Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

1/2020. (V. 5.) MÜK elnökségi határozat

a kamarai tagdíjról szóló 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat veszélyhelyzetbeli alkalmazásáról

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége

a Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése számára az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 36. pontjában meghatározott felhatalmazás, és az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában meghatalmazott feladatkör alapján,

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva

a következő határozatot hozza:

1. Általános rendelkezések

1.1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt és a megszűnését követő második hónap utolsó napjáig a kamarai tagdíjról szóló 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzatot (a továbbiakban: Tagdíj Szabályzat) az e határozatban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

1.2. Az e határozatban használt fogalmakat - e határozat eltérő rendelkezése hiányában - a Tagdíj Szabályzatban meghatározott tartalommal kell értelmezni.

1.3. A területi ügyvédi kamara elnöke a kamarai tagdíj megfizetésére kötelezett kérelmére a kamarai tagdíj alanya után fizetendő 2020. évi harmadik negyedévi - ha a területi ügyvédi kamara alapszabálya alapján a tagdíjat havonta kell megfizetni, július, augusztus és szeptember havi - kamarai tagdíjból az e határozatban meghatározott feltételek fennállása esetén kedvezményt (a továbbiakban: veszélyhelyzeti kedvezmény) ad.

2. A veszélyhelyzeti kedvezmény nyújtásának feltételei

2.1. Az ügyvéd és az európai közösségi jogász után fizetendő tagdíjból a veszélyhelyzeti kedvezményt a területi ügyvédi kamara elnöke akkor adja meg, ha

a) a kamarai tagdíj alanya bármely jogcímen keletkezett megelőző évi adózott jövedelme a hatmillió forintot nem haladja meg,

b) a kérelmező ügyvédi praxisa ellehetetlenült, és

c) a kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor nem áll fenn lejárt tagdíjtartozása.

2.2. A kamarai jogtanácsos, az alkalmazott ügyvéd és az alkalmazott európai közösségi jogász után fizetendő tagdíjból a veszélyhelyzeti kedvezményt a területi ügyvédi kamara elnöke akkor adja meg, ha

a) a kérelmező

aa) ügyvédi tevékenységére irányuló munkaviszonya a veszélyhelyzet kihirdetését követően munkáltatói felmondás, felmentés, vagy a munkáltató által kezdeményezett közös megegyezés folytán megszűnt, és álláskeresőként nyilvántartásba vették, vagy

ab) részére a kérelem benyújtásáig a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti támogatást ítéltek meg, valamint

b) a kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor nem áll fenn lejárt tagdíjtartozása.

2.3. A kamarai tagdíj más alanya után fizetendő tagdíjból veszélyhelyzeti kedvezmény nem adható.

2.4. A 2.1. pont a) és b) alpontja, valamint a 2.2. pont a) alpontja szerinti feltétel fennállását vélelmezni kell, ha a kérelmező annak a fennállásáról a kérelmében nyilatkozik.

2.5. Ha a 2.1. pont a) és b) alpontja, valamint a 2.2. pont a) alpontja szerinti feltétel fennállása tekintetében megalapozott kétely merül fel, a területi ügyvédi kamara elnöke a kérelmezőt e feltételek igazolására kötelezheti.

3. A veszélyhelyzeti kedvezmény mértéke

3.1. A tagdíjból adott veszélyhelyzeti kedvezmény mértéke - e határozat eltérő rendelkezése hiányában - 50 %.

3.2. Az ezer főt meghaladó taglétszámú területi ügyvédi kamara elnöksége a tagjai, illetve nyilvántartottjai után fizetendő tagdíjból adott veszélyhelyzeti kedvezmény mértékét az e határozat hatályba lépését követő nyolc napon belül a honlapján közzétett legalább 50 %-ban, de legfeljebb 65 %-ban állapíthatja meg.

3.3. Az a kamarai jogtanácsos, alkalmazott ügyvéd és alkalmazott európai közösségi jogász, akinek a területi ügyvédi kamara elnöke azért adott veszélyhelyzeti kedvezményt, mert az ügyvédi tevékenységére irányuló munkaviszonya a veszélyhelyzet kihirdetését követően munkáltatói felmondás vagy felmentés folytán megszűnt, és álláskeresőként nyilvántartásba vették, a Tagdíj Szabályzat 3. pontja szerinti kamarai tagdíj 30 %-ának megfelelő mértékű kamarai tagdíjat fizet.

3.4. A veszélyhelyzeti tagdíjkedvezmény - a kamarai tagdíjegy naptári évre előre egy összegben történő megfizetése esetére járó tagdíjkedvezmény kivételével - más tagdíjkedvezménnyel nem vonható össze. A területi ügyvédi kamara elnökségének eltérő rendelkezése hiányában, ha a kérelmező a kamarai tagdíjat a 2020. naptári évre előre egy összegben megfizette, a területi ügyvédi kamara elnöke a veszélyhelyzeti kedvezményt a kedvezményes tagdíjból adja, és azt a kérelmező a következő esedékességű kamarai tagdíjakba számíthatja be.

4. A kamarai tagdíjnak a területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara közötti megosztása

4.1. A Magyar Ügyvédi Kamarát megillető, a veszélyhelyzeti tagdíjkedvezménnyel érintett tagdíj után fizetendő tagdíjhányad alapját, a veszélyhelyzeti tagdíjkedvezmény mértékétől függetlenül 50 %-kal, a 3.3. pont szerinti esetben 70 %-kal kell csökkenteni.

5. A kérelem előterjesztése és elbírálása

5.1. A veszélyhelyzeti kedvezmény iránti kérelmet 2020. június 15. napjáig, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke által rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni.

5.2. A veszélyhelyzeti kedvezmény iránti kérelmet a területi ügyvédi kamara elnöke a benyújtástól számított nyolc napon belül bírálja el.

5.3. A veszélyhelyzeti kedvezmény iránti kérelmet visszautasító, elutasító vagy az eljárást megszüntető döntés elleni fellebbezést a területi ügyvédi kamara elnöksége a benyújtástól számított tizenöt napon belül bírálja el.

6. Záró rendelkezések

6.1. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Budapest, 2020. május 5.

Dr. Bánáti János

elnök

Tartalomjegyzék