31995R2506[1]

A Tanács 2506/95/EK rendelete (1995. október 25.) a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló 2100/94/EK rendelet módosításáról

A Tanács 2506/95/EK rendelete

(1995. október 25.)

a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló 2100/94/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a 2100/94/EK rendelet [4] a nemzeti rendszerekkel párhuzamosan közösségi rendszert hoz létre, amely a Közösség egészében érvényes ipari tulajdonjogok megadásáról rendelkezik;

mivel az előbbi közösségi rendszer kialakítása és alkalmazása a "Közösségi Növényfajta- hivatal" elnevezésű, jogi személyiséggel rendelkező közösségi hivatal feladata;

mivel - annak szükségességére figyelemmel, hogy a közösségi jogszolgáltatás fellebbezésének eljárási rendje az ipari és kereskedelmi tulajdonjog különböző területein egységesen érvényesüljön - a 2100/94/EK rendelettel létrehozott Közösségi Növényfajta-hivatal, illetve annak fellebbezési tanácsai által hozott határozatok ellen benyújtható keresetekre vonatkozó szabályokat össze kell hangolni a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet [5] szabályaival;

mivel az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának létrehozásáról szóló, 1988. október 24-i 88/591/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozat [6] értelmében az említett bíróság gyakorolja első fokon a Közösségeket létrehozó szerződések és az azok végrehajtására elfogadott jogszabályok által a Bíróságra ruházott hatáskört - különös tekintettel az EK-Szerződés 173. cikkének negyedik albekezdése alapján benyújtott fellebbezésekre - kivéve, ha valamely, a közösségi jog hatálya alá tartozó testületet létrehozó jogszabály ettől eltérően rendelkezik; mivel a fent említett határozat szerint első fokon az előbb említett bíróság rendelkezik a 2100/94/EK rendeletben a Bíróságra ruházott, a fellebbezési tanácsok, valamint egyes esetekben a Hivatal határozatainak megsemmisítésére és megváltoztatására vonatkozó hatáskörrel,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2100/94/EK tanácsi rendelet szövege a következőképpen módosul:

1. A 67. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

- a német nyelvű változatban szereplő "direkte Beschwerde" szövegrész helyébe az "unmittelbare Klage" szövegrész, az "eingelegt" szó helyébe pedig az "erhoben" szó lép,

- az angol nyelvű változatban a "direct appeal" szövegrész helyébe a "direct action" szövegrész, a "lodged" szó helyébe pedig a "brought" szó lép.

2. A 73. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"73. cikk

A fellebbezési tanácsok határozatai ellen benyújtható keresetek

(1) Kereset nyújtható be a Bírósághoz a fellebbezési tanácsoknak a fellebbezéssel kapcsolatos határozatai ellen.

(2) Kereset illetékesség hiánya, alapvető eljárási szabály megsértése, a Szerződés, e rendelet vagy az előbbiek alkalmazására vonatkozó bármely jogszabály megsértése, valamint hatásköri visszaélés miatt nyújtható be.

(3) A Bíróság a vitatott határozatot megsemmisítheti vagy megváltoztathatja.

(4) A keresetet a fellebbezési eljárásban részt vett bármely olyan fél benyújthatja, akinek kérelmét részben vagy egészben elutasították.

(5) A keresetet a Bíróságnál kell benyújtani a fellebbezési tanács határozatának kézbesítése napjától számított két hónapon belül.

(6) A Hivatal köteles megtenni a Bíróság határozatának teljesítéséhez szükséges intézkedéseket."

3. A 74. cikk a következőképpen módosul:

- a német nyelvű változatban a cím helyébe az

"Unmittelbare Klage"

szövegrész, az (1) bekezdés helyébe pedig a következő szöveg lép:

"(1) Die Entscheidungen des Amtes nach Artikel 29 und Artikel 100 Absatz 2 sind mit der unmittelbaren Klage beim Gerichtshof anfechtbar."

- az angol nyelvű változatban a cím helyébe a "Direct action" szövegrész, az (1) bekezdésben pedig az "A direct appeal to the Court of Justice of the European Communities may lie from" szövegrész helyébe az "A direct action may be brought before the Court of Justice against" szövegrész lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 1995. április 27-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1995. október 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. Atienza

[1] HL C 117., 1995.5.12., 10. o.

[2] HL C 269., 1995.10.16.

[3] HL C 236., 1995.9.11.

[4] HL L 227., 1994.9.1., 1. o.

[5] HL L 11., 1994.01.14., 1. o. A 3288/94/EK rendelettel (HL L 349., 1994.12.31., 83. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 319., 1988.11.25., 1. o. (Helyesbítés: HL L 241., 1989.8.17., 4. o.) A legutóbb a 94/149/ESZAK, EK rendelettel (HL L 66., 1994.3.10., 29. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R2506 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R2506&locale=hu