32018D0618[1]

A Bizottság (EU) 2018/618 végrehajtási határozata (2018. április 19.) a 2012/535/EU végrehajtási határozatnak a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonálféreg) Unión belüli elterjedésének megelőzésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2018) 2227. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/618 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. április 19.)

a 2012/535/EU végrehajtási határozatnak a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonálféreg) Unión belüli elterjedésének megelőzésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2018) 2227. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének negyedik mondatára,

mivel:

(1) Rendkívüli arányban emelkedett azon fogékony növények száma, melyeket a kontinentális Portugália pufferzónáját sújtó 2017-es kiterjedt tűzesetek érintettek. Ennek következtében, hirtelen és előre nem látható mértékben megnőtt a kivágásra, eltávolításra, valamint ártalmatlanítása szoruló beteg fák száma, körülbelül 1,5 millió fára. Annak ellenére, hogy a portugál hatóságok fokozatosan növelték kapacitásukat, hogy akár 300 000 fát is kezeljenek évente, és a növekvő igényeknek megfelelően várhatóan tovább növelik a kapacitásukat, mégis lehetetlen lenne számukra, hogy a 2012/535/EU bizottsági végrehajtási határozat (2) szerinti, jogszabályban előírt határidőkön belül folytassák a kivágást, az eltávolítást és az ártalmatlanítást valamennyi újonnan megbetegedett fa esetében.

(2) Ezért, továbbá Portugália kérésére, az említett határozat II. mellékletének 3.b) pontjában foglalt jogi rendelkezésektől való ideiglenes eltérés bevezetése szükséges, így lehetővé téve Portugália számára, hogy a szóban forgó pufferzónában a fakivágási tevékenységeket egy hosszabb időszakon belül, de legkésőbb 2020. március 31-ig befejezze. Ez megfelelő többletidőt szolgáltatna a portugál hatóságok számára, hogy folytassák a szükséges fakivágást, amelynek mértéke a tűzesetek nagyságrendje miatt jelentősen megnövekedett.

(3) Ennek az eltérésnek - egy jól előkészített és összehangolt intézkedés biztosítása érdekében - összhangban kell lennie Portugália éves cselekvési tervével. A cselekvési tervnek részletesen fel kell sorolnia a fenyőrontó fonálféreg általi fertőzés nagyobb kockázatának kitett fogékony növényeket, melyek esetében gyorsabb fellépés szükséges, a szükséges források elkülönítését és más ezzel kapcsolatos részletes adatokat, mint például a fenyőrontófonálféreg-fertőzés kockázatának csökkentésére irányuló végrehajtandó intézkedéseket az érintett növények kivágásának, eltávolításának és ártalmatlanításának megvalósulásáig, ideértve az intenzív felderítést a fogékony növényeknél és a vektoroknál a fenyőrontó fonálféreg jelenlétének korai kimutatása érdekében, valaminta végrehajtásukra vonatkozó határidőket. Az említett növények jelentette kockázat mértékét évente értékelni kell, és a cselekvési tervet szükség szerint aktualizálni kell, hogy a fenyőrontó fonálféreg terjedésében a legnagyobb kockázatot jelentő növényeket elsőbbséggel kezeljék.

(4) A 2012/535/EU végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2012/535/EU végrehajtási határozat II. melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. április 19-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság 2012/535/EU végrehajtási határozata (2012. szeptember 26.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonálféreg) Unión belüli elterjedésének megelőzésére irányuló sürgősségi intézkedésekről (HL L 266., 2012.10.2., 42. o.).

MELLÉKLET

A 2012/535/EU bizottsági végrehajtási határozat II. mellékletének 3.b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) A tagállamok az érintett pufferzónák egészében azonosítják és kivágják mindazokat a fogékony növényeket, amelyek elpusztultak, rossz egészségi állapotban vannak vagy amelyeket tűz vagy vihar sújtott. Eltávolítják és ártalmatlanítják a kivágott növényeket és azok vágási maradványait, alkalmazva minden szükséges óvintézkedést a fenyőrontó fonálféreg és vektora elterjedésének megakadályozására, a kivágás előtt és folyamán, valamint a kivágott növények és azok vágási maradványai ártalmatlanításáig az alábbi feltételek mellett. Az i. és ii. pontoktól eltérve Portugália dönthet úgy, hogy azon fogékony növények kivágását, eltávolítását és ártalmatlanítását, amelyeket az illetékes hivatalos szerv 2017-ben hatóságilag a tűz által sújtottnak jelölt meg, egy hosszabb időszakon keresztül, de legkésőbb 2020. március 31-ig valósítja meg. Az említett időszakban megvalósuló kivágás, eltávolítás és ártalmatlanítás szempontjából a következő területen található fogékony növényeket kell előnyben részesíteni: Az említett fogékonynövényeket kivágják és a helyszínen megsemmisítik, hatósági ellenőrzés mellett a fertőzött területre szállítják, vagy eltávolítják. Ebben az esetben a fogékony faanyagot és kérget a III. melléklet 1. szakaszának 2.a) pontjában foglaltak szerint kezelik, vagy a III. melléklet 2. szakasza 2.b) pontjában meghatározott módon feldolgozzák. Azok a fogékony növények, melyek a rovarvektor által nem használhatók az életciklusa lezárására, a helyszínen tarthatók anélkül, hogy megsemmisítenék őket. Portugália 2018. május 31-ig éves cselekvési tervet nyújt be a Bizottságnak és a tagállamoknak, amely tartalmazza a pufferzónában található, tűz sújtotta növények elhelyezkedését, a második albekezdésben említett területek elhelyezkedését és a kiválasztás indoklását, a szóban forgó növények kivágásának, eltávolításának és ártalmatlanításának megvalósulásáig a fenyőrontófonálféreg-fertőzés kockázatának csökkentését célzó intézkedéseket, beleértve a fogékony növényekre és a vektorokra irányuló, intenzívebb felderítési tevékenységeket a fenyőrontó fonálféreg jelenlétének korai észlelése érdekében, a szükséges erőforrásokat, valamint az említett intézkedések teljesítéséhez szükséges határidőket. Portugália 2019. május 31-ig egy további, azonos tartalmú éves cselekvési tervet nyújt be. Az említett növények jelentette kockázat mértékét évente értékelni kell, és a cselekvési tervet szükség szerint aktualizálni kell. A cselekvési tervben előirányzott tevékenységeket a 9. cikkben említett általános cselekvési terv elkészítésekor figyelembe kell venni. Portugália az érintett évet követő évben április 30-ig jelentést nyújt be a Bizottságnak és a tagállamoknak az éves eredményekről, beleértve a vektorokkal kapcsolatos intenzívebb felderítések eredményeit, valamint a cselekvési terv bármilyen aktualizálását. A kivágott fogékony növényeket (az erdőtüzekben teljesen megsemmisült növények kivételével) mintavételnek és vizsgálatnak vetik alá a fenyőrontó fonálféreg esetleges jelenlétének megállapítására, egy olyan mintavételi rendszernek megfelelően, amely 99 %-os megbízhatósággal képes megerősíteni, hogy a fenyőrontó fonálféreg jelenlétének mértéke az említett fogékony növényekben 0,02 % alatt van."

i. A vektor rajzási időszakán kívül azonosított fogékony növényeket a következő rajzási időszak előtt kivágják és a helyszínen megsemmisítik, hatósági felügyelet mellett a fertőzött területre szállítják, vagy eltávolítják. Az utóbbi esetben az említett növények faanyagát és kérgét a III. melléklet 1. szakaszának 2.a) pontjában foglaltak szerint kezelik, vagy a III. melléklet 2. szakaszának 2.b) pontjában meghatározott módon feldolgozzák.

ii. A vektor rajzási időszakában azonosított fogékony növényeket azonnal kivágják és a helyszínen megsemmisítik, hatósági felügyelet mellett a fertőzött területre szállítják, vagy eltávolítják. Az utóbbi esetben az említett növények faanyagát és kérgét a III. melléklet 1. szakaszának 2.a) pontjában foglaltak szerint kezelik, vagy a III. melléklet 2. szakaszának 2.b) pontjában meghatározott módon feldolgozzák.

Amennyiben egy tagállam arra a következtetésre jut, hogy a vektor rajzási időszakában azonosított és tűz vagy vihar sújtotta fogékony növények kivágása, eltávolítása és ártalmatlanítása nem megfelelő, az érintett tagállam dönthet úgy, hogy a szóban forgó növények kivágását, eltávolítását és ártalmatlanítását a következő rajzási időszak kezdete előtt elvégzi. Az érintett fogékony növényeket az ilyen vágási és eltávolítási munkálatok alatt vagy a helyszínen megsemmisítik, vagy eltávolítják őket és faanyagukat, valamint kérgüket a III. melléklet 1. szakaszának 2.a) pontjában foglaltak szerint kezelik, vagy a III. melléklet 2. szakaszának 2.b) pontjában meghatározott módon feldolgozzák. Ezen eltérés alkalmazása esetén és az a) pont sérelme nélkül az érintett tagállamnak a rajzási időszakban a vektoroknak a fenyőrontó fonálféreg jelenlétére irányuló mintavételével és a minták vizsgálatával intenzív felderítést kell végeznie a tűz vagy vihar sújtotta területen, és amennyiben a fenyőrontó fonálféreg jelenléte megerősítésre kerül, a fenyőrontó fonálféreg jelenlétének jeleit vagy tüneteit mutató említett növényeknek a szemléjével, mintavételével és vizsgálatával intenzívebb felderítéseket kell végezniük a környező területen található fogékony növények tekintetében.

- fertőzött területtel szomszédos területek,

- olyan területek, ahol rovarvektorok aktivitására utaló jelek mutatkoznak,

- olyan területek, ahol a fenyőrontó fonálféreg lehetséges jelenlétét jelző beteg fák aránya növekszik,

- bármely más olyan terület, amely a fenyőrontófonálféreg-fertőzés legnagyobb kockázatát mutatja.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018D0618 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018D0618&locale=hu

Tartalomjegyzék