32013D0253[1]

2013/253/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2013. május 29. ) az egyes harmadik országoknak és harmadik országok egyes területeinek a Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől), a Cercospora angolensis Carv. et Mendestől és a Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő elismerése tekintetében a 2006/473/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2013) 3057. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. május 29.)

az egyes harmadik országoknak és harmadik országok egyes területeinek a Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől), a Cercospora angolensis Carv. et Mendestől és a Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő elismerése tekintetében a 2006/473/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2013) 3057. számú dokumentummal történt)

(2013/253/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak IV. melléklete A. része I. szakaszának 16.2., 16.3. és 16.4. pontjára,

mivel:

(1) Az egyes harmadik országoknak és harmadik országok egyes területeinek a Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől), a Cercospora angolensis Carv. et Mendestől és Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő elismeréséről szóló, 2006. július 5-i 2006/473/EK bizottsági határozat (2) értelmében egyes harmadik országokat és harmadik országok egyes területeit a szóban forgó károsító szervezetektől mentesként ismerik el.

(2) A 2006/473/EK határozat Bangladest a Cercospora angolensis Carv. et Mendestől és a Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként ismeri el. Az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal által Bangladesben 2010 júniusában és 2013 februárjában végzett ellenőrzések alapján Bangladest már nem indokolt a szóban forgó károsító szervezetektől mentesként elismerni.

(3) A 2006/473/EK határozat Brazília egyes államait a Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől), egyes államait pedig a Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként ismeri el. A Brazília által benyújtott információk és az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal által Brazíliában 2011 novemberében végzett ellenőrzések alapján azonban Maranhão, Mato Grosso és Roraima államot, illetve Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná és Santa Catarina államot már nem indokolt a szóban forgó károsító szervezetektől mentesként elismerni.

(4) A 2006/473/EK határozat Ghánát a Cercospora angolensis Carv. et Mendestől és a Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként ismeri el. Az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal által Ghánában 2012. áprilistól májusig végzett ellenőrzések alapján Ghánát már nem indokolt a szóban forgó károsító szervezetektől mentesnek elismerni.

(5) A 2006/473/EK határozat az Egyesült Államokat a Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként ismeri el. Az Egyesült Államok által benyújtott információk alapján azonban a Florida állambeli Collier, Hendry és Polk megyét már nem indokolt a szóban forgó károsító szervezetektől mentesnek elismerni.

(6) A 2006/473/EK határozat Szudánt is a citrusfélékre patogén Xanthomonas campestristől mentesként ismeri el. Dél-Szudán 2011-ben független nemzetállam lett. Ezért indokolt Dél-Szudánt a citrusfélékre patogén Xanthomonas campestristől mentes harmadik országként felvenni az említett határozatba.

(7) A 2006/473/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/473/EK határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következőképpen módosul

a) az (1) bekezdés b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"b) Afrikában: Dél-Afrika, Gambia, Ghána, Guinea, Kenya, Szudán, Dél-Szudán, Szváziföld és Zimbabwe;"

b) a (2) bekezdés b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"b) Brazília, a Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina és São Paulo államok kivételével;"

2. A 2. cikk a) és b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) valamennyi citrustermelő harmadik ország Észak-, Közép- és Dél-Amerikában, a Karib-térségben, Ázsiában Banglades és Jemen kivételével, Európában és Óceániában;

b) valamennyi citrustermelő harmadik ország Afrikában, Angola, Kamerun, a Közép-afrikai Köztársaság, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Gabon, Ghána, Guinea, Kenya, Mozambik, Nigéria, Uganda, Zambia és Zimbabwe kivételével."

3. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a), b) és c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) valamennyi citrustermelő harmadik ország Észak-, Közép- és Dél-Amerikában Argentína, Brazília és az Egyesült Államok kivételével, a Karib-térségben és Európában;

b) valamennyi citrustermelő harmadik ország Ázsiában, Banglades, Bhután, Kína, Indonézia, a Fülöp-szigetek és Tajvan kivételével;

c) valamennyi citrustermelő harmadik ország Afrikában, Dél-Afrika, Ghána, Kenya, Mozambik, Szváziföld, Zambia és Zimbabwe kivételével;"

b) a (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) Brazíliában: valamennyi terület az Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina és São Paulo államok kivételével."

c) a (2) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

"e) az Egyesült Államokban: valamennyi terület a Florida állambeli Collier, Hendry és Polk megyék kivételével."

2. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 29-én.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) HL L 187., 2006.7.8., 35. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013D0253 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013D0253&locale=hu