy egyéb okiratot angol nyelven kell kiállítani, vagy mellékelni kell hozzá angol nyelvű fordítást."

A jelenlegi A4.2 Norma után a következő cím és szöveg szerepeljen:

"A4.2.2 Norma - A szerződéses követelések kezelése

1. Az A4.2.1 Norma 8. bekezdése és a jelen Norma alkalmazásában »szerződéses követelés« alatt olyan követelést kell érteni, amely a tengerésznek - a vonatkozó nemzeti jogszabályokban, tengerész-munkaszerződésben vagy kollektív szerződésben meghatározottak szerinti - munkahelyi sérülés, betegség vagy veszély következtében beálló halálával vagy hosszú távú rokkantságával kapcsolatos.

2. Az A4.2.1 Norma 1. bekezdésének b) pontja szerinti pénzügyi biztosítékrendszer szociális biztonsági rendszer, biztosítás, alap vagy más hasonló rendszer formáját öltheti. A formát a Tagállamnak kell meghatároznia, a hajótulajdonosok és a tengerészek érintett szervezeteivel való konzultációt követően.

3. A nemzeti jogszabályoknak biztosítaniuk kell, hogy hatékony intézkedések álljanak rendelkezésre az A4.2.1 Norma 8. bekezdésében említett kárpótláshoz kapcsolódó szerződéses követelések gyors és tisztességes eljárásokon keresztül történő fogadásához, kezeléséhez és pártatlan rendezéséhez."

B. A B4.2 Útmutatóhoz kapcsolódó javaslatok

A jelenlegi "B4.2 Útmutató - A hajótulajdonosok felelőssége" címben a "B4.2" helyett "B4.2.1" szerepeljen.

A jelenlegi B4.2 Útmutató 1. bekezdésében az "A4.2 Norma" helyett "A4.2.1 Norma" szerepeljen.

A jelenlegi B4.2 Útmutató 3. bekezdése után a következő cím és szöveg szerepeljen:

"B4.2.2 Útmutató - A szerződéses követelések kezelése

1. A nemzeti jogszabályokban célszerű úgy rendelkezni, hogy a szerződéses követelések kifizetésében érintett felek használhatják a B4-I. Mellékletben szereplő Átvételi-mentesítési Nyomtatványmintát."

C. Új mellékletekre vonatkozó javaslatok

Az A2-I. Melléklet után a következő melléklet szerepeljen:

"A4-I. MELLÉKLET

A 4.2 Szabály szerinti pénzügyi biztosíték meglétének igazolása

Az A4.2.1 Norma 14. bekezdésében előírt, pénzügyi biztosítékra vonatkozó tanúsítványnak vagy egyéb okiratnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a) a hajó neve;

b) a hajó lajstromozási kikötője;

c) a hajó hívójele;

d) a hajó IMO-száma;

e) a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet vagy szervezetek neve és címe;

f) a tengerészek szerződéses követeléseinek kezeléséért felelős személyek vagy szervezet kapcsolattartási adatai;

g) a hajó tulajdonosának neve;

h) a pénzügyi biztosíték érvényességének időtartama; valamint

i) a pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet igazolása arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi biztosíték megfelel az A4.2.1 Normában foglalt követelményeknek."

Az A4-I. Melléklet után a következő melléklet szerepeljen:

"B4-I. MELLÉKLET

A B4.2.2 Útmutatóban említett Átvételi-mentesítési Nyomtatványminta

Hajó (név, lajstromozási kikötő és IMO-szám):

Incidens (időpont és helyszín):

Tengerész/törvényes örökös és/vagy eltartott:

Hajótulajdonos:

Én, [a Tengerész] [a Tengerész törvényes örököse és/vagy eltartottja] (1), ezúton igazolom, hogy foglalkoztatásom/a Tengerész foglalkoztatása feltételeinek megfelelően átvettem [összeg és pénznem] összeget a Hajótulajdonos személyi sérülésből és/vagy halálesetből eredő, szerződés szerinti kárpótlás-fizetési kötelezettségének teljesítése címén, és ezúton mentesítem a Hajótulajdonost az említett feltételek értelmében fennálló kötelezettségei alól.

A kifizetés ténye nem jelenti bármely követeléshez kapcsolódó felelősség elismerését, és a kifizetésre [azon jogom] [a Tengerész törvényes örököse és/vagy eltartottja (1) azon jogának] sérelme nélkül kerül sor, hogy a fenti incidens vonatkozásában gondatlanság, szerződésen kívüli károkozás vagy törvényes kötelezettség megszegése miatti jogi követeléssel, illetve bármely más, rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséggel éljen.

Kelt:

Tengerész/törvényes örökös és/vagy eltartott:

Aláírás:

Visszaigazolás:

Hajótulajdonos/Hajótulajdonos képviselője:

Aláírás:

A pénzügyi biztosítékot nyújtó szervezet:

Aláírás:

D. Az A5-I., A5-II. és A5-III. Melléklethez kapcsolódó javaslatok

Az A5-I. Melléklet végén a következő elem szerepeljen:

"A hajótulajdonosok felelősségéhez kapcsolódó pénzügyi biztosíték."

Az A5-II. Mellékletben a Tengerészeti munkaügyi megfelelőségi nyilatkozat - I. rész cím alatt utolsó elemként a következő elem szerepeljen:

"16. A hajótulajdonosok felelősségéhez kapcsolódó pénzügyi biztosíték (4.2 Szabály)."

Az A5-II. Mellékletben a Tengerészeti munkaügyi megfelelőségi nyilatkozat - II. rész cím alatt utolsó elemként a következő elem szerepeljen:

"16. A hajótulajdonosok felelősségéhez kapcsolódó pénzügyi biztosíték (4.2 Szabály)."

Az A5-III. Melléklet végén a következő terület szerepeljen:

"A hajótulajdonosok felelősségéhez kapcsolódó pénzügyi biztosíték."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014D0346 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014D0346&locale=hu

Tartalomjegyzék