32008D0915[1]

2008/915/EK: A Bizottság határozata ( 2008. október 30. ) az interkalibrációs eljárás eredményeképpen a tagállamok megfigyelőrendszerei osztályozási értékeinek a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő megállapításáról (az értesítés a C(2008) 6016. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 30.)

az interkalibrációs eljárás eredményeképpen a tagállamok megfigyelőrendszerei osztályozási értékeinek a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő megállapításáról

(az értesítés a C(2008) 6016. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/915/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak V. melléklete 1.4.1. szakaszának ix. pontjára,

mivel:

(1) A 2000/60/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja előírja a tagállamoknak az összes felszíni víztest védelmét, javítását és helyreállítását azzal a céllal, hogy legkésőbb az irányelv hatálybalépését követő 15 éven belül elérjék a felszíni vizek jó állapotát, bizonyos kivételek mellett, az irányelv V. mellékletében foglalt előírásoknak megfelelően. A 2000/60/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontja előírja a tagállamoknak az összes mesterséges és jelentősen módosított víztest védelmét, javítását és helyreállítását azzal a céllal, hogy legkésőbb az irányelv hatálybalépését követő 15 éven belül elérjék a jó ökológiai potenciált és jó kémiai állapotot, bizonyos kivételek mellett, az irányelv V. mellékletében foglalt előírásoknak megfelelően. A 2000/60/EK irányelv V. melléklete 1.4.1. szakaszának i. pontjával összhangban a mesterséges vagy jelentősen módosított felszíni víztestek tekintetében az ökológiai állapotra történő hivatkozást az ökológiai potenciálra történő hivatkozásként kell értelmezni.

(2) A 2000/60/EK irányelv V. mellékletének 1.4.1. szakasza eljárást ír elő a biológiai megfigyelés eredményei tagállamok közötti összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében, amely az ökológiai állapot osztályozásának kulcsfontosságú eleme. Ehhez a tagállamok megfigyelési és osztályozási rendszerei eredményeinek egy olyan interkalibrációs hálózaton keresztül történő összehasonlítása szükséges, amely minden egyes tagállamban és a Közösség minden egyes ökorégiójában található megfigyelési pontokból áll. A 2000/60/EK irányelv előírja a tagállamok számára az interkalibrációs hálózat részét képező helyszínekkel kapcsolatos szükséges információk megfelelő összegyűjtését a nemzeti osztályozási rendszernek a 2000/60/EK irányelv V. melléklete 1.2. szakaszában foglalt normatív meghatározásokkal való konzisztenciája és az osztályozási rendszerek eredményei tagállamok közötti összehasonlíthatósága értékelésének lehetővé tétele érdekében.

(3) A 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az interkalibrációs hálózatot alkotó helyek nyilvántartásának létrehozásáról szóló, 2005. augusztus 17-i 2005/646/EK bizottsági határozat (2) létrehozta az interkalibrációs hálózatot alkotó helyszíneknek a 2000/60/EK irányelv V. melléklete 1.4.1. szakaszának vii. pontjában említett nyilvántartását.

(4) Az interkalibrációs eljárás végrehajtása érdekében a tagállamokat meghatározott felszíni víztesttípusokon osztozó tagállamok csoportjaiból álló, a 2005/646/EK határozat mellékletének 2. szakaszában meghatározott földrajzi interkalibrációs csoportokba tömörítik. Ez lehetővé teszi az egyes csoportok számára eredményeik összehasonlítását és az interkalibrációs eljárásnak a csoport tagjai közötti végrehajtását.

(5) Az interkalibrációs eljárást a biológiai elemek szintjén végzik: az eljárás során az egyazon földrajzi interkalibrációs csoportba tartozó tagállamok egymás között összehasonlítják a nemzeti megfigyelőrendszerek osztályozási eredményeit minden egyes biológiai elem és minden egyes közös felszínivíztest-típus tekintetében, valamint értékelik az eredményeknek a fent említett normatív meghatározásokkal való konzisztenciáját.

(6) "A vízügyi keretirányelv interkalibrációs eljárásáról szóló technikai jelentés" részletesen leírja az e határozat mellékletében foglalt vízkategóriák és biológiai minőségi elemek tekintetében elvégzett interkalibrációs eljárás módját.

(7) A Bizottság az interkalibrációs eljárást a technikai munkát koordináló isprai (Olaszország) Közös Kutatóközpont Környezeti és Fenntarthatósági Intézetén keresztül tette lehetővé.

(8) Az interkalibrációs eljárás összetett tudományos és technikai feladat. A földrajzi interkalibrációs csoportok a különféle biológiai minőségi elemekre vonatkozó megfigyelési adatok hozzáférhetőségének és a nemzeti megfigyelő- és osztályozási rendszerek fejlettségi szintjének függvényében eltérő módszertani lehetőségeket alkalmaztak az eljárás végrehajtására. Az eredmények statisztikai megbízhatóságának növelése érdekében a földrajzi interkalibrációs csoportok által alkalmazott módszertanok többsége a lehető legtöbb megfigyelési pontból gyűjtött, az állapotfokozatok teljes (a kiválótól a rosszig terjedő) skáláját lefedő adatokra támaszkodik. Ennélfogva olyan helyekről gyűjtött megfigyelési adatokat is felhasználtak, amelyek nem tartoznak az interkalibrációs hálózathoz, mivel e hálózat csak korlátozott számú kiváló, jó vagy mérsékelt állapotú helyszínt foglal magában.

(9) A Bizottsághoz több olyan biológiai minőségi elemmel kapcsolatos interkalibrációs eredmény is érkezett, amely magában foglalja az ökológiai állapot meghatározását. Néhány esetben csak a biológiai elemek egyes paramétereire vagy az adott földrajzi interkalibrációs csoportban részt vevő tagállamok közül csak néhányra vonatkozó eredményeket nyújtottak be. Ezért a Bizottság megítélése szerint ezekben az esetekben nem teljes mértékben biztosított az összehasonlíthatóság. Ennélfogva, amennyiben a tagállamok a 2000/60/EK irányelv V. mellékletének 1.4.1. szakaszával összhangban benyújtják a vonatkozó információkat, a további interkalibrációs eredmények egy jövőbeli határozat tárgyát képezhetik.

(10) Az interkalibrációs eljárás rendelkezésre álló eredményeit időben el kell fogadni ahhoz, hogy azokat a 2000/60/EK irányelv 11. és 13. cikkével összhangban fel lehessen használni az első vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és intézkedési programok kidolgozása során.

(11) Az interkalibrációs eljárás eredményeképpen - a tagállami osztályozási rendszerek ökológiai állapotfokozatai közötti határvonalak tekintetében - az ökológiai minőségi arányértékeknek egyenértékű ökológiai állapotot kell képviselniük. Az ugyanazon biológiai minőségi elem értékei közötti különbségek a nemzeti módszerek közötti eltérésekre vezethetők vissza. Ezenfelül a számítási módszerek különbözősége és más okok miatt nem lehetséges az ökológiai minőségi arányértékek különböző biológiai minőségi elemek közötti összehasonlítása.

(12) Egyes paraméterek, mint a klorofill-a koncentráció, a fitoplankton biomasszája, a cianobaktériumok százaléka vagy a makroalgák és zárvatermők mélységi korlátai, nem fedik le a biológiai minőségi elemek összességét. Az adatok és értékelési módszerek hozzáférhetősége miatt azonban ezek képezik a tavak és parti tengervizek jelenlegi interkalibrációs eljárásának egyik alapját. E paraméterek értékei a tagállamok között közvetlenül összehasonlíthatók, feltéve, ha figyelembe veszik a mintavételi és elemzési módszerek közötti különbségeket. Ezen okoknál fogva e határozat mellékletének az interkalibrációs eljárás eredményeinek részeként az ökológiai minőségi arányok mellett e paraméterek abszolút értékeit is tartalmaznia kell.

(13) Az eredményeknek az ökológiai állapotra kell vonatkozniuk. Ha az interkalibrált típusoknak megfelelő víztestek a 2000/60/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban jelentősen módosított víztestnek minősülnek, az e határozat mellékletében feltüntetett eredmények felhasználhatók azok jó ökológiai potenciáljának levezetésére, figyelembe véve azok fizikai módosulásait és az azokhoz kapcsolódó vízhasználatot, összhangban a 2000/60/EK irányelv V. mellékletének 1.2.5. szakaszában foglalt normatív meghatározásokkal.

(14) A 2000/60/EK irányelv V. melléklete 1.4.1. szakaszának iii. pontjában előírtaknak megfelelően a tagállamoknak át kell fordítaniuk az interkalibrációs eljárás eredményeit saját nemzeti osztályozási rendszerükbe a kiváló és jó állapot, valamint a jó és mérsékelt állapot közötti határ értékének megállapítása céljából valamennyi nemzeti típusuk tekintetében. Az interkalibrációs eredmények nemzeti osztályozási rendszerekbe történő átfordítása és a referenciafeltételek levezetése céljára iránymutatásokat dolgoztak ki az eredmények alkalmazásának támogatása érdekében.

(15) A 2000/60/EK irányelv 8. cikkében előírt megfigyelési programok végrehajtásának eredményeképpen rendelkezésre álló információk, valamint a vízgyűjtő kerületek jellemzőinek a 2000/60/EK irányelv 5. cikkében előírt felülvizsgálata és naprakészen tartása olyan új bizonyítékokat szolgáltathatnak, amelyek nyomán a tagállamok megfigyelő- és osztályozási rendszereiket a tudományos és technikai fejlődéshez igazíthatják, és adott esetben felülvizsgálhatják az interkalibrációs eljárás eredményeit azok minőségének javítása érdekében.

(16) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak a 2000/60/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/60/EK irányelv V. melléklete 1.4.1. szakaszának iii. pontja alkalmazásában a tagállamok megfigyelőrendszereik osztályozása során a fokozatok közötti határértékek tekintetében az e határozat mellékletében meghatározott értékeket alkalmazzák.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 30-án.

a Bizottság részéről

Stravros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

(2) HL L 243., 2005.9.19., 1. o.

MELLÉKLET

VÍZKATEGÓRIA: Vízfolyások

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: Alpesi

Az interkalibrált típusok leírása

TípusA vízfolyás jellemzéseVízgyűjtő (km2)Magasság és geomorfológiaLúgosságVízhozam
R-A1Kicsi/közepes, nagy magasság, mésztartalmú10–1 000800–2 500 m (vízgyűjtő), kavicsos/görgetegesNagyon (de nem rendkívül) lúgos
R-A2Kicsi/közepes, nagy magasság, kovatartalmú10–1 000500–1 000 m (a vízgyűjtő legnagyobb magassága 3 000 m, átlagos magassága 1 500 m), görgetegesNem mésztartalmú (gránit, metamorf), közepesen–kevéssé lúgosHavas-jeges vízhozam

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

R-A1 típus: Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Szlovénia

R-A2 típus: Ausztria, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Szlovénia

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelen fauna

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Típus és országInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
R-A1 típus
AusztriaOsztrák rendszer a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére (rosszabb eset a multimetrikus általános degradációs indexek és a szaprobikus index közül)0,800,60
FranciaországClassification française dce indice biologique global normalisé (ibgn). norme afnor nf t 90 350 (1992) és a 2005. július 28-i, 2007. június 13-án módosított medd/de/mage/bema 05 14. sz. rendelet0,930,79
NémetországPerlodes – bewertungsverfahren von fließgewässern auf basis des makrozoobenthos0,800,60
OlaszországStar intercalibration common metric index (interkalibrációs közös metrikus index) (star_icmi)0,970,73
SzlovéniaSzlovén rendszer a bentikus gerinctelen fauna értékelésére:
Multimetrikus index (hidromorfológia/általános degradáció), szaprobikus index
0,800,60
R-A2 típus
AusztriaOsztrák rendszer a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére (rosszabb eset a multimetrikus általános degradációs indexek és a szaprobikus index közül)0,800,60
Franciaország (Alpok)Classification française dce indice biologique global normalisé (ibgn). norme afnor nf t 90 350 (1992) és a 2005. július 28-i, 2007. június 13-án módosított medd/de/mage/bema 05 14. sz. rendelet0,930,71
Franciaország (Pireneusok)Classification française dce indice biologique global normalisé (ibgn). norme afnor nf t 90 350 (1992) és a 2005. július 28-i, 2007. június 13-án módosított medd/de/mage/bema 05 14. sz. rendelet0,940,81
OlaszországStar intercalibration common metric index (interkalibrációs közös metrikus index) (star_icmi)0,950,71
SpanyolországIberian bmwp (ibmwp)0,830,53

Biológiai minőségi elem: fitobentosz

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Típus és országInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
R-A1 típus
Ausztria3 modulból/metrikából álló multimetrikus módszer (trofikus index, szaprobikus index, referenciafajok)0,870,56
FranciaországClassification française dce indice biologique diatomées (ibd), norme afnor nf t 90-354 (2000) és a 2005. július 28-i, 2007. június 13-án módosított medd/de/mage/bema 05 14. sz. rendelet0,860,71
NémetországDeutsches bewertungsverfahren für makrophyten und phytobenthos (phylib)0,730,54
Szlovénia2 modulból/metrikából álló multimetrikus módszer0,800,60
R-A2 típus
Ausztria3 modulból/metrikából álló multimetrikus módszer (trofikus index, szaprobikus index, referenciafajok)0,870,56
FranciaországClassification française dce indice biologique diatomées (ibd), norme afnor nf t 90-354 (2000) és a 2005. július 28-i, 2007. június 13-án módosított medd/de/mage/bema 05 14. sz. rendelet0,860,71
SpanyolországIndice de polluosensibilité spécifique (ips) (lenoir &coste, 1996)0,940,74

VÍZKATEGÓRIA: vízfolyások

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: központi/balti

Az interkalibrált típusok leírása

TípusA vízfolyás jellemzéseVízgyűjtő
(km2)
Magasság és geomorfológiaLúgosság
(meq/l)
R-C1Kicsi, alacsony fekvésű, kovahomok10–100Alacsony fekvésű, elsősorban homokos szubsztrátum (apró szemcsés), 3–8 m széles (parttal színelő vízállásnál)> 0,4
R-C2Kicsi, alacsony fekvésű, kovakő10–100Alacsony fekvésű, sziklás kőzet 3–8 m széles (parttal színelő vízállásnál)< 0,4
R-C3Kicsi, középmagasság, kovatartalmú10–100Középmagasság, sziklás (gránit)/kavicsos szubsztrátum, 2–10 m széles (parttal színelő vízállásnál)< 0,4
R-C4Közepes, alacsony fekvésű, vegyes100–1 000Alacsony fekvésű, homokos/kavicsos szubsztrátum, 8–25 m széles (parttal színelő vízállásnál)> 0,4
R-C5Nagy, alacsony fekvésű, vegyes1 000–10 000Alacsony fekvésű, márnazóna, változó sebesség, a vízgyűjtő magassága legfeljebb 800 m, > 25 m széles (parttal színelő vízállásnál)> 0,4
R-C6Kicsi, alacsony fekvésű, mésztartalmú10–300Alacsony fekvésű, kavicsos szubsztrátum (mészkő), 3–10 m széles (parttal színelő vízállásnál)> 2

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

R-C1 típus: Belgium (Flandria), Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Litvánia, Lengyelország, Németország, Olaszország, Svédország

R-C2 típus: Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Portugália, Spanyolország, Svédország

R-C3 típus: Ausztria, Belgium (Vallónia), Csehország, Egyesült Királyság, Franciaország, Lengyelország, Lettország, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Svédország

R-C4 típus: Belgium (Flandria), Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Litvánia, Luxemburg, Németország, Olaszország, Spanyolország, Svédország

R-C5 típus: Csehország, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Németország, Olaszország, Spanyolország, Svédország

R-C6 típus: Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Írország, Lengyelország, Litvánia, Luxemburg, Olaszország, Spanyolország, Svédország

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelen fauna

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

A következő eredmények az alább leírtak szerint minden típusra érvényesek.

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
AusztriaOsztrák rendszer a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére (rosszabb eset a multimetrikus általános degradációs indexek és a szaprobikus index közül)0,800,60
Belgium (Flandria)Multimetric macroinvertebrate index flanders (mmif)0,900,70
Belgium (Vallónia)Indice biologique global normalisé (ibgn) (norme afnor nf t 90 350, 1992) és „a jó állapot ideiglenes meghatározása”, a vallon régió minisztériuma (2007)0,970,74
DániaDanish stream fauna index (dsfi)1,000,71
NémetországPerlodes – bewertungsverfahren von fließgewässern auf basis des makrozoobenthos0,800,60
FranciaországClassification française dce indice biologique global normalisé (ibgn). norme afnor nf t 90 350 (1992) és a 2005. július 28-i, 2007. június 13-án módosított medd/de/mage/bema 05 14. sz. rendelet0,940,80
ÍrországQuality rating system (q-value)0,850,75
OlaszországStar intercalibration common metric index (interkalibrációs közös metrikus index) (star_icmi)0,960,72
LuxemburgClassification luxembourgeoise dce, indice biologique global normalisé (ibgn), norme afnor nf t 90 350, 1992) és a 2007. április 11-i medd/de/mage/bema 07 4. sz. rendelet0,960,72
HollandiaKrw-maatlat0,800,60
LengyelországA módosított margalef diverzitási indexszel ellenőrzött bmwp (bmwp-pl)0,890,68
SpanyolországÉszak-spanyol multimetrikus indexek0,930,70
SvédországDj-index (dahl & johnson 2004)0,800,60
Egyesült királyságRiver invertebrate classification tool (rict)0,970,86

Biológiai minőségi elem: fitobentosz

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerTípusÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
Ausztria3 modulból/metrikából álló multimetrikus módszer (trofikus index, szaprobikus index, referenciafajok)Minden típus, magasság: < 500 m0,700,42
Minden típus, magasság: > 500 m0,710,42
Belgium (Flandria)Proportions of impact-sensitive and impact-associated diatoms (pisiad)Minden típus0,800,60
Belgium (Vallónia)Indice de polluosensibilité spécifique (ips) afnor norm nf t 90-354 (2000) és „a jó állapot ideiglenes meghatározása”, a vallon régió minisztériuma (2007)Minden típus0,930,68
ÉsztországIndice de polluosensibilité spécifique (ips)Minden típus0,850,70
FranciaországClassification française dce indice biologique diatomées (ibd), norme afnor nf t 90-354 (2000) és a 2005. július 28-i, 2007. június 13-án módosított medd/de/mage/bema 05 14. sz. rendelet1., 2. és 4. nemzeti típus0,930,80
3. Nemzeti típus0,920,77
NémetországDeutsches bewertungsverfahren für makrophyten und phytobenthos (phylib)R-c10,670,43
R-c30,670,43
R-c40,610,43
R-c50,730,55
ÍrországA trophic diatom index (tdi) felülvizsgált változataMinden típus0,930,78
LuxemburgIndice de polluosensibilité spécifique (ips)Minden típus0,850,70
HollandiaKrw maatlatMinden típus0,800,60
SpanyolországDiatom multimetric (mdiat)Minden típus0,930,70
SvédországAz indice de polluosensibilité spécifique-en (ips) alapuló svéd értékelési módszerek és svéd epa-előírások (nfs 2008:1)Minden típus0,890,74
Egyesült királyságDiatom assessment for river ecological status (dares)Minden típus0,930,78

VÍZKATEGÓRIA: vízfolyások

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: keleti: kontinentális

Az interkalibrált típusok leírása

TípusA vízfolyás jellemzéseÖkorégióVízgyűjtő
(km2)
Tengerszint feletti magasság
(m)
GeológiaSzubsztrátum
R-E1Kárpátok: kicsi/közepes, középmagasság1010–1 000500–800KovatartalmúKavics és görgetegkő
R-E2Síkságok: közepes, alacsony fekvésű11 és 12100–1 000< 200VegyesHomok és iszap
R-E4Síkságok: közepes, középmagasság11 és 12100–1 000200–500VegyesHomok és kavics

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

R-E1 típus: Csehország, Magyarország, Románia, Szlovákia

R-E2 típus: Csehország, Magyarország, Románia, Szlovákia

R-E4 típus: Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelen fauna

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Típus és országInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
R-E1, r-E2, r-eE4 típus
SzlovákiaSzlovák rendszer a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére0,800,60
R-E4 típus
AusztriaOsztrák rendszer a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére (rosszabb eset a multimetrikus általános degradációs indexek és a szaprobikus index közül)0,800,60

VÍZKATEGÓRIA: vízfolyások

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: mediterrán

Az interkalibrált típusok leírása

TípusA vízfolyás jellemzéseVízgyűjtő (km2)Tengerszint feletti magasság (m)GeológiaVízhozam
R-M1Kicsi, középmagas fekvés, mediterrán patakok10–100200–800VegyesNagy mértékben szezonális
R-M2Kicsi/közepes, alacsony fekvésű mediterrán patakok10–1 000< 400VegyesNagy mértékben szezonális
R-M4Kicsi/közepes mediterrán hegyi patakok10–1 000400–1 500Nem kovatartalmúNagy mértékben szezonális
R-M5Kicsi, alacsony fekvésű, időszakos10–100< 300VegyesIdőszakos

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

R-M1 típus: Franciaország, Görögország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia

R-M2 típus: Franciaország, Görögország, Olaszország, Portugália, Spanyolország

R-M4 típus: Ciprus, Franciaország, Görögország, Olaszország, Spanyolország

R-M5 típus: Ciprus, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelen fauna

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Típus és országInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
R-M1
FranciaországClassification française dce indice biologique global normalisé (ibgn). norme afnor nf t 90 350 (1992) és a 2005. július 28-i, 2007. június 13-án módosított medd/de/mage/bema 05 14. sz. rendelet0,940,81
GörögországStar intercalibration common metric index (star_icmi)0,950,71
OlaszországStar intercalibration common metric index (star_icmi)0,970,72
PortugáliaNorth invertebrate portuguese index, iptiN0,920,69
SpanyolországIbmwp0,780,48
R-M2
GörögországStar intercalibration common metric index (star_icmi)0,940,71
OlaszországStar intercalibration common metric index (star_icmi)0,940,70
PortugáliaNorth invertebrate portuguese index, iptiN0,870,66
R-M4
CiprusStar intercalibration common metric index (star_icmi)0,970,73
GörögországStar intercalibration common metric index (star_icmi)0,960,72
OlaszországStar intercalibration common metric index (star_icmi)0,940,70
SpanyolországIbmwp0,830,51
R-M5
OlaszországStar intercalibration common metric index (star_icmi)0,970,73
PortugáliaSouth invertebrate portuguese index, iptiS0,980,72
SpanyolországIbmwp0,910,55

Biológiai minőségi elem: fitobentosz

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Típus és országInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
R-M1
FranciaországClassification française dce indice biologique diatomées (ibd), norme afnor nf t 90-354 (2000) és a 2005. július 28-i, 2007. június 13-án módosított medd/de/mage/bema 05 14. sz. rendelet0,930,80
PortugáliaIndice de polluosensibilité spécifique (ips)0,840,62
SpanyolországIndice de polluosensibilité spécifique (ips)0,900,67
R-M2
FranciaországClassification française dce indice biologique diatomées (ibd), norme afnor nf t 90-354 (2000) és a 2005. július 28-i, 2007. június 13-án módosított medd/de/mage/bema 05 14. sz. rendelet0,930,80
PortugáliaIndice de polluosensibilité spécifique (ips)0,840,62
SpanyolországIndice de polluosensibilité spécifique (ips)0,930,70
R-M4
SpanyolországIndice de polluosensibilité spécifique (ips)0,910,68
R-M5
PortugáliaEurópai index (egk)0,850,64
SpanyolországIndice de polluosensibilité spécifique (ips)0,950,71

VÍZKATEGÓRIA: vízfolyások

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: északi

Az interkalibrált típusok leírása

TípusA vízfolyás jellemzéseVízgyűjtő terület (a szakaszé)Magasság és geomorfológiaLúgosság
(meq/l)
Szerves anyag
(mg pt/l)
R-N1Kicsi, alacsony fekvésű, kovatartalmú, mérsékelten lúgos10–100 km2< 200 m vagy a legmagasabb tengerpartszakasz alatt0,2–1< 30
(< 150 írországban)
R-N3Kicsi/közepes, alacsony fekvésű, szerves10–1 000 km2< 0,2> 30
R-N4Közepes, alacsony fekvésű, kovatartalmú, mérsékelten lúgos100–1 000 km20,2–1< 30
R-N5Kicsi, középmagasság, kovatartalmú10–100 km2Az alacsony és magas fekvésű területek között< 0,2< 30

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

R-N1 típus: Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Norvégia, Svédország

R-N3 típus: Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Norvégia, Svédország

R-N4 típus: Egyesült Királyság, Finnország, Norvégia, Svédország

R-N5 típus: Egyesült Királyság, Finnország, Norvégia, Svédország

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelen fauna

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

A következő eredmények az alább leírtak szerint minden típusra érvényesek.

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
FinnországMultimetrikus rendszer, az első bevezetett változat0,800,60
ÍrországQuality rating system (q-value)0,850,75
NorvégiaAverage core per taxon (aspt)0,990,87
SvédországDj-index (dahl & johnson 2004)0,800,60
Egyesült KirályságRiver invertebrate classification tool (rict)0,970,86

Biológiai minőségi elem: fitobentosz

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

A következő eredmények az alább leírtak szerint minden típusra érvényesek.

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
FinnországIndice de polluosensibilité spécifique (ips)0,910,80
ÍrországA trophic diatom index (tdi) felülvizsgált változata0,930,78
SvédországAz indice de polluosensibilité spécifique-en (ips) alapuló svéd értékelési módszerek és svéd epa-előírások (nfs 2008:1)0,890,74
Egyesült KirályságDiatom assessment for river ecological status (dares)0,930,78

VÍZKATEGÓRIA: tavak

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: atlanti

Az interkalibrált típusok leírása

TípusA tó jellemzéseTengerszint feletti magasság
(m)
Átlagos mélység
(m)
Lúgosság
(meq/l)
LA1/2Alacsony fekvésű, mésztartalmú, kicsi és nagy< 2003–15> 1

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

Írország és az Egyesült Királyság

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

A fitoplankton biomassza szempontjából indikatív paramétere (klorofill-a)

Eredmények: ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

A következő eredmények a növekedési idény átlagértékeire vonatkoznak, és minden olyan országra érvényesek, Amelyben a típus jelen van.

TípusÖkológiai minőségi arányKlorofill-a koncentráció (μg/l)
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határértékKiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
LA1/20,550,324,6—7,08,0—12,0

VÍZKATEGÓRIA: tavak

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: alpesi

Az interkalibrált típusok leírása

TípusA tó jellemzéseTengerszint feletti magasság
(m)
Átlagos mélység
(m)
Lúgosság
(meq/l)
A tó területe
(km2)
L-AL3Alacsony vagy középmagas fekvésű, mély, mérsékelten vagy erősen lúgos (alpesi hatás), nagy kiterjedésű50–800> 15> 1> 0,5
L-AL4Középmagas fekvésű, sekély, mérsékelten vagy erősen lúgos (alpesi hatás), nagy kiterjedésű200–8003–15> 1> 0,5

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

L-AL3 és l-AL4 típus: Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország és Szlovénia

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

Fitoplankton: a biomassza szempontjából indikatív paraméterek

Eredmények: ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

A következő eredmények éves átlagértékekre vonatkoznak, és minden olyan országra érvényesek, amelyben a típus jelen van. a tagállamok választásuk szerint használhatják a klorofill-a-t, a teljes biomassza-volument, vagy mindkét paramétert.

Klorofill-a:

TípusÖkológiai minőségi arányKlorofill-a koncentráció (μg/l)
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határértékKiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
L-AL30,700,402,1—2,73,8—4,7
L-AL40,750,413,6—4,46,6—8,0

Teljes biomassza-volumen:

TípusÖkológiai minőségi arányTeljes biomassza-volumen (mm3/l)
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határértékKiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
L-AL30,600,250,3—0,50,8—1,2
L-AL40,640,260,8—1,11,9—2,7

Fitoplankton: a taxonómiai összetétel és abundancia szempontjából indikatív paraméterek

Eredmények: az interkalibrált nemzeti paraméterek ökológiai minőségi arányai

OrszágInterkalibrált nemzeti paraméterekTípusÖkológiai minőségi arányAz osztályok közötti határok
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határértékKiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
Ausztria
Szlovénia
Brettum indexL-AL30,940,834,12—4,343,64—3,83
L-AL40,940,813,69—3,873,20—3,34
NémetországPtsi (phytoplankton taxa lake index)L-AL30,600,431,251,75
L-AL40,710,561,752,25
OlaszországPtiOt (phytoplankton taxa index)L-AL3 (átlagos mélység < 100 m)0,950,893,433,22
L-AL40,950,853,373,01
PtiSpecies (phytoplankton taxa index)L-AL3 (átlagos mélység > 100 m)0,930,824,003,50

Biológiai minőségi elem: makrofiták

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Típus és országInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
Ausztria
L-AL3 és L-AL4 típus
Osztrák makrofita-értékelési rendszer: austrian index macrophytes for lakes (aim for lakes), 1. modul0,800,60
Németország
L-al3 típus
Német makrofita- és fitobentosz-értékelési rendszer: 1. modul0,780,51
Németország
L-AL4 típus
Német makrofita- és fitobentosz-értékelési rendszer: 1+2. modul0,710,47

VÍZKATEGÓRIA: tavak

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: központi/balti

Az interkalibrált típusok leírása

TípusA tó jellemzéseTengerszint feletti magasság (m)Átlagos mélység (m)Lúgosság (meq/l)Hidrológiai tartózkodási idő (év)
L-CB1Alacsony fekvésű, sekély, mésztartalmú< 2003–15> 11–10
L-CB2Alacsony fekvésű, nagyon sekély, mésztartalmú< 200<3> 10,1–1
L-CB3Alacsony fekvésű, sekély, kicsi, kovatartalmú (mérsékelten lúgos)< 2003–150,2–11–10

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

L-CB1 és L-CB2 típus: Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország.

L-CB3 típus: Belgium, Dánia, Észtország, Franciaország, Lengyelország, Lettország.

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

Fitoplankton: a biomassza szempontjából indikatív paraméter

Eredmények: ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

A következő eredmények a növekedési idény átlagértékeire vonatkoznak, és minden olyan országra érvényesek, amelyben a típus jelen van.

TípusÖkológiai minőségi arányKlorofill-a koncentráció (μg/l)
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határértékKiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
L-CB10,550,324,6—7,08,0—12,0
L-CB20,630,309,9—11,721,0—25,0
L-CB30,570,314,3—6,58,0—12,0

Biológiai minőségi elem: makrofiták

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

A következő eredmények az lcb1 és lcb2 típusokra érvényesek.

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
BelgiumFlamand makrofita-értékelési rendszer0,800,60
NémetországNémet makrofita-értékelési rendszer: referenciaindex0,750,50
ÉsztországÉszt makrofita-értékelési rendszer0,800,60
LettországLett makrofita-értékelési rendszer0,800,60
HollandiaHolland makrofita-értékelési rendszer (krw maatlat)0,800,60
Egyesült királyságAz egyesült királyság makrofita-értékelési rendszere: leafpacs0,800,60

VÍZKATEGÓRIA: tavak

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: mediterrán

Az interkalibrált típusok leírása

TípusA tó jellemzéseTengerszint feletti magasság
(m)
Átlag éves csapadék (mm) és hőmérséklet (oc)Átlagos mélység
(m)
Lúgosság
(meq/l)
A tó területe
(km2)
L-M5/7Víztározók, mély, nagy kiterjedésű, kovatartalmú, „nedves területek”, vízgyűjtő < 20 000 km20–800> 800 vagy < 15> 15< 1> 0,5
L-M8Víztározók, mély, nagy kiterjedésű, mésztartalmú, vízgyűjtő < 20 000 km20–800> 15> 1> 0,5

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen

L-M5/7 típus: Görögország, Franciaország, Portugália, Románia, Spanyolország.

L-M8 típus: Ciprus, Franciaország, Görögország, Olaszország, Románia, Spanyolország.

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

Fitoplankton: a biomassza szempontjából indikatív paraméterek

Eredmények: ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

A következő eredmények nyári átlagértékekre és eufotikus mélységre vonatkoznak, és minden olyan országra érvényesek, amelyben a típus jelen van. a tagállamok választásuk szerint használhatják a klorofill-a-t, a teljes biomassza-volument, vagy mindkét paramétert.

Klorofill-a:

TípusÖkológiai minőségi arányKlorofill-a koncentráció (μg/l)
Jó/közepes közötti határértékJó/közepes közötti határérték
L-M5/70,216,7—9,5
L-M80,434,2—6,0

Teljes biomassza-volumen:

TípusÖkológiai minőségi arányTeljes biomassza-volumen (mm3/l)
Jó/közepes közötti határértékJó/közepes közötti határérték
L-M5/70,191,9
L-M80,362,1

Fitoplankton: a taxonómiai összetétel és abundancia szempontjából indikatív paraméterek

Eredmények: ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

A következő eredmények nyári átlagértékekre és eufotikus mélységre vonatkoznak, és minden olyan országra érvényesek, amelyben a típus jelen van. a tagállamoknak legalább az egyik interkalibrált paramétert (cianobaktérium-százalék, catalan-index, med pti index) használniuk kell.

Cianobaktérium-százalék

Típus és országÖkológiai minőségi arány Jó/közepes közötti határértékCianobaktérium-százalék Jó/közepes közötti határérték
L-M5/7 típus
Minden ország, ahol a típus jelen van0,919,2
L-M8 típus
Minden ország, ahol a típus jelen van0,7228,5

Az ökológiai minőségi arány (eqr) számítási módja: eqr = (100 - határérték) / (100 - referenciaérték)

Catalan-index

Típus és országÖkológiai minőségi arány Jó/közepes közötti határértékCatalan-index Jó/közepes közötti határérték
L-M5/7 típus
Minden ország, ahol a típus jelen van0,9710,6
L-M8 típus
Minden ország, ahol a típus jelen van0,987,7

Az ökológiai minőségi arány (eqr) számítási módja: eqr = (400 - határérték) / (400 - referenciaérték)

Med index

Típus és országÖkológiai minőségi arány Jó/közepes közötti határértékMed pti Jó/közepes közötti határérték
L-M5/7 típus
Minden ország, ahol a típus jelen van0,752,32
L-M8 típus
Minden ország, ahol a típus jelen van0,772,38

VÍZKATEGÓRIA: tavak

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: északi

Az interkalibrált típusok leírása

TípusA tó jellemzéseTengerszint feletti magasság
(m)
Átlagos mélység
(m)
Lúgosság
(meq/l)
Szín
(mg pt/l)
LN1Alacsony fekvésű, sekély, mérsékelten lúgos, tiszta< 2003–150,2–1< 30
LN2aAlacsony fekvésű, sekély, kevéssé lúgos, tiszta< 2003–15< 0,2< 30
LN2bAlacsony fekvésű, mély, kevéssé lúgos, tiszta< 200> 15< 0,2< 30
LN3aAlacsony fekvésű, sekély, kevéssé lúgos, kissé televényes< 2003–15<0,230–90
LN5Középmagas, sekély, kevéssé lúgos, tiszta200–8003–15<0,2< 30
LN6aKözépmagas, sekély, kevéssé lúgos, kissé televényes200–8003–15<0,230–90
LN8aAlacsony fekvésű, sekély, mérsékelten lúgos, kissé televényes< 2003–150,2–130–90

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen

LN1, LN2a, LN3a, LN8a típus: Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Norvégia, Svédország.

LN2b, LN5 és LN6a típus: Egyesült Királyság, Norvégia, Svédország.

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

Fitoplankton: a biomassza szempontjából indikatív paraméter

Eredmények: ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

A következő eredmények a növekedési idény átlagértékeire vonatkoznak, és minden olyan országra érvényesek, amelyben a típus jelen van.

TípusÖkológiai minőségi arányKlorofill-a koncentráció (μg/l)
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határértékKiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
LN10,500,335,0—7,07,5—10,5
LN2a0,500,293,0—5,05,0—8,5
LN2b0,500,333,0—5,04,5—7,5
LN3a0,500,305,0—7,08,0—12,0
LN50,500,332,0—4,03,0—6,0
LN6a0,500,334,0—6,06,0—9,0
LN8a0,500,337,0—10,010,5—15,0

Biológiai minőségi elem: makrofiták

Az interkalibrált típusok leírása (csak a makrofita-interkalibráció tekintetében)

TípusA tó jellemzéseLúgosság (meq/l)Szín (mg pt/l)
101Kevéssé lúgos, tiszta0,05—0,2< 30
102Kevéssé lúgos, televényes0,05—0,2> 30
201Mérsékelten lúgos, tiszta0,2—1,0< 30
202Mérsékelten lúgos, televényes0,2—1,0> 30
301Erősen lúgos, tiszta> 1,0< 30
302Erősen lúgos, televényes> 1,0> 30

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen

101., 102., 201. és 202. típus:: Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Norvégia, Svédország.

301. Típus: Egyesült Királyság, Írország, Norvégia, Svédország.

302. Típus: Egyesült Királyság, Írország, Norvégia, Svédország.

Eredmények: a nemzeti osztályozási rendszerek módszereinek ökológiai minőségi arányai

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerTípusÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
ÍrországFree macrophyte indexMinden interkalibrált típus0,900,68
SvédországMakrofita trofikus index (ecke)101. Típus0,980,79
102. Típus0,980,88
201. Típus0,940,83
202. Típus0,960,83
NorvégiaMakrofita trofikus index (mjelde)101. Típus0,940,61
102. Típus0,960,65
201. Típus0,910,72
202. Típus0,90,77
301. Típus0,920,69
Egyesült KirályságAz Egyesült Királyság makrofita-értékelési rendszere: leafpacsMinden interkalibrált típus0,800,60

VÍZKATEGÓRIA: parti tengervizek és átmeneti vizek

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: balti-tenger GIG

Az interkalibrált típusok leírása

TípusSótartalom (psu)KitettségMélységJeges napok számaEgyéb jellemzők
CW B00,5–3VédettSekély> 150A Botniai-öböl egyes részei (Észak-Quark)
CW B23–6VédettSekély90–150A Botniai-tenger egyes részei
CW B3 a3–6VédettSekély-90A Botniai-tenger déli részétől a szigettengerig és a Finn-öböl nyugati részéig terjedő terület egyes részei
CW B3 b3–6KitettSekély-90
CW B12 a
A balti-tenger keleti része
5–8VédettSekélyA Rigai-öböl egyes részei
CW B12 b
A balti-tenger nyugati része
8–22VédettSekélySvédország déli partvidékének és a dél-keleti Balti-tenger Dánia és Németország mentén húzódó nyílt partvidékének egyes részei
CW B136–22KitettSekélyÉsztország, Lettország és Litvánia partvidékének egyes részei, a lengyel partvidék és Bornholm dán sziget
CW B 146–22VédettSekélyLagúnák
TW B 136–22KitettSekélyÁtmeneti vizek. Litvánia és Lengyelország partvidéke mentén fekvő területek.

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

CWB0, CWB2, CWB3a, CWB3b típus: Finnország, Svédország.

CWB12a típus: Észtország

CWB12b típus: Dánia, Németország, Svédország.

CWB13. Típus: Dánia, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia.

CWB14. Típus: Dánia, Lengyelország

TWB13. típus: Lengyelország, Litvánia.

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelen fauna

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Típus és országInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
CW B0
FinnországFinn sósvízi bentikus index (BBI)0,990,59
SvédországSvéd multimetrikus biológiaiminőség-index (lágy üledékben élő infauna) (BQI)0,770,31
CW B2
FinnországFinn sósvízi bentikus index (BBI)0,950,57
SvédországSvéd multimetrikus biológiaiminőség-index (lágy üledékben élő infauna) (BQI)0,760,29
CW B3 a
FinnországFinn sósvízi bentikus index (BBI)0,890,53
SvédországSvéd multimetrikus biológiaiminőség-index (lágy üledékben élő infauna) (BQI)0,760,29
CW B3 b
FinnországFinn sósvízi bentikus index (BBI)0,900,54
SvédországSvéd multimetrikus biológiaiminőség-index (lágy üledékben élő infauna) (BQI)0,760,29

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

Fitoplankton: a biomassza szempontjából indikatív paraméter (klorofill-a)

Eredmények: ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

A következő eredmények a május-júniustól szeptemberig mért nyári átlagértékekre vonatkoznak.

Típus és országA nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányaiParaméterek értékei és értéktartományai Klorofill-a (μg/l)
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határértékKiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
CW B0
Minden ország, ahol a típus jelen van0,760,561,7 (1,5—1,8)2,3 (2,0—2,7)
CW B2
Minden ország, ahol a típus jelen van0,780,561,82,5 (2,3—2,6)
CW B3 a
Védett
Minden ország, ahol a típus jelen van
0,710,492,4 (2,2—2,6)3,5 (2,9—4,0)
CW B3 b
Kitett
Minden ország, ahol a típus jelen van
0,810,681,51,8
CW B 12 a
A Balti-tenger keleti része
Sótartalom 5–8 psu
Minden ország, ahol a típus jelen van
0,820,662,22,7
CW B 12 b
A Balti-tenger nyugati része
Sótartalom 8–22 psu
Minden ország, ahol a típus jelen van
0,920,631,3 (1,1—1,5)1,9
CW B 13
Dánia, Észtország és Lettország0,920,751,31,6
CW B 14
Dánia0,820,561,11,6
TW B 13
Minden ország, ahol a típus jelen van0,900,664,25,8

Biológiai minőségi elem: zárvatermők

Zárvatermők: az abundancia szempontjából indikatív paraméter (a tengerifű (zostera marina) mélységi korlátja)

Eredmények: ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

Típus és országA nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányaiParaméterek értékei és értéktartományai
A tengerifű (zostera marina) mélységi korlátja (m)
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határértékKiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
CW B 12 B
Dánia és Németország
Nyílt partszakasz
0,900,748,5 (8,0—9,4)7 (6,6—7,1)

VÍZKATEGÓRIA: parti tengervizek és átmeneti vizek

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPOR:T északkelet-atlanti

Az interkalibrált típusok leírása

TípusJellemzésSótartalom (psu)
Árapálytartomány (m)
Mélység(m)
Áramlási sebesség (csomó)
Kitettség
Keveredési jellemzők
Tartózkodási idő
NEA1/26aNyílt óceáni, kitett vagy védett, euhalin, sekély> 30
Közepes árapály-tartományú 1–5
< 30
Közepes 1–3
Kitett vagy védett
Teljesen kevert
Napok
NEA1/26bZárt tengerek, kitett vagy védett, euhalin, sekély> 30
Közepes árapály-tartományú 1–5
< 30
Közepes 1–3
Kitett vagy védett
Teljesen kevert
Napok
NEA1/26cZárt tengerek, kitett vagy védett, részben rétegzett> 30
Kis/közepes árapály-tartományú < 1–5
< 30
Közepes 1–3
Kitett vagy védett
Részben rétegzett
Napok/hetek
NEA1/26dSkandináv partvidék, kitett vagy védett, sekély> 30
Kis árapály-tartományú < 1
< 30
Alacsony < 1
Kitett vagy mérsékelten kitett
Részben rétegzett
Napok/hetek
NEA1/26eVízfeltörési területek, kitett vagy védett, euhalin, sekély> 30
Közepes árapály-tartományú 1–5
< 30
Közepes 1–3
Kitett vagy védett
Teljesen kevert
Napok
NEA3/4Polihalin, kitett vagy mérsékelten kitett (Wadden-tenger típusú)Polihalin 18–30
Közepes árapály-tartományú 1–5
< 30
Közepes 1–3
Kitett vagy mérsékelten kitett
Teljesen kevert
Napok
NEA7Mély fjord- és tengeröböl- (loch) rendszerek> 30
Közepes árapály-tartományú 1–5
> 30
Alacsony < 1
Védett
Teljesen kevert
Napok
NEA8Skagerraki belső ív típus, polihalin, kis árapály-tartományú, védett, sekélyPolihalin 18–30
Kis árapály-tartományú < 1
< 30
Alacsony < 1
Védett
Részben rétegzett
Napok/hetek
NEA9Fjord, a szájánál sekély küszöbbel, a központi medencében igen nagy maximális mélység, a mély részeken kevés vízcserePolihalin 18–30
Kis árapály-tartományú < 1
> 30
Alacsony < 1
Védett
Részben rétegzett
Hetek
NEA10Skagerraki külső ív típus, polihalin, kis árapály-tartományú, kitett, mélyPolihalin 18–30
Kis árapály-tartományú < 1
> 30
Alacsony < 1
Kitett
Részben rétegzett
Napok
NEA11Átmeneti vizekOligohalin 0–35
Kis/nagy árapály-tartományú
< 30
Változó
Védett vagy mérsékelten kitett
Részben vagy tartósan rétegzett
Napok/hetek

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

NEA1/26a típus: Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Norvégia, Spanyolország

NEA1/26b típus: Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia

NEA1/26c típus: Dánia, Németország

NEA1/26d típus: Dánia

NEA1/26e típus: Portugália, Spanyolország

NEA3/4. típus: Hollandia, Németország

NEA7. típus: Egyesült Királyság, Norvégia

NEA8. típus: Dánia, Norvégia, Svédország

NEA9. típus: Norvégia, Svédország

NEA10, típus: Norvégia, Svédország

NEA11. típus: Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Portugália, Spanyolország

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelen fauna

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Az eredmények csak lágy üledékben (szubtidális iszap/ homok) lévő élőhelyekre érvényesek.

Típus és országNemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
Nea1/26, nea 3/4 és nea 7 típusok (az indexek elsősorban a szerves anyagok feldúsulása és a toxikus szennyezés miatti nyomásra érzékenyek a lágy üledékben található élőhelyeken)
DániaDKI0,670,53
FranciaországM-AMBI0,770,53
NémetországM-AMBI0,850,70
ÍrországIQI0,750,64
NorvégiaNQI0,920,81
PortugáliaP-BAT0,790,58
SpanyolországM-AMBI0,770,53
Egyesült királyságIQI0,750,64
NEA1/26 és NEA3/4 típusok (az index többféle nyomásra érzékeny többféle élőhelyen)
BelgiumBEQI0,800,60
HollandiaBEQI0,800,60
NEA8/9/10 típus
DániaDKI0,820,63
NorvégiaNQI0,920,81
SvédországBQI0,890,68

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

Fitoplankton: a biomassza szempontjából indikatív paraméter (klorofill-a)

Eredmények: ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

A következő eredmények minden országra érvényesek, ahol a típusok jelen vannak. a paraméterek értékeit μg/l-ben, egy hatéves időszakon keresztül egy meghatározott növekedési időszakban számított 90 százalékpontos értékként fejezik ki. az eredmények a típusokon belül a technikai jelentésben meghatározott földrajzi területekre vonatkoznak.

TípusÖkológiai minőségi arányÉrték (μg/l, 90 százalékpont)
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határértékKiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
NEA1/26a0,670,331–52–10
NEA1/26b0,670,446–109–15
NEA1/26c0,670,4457,5
NEA1/26d0,670,5034
NEA1/26e0,670,446–89–12
NEA80,670,331,53
NEA90,670,332,55
NEA100,670,3336

Fitoplankton: a virágzás szempontjából indikatív paraméter

Eredmények: ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

Típus és országInterkalibrált nemzeti paraméterÖkológiai minőségi arányÉrték ( % egyszeri taxonszámítások a küszöb felett)
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határértékKiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
NEA1/26a/b, NEA3/4
Belgium
Németország
Hollandia
Egyesült KirályságPhaeocystis-virágzás0,920,49917
NEA1/26a/b
Spanyolország
Franciaország
Írország
Egyesült KirályságTaxon sejtszám0,840,432039
NEA1/26e
Portugália
SpanyolországTaxon sejtszám0,830,513049

Biológiai minőségi elem: makroalgák

Makroalgák: az összetétel szempontjából indikatív paraméter

Eredmények: az interkalibrált nemzeti paraméterek ökológiai minőségi arányai

Típus és országInterkalibrált nemzeti paraméterÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
NEA1/26
ÍrországRocky shore reduced species list multimetrikus rendszer0,800,60
NorvégiaRocky shore reduced species list multimetrikus rendszer0,800,60
Egyesült KirályságRocky shore reduced species list multimetrikus rendszer0,800,60
SpanyolországCfr multimetrikus rendszer0,810,57
PortugáliaP-marmat multimetrikus rendszer0,820,64
Írország
Egyesült Királyság
Opportunista makroalgák multimetrikus rendszere0,800,60
NEA8/9/10
Norvégia
Svédország
Szubtidális algák (a makroalga-fajok mélységi határa)0,810,61

Biológiai minőségi elem: zárvatermők

Zárvatermők: a taxonómiai összetétel és abundancia szempontjából indikatív paraméterek

Eredmények: az interkalibrált nemzeti paraméterek ökológiai minőségi arányai

Típus és országInterkalibrált nemzeti paraméterÖkológiai minőségi arányParaméterek értékei (1)
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határértékKiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
NEA1/26, NEA 3/4, NEA11
Írország
Hollandia
Egyesült Királyság
Intertidális tengerifű abundancia (sűrűség) és fajösszetétel multimetrikus0,900,70Nem alkalmazhatóNem alkalmazható
NEA1/26, NEA3/4
Németország
Írország
Hollandia
Egyesült Királyság
Intertidális tengerifű (terület: acre/ágy kiterjedés)0,900,701030

VÍZKATEGÓRIA: parti tengervizek és átmeneti vizek

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: mediterrán

Az eredmények csak parti tengervízre érvényesek.

A tipológiát csak specifikus minőségi elemekre dolgozták ki (lásd alább).

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelen fauna

Eredmények: a nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

A következő eredmények csak lágy üledékre érvényesek.

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
CiprusBentix0,750,58
GörögországBentix0,750,58
SzlovéniaM-AMBI0,830,62
SpanyolországMEDOCC INDEX0,730,47

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

Az interkalibrált típusok leírása (csak fitoplanktonra érvényes)

TípusLeírásSűrűség (kg/m3)Évi átlag sótartalom (psu)
I. típusErősen befolyásolja a frissvíz-beáramlás< 25< 34,5
IIA. típusMérsékelten befolyásolja a frissvíz-beáramlás (kontinentális hatás)25–2734,5-37,5
IIIW. típusKontinentális partszakasz, nem befolyásolja frissvíz-beáramlás (nyugati medence)> 27> 37,5
IIIE. típusNem befolyásolja frissvíz-beáramlás (keleti medence)> 27> 37,5

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

I. Típus: Franciaország, Olaszország

IIA. Típus: Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Szlovénia

IIIW. Típus: Franciaország, Olaszország, Spanyolország

IIIE. Típus: Ciprus, Görögország

Fitoplankton: a biomassza szempontjából indikatív paraméter (klorofill-a)

Eredmények: ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

A következő eredmények minden országra érvényesek, ahol a típusok jelen vannak. a paraméterek értékeit klorofill-a μg/l-ben, egy legalább ötéves időszakon keresztül egy évre számított, 90 százalékpontra vetített értékben fejezik ki. az eredmények a típusokon belül a technikai jelentésben meghatározott földrajzi területekre vonatkoznak.

TípusÖkológiai minőségi arányÉrték (μg/l, 90 százalékpont)
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határértékKiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
IIA. Típus0,800,532,43,6
IIIW. Típus0,800,501,11,8
IIIE. Típus0,800,200,10,4

Biológiai minőségi elem: makroalgák

Eredmények: a nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

A következő eredmények a sziklás partszakaszok felső infralittorális övére (3,5-0,2 m mélység) érvényesek.

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
CiprusEei – ecological evaluation index0,750,50
FranciaországCarlit – cartography of littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities0,750,60
GörögországEei – ecological evaluation index0,750,50
SzlovéniaEei – ecological evaluation index0,750,50
SpanyolországCarlit-benthos0,750,60

VÍZKATEGÓRIA: parti tengervizek és átmeneti vizek

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: Fekete-tenger

Az interkalibrált típusok leírása

TípusLeírás
CW-BL1Mezohalin, kis árapály-tartományú (< 1 m), sekély (< 30 m), mérsékelten kitett, vegyes szubsztrátum

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

Bulgária és Románia

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

Fitoplankton: a biomassza szempontjából indikatív paraméter

Eredmények: ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

ÉvszakÖkológiai minőségi arányBiomasszaértékek (mg/m2
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határértékKiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
Tél0,930,781 7703 420
Tavasz0,930,783 5155 690
Nyár0,930,781 2812 526
Ősz0,930,781 8403 640

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelen fauna

Eredmények: az interkalibrált nemzeti paraméterek ökológiai minőségi arányai

A tagállamoknak legalább az egyik interkalibrált paramétert (Shannon diverzitás index H', AMBI, M-AMBI) használniuk kell.

Interkalibrált nemzeti paraméterekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
Shannon diverzitás index H’0,890,69
AMBI0,830,53
M-AMBI0,850,55

(1) A referenciaterületből számított területveszteség százalékában kifejezett intertidális tengerifű értékek.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0915 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0915&locale=hu

Tartalomjegyzék