31994R2100

A Tanács 2100/94/EK rendelete (1994. július 27.) a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról

1994.9.1. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 227/1

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

A TANÁCS 2100/94/EK RENDELETE

(1994. július 27.)

a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a növényfajták sajátos problémákat vetnek fel az ipari tulajdonjogi szabályozás terén, amely rájuk is alkalmazható lehet;

mivel az ipari tulajdonjogi szabályozás harmonizációja a növényfajták vonatkozásában közösségi szinten nem történt meg, és ezért azt továbbra is a tagállamok jogszabályai szabályozzák, amelyeknek a tartalma nem egységes;

mivel e körülményekre tekintettel célszerű olyan közösségi szabályozást létrehozni, amely – bár a nemzeti rendszerekkel párhuzamosan létezik – lehetővé teszi a Közösség egészére kiterjedő ipari tulajdonjogi oltalom biztosítását;

mivel e közösségi szabályozás végrehajtását és alkalmazását nem a tagállamok hatóságain keresztül, hanem a Közösség jogi személyiséggel rendelkező hivatalán, a „Közösségi Növényfajta-hivatal” – on keresztül célszerű megvalósítani;

mivel a rendszernek a növénynemesítési technológiák fejlődését is figyelembe kell vennie, ideértve a biotechnológiát is; mivel az új fajták nemesítésének és kifejlesztésének elősegítése érdekében valamennyi növénynemesítő számára magasabb szintű oltalmat kell biztosítani a jelenlegihez képest, anélkül, hogy ez az oltalom megszerzését általában, illetőleg egyes nemesítési technológiák tekintetében gátolná;

mivel valamennyi növénynemzetség és -faj fajtáinak oltalmazhatóknak kell lenniük;

mivel az oltalomban részesíthető fajtáknak meg kell felelniük a nemzetközileg elfogadott előírásoknak, amelyek a következők: megkülönböztethetőség, egyneműség, állandóság és újdonság, továbbá azoknak meghatározott fajtanévvel jelöltnek kell lenniük;

mivel a rendszer megfelelő működése érdekében rendelkezni kell a növényfajta fogalmának meghatározásáról;

mivel e meghatározásnak nem célja a szellemi tulajdonjogok, különösen a szabadalmi jog területén már kialakult meghatározások módosítása, sem a termékek (ideértve a növényeket és a növényi anyagokat, valamint az olyan eljárásokat is, amelyek az ipari tulajdonjog körébe tartoznak) oltalmazhatóságára vonatkozó jogszabályok alkalmazásával való összeütközés, illetve azok alkalmazásának kizárása;

mivel azonban kívánatos, hogy mindkét területen közös meghatározás legyen érvényben; ezért nemzetközi szinten támogatni kell e közös meghatározás kidolgozására tett erőfeszítéseket;

mivel a közösségi növényfajta-oltalmi jog megadásához a fajtára vonatkozó fontosabb jellemzők értékelése szükséges; mivel azonban e jellemzők szükségképpen összefüggésben állnak azok gazdasági jelentőségével;

mivel a rendszernek egyértelműen meg kell határoznia, hogy kit illet meg a Közösség egészére kiterjedően érvényes, növényfajta-jogi oltalom; mivel bizonyos esetekben ez a jog nem egyetlen személyt, hanem több személyt közösen illet meg; mivel a bejelentések benyújtására való jogosultság alakiságait is meg kell határozni;

mivel a rendszernek meg kell határoznia az e rendeletben használt „jogosult” fogalmát is; mivel az említett „jogosult” fogalma e rendeletben, beleértve annak 29. cikke (5) bekezdését is, további részletezés nélkül, a rendelet 13. cikke (1) bekezdésében szereplő értelemben használandó;

mivel a közösségi növényfajta-oltalmi jog hatályának az egész Közösségre nézve egységesnek kell lennie, ezért a jogosult hozzájárulásához kötött kereskedelmi ügyleteknek pontosan körülhatároltnak kell lenniük; mivel az oltalom körét – a legtöbb nemzeti rendszerhez képest – ki kell terjeszteni a fajta egyes anyagaira is, a Közösségen kívüli országokkal folytatott olyan kereskedelem figyelembevétele érdekében, amelynek során az oltalom nem érvényesül; mivel azonban a jogkimerülés elve bevezetésének biztosítania kell, hogy ez az oltalom ne legyen túlzott mértékű;

mivel a növénynemesítés ösztönzése érdekében a rendszer alapjában véve megerősíti az oltalom alatt álló fajtákhoz való szabad hozzáférés nemzetközileg elfogadott szabályát az azokból új fajták előállítása, valamint az új fajták hasznosítása céljából;

mivel bizonyos esetekben, amikor az új fajta – jóllehet megkülönböztethető, de – alapvetően a kiindulási fajtából származik, valamiféle függőségi viszonyt kell kialakítani az utóbbi jogosultjától;

mivel a közösségi növényfajta-oltalmi jogok gyakorlását a közérdekből elfogadott rendelkezésekben megállapított korlátozásoknak kell alávetni;

mivel ez magában foglalja a mezőgazdasági termelés védelmét; mivel e cél érdekében bizonyos feltételek mellett jogot kell biztosítani a mezőgazdasági termelők számára a betakarított termény szaporítási céllal történő felhasználására;

mivel biztosítani kell e feltételek közösségi szinten történő megállapítását;

mivel – közérdekből, bizonyos körülmények között, amelyek magukban foglalhatják a piac meghatározott tulajdonságokkal rendelkező anyagokkal való ellátásának szükségességét, vagy a tökéletesített fajták folyamatos nemesítésére irányuló ösztönzés fenntartását – rendelkezni kell a kényszerengedélyezésről is;

mivel kötelezővé kell tenni a meghatározott fajtanevek használatát;

mivel alapelv, hogy a közösségi növényfajta oltalmának időtartamát legalább 25 évben, szőlő- és fafajták esetében pedig legalább 30 évben kell meghatározni; azonban a jog megszűnésének egyéb okait is meg kell határozni;

mivel a közösségi növényfajta-oltalmi jog a jogosult tulajdonának tárgyát képezi, és ezért tisztázni kell a tagállamok nem harmonizált jogi rendelkezésekhez, különösen a polgári jogi rendelkezésekhez viszonyított szerepét; mivel ez vonatkozik a bitorlások rendezésére, valamint a közösségi növényfajta-oltalmi jogok érvényesítésére is;

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére