32002R0839[1]

A Bizottság 839/2002/EK rendelete (2002. május 21.) a közösségi halászhajó-nyilvántartásról szóló 2090/98/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 839/2002/EK RENDELETE

(2002. május 21.)

a közösségi halászhajó-nyilvántartásról szóló 2090/98/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1181/98/EK rendelettel[1] módosított, a halászat és akvakultúra közösségi rendszerének létrehozataláról szóló, 1992. december 20-i 3760/92/EGK tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 13. cikkére,

mivel:

(1) A közös halászati politika alkalmazásában, a 2090/98/EK rendeletben[3] előírt közösségi halászhajó-nyilvántartást képező naprakész, a közösségi halászflotta hajóinak jellemzőivel kapcsolatos referencia-adatbázist kell fenntartani.

(2) A tagállamoknak figyelemmel kell kísérniük az ezen adatbázisba történő bevitel céljából a Bizottságnak átadott adatok minőségét.

(3) A halászati engedélyeken feltüntetendő szükséges információk szabályozását megállapító közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1993. december 20-i 3690/93/EK tanácsi rendelettel[4] összhangban kibocsátott halászati engedélyekkel kapcsolatos információt be kell építeni az adatbázisba.

(4) Az adatbázisnak tartalmaznia kell a Közösség és a harmadik országok közötti kétoldalú halászati egyezményekben előírt adatokat.

(5) A nyílt tengeren hajózó halászhajók által a nemzetközi védelmi és ellenőrzési intézkedések betartásának ösztönzéséről szóló megállapodásnak a Közösség részéről történő elfogadásáról szóló, 1996. június 25-i 96/428/EK tanácsi határozattal[5] összhangban, az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével történő adatcsere tekintetében vállalt nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az adatbázisba további információkat kell felvenni.

(6) A 2090/98/EK rendeletet módosítani kell.

(7) Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2090/98/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A rendelet a következő 3a. cikkel egészül ki:

"3a. cikk

A 839/2002/EK rendelet I. mellékletében meghatározott tájékoztatást, a legalább 15 m teljes hosszúságú, vagy a függélyek között legalább 12 m hosszúságú, halászati engedéllyel rendelkező hajók esetében legkésőbb 2002. december 31-ig be kell nyújtani a Bizottság részére.

A 15 m teljes hosszúságot, vagy a függélyek közötti 12 m hosszúságot el nem érő halászati engedéllyel rendelkező hajók esetében, a tájékoztatás megküldésének határideje legkésőbb 2003. december 31."

2. Az 5. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

A Bizottság felveszi a tagállamok által a halászhajókról az e rendeletnek megfelelően közölt tájékoztatását a nyilvántartást képező adatbázisba, amennyiben az megfelel a rendelet mellékleteinek.

A tagállamok a saját flottájuk vonatkozásában hozzáférnek a nyilvántartás adataihoz."

3. A rendelet a következő 5a. cikkel egészül ki:

"5a. cikk

A hajókat egyedi módon, az e rendelet I. mellékletében meghatározott belső számuk alapján azonosítják.

Ezt a számot véglegesen rendelik hozzá a hajóhoz, a hajó nemzeti nyilvántartásba történő első felvételekor. Ezt követően, a szám nem módosítható és nem rendelhető hozzá más hajóhoz, még akkor sem, ha a hajó egy másik tagállamba kerül, megsemmisül, kivonják a halászatból, vagy más célra használják."

4. Az I.-V. melléklet az e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. május 21-én.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

A 2090/98/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1. Az I. mellékletben az "A közlendő adatok meghatározása és a bejegyzés leírása" című táblázat a következő rendelkezéssel egészül ki:

A mezők megnevezése Szélesség Igazítás Meghatározás és megjegyzések

"Az ügynök neve 50 B A hajó ügynöke6: Természetes személy: vezetéknév, keresztnév Jogi személy: név

Az ügynök címe 100 B Szabad szöveg: A címnek kellően pontosnak kell lennie ahhoz, hogy az ügynök elérhető legyen: utca, házszám, postaláda, postai irányítószám, város, ország.

A tulajdonos neve 50 B A hajó tulajdonosa7: Természetes személy: vezetéknév, keresztnév Jogi személy: név

A tulajdonos címe 100 B Szabad szöveg7. A címnek kellően pontosnak kell lennie ahhoz, hogy a tulajdonos elérhető legyen: utca, házszám, postaláda, postai irányítószám, város, ország.

Az építés helye 100 B Szabad szöveg7. Annak a hajógyárnak neve, városa, országa, ahol a hajótest épült.

6 Amennyiben az ügynök egyben a hajó tulajdonosa is, a tulajdonosra vonatkozó mezőket is ki kell tölteni 7 A tulajdonos neve és címe, valamint a hajóépítés helyének megadása kötelező, azon hajók esetében, amelyeknek függélyek közti hossza legalább 24 m, vagy amelyek teljes hossza legalább 27 m."

2. A II. melléklet a következő rendelkezéssel egészül ki:

XXX CST CHA IMP MOD EXP RET DES COR DEL

"Az ügynök neve X X X X X - - - 1 -

Az ügynök címe X X X X X - - - 1 -

A tulajdonos neve X X X X X - - - 1 -

A tulajdonos címe X X X X X - - - 1 -

Az építés helye X X X X X - - - 1 -"

3. A III. melléklet a következő rendelkezéssel egészül ki:

XXX CST CHA IMP MOD EXP RET DES COR DEL

"Az ügynök neve ? ? ? ? ?,= úgy úgy úgy npc1 úgy

Az ügynök címe ? ? ? ? ?,= úgy úgy úgy npc1 úgy

A tulajdonos neve ? ? ? ? ?,= úgy úgy úgy npc1 úgy

A tulajdonos címe ? ? ? ? ?,= úgy úgy úgy npc1 úgy

Az építés helye ? ? ? ? ?,= úgy úgy úgy npc1 úgy"

4. A IV. melléklet a következő rendelkezéssel egészül ki:

Ismeretlen Nem létező Változatlan Nem javítandó

"Az ügynök neve 9 99 - 9 97 9 90

Az ügynök címe 9 99 - 9 97 9 90

A tulajdonos neve 9 99 - 9 97 9 90

A tulajdonos címe 9 99 - 9 97 9 90

Az építés helye 9 99 - 9 97 9 90"

5. Az V. melléklet a következő rendelkezéssel egészül ki:

XXX CST CHA IMP MOD EXP RET DES COR DEL

"Az ügynök neve semmi semmi semmi semmi = úgy úgy úgy npc úgy1

Az ügynök címe semmi semmi semmi semmi = úgy úgy úgy npc úgy1

A tulajdonos neve semmi semmi semmi semmi = úgy úgy úgy npc úgy1

A tulajdonos címe semmi semmi semmi semmi = úgy úgy úgy npc úgy1

Az építés helye semmi semmi semmi semmi = úgy úgy úgy npc úgy1"

[1] HL L 164., 1998.6.9., 1. o.

[2] HL L 389., 1992.12.31., 1. o.

[3] HL L 266., 1998.10.1., 27. o.

[4] HL L 341., 1993.12.31., 93. o.

[5] HL L 177., 1996.7.16., 24. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R0839 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R0839&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére