31993R3690[1]

A Tanács 3690/93/EK rendelete (1993. december 20.) a halászati engedélyeken feltüntetendő szükséges információk szabályozását megállapító közösségi rendszer létrehozásáról

A Tanács 3690/93/EK rendelete

(1993. december 20.)

a halászati engedélyeken feltüntetendő szükséges információk szabályozását megállapító közösségi rendszer létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel a halászat és akvakultúra közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1992. december 20-i 3760/92/EGK tanácsi rendelet [3] 5. cikke a hasznosítás szabályozásának és átláthatóságának javítása érdekében rendelkezik egy általános közösségi halászati engedélyezési rendszer bevezetéséről is;

mivel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozásáról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet [4] többek között a megőrzéssel és az erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos intézkedések ellenőrzésére vonatkozó szabályokról rendelkezik;

mivel a közösségi rendszernek szabályoznia kell az egyes tagállamok lobogója alatt hajózó halászhajók halászati engedélyében feltüntetendő információ minimumát;

mivel ezért rendelkezni kell arról, hogy a halászati engedélyek tartalmazzák a halászhajók azonosító és műszaki jellemzőire vonatkozó információt;

mivel a halászati engedélyben feltüntetett információnak meg kell felelnie a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló, 1986. szeptember 22-i 2930/86/EGK tanácsi rendeletben [5] előírtaknak, továbbá összhangban kell állnia a halászhajók jelölésére és okmányaira vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1987. május 20-i 1381/87/EGK bizottsági rendelettel [6]; és mivel ennek az információnak meg kell felelnie a közösségi halászhajók nyilvántartásának szabályozásáról szóló, 1989. január 24-i 163/89/EGK bizottsági rendelet [7] szerint szolgáltatott információnak;

mivel rendelkezni kell arról, hogy a tagállamok olyan rendeletet fogadjanak el, amely lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára a halászati engedélyben foglalt információ bármikori ellenőrzését;

mivel rendelkezéseket kell hozni a Közösségen belüli együttműködés lehetővé tétele érdekében;

mivel kívánatos egy átmeneti időszak biztosítása a halászati engedélyek okmány formájában történő kiadására, vagy bizonyos típusú hajók mentesítése az alól a kötelezettség alól, hogy a halászati engedélyt a hajón tartsák,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Létrejön a Közösség halászati engedélyezési rendszere, meghatározva a 3760/92/EGK rendelet 5. cikkében említett halászati engedélyek minimális információtartalmára vonatkozó szabályokat.

(2) Minden közösségi halászhajónak rendelkeznie kell halászati engedéllyel.

(3) Az engedélyt a hajón kell tartani.

(4) A halászhajónak tilos halat fogni, a fedélzeten tárolni, átrakodni vagy kirakodni, amennyiben nem kapott halászati engedélyt, illetve amennyiben halászati engedélyét visszavonták vagy felfüggesztették.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában "a közösségi hajók számára kiadott halászati engedély" legalább egy olyan igazolásból áll, amelyet a lobogó szerinti tagállam állít ki, és amely e rendelet mellékletében megadottak szerint tartalmazza a Közösség halászhajóinak azonosítására, műszaki jellemzőire és felszerelésére vonatkozó információt.

3. cikk

A lobogó szerinti tagállam állítja ki és tartja nyilván a lobogója alatt hajózó halászhajó halászati engedélyét, a 3760/92/EGK rendelet 11. cikkében foglaltaknak megfelelően.

4. cikk

(1) A lobogó szerinti tagállam biztosítja, hogy a lobogója alatt hajózó hajók azonosítására, műszaki jellemzőire és felszerelésére vonatkozó információ a valóságnak megfeleljen, és összhangban álljon a közösségi halászhajókról a 163/89/EGK rendelet szerint vezetett nyilvántartásban megadott információval.

(2) A lobogó szerinti tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az (1) bekezdésben említett információ bármikori ellenőrzését lehetővé tegye az illetékes felügyeleti hatóságok számára.

5. cikk

A lobogó szerinti tagállam ideiglenesen vagy véglegesen felfüggeszti azoknak a hajóknak a halászati engedélyét, amelyeket ideiglenesen kivontak a forgalomból, és visszavonja azoknak a hajóknak a halászati engedélyét, amelyek véglegesen felhagytak a halászati tevékenységgel.

6. cikk

A lobogó szerinti tagállam vezeti a 163/89/EGK rendeletben előírt és azzal összhangban létrehozott nyilvántartást annak érdekében, hogy minden adatot összesítsen a lobogója alatt hajózó halászhajók halászati engedélyéről.

7. cikk

(1) A lobogó szerinti tagállam jelöli ki a halászati engedélyt kiadó illetékes hatóságokat, és hozza meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a rendszer hatékonyságát biztosítsa.

(2) A lobogó szerinti tagállam tájékoztatja a többi tagállamot, valamint a Bizottságot az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságok nevéről és címéről. Értesíti a Bizottságot az e rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül meghozott, ehhez kapcsolódó nemzeti szintű intézkedésekről és, amilyen gyorsan csak lehetséges, bármilyen újabb változásról.

8. cikk

(1) A tagállamok továbbítják a Bizottságnak a 6. cikkben említett nyilvántartásba bejegyzett információt, a 163/93/EGK rendeletben rögzített eljárásnak megfelelően.

(2) A felségvizein tartózkodó hajót ellenőrző másik tagállam felügyeleti hatóságainak kérésére a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságai megerősítik a 4. cikkben említett információt. Az információra vonatkozó kérelmet a Bizottságnak is lehet címezni.

9. cikk

A Tanács legkésőbb 1994. december 31-ig határoz a Bizottság által javasolt halászati engedélyről szóló rendelkezésekről, amelyeket azokra a közösségi halászhajókra, illetve azokra a nem tagállambeli, de a Közösség halászati területén működő halászhajókra kell alkalmazni, amelyek tevékenységeire meghatározott erőforrások hasznosítását szabályozó intézkedések vonatkoznak.

10. cikk

Ez a rendelet 1994. január 1-jén lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1995. január 1-jétől kell alkalmazni.

1996. január 1-jéig azonban a tagállamok engedélyezhetnek eltérést az 1. cikk (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségtől a saját lobogójuk alatt hajózó halászhajók számára, ha azok kizárólag a saját felségvizeiken folytatnak halászati tevékenységet.

A tagállamok ugyanezen kötelezettség alól mentességet adhatnak a saját lobogójuk alatt hajózó hajók számára, amennyiben azok teljes hossza nem haladja meg a tíz métert, és kizárólag saját felségvizeiken folytatnak halászati tevékenységet.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1993. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. Bourgeois

[1] HL C 310., 1993.11.16., 13. o.

[2] 1993. december 17-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 389., 1992.12.31., 1. o.

[4] HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

[5] HL L 274., 1986.9.25., 1. o.

[6] HL L 132., 1987.5.21., 9. o.

[7] HL L 20., 1989.1.25., 5. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993R3690 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993R3690&locale=hu

Tartalomjegyzék