31999D0476(01)[1]

A Bizottság 1999/476/EK határozata (1999. június 10.) a mosószerekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról (az értesítés a C(1999) 1522. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 1999/476/EK határozata

(1999. június 10.)

a mosószerekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról

(az értesítés a C(1999) 1522. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(1999/476/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi ökocímke-odaítélési rendszerről szóló, 1992. március 23-i 880/92/EGK tanácsi rendeletre [1], és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

(1) mivel a Bizottság a 95/365/EK határozattal [2] ökológiai kritériumokat határozott meg a közösségi ökocímke mosószereknek való odaítéléséhez, és az említett határozat 3. cikkének megfelelően a kritériumok 1998. július 25-ével érvényüket vesztették;

(2) mivel célszerű új határozatot elfogadni a "mosószerek" termékcsoportra vonatkozóan, és olyan kritériumokat meghatározni e termékcsoportra, amelyek hároméves időszakra lesznek érvényesek;

(3) mivel a piac fejlődésének figyelembevétele végett célszerű felülvizsgálni a 95/365/EK határozattal megállapított kritériumokat;

(4) mivel a 880/92/EGK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének első albekezdése úgy rendelkezik, hogy az ökocímke odaítélésének feltételeit termékcsoportonként kell meghatározni;

(5) mivel a 880/92/EGK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy egy termék környezeti teljesítményét az adott termékcsoportra vonatkozó egyedi kritériumokkal való összevetéssel értékelik;

(6) mivel a 880/92/EGK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy az ökocímke nem ítélhető oda olyan termékeknek, amelyek a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és jelölésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, legutóbb a 98/98/EK bizottsági irányelvvel [3] módosított 67/548/EGK tanácsi irányelv [4], és a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, legutóbb a 96/65/EGK bizottsági irányelvvel [5] módosított 88/379/EGK tanácsi irányelv [6] szerint veszélyesnek minősülő anyagok vagy készítmények, de odaítélhető ilyen anyagokat vagy készítményeket tartalmazó termékeknek, ha azok megfelelnek a közösségi ökocímke-odaítélési rendszer céljainak;

(7) mivel a mosószerek tartalmaznak a fent említett irányelvek szerint veszélyesnek minősülő anyagokat vagy készítményeket;

(8) mivel az e határozattal létrehozott ökológiai kritériumok főként olyan határértékeket és pontrendszert tartalmaznak, amelyek minimumra korlátozzák a veszélyesnek minősülő anyagok és készítmények arányát azokban a mosószerekben, amelyeknek az ökocímke odaítélhető;

(9) mivel a fenti kritériumokat teljesítő mosószerek ezért kevésbé terhelik a környezetet és megfelelnek a közösségi ökocímke-odaítélési rendszer céljainak;

(10) mivel a Bizottság elfogadta a háztartási mosószerekre vonatkozó helyes környezetvédelmi gyakorlatról szóló, 1998. július 22-i ajánlást [7];

(11) mivel a 880/92/EGK rendelet 6. cikkének megfelelően a Bizottság egy egyeztető fórum keretében megbeszélést folytatott a főbb érdekcsoportokkal;

(12) mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 880/92/EGK rendelet 7. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

"Mosószer" termékcsoport: az összes por, folyadék vagy egyéb formájú, textilanyagok mosására szolgáló mosószer, amelyeket főleg háztartási mosógépekben való felhasználásra szánnak.

2. cikk

A termékcsoport környezeti teljesítményét és az 1. cikkben meghatározott célnak való megfelelőségét a mellékletben és az I. függelék A. és B. részében, valamint a II., III. és IV. függelékben leírt ökológiai és teljesítményi kritériumokkal való összevetés útján értékelik.

3. cikk

A termékcsoport fogalommeghatározása és a termékcsoportra vonatkozó kritériumok az e határozat hatálybalépésének első napjától számított hároméves időtartamra érvényesek.

4. cikk

Adminisztratív célokra az e termékcsoporthoz rendelt kódszám "006".

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. június 10-én.

a Bizottság részéről

Ritt Bjerregaard

a Bizottság tagja

[1] HL L 99., 1992.4.11., 1. o.

[2] HL L 217., 1995.9.13., 14. o.

[3] HL L 355., 1998.12.30., 1. o.

[4] HL L 196., 1967.8.16., 1. o.

[5] HL L 265., 1996.10.18., 15. o.

[6] HL L 187., 1988.7.16., 14. o.

[7] HL L 215., 1998.8.1., 73. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

KERET

Ökocímke mosószereknek való odaítélésekor a közösségi ökocímke-odaítélési rendszerről szóló 880/92/EGK rendelettel megállapított általános követelményeket és az alábbi egyedi kritériumokat kell alkalmazni, és ezeket a címke használatára vonatkozó szerződés teljes érvényességi ideje alatt be kell tartani.

Az illetékes testületek számára javasolt, hogy a kérelmek elbírálásánál és az e mellékletben foglalt kritériumoknak való megfelelés figyelemmel kísérésénél vegyék figyelembe az elismert környezetgazdálkodási rendszerek, pl. az EMAS vagy ISO 14001 megvalósítását.

E kritériumok célja a következők elősegítése:

- a vízszennyezés csökkentése mind a felhasznált mosószer mennyiségének csökkentésével, mind az ártalmas összetevők mennyiségének korlátozásával

- a hulladékkeletkezés minimálisra csökkentése az elsődleges csomagolás mennyiségének csökkentésével, és újrahasznosításának és/vagy újrafelhasználásának elősegítésével

- az energiafogyasztás csökkentése alacsony hőmérsékleten használatos mosószerek alkalmazásának ösztönzésével

Emellett a kritériumok a fogyasztók környezeti tudatosságát is fokozzák.

1. EGYSÉGNYI MENNYISÉG ÉS REFERENCIAADAG

1.1. Egységnyi mennyiség

Az egységnyi mennyiséget g/mosás-ban van kifejezve (gramm/mosás). Erős mosóhatású mosószerek esetén ez a mosógépben 4,5 kg-os (száraz textilanyag) töltésenkénti adagra vonatkozik, gyenge mosóhatású mosószerek esetében pedig 2,5 kg-os (száraz textilanyag) töltésenkénti adagra.

1.2. Referenciaadag

Referenciaadagnak

- az ökológiai kritériumok számításánál, és

- a mosási teljesítmény vizsgálatánál

azt az adagot kell tekinteni, amelyet a gyártó a fogyasztó számára 2,5 mmól CaCO3/l vízkeménységhez és "normál szennyezettségű" textilanyagokhoz ajánlott.

Ha a 2,5 mmol CaCO3/l vízkeménység azokban a tagállamokban, ahol a mosószert forgalmazzák, nem releváns, akkor a kérelmező határozza meg a referenciaként használt adagot.

2. AZ ÖSSZETEVŐKRE ÉS A CSOMAGOLÁSRA VONATKOZÓ ÖKOLÓGIAI KRITÉRIUMOK

2.1. Az összetevőkre vonatkozó ökológiai kritériumok

Az alábbi paramétereket kell figyelembe venni:

- összes vegyi anyag (TC),

- kritikus hígítási térfogat (toxicitás) (CDVtox),

- foszfátok (STPP-ként),

- nem oldható szervetlen anyagok (II)

- oldható szervetlen anyagok (OSZ)

- aerob úton biológiailag nem lebontható szerves anyagok (aNBDO)

- anaerob úton biológiailag nem lebontható szerves anyagok (anNBDO)

- biológiai oxigén igény (BOI).

A II. függelék tartalmazza a számításnál használt paraméterek meghatározásait. Ezeket a paramétereket az esettől függően g/mosás vagy l/mosás egységekben számítják és fejezik ki, majd összesítik, és átfogóan értékelik az e dokumentumban anaerob megközelítésnek megfelelően.

Pontozási/súlyozási tényezők

Az alábbi táblázat foglalja össze a kiválasztott kritériumokat, a határértékeket, azok súlyozási tényezőit és a maximálisan elérhető pontszámeredményt. A pontozási rendszernek az egyes kritériumok pontszámainak kiszámításához alkalmazandó képleteit a 2.3. pont tartalmazza.

Mosószerek pontozási/súlyozási számítási rendszere

Megjegyzés:

minden érték g/mosás egységben van kifejezve, kivéve a CDVtox értéket, amely l/mosás értékben van kifejezve.

PontszámKritérium | | 4 | 3 | 2 | 1 | Kizárási határ | Súlyozás | Összeg |

Összes vegyi anyag | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 3 | 12 |

Kritikus hígítási térfogat, tox. | 1500 | 3500 | 5500 | 7500 | 10000 | 8 | 32 |

Foszfátok (STPP-ként) | 0 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 2 | 8 |

Nem oldható szervetlen anyagok | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 0,5 | 2 |

Oldható szervetlen anyagok | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 0,5 | 2 |

NBDO (aerob) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 |

NBDO (anaerob) | 1 | 4 | 7 | 10 | 15 | 1,5 | 6 |

BOI | 20 | 40 | 60 | 80 | 130 | 2 | 8 |

Összes | | | | | | | 74 |

Minimálisan megkövetelt pontszám | 45 |

2.2. Megadási/elutasítási szint az ökocímke odaítéléséhez

Az összetevőkre vonatkozó nyolc kritériumnál elért pontszámok összegének 45-nek vagy annál nagyobbnak kell lennie.

A határértékeket egyetlen kritérium esetében sem szabad meghaladni. A terméknek meg kell felelnie az e melléklet egyéb részeiben előírt kritériumoknak is.

2.3. Az összetevőkre vonatkozó ökológiai kritériumokkal kapcsolatos számítások

Mosószer-összetevők adatbázisa (DID-jegyzék)

Az I. függelék A. része tartalmazza a mosószer-összetevők adatbázisát (DID-jegyzék), amely a mosószer-összetételekben legelterjedtebben használt összetevőket tartalmazza. Ezt kell használni az összetevőkre vonatozó kritériumok számításához.

A főbb mosószer-összetevőkre vonatkozóan a terhelési tényező, toxicitás, biológiai lebonthatóság (aerob és anaerob) hiánya, oldható/nem oldható szervetlen anyagok és a biológiai oxigénigény (BOI) felsorolását az 1. függelék A. része tartalmazza, és az ezen összetevőkre vonatkozó számításoknál ezeket az adatokat kell használni.

Az alábbi kritériumokat:

- összes vegyi anyag

- foszfátok (STPP-ként)

- oldható/nem oldható szervetlen anyagok

- aerob/anaerob úton biológiailag nem lebontható anyagok

- BOI

ki kell számítani az egyes összetevőkre vonatkozóan a mosásonkénti adag, a víztartalom és a tömegszázalék figyelembevételével, és összesíteni kell az egyes termékösszetételekre vonatkozóan.

A kritikus hígítási térfogatot a toxicitásra a mosószer-összetétel egyes (i) összetevőire az alábbi képlet segítségével számítják ki:

CDV

=

tömeg/mosás

× terhelési faktor

×1000

Eljárás a pontszámok számításához

A pontszámok számításához az alábbi képleteket kell használni:

Összes vegyi anyag (TC)

Ha TC > 110 g/mosás | akkor | KIZÁRÁS |

Ha TC < 90 g/mosás | akkor | pont = 10 - TC/10 |

Ha 110 > TC > 90 g/mosás | akkor | pont = 0 |

Ha TC < 60 g/mosás | akkor | pont = 4 |

Kritikus hígítási térfogat (toxicitás) (CDVTOX):

Ha CDVTOX > 10000 l/mosás | akkor | KIZÁRÁS |

Ha CDVTOX < 7500 l/mosás | akkor | pont = 4,75 - CDVTOX/2000 |

Ha 10000 > CDVTOX > 7500 l/mosás | akkor | pont = 0 |

Ha CDVTOX < 1500 l/mosás | akkor | pont = 4 |

Foszfátok (P)

Ha P > 30 g/mosás | akkor | KIZÁRÁS |

Ha P < 22,5 g/mosás | akkor | pont = 4 - P/7,5 |

Ha 30 >P >22,5 g/mosás | akkor | pont = 0 |

Nem oldható szervetlen anyagok (II):

Ha II > 30 g/mosás | akkor | KIZÁRÁS |

Ha II < 25 g/mosás | akkor | pont = 6 - II/5 |

Ha 30 > II > 25 g/mosás | akkor | pont = 0 |

Ha II < 10 g/mosás | akkor | pont = 4 |

Oldható szervetlen anyagok (SI):

Ha SI > 70 g/mosás | akkor | KIZÁRÁS |

Ha SI < 55 g/mosás | akkor | pont = 4,66 - SI/5 |

Ha 70 > SI > 55 g/mosás | akkor | pont = 0 |

Ha SI < 10 g/mosás | akkor | pont = 4 |

Aerob úton biológiailag nem lebontható anyagok (aNBDO):

Ha aNBDO > 8 g/mosás | akkor | KIZÁRÁS |

Ha aNBDO < 4 g/mosás | akkor | pont = 5 - aNBDO |

Ha 8 > aNBDO > 4 g/mosás | akkor | pont = 0 |

Ha aNBDO < 1 g/mosás | akkor | pont = 4 |

Anaerob úton biológiailag nem lebontható anyagok (anNBDO):

Ha anNBDO > 15 g/mosás | akkor | KIZÁRÁS |

Ha anNBDO < 10 g/mosás | akkor | pont = 4,34 - anNBDO/3 |

Ha 15 > anNBDO > 10 g/mosás | akkor | pont = 0 |

Ha anNBDO < 1 g/mosás | akkor | pont = 4 |

BOI (BOI):

Ha BOI > 130 g/mosás | akkor | KIZÁRÁS |

Ha BOI < 80 g/mosás | akkor | pont = 5 - BOI/20 |

Ha 130 > BOI > 80 g/mosás | akkor | pont = 0 |

Ha BOI < 20 g/mosás | akkor | pont = 4 |

Új vegyi anyagok/további összetevők

Olyan új vegyi anyagok vagy további összetevők esetében, amelyek nincsenek a mosószer-összetevők adatbázisában felsorolva, az alábbiakban és az I. függelék B. részében leírt megközelítést kell követni:

- a kérelmezőnek be kell nyújtania a kísérleti adatokat az illetékes testülethez,

- meg kell adni az oldható/nem oldható szervetlen anyagokra, az anaerob biológiai lebonthatóságra (az 1988. júniusi 28. számú Ecetoc-vizsgálat alapján) és a biológiai oxigén igényre (BOI) vonatkozó adatokat,

- meg kell adni a biológiai lebonthatóságról, az ártalmatlanításról, a halra, daphnia magna-ra, algára gyakorolt hosszú távú hatásokra vonatkozóan benyújtott adatok (NOEC-adatok) rendelkezésre álló teljes dokumentációját,

- az érintett vizsgálatok hivatkozási módjai a 67/548/EGK irányelv megfelelő mellékleteiben szereplő módok.

Ahol szükséges, az I. függelék B. részének előírásait kell alkalmazni.

Különösen, ha a hosszú távú hatásokra vonatkozó összes adat (NOEC) nem áll rendelkezésre, az I. függelék B. részében leírt, vonatkozó egyszerűsített eljárásokat kell alkalmazni.

Adott esetben alternatív adatok elfogadhatóak, ha a pályázatot elbíráló illetékes testület azok egyenértékűségét elfogadja.

2.4. Egyéb, az összetevőkre vonatkozó ökológiai kritériumok

A mosószer-összetételekben egyes sajátos összetevők nem léphetnek túl egy adott maximális mennyiséget, vagy egyáltalán nem alkalmazhatóak, az alábbiak szerint:

a) azoknak az összetevőknek [1] az összes tömege, amelyek a vízi környezetre veszélyesnek minősülnek vagy minősülhetnek, és amelyeket 67/548/EGK irányelv szerint az R50 (vízi szervezetekre rendkívül mérgező) kockázat mondattal jelölnek vagy jelölhetnek, nem lehet nagyobb, mint 10 g/mosás;

b) azoknak az összetevőknek az összes tömege, amelyek a környezetre veszélyesnek minősülnek vagy minősülhetnek, és amelyeket 67/548/EGK irányelv szerint az R50 (vízi szervezetekre rendkívül mérgező) és az R53 (a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat) kockázatokra utaló mondattal jelölnek vagy jelölhetnek, nem lehet nagyobb, mint 0,25 g/mosás;

c) a foszfonátok mennyisége nem lehet több, mint 1 g/mosás;

d) az alkil-fenol-etoxilát családba tartozó tenzidek (APEO), a II. függelékben említett aromás nitrovegyületeket tartalmazó illatanyagok, az EDTA komplexképző anyag és a 67/548/EGK irányelv szerint rákkeltőnek, teratogénnek vagy mutagénnek minősülő összetevők nem használhatók.

2.5. A termék csomagolására vonatkozó ökológiai kritériumok

Csak az elsődleges csomagolást kell figyelembe venni. A mosószert könnyű súlyú csomagolásba vagy tartályba (kartondoboz/műanyag doboz, illetve műanyag flakon) kell csomagolni.

Ha a mosószert tartályba (dobozba vagy flakonba) csomagolják, a gyártónak utántöltő kiszerelést kell biztosítania.

A könnyűsúlyú csomagolásnak vagy az utántöltő kiszerelés csomagolásának a tömege nem lehet több, mint 1,7 g/mosás.

A tartály tömege nem lehet több, mint 7 g/mosás.

A karton csomagolásnak 80 %-ban újrafelhasznált csomagolásnak kell lennie, a műanyag csomagolást pedig az ISO 1043 szabványnak megfelelően kell címkézni.

3. TELJESÍTMÉNYKRITÉRIUMOK

A termék mosási teljesítményét azonos típusú referencia-mosószerekével kell összehasonlítani a környezetbarát mosószerek EU-teljesítményvizsgálatának megfelelően.

A terméknek meg kell felelnie az e vizsgálatban meghatározott minimumkövetelményeknek.

4. VIZSGÁLAT

4.1. Az enzimek tisztaságának vizsgálata a termelő organizmusoktól való mentesség igazolása céljából

Az enzimek tisztaságának vizsgálatát olyan enzimeken kell elvégezni, amelyeket biotechnológiai eljárással állítanak elő, és az ökocímkére pályázó mosószerben használnak. E vizsgálat célja annak bizonyítása, hogy a termelő organizmusok a kész enzimkészítményben nincsenek jelen. A mikroorganizmusok növekedését meghatározott antibiotikumokkal vizsgálják. A tisztaságvizsgálati eljárásnak azt kell bizonyítania, hogy az enzimkésztermék 20 ml szabvány vizsgálati mintájában termelő organizmus nem mutatható ki.

4.2. Vizsgáló laboratóriumok

A vizsgálatot a pályázó költségére olyan laboratóriumokkal kell elvégeztetni, amelyek az EN 45001 szabvány vagy más, azzal egyenértékű rendszer követelményeinek megfelelnek.

5. A FOGYASZTÓK TÁJÉKOZTATÁSA

5.1. A csomagoláson szereplő információk

A csomagoláson vagy azon belül az alábbi tájékoztatást kell feltüntetni:

"A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ MOSÁS AZT JELENTI, HOGY

1. lépés : válogassa szét a mosnivalót (például szín, szennyezettség mértéke, száltípus szerint),

2. lépés : teljes töltettel mosson,

3. lépés : ne használjon túl sok mosószert, kövesse az adagolási utasításokat,

4. lépés : válasszon alacsony hőmérsékletű mosási programokat"

.

A mosószerről kérésre további információt kell szolgáltatni. Ebből a célból a csomagoláson egy mondatot kell feltüntetni, amely szerint, ha a fogyasztó többet kíván tudni a mosószerről, akkor hívja fel a gyártó vagy a kiskereskedő fogyasztói osztályát (vagy levélben keresse meg azt).

Annak érdekében, hogy a fogyasztót a túl sok mosószer használatának elkerülésére és az adagolási utasítás követésére ösztönözzék, egy legalább 10 ml-es léptékű skálával ellátott adagolóeszközt (csészét) kell kérésre rendelkezésre bocsátani, ha a csomagolás ilyet nem tartalmaz.

A csomagoláson az alábbi információknak kell szerepelniük:

"Ez a termék elnyerte az EU-ökocímkét, mert hozzájárul a vízszennyezés, a hulladékkeletkezés és az energiafogyasztás csökkentéséhez. További információért keresse fel az EU-ökocímke webhelyét: http://europa.eu.int/ecolabel."

5.2. Adagolási utasítások

Az adagolási ajánlásokat a termék csomagolásán kell feltüntetni azzal a fogyasztónak szóló ajánlással együtt, hogy az általa használt csapvíz keménységi fokának megtudakolása érdekében forduljon a vízművekhez vagy a helyi hatósághoz.

Az ajánlott adagokat "normál" és "erős" szennyezettségű textilanyagokhoz és az érintett országok esetében érvényes különböző vízkeménységi tartományokhoz kell megadni, és adott esetben a textilanyag súlyának kell megfeleltetni. Ha az adagolási utasításokat adagolóeszközre vonatkozóan adják meg, akkor az eszköz térfogatának (ml-ben) szintén egyértelműen meg kell jelennie a csomagoláson.

Fel kell tüntetni a mosási hatékonyságot, és "normál szennyezettségre" és a különböző, figyelembe vett vízkeménységi tartományokra kell vonatkoztatni.

Az 1. vízkeménységi tartományhoz (lágy), "normál szennyezettséghez" és a legmagasabb vízkeménységi tartományhoz (3. vagy 4.), "erős szennyezettséghez" ajánlott adagok között legfeljebb 2-szeres lehet a különbség.

A mosási teljesítmény vizsgálatához és az összetevőkre vonatkozó ökológiai kritériumoknak való megfelelés értékeléséhez használt referenciaadagnak meg kell egyeznie a "normál szennyezettséghez" és a 2,5 mmol CaCO3/l vízkeménységhez abban a tagállamban ajánlott adaggal, ahol a vizsgálatot végzik.

Ha az ajánlásokban csak 2,5 mmol CaCO3/l-nél alacsonyabb vízkeménység szerepel, akkor a "normál szennyezettséghez" ajánlott maximális adagnak kisebbnek kell lennie az előző bekezdésben említett referenciaadagnál.

5.3. Összetevőkkel kapcsolatos információ és címkézés

A mosó- és tisztítószerek címkézéséről szóló, 1989. szeptember 13-i 89/542/EGK bizottsági ajánlást [2] kell alkalmazni:

Az összetevők alábbi csoportjait tömegtartalmuktól függetlenül címkézni kell:

- enzimek: az enzimek típusának megjelölése (pl. proteáz, lipáz),

- tartósító anyagok: az IUPAC nómenklatúra szerinti jellemzés és címkézés,

- fertőtlenítőszerek: az IUPAC nómenklatúra szerinti jellemzés és címkézés.

Ha a termék illatanyagokat is tartalmaz, akkor azt a csomagoláson fel kell tüntetni.

[1] Az "összetevő" vagy anyag, vagy készítmény.

[2] HL L 291., 1989.10.10., 55. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999D0476(01) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999D0476(01)&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék