32017D0204[1]

A Bizottság (EU) 2017/204 végrehajtási határozata (2017. február 3.) az Amerikai Egyesült Államokból származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való ideiglenes eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról, valamint az Amerikai Egyesült Államok egyes területeinek az Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesként történő elismeréséről szóló (EU) 2015/2416 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2017) 420. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/204 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. február 3.)

az Amerikai Egyesült Államokból származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való ideiglenes eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról, valamint az Amerikai Egyesült Államok egyes területeinek az Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesként történő elismeréséről szóló (EU) 2015/2416 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2017) 420. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésének első franciabekezdésére, valamint IV. melléklete A. része I. szakaszának 2.3., 2.4. és 2.5. pontjára,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv 5. cikkének az irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2.3. pontjával összefüggésben értelmezett (1) bekezdése külön követelményeket állapít meg az Amerikai Egyesült Államokból származó kőrisfa (Fraxinus L.) és más faanyagok Unióba való behozatalára.

(2) Az Amerikai Egyesült Államok kérelmezte egy olyan eljárás-kombináció elismerését, amely a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2.3. pontjában található intézkedésekkel egyenértékű növény-egészségügyi védelmet biztosít.

(3) Az Amerikai Egyesült Államok által hivatalosan benyújtott információk értelmében a fafeldolgozás során egy olyan integrált rendszerszerű megközelítést alkalmaznak, amely révén megszüntethető az Agrilus planipennis Fairmaire károsítóval való fertőződés veszélye.

(4) A veszély elhárításához e megközelítés mellett egyes további követelményeket is alkalmazni kell a létesítmények, az exportot megelőző vizsgálatok és a címkézés vonatkozásában.

(5) Következésképpen az Amerikai Egyesült Államokból származó import tekintetében ezeket az eljárásokat a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2.3. pontjában foglaltakkal egyenértékű alternatív megoldásként kell elismerni, és lehetőséget kell biztosítani a 2000/29/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének rendelkezésétől való eltérésre az irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2.3. pontjában foglaltakkal összefüggésben.

(6) A hatékony ellenőrzés biztosítása, valamint a kőrisfaimport és az importtal kapcsolatos meg nem felelések áttekintése érdekében előírásokat kell megállapítani a növény-egészségügyi bizonyítványok, az import, valamint a meg nem felelések jelentése tekintetében.

(7) Annak érdekében, hogy e határozat intézkedéseinek megfelelőségét időben felülvizsgálják, célszerű az eltérést korlátozott időtartamra, 2018. június 30-ig engedélyezni.

(8) Az (EU) 2015/2416 bizottsági végrehajtási határozat (2) az Amerikai Egyesült Államok egyes területeit az Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesként ismerte el a Fraxinus L. faanyag és bizonyos egyéb fafajták Unióba történő behozatalának céljából.

(9) Az (EU) 2015/2416 végrehajtási határozatot hatályon kívül kell helyezni, mivel az Egyesült Államok illetékes hatóságaitól kapott információk alapján az Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesként elismert területekről bebizonyosodott, hogy állapotuk nem stabil az említett határozat elfogadása óta.

(10) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Eltérés biztosítására vonatkozó felhatalmazás

A 2000/29/EK irányelv 5. cikkének az irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2.3. pontjával összefüggésben értelmezett (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok engedélyezhetik az Amerikai Egyesült Államokból származó vagy ott feldolgozott olyan kőrisfa Fraxinus L. (a továbbiakban: "meghatározott faanyag") területükre történő behozatalát, amely az Amerikai Egyesült Államokból való kivitelét megelőzően megfelel az e határozat mellékletében megállapított feltételeknek.

2. cikk

Növény-egészségügyi bizonyítvány

(1) A meghatározott faanyagot a 2000/29/EK irányelv 13a. cikkének (3) és (4) bekezdésével összhangban az Amerikai Egyesült Államokban kibocsátott növény-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amely tanúsítja, hogy a fa az ellenőrzést követően mentes a károsítóktól.

(2) A növény-egészségügyi bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovatának tartalmaznia kell a következőket:

a) "Megfelel az (EU) 2017/204 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított európai uniós követelményeknek." szövegezésű nyilatkozat;

b) a köteg száma(i);

c) az Amerikai Egyesült Államokban jóváhagyott létesítmény(ek) neve.

3. cikk

Az import jelentése

Az importőr tagállamnak minden évben december 31-ig tájékoztatnia kell a Bizottságot és a többi tagállamot az adott évben a meghatározott faanyagból e határozatnak megfelelően behozott szállítmányok mennyiségéről.

4. cikk

Értesítés a feltételeknek való meg nem felelésről

A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot minden olyan szállítmányról, amely nem felel meg az e határozatban meghatározott feltételeknek. Az említett értesítésnek az ilyen szállítmány észlelésétől számított két munkanapon belül meg kell történnie.

5. cikk

Az (EU) 2015/2416 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezése

Az (EU) 2015/2416 végrehajtási határozat hatályát veszti.

6. cikk

A hatályvesztés időpontja

Ez a határozat 2018. június 30-án hatályát veszti.

7. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 3-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság (EU) 2015/2416 végrehajtási határozata (2015. december 17.) az Amerikai Egyesült Államok egyes területeinek az Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesként történő elismeréséről (HL L 333., 2015.12.19., 128. o.).

MELLÉKLET

1. Feldolgozási követelmények

A meghatározott faanyag feldolgozásának meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

a) Kérgezés A meghatározott faanyag kérgezett, csupán olyan, láthatóan elkülönülő, egymással nem összefüggő kisebb kéregdarabok maradhatnak rajta, amelyek megfelelnek az alábbi követelmények valamelyikének:

a) 3 cm-nél keskenyebbek (hosszúságuktól függetlenül); vagy

b) ha szélességük meghaladja a 3 cm-t, az egyes kéregdarabok teljes felülete kisebb, mint 50 cm2.

b) Fűrészelés

A meghatározott faanyagból készült fűrészáru kérgezett hengeres fából származik.

c) Hőkezelés

A meghatározott faanyagot teljes vastagságában az Állat- és Növény-egészségügyi Ellenőrző Szolgálat (APHIS), vagy egy APHIS által elismert ügynökség által jóváhagyott hőkemencében 1 200 percen keresztül legalább 71 °C-ra melegítik.

d) Szárítás

A meghatározott faanyagot legalább két hétig az APHIS által elismert ipari szárítási eljárással szárítják.

A fa végső nedvességtartalma nem haladhatja meg a szárazanyag-tartalom 10 %-át.

2. A létesítményekre vonatkozó követelmények

A meghatározott faanyagot a következő követelmények mindegyikének megfelelő létesítményekben kell előállítani, kezelni vagy tárolni:

a) az APHIS tanúsítási programja keretében az Agrilus planipennis Fairmaire károsítóra vonatkozóan tanúsítással rendelkezik;

b) az APHIS honlapján közzétett adatbázisban szerepel;

c) az APHIS vagy az APHIS által jóváhagyott ügynökség havonta legalább egyszer ellenőrzi, és az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy e melléklet követelményeinek megfelel;

d) a meghatározott faanyag kezeléséhez alkalmazott eszközöket folyamatosan a berendezések üzembentartási kézikönyvének megfelelően kalibrálják;

e) az APHIS vagy az APHIS által jóváhagyott ügynökség általi ellenőrzések céljára az alkalmazott eljárásokról - beleértve a fa kezelésének időtartamát, a kezelés ideje alatti hőmérsékletet és a fa végső nedvességtartalmát - minden exportálásra szánt köteg kapcsán nyilvántartást vezetnek.

3. Címkézés

A meghatározott faanyag minden kötegén jól láthatóan szerepelnie kell a köteg számának és az alábbi szöveget tartalmazó címkének: "HT-KD" vagy "Heat Treated-Kiln Dried" (hőkezelt, mesterségesen szárított). A jóváhagyott létesítmény kijelölt tisztségviselője vagy az ő felügyelete alatt egy alkalmazott azt követően állítja ki a címkét, hogy megbizonyosodott arról, hogy teljesülnek az 1. pont szerint a feldolgozási eljárásokra és a 2. pont szerint a létesítményekre vonatkozó követelmények.

4. A kivitelt megelőző ellenőrzések

A meghatározott faanyagot az APHIS vagy az APHIS által hivatalosan jóváhagyott ügynökség az Unióba való behozatal előtt ellenőrzi, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azon elvégeztek minden olyan növény-egészségügyi eljárást és intézkedést, amelynek köszönhetően kizárható a Agrilus planipennis Fairmaire károsító jelenléte.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017D0204 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017D0204&locale=hu

Tartalomjegyzék