32008D0791[1]

2008/791/EK: A Bizottság határozata ( 2008. október 10. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az amidoszulfuron és a nikoszulfuron hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2008/40/EK irányelv helyesbítéséről (az értesítés a C(2008) 5703. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 10.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az amidoszulfuron és a nikoszulfuron hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2008/40/EK irányelv helyesbítéséről

(az értesítés a C(2008) 5703. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/791/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia albekezdésére,

mivel:

(1) A 2008/40/EK bizottsági irányelv (2) egyes időpontok kapcsán hibákat tartalmaz, amelyeket ki kell javítani.

(2) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/40/EK irányelvet a következőképpen kell helyesbíteni:

1. A 2. cikket a következőképpen kell helyesbíteni:

a) Az első albekezdésben a "2009. április 30-ig" időpont helyébe a "2009. június 30-ig" időpont lép.

b) A második albekezdésben a "2009. május 1-jétől" időpont helyébe a "2009. július 1-jétől" időpont lép.

2. A 3. cikket a következőképpen kell helyesbíteni:

a) Az (1) bekezdésben a "2009. április 30-ig" időpont helyébe a "2009. június 30-ig" időpont lép.

b) A (2) bekezdést a következőképpen kell helyesbíteni:

i. Az első albekezdésben a "2008. október 31-ig" időpont helyébe a "2008. december 31-ig" időpont lép.

ii. A második albekezdést a következőképpen kell helyesbíteni:

- Az a) pontban a "2012. október 31-ig" időpont helyébe a "2012. december 31-ig" időpont lép.

- A b) pontban a "2012. október 31-ig" időpont helyébe a "2012. december 31-ig" időpont lép.

3. A 4. cikkben a "2008. november 1-jén" időpont helyébe a "2009. január 1-jén" időpont lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 10-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 87., 2008.3.29., 5. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0791 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0791&locale=hu