31989L0321[1]

A Bizottság irányelve (1989. április 27.) a harmadik országból behozott friss sertéshús trichinavizsgálatáról szóló 77/96/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek második alkalommal történő módosításáról

A Bizottság irányelve

(1989. április 27.)

a harmadik országból behozott friss sertéshús trichinavizsgálatáról szóló 77/96/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek második alkalommal történő módosításáról

(89/321/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel legutóbb a 3768/85/EGK rendelettel [1] módosított, a harmadik országból behozott friss sertéshús trichinavizsgálatáról szóló, 1976. december 21-i 77/96/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 8. cikkére,

mivel a legutóbbi kutatások lehetővé tették bizonyos módszerek kidolgozását a trichina (Trichinella spiralis) sertéshúsban történő kimutatására; mivel e módszerek megbízhatósága egészségvédelmi szempontból azonos értékű a létező módszerekével; mivel ezért megfelelő kiegészítésekkel kell ellátni a 77/96/EGK irányelv I. mellékletét;

mivel a trichinavizsgálattal járó munka megkönnyítése céljából a harmadik országok és a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy válasszanak az előírt vizsgálati módszerek közül;

mivel az ezen irányelvben megállapított intézkedések összhangban állnak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 77/96/EGK irányelv a mellékletben megállapított módon módosul.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek legkésőbb 1989. szeptember 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. április 27-én.

a Bizottság részéről

Ray Mac Sharry

a Bizottság tagja

[1] HL L 362., 1985.12.31., 8. o.

[2] HL L 26., 1977.1.31., 67. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 77/96/EGK irányelv I. melléklete a következő VII. ponttal egészül ki:

"VII. AZ AUTOMATA EMÉSZTÉSES MÓDSZER MAXIMUM 35 G TÖMEGŰ EGYESÍTETT MINTÁKHOZ

a) Felszerelés és reagensek

- kés vagy olló a minták darabolására,

- tálcák, amelyeken 50 négyzet van kijelölve a kb. 2 g-os húsminták elhelyezésére,

- egy Trichomatic 35 keverőgép beépített szűrővel,

- 8,5 ± 0,5 tömegszázalékos sósavoldat,

- átlátszó polikarbonát membránszűrők, amelyeknek átmérője 50 mm, pórusnagysága 14 mikron,

- pepszin koncentrációja 1:10000 NF (US National Formulary),

amely megfelel 1:12500 BP-nek (British Pharmacopoea)

és 2000 FIP -nek (Fédération Internationale de Pharmacie),

- egy 0,1 g pontosságú mérleg,

- tompa hegyű csipesz,

- legalább 5 cm oldalhosszú mikroszkóptárgylemezek vagy néhány, legalább 6 cm átmérőjű Petri-csésze, amelyeket az aljukon egy hegyes eszközzel 10 × 10 mm-es négyzetekből álló vizsgálati területekre osztottak,

- egy átmenő fényű (15-60-szoros nagyítású) (sztereo)mikroszkóp vagy egy trichinoszkóp vízszintes asztallappal,

- egy tartály az elhasznált folyadékok tárolására,

- néhány 10 literes tárolóedény, amelyeket a szennyezés eltávolításakor, például a készülék formalinos kezelésekor, valamint pozitív eredmények esetén a fennmaradó emésztőfolyadék tárolására használnak.

b) Mintagyűjtés

1. Egész testek esetén egy körülbelül 2 g-os mintát kell venni a rekeszoszlopból az inas részbe átmenő részből. A rekeszoszlopok hiánya esetén egy ugyanekkora mintát kell venni a rekeszizom bordai vagy szegycsonti részéből, a rágóizomból vagy a hasizmokból.

2. Húsdarabok esetén legalább 2 g, kevés zsírt tartalmazó vázizommintát kell venni, ahol lehetséges, csontok vagy inak mellől.

c) Módszer

1. Emésztéses eljárás

- Vegye elő a beépített szűrővel ellátott keverőgépet, kösse rá a szennyvízcsövet, és azt vezesse bele a szennyvíztartályba.

- Amikor a keverőgépet bekapcsolják, a felfűtés elindul.

- A beindítás előtt a reakciókamra alatt elhelyezett alsó szelepet ki kell nyitni, és be kell csukni.

- Legfeljebb 35 darab, a b) pontnak megfelelően az egyedi mintákból vett, egyenként körülbelül 1 g tömegű mintát (25-30 °C-on) kell a gépbe helyezni. Ellenőrizze, hogy nagyobb índarabok nincsenek-e bennük, mivel ezek eltömíthetik a membránszűrőt.

- Öntsön (körülbelül 400 ml) vizet a keverőgéppel összekötött egyik folyadékkamra szájához.

- Öntsön kb. 30 ml (8,5 %-os) sósavat a kisebb, bekötött folyadékkamra szájához.

- Helyezzen egy membránszűrőt a durva szűrő alá, a szűrőtartóban lévő beépített szűrőben.

- Végül 5 g pepszint kell ezekhez hozzáadni. A hozzáadási sorrendet szigorúan be kell tartani, hogy elkerülhető legyen a pepszin lebomlása.

- Zárja le a reakció- és a folyadékkamra fedelét.

- Válassza ki az emésztési idő hosszát. Rövid emésztési időt (5 perc) kell alkalmazni normál vágásérett sertések esetében, és hosszabb időt (8 perc) más minták emésztése során.

- Az automata adagolás akkor indul be, amikor a keverőgép indítógombját benyomjuk, és az emésztés az azt követő szűréssel együtt automatikusan végbemegy. 10-13 perc után a művelet befejeződik, és automatikusan leáll.

- A reakciókamra fedelének nyitása előtt ellenőrizni kell, hogy a kamra kiürült-e. Ha hab vagy visszamaradt emésztőfolyadék van a kamrában, a 4. pont szerint ismételje meg a műveletet.

2. A lárvák kinyerése

- Szerelje le a szűrőtartót, és egy tárgylemezre vagy egy Petri-csészébe rakja ki belőle a membránszűrőt.

- A membránszűrőt mikroszkóp vagy trichinoszkóp alatt kell megvizsgálni.

3. A berendezés tisztítása

- Pozitív eredmény esetén 2/3-áig töltse fel a keverőgép reakciókamráját forró vízzel. Közönséges csapvizet kell az összekötő folyadékkamrába önteni, amíg a víz el nem lepi az alsó szintérzékelőt. Ezután be kell indítani az automata tisztítóprogramot. A többi eszközzel együtt fertőtlenítse a szűrőtartót, például formalinos kezeléssel.

- A napi munka befejeztével töltse fel vízzel a keverő folyadékkamráját, majd indítson be egy szabványos programot.

4. Módszer arra az esetre, ha az emésztés nem teljes mértékű, a szűrést ezért nem lehet elvégezni

Ha az 1. pont szerint a keverőben végbement az automatikus művelet, nyissa fel a reakciókamra fedelét, és ellenőrizze, hogy a kamrában maradt-e vissza hab vagy emésztőfolyadék. Ha igen, végezze el a következő műveletet:

- A reakciókamra alatt csukja be az alsó szelepet.

- Szerelje le a szűrőtartót, és egy tárgylemezre vagy egy Petri-csészébe rakja ki belőle a membránszűrőt.

- Tegyen új membránszűrőt a szűrőtartóba, majd helyezze vissza a szűrőtartót.

- Töltse fel vízzel a folyadékkamrát, amíg a víz el nem lepi az alsó szintérzékelőt.

- Végezze el az automatikus tisztítási programot.

- Miután a tisztítási program befejeződött, nyissa ki a reakciókamra fedelét, és ellenőrizze, maradt-e benne folyadék.

- Ha a kamra kiürült, szerelje le a szűrőtartót, és csipesszel egy tárgylemezre vagy egy Petri-csészébe rakja ki belőle a membránszűrőt.

- A két membránszűrőt a 2. pontnak megfelelően meg kell vizsgálni. Ha a szűrőket nem lehet megvizsgálni, a teljes emésztési folyamatot meghosszabbított emésztési idővel az 1. pontnak megfelelően meg kell ismételni.

5. Az együttes minták vizsgálatakor kapott pozitív vagy kétes eredmény esetén minden egyes sertésből egy újabb 20 g-os mintát kell venni a fenti b) ponttal összhangban. Ezeket a mintákat a fent említett módszer szerint egyedileg megvizsgálják."

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989L0321 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989L0321&locale=hu

Tartalomjegyzék