32009R0642[1]

A Bizottság 642/2009/EK rendelete ( 2009. július 22. ) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a televíziókészülékekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 642/2009/EK RENDELETE

(2009. július 22.)

a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a televíziókészülékekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet környezetbarát tervezési követelményeket állapít meg a forgalomba hozatalra szánt televíziókészülékekre vonatkozóan.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2005/32/EK irányelv fogalommeghatározásain túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1. "televízió" alatt televíziókészülék vagy televízió-képernyő értendő;

2. "televíziókészülék": egyetlen típus- vagy rendszermegjelölés alatt forgalomba hozott olyan termék, amelynek elsődleges rendeltetése audiovizuális jelek vétele és megjelenítése, és amely az alábbi elemekből áll:

a) kijelző;

b) egy vagy több hangoló- vagy vevőegység, valamint adattárolásra és/vagy képmegjelenítésre szolgáló opcionális kiegészítő funkciók (pl. DVD, HDD, VCR) a képernyővel egybeépítve, illetve egy vagy több külön részegységként;

3. "televízió-képernyő": különböző vételi forrásokból származó képfrekvenciás jelek, köztük televíziós adásjelek megjelenítésére alkalmas integrált képernyő, amely opcionálisan külső forrásegység audiojeleinek szabályozására és lejátszására is alkalmas, és amely szabványos képfrekvenciás jelúton keresztül, például RCA- (komponens, kevert), SCART-, HDMI-csatlakozó vagy jövőbeli szabványos vezeték nélküli megoldások segítségével (kivéve a nem szabványosított képfrekvenciás jelutakat, pl. DVI vagy SDI) fogadja a jeleket, de önmagában adásjelek vételére és feldolgozására nem képes;

4. "bekapcsolt üzemmód": olyan állapot, amelynek során a készülék a hálózati áramforráshoz csatlakozik, és képet és hangot állít elő;

5. "alapüzemmód": a gyártó által átlagos otthoni használatra javasolt beállítás;

6. "készenléti üzemmód(ok)": az az állapot, amelynek során a berendezés a hálózati áramforráshoz csatlakozik, rendeltetésszerű működéséhez a hálózati áramforrás tápellátását veszi igénybe, és kizárólag a következő, határozatlan ideig fenntartható funkciókat biztosítja:

- reaktiválási funkció vagy reaktiválási funkció és kizárólag a bekapcsolt reaktiválási funkció jelzése, és/vagy

- információ- vagy állapotkijelzés;

7. "kikapcsolt üzemmód": olyan állapot, amelynek során a készülék a hálózati áramforráshoz csatlakozik, és egyetlen funkciója sem működik; ehhez kapcsolódóan:

a) a kikapcsolt üzemmódot jelző állapot;

b) olyan állapot, amely kizárólag a 2004/108/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) szerinti elektromágneses összeférhetőség biztosítását célzó funkciókat nyújt;

8. "reaktiválási funkció": olyan funkció, amely egyéb üzemmódok (köztük a bekapcsolt üzemmód) aktiválását teszi lehetővé távkapcsoló (azaz pl. távvezérlő, belső érzékelő vagy időzítő) használatával, amely üzemmódokban további funkciók érhetők el (így a bekapcsolt üzemmód is);

9. "információ- vagy állapotkijelzés": tájékoztatást nyújtó, illetve a készülék állapotát a kijelzőn megjelenítő folyamatos funkció, amely az időjelzést is magában foglalja;

10. "előre optimalizált menü": a gyártó által előre meghatározott készülékbeállítások menüje, amelyekből a felhasználónak a készülék beüzemelésekor választania kell;

11. "teljes HD felbontás": legalább 1 920 × 1 080 fizikai pixelből álló képernyőfelbontás;

12. "hálózat": olyan kommunikációs infrastruktúra, amelyet az infrastruktúra topológiáját kijelölő kapcsolatok, egy, a fizikai komponenseket is magában foglaló architektúra, szervezési elvek, valamint kommunikációs eljárások és formátumok (protokollok) határoznak meg;

13. "hálózati port": a televíziókészüléknél található hálózati kapcsolódási pont azon, vezetékes vagy vezeték nélküli fizikai interfésze, amelyen keresztül a televíziókészülék távolról aktiválható;

14. "hálózatképes televíziókészülék": egy vagy több hálózati porttal rendelkező, hálózathoz kapcsolódni képes televíziókészülék;

15. "hálózatos elérhetőség": a televíziókészülék azon képessége, hogy ismételten működésbe lépjen, amikor a hálózati port távolról kiadott jelet észlel;

16. "távolról kiadott jel": a televíziókészüléken kívülről származó, a televíziókészülékbe hálózaton keresztül beérkező jel;

17. "hálózatvezérelt készenléti üzemmód": az az állapot, amelyben a televíziókészülék hálózati kapcsolaton keresztül távolról kiadott jel hatására képes ismételten működésbe lépni;

18. "fokozott hálózatos elérhetőség funkcióval ellátott hálózatképes televíziókészülék", "HiNA-funkciós televíziókészülék": olyan televíziókészülék, amelynek funkciója a hálózati útvonalválasztóként, hálózati kapcsolóként, vezeték nélküli hálózat-hozzáférési pontként (de nem terminálként) történő működés vagy ezek kombinációja;

19. "hálózati útvonalválasztó": olyan hálózati eszköz, amelynek elsődleges rendeltetése annak meghatározása, hogy a hálózati adatforgalom továbbításának melyik az optimális útja. A hálózati útvonalválasztók hálózatok között, hálózatiréteg-szintű (L3) információk alapján adatcsomagokat továbbítanak;

20. "hálózati kapcsoló": olyan hálózati eszköz, amelynek elsődleges rendeltetése a keretek szűrése, továbbítása és elosztása az egyes keretek rendeltetési címe alapján. Minden kapcsoló legalább az adatkapcsolati réteg szintjén (L2) működik;

21. "vezeték nélküli hálózat-hozzáférési pont": olyan eszköz, amelynek elsődleges rendeltetése az IEEE 802.11 (Wi-Fi) kapcsolat biztosítása több ügyfél számára.

3. cikk

Környezetbarát tervezési követelmények

A televíziókészülékekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelményeket az I. melléklet ismerteti.

A környezetbarát tervezésre vonatkozó követelményeknek való megfelelést a II. mellékletben meghatározott módszerekkel összhangban kell ellenőrizni.

4. cikk

A megfelelőség értékelése

A 2005/32/EK irányelv 8. cikke alkalmazásában megfelelőségértékelési eljárásként az említett irányelv IV. mellékletében meghatározott belső tervezés-ellenőrzési rendszert vagy az említett irányelv V. mellékletében meghatározott megfelelőségértékelési irányítási rendszert kell alkalmazni.

A megfelelőség értékeléséhez szükséges műszaki dokumentációt e rendelet I. melléklete 5. részének 1. pontja határozza meg.

5. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A felügyeleti ellenőrzéseket a III. mellékletben meghatározott ellenőrzési eljárással összhangban kell elvégezni.

6. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a műszaki fejlődés fényében legkésőbb annak hatálybalépését követő három év elteltével felülvizsgálja, és e felülvizsgálat eredményeit a környezetbarát tervezéssel foglalkozó konzultációs fórum elé tárja.

7. cikk

Az 1275/2008/EK rendelet módosítása

Az 1275/2008/EK rendelet I. mellékletének 3. pontja helyébe e rendelet IV. mellékletének szövege lép.

8. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2) Az I. melléklet 1. részének 1. pontjában, 3. és 4. részében, valamint 5. részének 2. pontjában meghatározott környezetbarát tervezési követelmények 2010. augusztus 20-tól alkalmazandók.

Az I. melléklet 1. részének 2. pontjában rögzített környezetbarát tervezési követelményeket 2012. április 1-jétől kell alkalmazni.

Az I. melléklet 2. részének 1.a)-1.d) pontjában rögzített környezetbarát tervezési követelményeket 2010. január 7-től kell alkalmazni.

Az I. melléklet 2. részének 2.a)-2.e) pontjában meghatározott környezetbarát tervezési követelmények 2011. augusztus 20-tól alkalmazandók.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

KÖRNYEZETBARÁT TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

1. ENERGIAFOGYASZTÁS BEKAPCSOLT ÜZEMMÓDBAN

1. 2010. augusztus 20-tól:

A dm2-ben kifejezett "A" képernyőfelülettel rendelkező televíziókészülékek energiafogyasztása bekapcsolt állapotban nem haladhatja meg az alábbi határértékeket:

Teljes HD felbontásnálMinden egyéb felbontásnál
Televíziókészülék20 W + A · 1,12 · 4,3224 W/dm220 W + A · 4,3224 W/dm2
Televízió-képernyő15 W + A · 1,12 · 4,3224 W/dm215 W + A · 4,3224 W/dm2

2. 2012. április 1-jétől kezdődően:

A dm2-ben kifejezett "A" képernyőfelülettel rendelkező televíziókészülékek energiafogyasztása bekapcsolt állapotban nem haladhatja meg az alábbi határértékeket:

Minden felbontásnál
Televíziókészülék16 W + A · 3,4579 W/dm2
Televízió-képernyő12 W + A · 3,4579 W/dm2

2. ENERGIAFOGYASZTÁS KÉSZENLÉTI/KIKAPCSOLT ÜZEMMÓDBAN

1. 2010. január 7-től kezdődően:

a) Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban:

A televízió energiafogyasztása a kikapcsolt üzemmód egyetlen állapotában sem haladhatja meg az 1,00 W-ot.

b) Energiafogyasztás készenléti üzemmód(ok)ban:

A televízió energiafogyasztása a kizárólag reaktiválási funkciót biztosító üzemmódokban, illetve a reaktiválási funkción kívül kizárólag annak aktivált állapotát jelző üzemmódok egyikében sem haladhatja meg az 1,00 W-ot.

A televízió energiafogyasztása a kizárólag információ- vagy állapotkijelzést, illetve az információ- vagy állapotkijelzésen kívül reaktiválási funkciót biztosító üzemmódok egyikében sem haladhatja meg a 2,00 W-ot.

c) Kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmód rendelkezésre állása

A televíziónak rendelkeznie kell kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmóddal, és/vagy más olyan üzemmóddal, amelyben a készülék a hálózati áramforráshoz csatlakoztatva nem lépi túl a kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmódra megállapított energiafogyasztási határértékeket.

d) A képernyőre és az önálló egység(ek)re külön-külön kell alkalmazni az a)-c) pontban foglaltakat azon készülékek esetében, amelyek egy kijelzőből és egy vagy több hangoló- vagy vevőegységből, illetve adattárolásra és/vagy képmegjelenítésre szolgáló egy vagy több opcionális kiegészítő egységből (pl. DVD, HDD, VCR) állnak.

2. 2011. augusztus 20-tól a következő követelményeket kell alkalmazni:

a) Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban:

A televízió energiafogyasztása a kikapcsolt üzemmódok bármelyikében kizárólag a következő bekezdésben foglalt feltétel teljesülése esetén haladhatja meg a 0,30 W-ot.

Amennyiben a televízión jól látható helyen tápfeszültség-kapcsoló gomb található, amelynek kikapcsolt állásában a készülék energiafogyasztása legfeljebb 0,01 W, az összes többi kikapcsolt üzemmódban az energiafogyasztás legfeljebb 0,50 W lehet.

b) Energiafogyasztás készenléti üzemmód(ok)ban:

A televízió energiafogyasztása a kizárólag reaktiválási funkciót biztosító üzemmódokban, illetve a reaktiválási funkción kívül kizárólag annak aktivált állapotát jelző üzemmódok egyikében sem haladhatja meg a 0,50 W-ot.

A televízió energiafogyasztása a kizárólag információ- vagy állapotkijelzést, illetve az információ- vagy állapotkijelzésen kívül reaktiválási funkciót biztosító üzemmódok egyikében sem haladhatja meg az 1,00 W-ot.

c) Kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmód rendelkezésre állása

A televíziónak rendelkeznie kell kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmóddal, és/vagy más olyan üzemmóddal, amelyben a készülék a hálózati áramforráshoz csatlakoztatva nem lépi túl a kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmódra megállapított energiafogyasztási határértékeket.

d) Automatikus kikapcsolás

A televíziónak rendelkeznie kell az alábbiakat biztosító funkcióval:

i. Felhasználói művelet és/vagy csatornaváltás nélkül eltelt legfeljebb 4 órás időszakot követően a televíziókészüléknek bekapcsolt üzemmódról automatikusan át kell váltania

- készenléti üzemmódra, vagy

- kikapcsolt üzemmódra, vagy

- egyéb olyan üzemmódra, amelyben a készülék nem lépi túl a kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmódra megállapított energiafogyasztási határértékeket.

ii. Mielőtt a televíziókészülék bekapcsolt üzemmódról automatikusan az említett üzemmódok egyikére váltana, figyelmeztető üzenetet kell megjelenítenie.

Ez alapértelmezettként beállítandó funkció.

e) A képernyőre és az önálló egységre külön-külön kell alkalmazni az a)-d) pontban foglaltakat azon készülékek esetében, amelyek egy kijelzőből és egy vagy több hangoló- vagy vevőegységből, illetve adattárolásra és/vagy képmegjelenítésre szolgáló opcionális kiegészítő egységekből (pl. DVD, HDD, VCR) állnak.

3. ENERGIAFOGYASZTÁS HÁLÓZATVEZÉRELT KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓDBAN

A hálózatképes televíziókra a következő követelményeket kell alkalmazni:

1. 2015. január 1-jétől fogva:

a) A vezeték nélküli hálózati kapcsolat(ok) letiltásának lehetősége

Minden olyan hálózatképes televíziókészüléknek, amely vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, lehetővé kell tennie a felhasználó számára, hogy a vezeték nélküli hálózati kapcsolato(ka)t letiltsa. Ez a követelmény nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek a rendeltetésszerű használatukhoz egyetlen vezeték nélküli hálózati kapcsolatot igényelnek, és vezetékes hálózati kapcsolattal nem rendelkeznek.

b) Energiagazdálkodás a hálózatképes televíziókészülékek esetében

A hálózatképes televízióknak rendelkezniük kell a következőket biztosító funkcióval:

Felhasználói művelet és/vagy csatornaváltás nélkül eltelt legfeljebb 4 órás időszakot követően a televíziókészüléknek bekapcsolt üzemmódról automatikusan hálózatvezérelt üzemmódra vagy más olyan üzemmódra kell váltania, amelyben a készülék villamosenergia-fogyasztása nem lépi túl a kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmódra megállapított határértékeket.

Mielőtt a televíziókészülék bekapcsolt üzemmódról automatikusan az említett üzemmódok egyikére váltana, figyelmeztető üzenetet kell megjelenítenie. Ezt a funkciót alapértelmezettként kell beállítani.

A hálózatvezérelt készenléti üzemmódban az energiagazdálkodási funkció a televíziókészüléket automatikusan készenléti vagy kikapcsolt üzemmódba vagy más olyan állapotba kapcsolhatja, amelyben a készülék teljesíti a kikapcsolt és/vagy a készenléti üzemmódra vonatkozó energiafogyasztási követelményeket.

Az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkciónak a hálózatképes televíziókészülék összes hálózati portja vonatkozásában rendelkezésre kell állnia.

Ha a hálózatképes készüléknek nincs az összes vezeték nélküli hálózati portja letiltva, az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkciót aktiválni kell. Ha a hálózatképes készüléknek az összes hálózati portja le van tiltva, az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkciót bármelyik hálózati port aktiválásakor aktiválni kell.

c) Az egy vagy több készenléti üzemmóddal rendelkező hálózatképes televíziókészüléknek az e készenléti üzemmód(ok)ra vonatkozó követelményeket akkor kell teljesítenie, amikor az összes vezeték nélküli hálózati portja le van tiltva.

d) Energiafogyasztás hálózatvezérelt készenléti üzemmódban

A HiNA-funkciós televíziókészülék energiafogyasztása az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkció által bekapcsolt hálózatvezérelt készenléti üzemmódban nem lehet nagyobb 12,00 W-nál.

A nem HiNA-funkciós televíziókészülék energiafogyasztása az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkció által bekapcsolt hálózatvezérelt készenléti üzemmódban nem lehet nagyobb 6,00 W-nál.

2. 2017. január 1-jétől fogva:

Az 1. a) és az 1. b) pontban foglalt követelményeken túlmenően a következő követelményeket kell alkalmazni:

a) Az egy vagy több készenléti üzemmóddal rendelkező hálózatképes televíziókészüléknek az e készenléti üzemmód(ok)ra vonatkozó követelményeket akkor kell teljesítenie, amikor az összes vezetékes hálózati portja le van választva és összes vezeték nélküli hálózati portja le van tiltva.

b) A hálózatképes televíziókészülékeknek teljesíteniük kell a 2.2. d) pont rendelkezéseit abban az esetben, ha összes vezetékes hálózati portjuk le van választva és összes vezeték nélküli hálózati portjuk le van tiltva.

c) Energiafogyasztás hálózatvezérelt készenléti üzemmódban

A HiNA-funkciós televíziókészülék energiafogyasztása az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkció által bekapcsolt hálózatvezérelt készenléti üzemmódban nem lehet nagyobb 8,00 W-nál.

A nem HiNA-funkciós televíziókészülék energiafogyasztása az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkció által bekapcsolt hálózatvezérelt készenléti üzemmódban nem lehet nagyobb 3,00 W-nál.

3. 2019. január 1-jétől fogva:

Az 1. a), az 1. b), a 2. a), a 2. b) és a 2. c) pontban foglalt követelményeken túlmenően a HiNA berendezésnek és HiNA-funkciós televíziókészüléknek nem minősülő hálózatképes televíziókészülékekre a következő követelményeket kell alkalmazni:

A nem HiNA-funkciós televíziókészülék energiafogyasztása az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkció által bekapcsolt hálózatvezérelt készenléti üzemmódban nem lehet nagyobb 2,00 W-nál.

4. "ALAPÜZEMMÓD" ELŐRE OPTIMALIZÁLT MENÜVEL RENDELKEZŐ TELEVÍZIÓK ESETÉBEN

2010. augusztus 20-tól a következő követelményeket kell alkalmazni:

A beüzemeléskor előre optimalizált menüt felajánló televízióknak olyan "alapüzemmódot" kell kínálniuk a menüben, amely az első bekapcsoláskor alapértelmezetten érvényesül. Ha a felhasználó a készülék beüzemelésekor nem az "alapüzemmódot" választja, döntését egy második választómenüben meg kell erősítenie.

5. MAXIMÁLIS FÉNYSŰRŰSÉGARÁNY

2010. augusztus 20-tól a következő követelményeket kell alkalmazni:

- Előre optimalizált menüvel nem rendelkező készülékek esetében: a televízió bekapcsolt üzemmódjában a gyárilag beállított maximális fénysűrűségnek el kell érnie a készülék legnagyobb fényerejű bekapcsolt állapotában mért fénysűrűség 65 %-át.

- Előre optimalizált menüvel rendelkező készülékek esetében: a televízió alapüzemmódjában a maximális fénysűrűség nem lehet kisebb, mint a készülék legnagyobb fényerejű bekapcsolt állapotában mért fénysűrűség 65 %-a.

6. GYÁRTÓI INFORMÁCIÓK

1. A 5. cikk szerinti megfelelőségértékelés céljaira a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a következő elemeket:

a) a mérések vizsgálati paraméterei

- környezeti hőmérséklet,

- a vizsgálathoz használt feszültség V-ban és a frekvencia Hz-ben,

- az áramellátó rendszer teljes harmonikus torzítása,

- az audio- és videotesztjelek bemeneti termináljának típusa,

- az elektromos vizsgálathoz használt műszerek, beállítások és áramkörök adatai és dokumentációja;

b) bekapcsolt üzemmód

- az energiafogyasztás wattban kifejezett értéke 100 wattos méréshatárig egy tizedesjegyre, a felett pedig az első egész számra kerekítve,

- az átlagos televízióadás-tartalmat leképező dinamikus adástartalom-videojel jellemzői,

- az energiafogyasztás szempontjából stabilnak tekinthető állapot eléréséhez szükséges műveleti lépések sorozata,

- az előre optimalizált menüvel rendelkező készülékek esetében meg kell adni továbbá a televízió alapüzemmódjában mért maximális fénysűrűség és a bekapcsolt állapot legnagyobb fényereje mellett mért maximális fénysűrűség százalékban kifejezett arányát,

- televízió-képernyők vizsgálata esetében emellett ismertetni kell a méréshez használt hangolóegység vonatkozó műszaki paramétereit;

c) a készenléti és kikapcsolt üzemmódok mindegyike esetében

- az energiafogyasztás wattban kifejezett értéke két tizedesjegyre kerekítve,

- az alkalmazott mérési módszerek,

- az üzemmódválasztás vagy -programozás módjának leírása,

- az automatikus üzemmódváltásig végbemenő eseménysorozat;

d) automatikus kikapcsolás

a bekapcsolt üzemmód azon időtartama, amelynek elteltével a televízió kikapcsolt vagy készenléti üzemmódra, illetve más olyan üzemmódra vált, amelyben a készülék nem lépi túl a kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmódra megállapított energiafogyasztási határértékeket;

e) a hálózatvezérelt készenléti üzemmód esetében:

- a hálózati portok száma és típusa, valamint - a vezeték nélküli hálózati portok esetében - annak megjelölése, hogy ezek a portok hol találhatók a televíziókészüléken; ennek keretében meg kell adni különösen, hogy egy adott fizikai hálózati port több különböző típusú hálózati portnak is helyet ad-e,

- kiszállításkor az összes hálózati port le van-e tiltva,

- a televíziókészülék HiNA-funkciós televíziókészüléknek minősül-e, azzal, hogy ilyen információ hiányában úgy kell tekinteni, hogy a televíziókészülék nem HINA berendezés és nem HINA-funkciós televíziókészülék.

f) a hálózati portok mindegyik típusára vonatkozóan:

- azon alapértelmezett időtartam, amelynek elteltével az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkció a televíziókészüléket automatikusan hálózatvezérelt készenléti üzemmódba kapcsolja,

- a készülék újbóli aktiválását előidéző jel,

- az üzemi jellemzők (a maximális üzemi jellemzők),

- az energiafogyasztás (a maximális energiafogyasztás) az energiagazdálkodási vagy más hasonló funkció által a televíziókészülékben előidézett hálózatvezérelt készenléti üzemmódban abban az esetben, ha csak ez a port használatos távoli aktiválásra.

Ilyen információ hiányában úgy kell tekinteni, hogy a televíziókészülék nem hálózatképes televíziókészülék.

g) veszélyes anyagok

ha a készülék higanyt vagy ólmot tartalmaz: a higanytartalmat X,X mg-ként megadva, illetve megemlítve az ólomtartalmat

2. 2010. augusztus 20-tól a következő követelményeket kell alkalmazni:

Az alábbi információkat közzé kell tenni mindenki számára ingyenesen elérhető internetes oldalakon:

- a bekapcsolt üzemmódban mért energiafogyasztás wattban kifejezett értéke 100 wattos méréshatárig egy tizedesjegyre kerekítve, a felett pedig az első egész számra kerekítve,

- a készenléti és/vagy kikapcsolt és/vagy hálózatvezérelt készenléti üzemmódok mindegyikére az energiafogyasztás wattban kifejezett értéke két tizedesjegyre kerekítve,

- előre optimalizált menüvel nem rendelkező készülékek esetében: a televízió bekapcsolt üzemmódjában a gyárilag beállított maximális fénysűrűség és a készülék legnagyobb fényerejű bekapcsolt állapotában mért fénysűrűség százalékban kifejezett aránya az első egész számra kerekítve,

- előre optimalizált menüvel rendelkező készülékek esetében: a televízió alapüzemmódjában mért maximális fénysűrűség és készülék legnagyobb fényerejű bekapcsolt állapotában mért maximális fénysűrűség százalékban kifejezett aránya az első egész számra kerekítve,

- ha a készülék higanyt vagy ólmot tartalmaz: a higanytartalmat X,X mg-ként megadva, illetve megemlítve az ólomtartalmat.

II. MELLÉKLET

MÉRÉSEK

1. A bekapcsolt üzemmódban fogyasztott energiamennyiség mérése

Az I. melléklet 1. részében említett energiafogyasztást úgy kell mérni, hogy az alábbi feltételek mindegyike teljesüljön:

a) Az energiafogyasztást megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárással kell megállapítani, amely épít a technika mindenkori állása szerinti, általánosan elfogadott mérési módszerekre.

b) A televízió bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztásának mérési feltételei

- Előre optimalizált menüvel nem rendelkező televíziókészülékek esetében: Az 1. és 2. pontban említett energiafogyasztást a készülék bekapcsolt üzemmódjában, gyári beállítások mellett kell mérni, azaz a fényerő-szabályozóknak abban a helyzetében, amelyet a gyártó a végfelhasználó számára beállított.

- Előre optimalizált menüvel rendelkező televíziókészülékek esetében: Az 1. és 2. pontban említett energiafogyasztást a készülék "alapüzemmódjában" kell mérni.

- Előre optimalizált menüvel nem rendelkező televízió-képernyők esetében: A televízió-képernyőt megfelelő hangolóegységhez kell csatlakoztatni. Az 1. és 2. pontban említett energiafogyasztást a készülék bekapcsolt üzemmódjában, gyári beállítások mellett kell mérni, azaz a képernyő fényerő-szabályozóinak abban a helyzetében, amelyet a gyártó a végfelhasználó számára beállított. A hangolóegység energiafogyasztása nem releváns a televízió-képernyő bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztásának mérése szempontjából.

- Előre optimalizált menüvel rendelkező televízió-képernyők esetében: A televízió-képernyőt megfelelő hangolóegységhez kell csatlakoztatni. Az 1. és 2. pontban említett energiafogyasztást a készülék "alapüzemmódjában" kell megállapítani.

c) Általános feltételek

- A méréseket 23 °C (+/- 5 °C) környezeti hőmérséklet mellett kell elvégezni.

- A méréshez az átlagos televízióadás-tartalmat leképező dinamikus adástartalom-videojelet szükséges használni. A vizsgálat az átlagos energiafogyasztást méri 10 perces időtartamon belül.

- A méréshez a készüléknek legalább egy, de legfeljebb három órája bekapcsolt üzemmódban kell lennie, közvetlenül legalább egy órás kikapcsolt állapotot követően. A megadott videojelet a bekapcsolt üzemmód teljes tartama alatt meg kell jeleníteni a képernyőn. A fentiekben meghatározott mérési időtartam csökkenthető azon készülékek esetében, amelyek energiafogyasztási állapota közismerten egy órán belül stabilizálódik, amennyiben a módosított időtartamok szerint végzett mérési eredmények az itt meghatározott módszerek szerint végzett méréshez képest legfeljebb 2 %-os eltérést mutatnak.

- Méréskor ki kell kapcsolni az automatikus fényerő-szabályozó funkciót (amennyiben a készülék rendelkezik ilyennel). Ha nincs mód az automatikus fényerő-szabályozás kikapcsolására, a mérést úgy kell elvégezni, hogy legalább 300 lux erősségű fény essen közvetlenül a térmegvilágítás-érzékelőre.

2. A készenléti, a kikapcsolt és a hálózatvezérelt készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás mérése

Az I. melléklet 2. és 3. pontjában említett energiafogyasztást úgy kell mérni, hogy az alábbi feltételek mindegyike teljesüljön:

A 2.1. a), a 2.1. b), a 2.2. a), a 2.2. b), a 3.1. d) és a 3.2. c) pontban említett energiafogyasztást olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárással kell megállapítani, amely figyelembe veszi az általánosan elismert legkorszerűbb mérési módszertant.

3. A maximális fénysűrűség mérése

Az I. melléklet 4. részében említett maximális fénysűrűséget úgy kell mérni, hogy az alábbi feltételek mindegyike teljesüljön:

a) A fénysűrűséget megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárással kell megállapítani, amely épít a technika mindenkori állása szerinti, általánosan elfogadott mérési módszerekre.

b) A maximális fénysűrűséget fénysűrűségmérővel kell megállapítani, mégpedig a "teljes képernyőteszt" vizsgálati minta azon része alapján, amelyen teljes (100 %) fehér kép látható, s amely nem fényesebb a kép átlagos világosságszintjénél (APL), ahol a képernyő fénysűrűség-vezérlő rendszere teljesítménykorlátozást érvényesít.

c) A fénysűrűségarányt úgy kell mérni, hogy az I. melléklet 4. részében ismertetett üzemmódok közötti átváltáskor ne zavarja semmilyen tényező a fénysűrűségmérőnek a képernyőn lévő érzékelőpontját.

III. MELLÉKLET

A TERMÉK MEGFELELÉSÉNEK VIZSGÁLATA A PIACFELÜGYELETI HATÓSÁGOK ÁLTAL

A. Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, a gyártó és az importőr nem használhatja fel őket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására vagy ezeknek az értékeknek a megfelelés kimutatása céljából történő értelmezésére, sem pedig a kedvezőbb működési tulajdonságok bárminemű kommunikálására.

Amikor a 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban azt vizsgálják, hogy egy termékmodell teljesíti-e az e rendeletben meghatározott követelményeket, a tagállami hatóságok az e mellékletben említett követelmények tekintetében a következő eljárást alkalmazzák. Ugyancsak az alábbi 2. a), 2. b) és 3. pontban meghatározott lépéseket alkalmazzák az e melléklet B. részében meghatározott ellenőrzési eljárás során.

1. A tagállami hatóságok a modellből egyetlen darabot vetnek vizsgálat alá.

2. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a vizsgált követelményeket, ha:

a) a műszaki dokumentációban a 2009/125/EK irányelv IV. mellékletének 2. pontja szerint megadott értékek (a továbbiakban: megadott értékek), valamint - ha alkalmazandó - az ezen értékek meghatározásához felhasznált értékek nem kedvezőbbek a gyártóra vagy az importőrre nézve, mint az említett melléklet 2. g) pontjával összhangban elvégzett megfelelő mérések eredményei; és

b) a megadott értékek teljesítik az e rendeletben meghatározott valamennyi követelményt, továbbá a gyártó és az importőr által az előírásoknak megfelelően közzétett termékinformációk nem tartalmaznak a gyártóra vagy az importőrre nézve a megadott értékeknél kedvezőbb értékeket; és

c) akkor, amikor a tagállami hatóságok a modell adott darabját vizsgálatnak vetik alá, a meghatározott értékek (az egyes paramétereknek a vizsgálat során méréssel meghatározott értékei, illetőleg az ezen értékek alapján számítással meghatározott értékek) az 1. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül vannak.

3. Ha a 2. a) és a 2. b) pontban foglalt feltételek nem teljesülnek, akkor úgy kell tekinteni, hogy a modell nem teljesíti e rendelet követelményeit.

4. Ha a 2. c) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a tagállami hatóságok három további, ugyanahhoz a modellhez tartozó darabot újabb vizsgálatnak vetnek alá.

5. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a rá vonatkozó követelményeket, ha e három darab vonatkozásában a meghatározott értékek számtani középértéke az 1. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül van.

6. Ha az 5. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy a modell nem teljesíti e rendelet követelményeit.

7. A modell nem megfelelő voltának a 3. és a 6. pont szerinti megállapítását követően a tagállami hatóságok minden lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállami hatóságok a fenti vizsgálatok során az I. mellékletben meghatározott számítási módszereket és a II. mellékletben meghatározott mérési módszereket alkalmazzák.

A tagállami hatóságok az e mellékletben foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzésére kizárólag az 1. táblázatban meghatározott ellenőrzési tűréseket és kizárólag az 1-7. pontban leírt eljárást alkalmazzák. Semmilyen más - például harmonizált szabványban vagy más mérési módszerben meghatározott - tűrés nem alkalmazható.

1. táblázat

Ellenőrzési tűrések

ParaméterEllenőrzési tűrés
A bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztásnak az I. melléklet 1. szakaszának 1. és 2. pontjában megadott értékeA meghatározott érték nem lehet nagyobb 7 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
A kikapcsolt/készenléti üzemmódbeli energiafogyasztásnak (az esetnek megfelelően) az I. melléklet 2. szakaszának 1. a) és 1. b), illetve 2. a) és 2. b) pontjában megadott értékeiA meghatározott érték nem lehet nagyobb 0,10 W-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
Az I. melléklet 5. szakaszában megadott maximális fénysűrűségarányA meghatározott érték nem lehet kisebb a televíziókészülék bekapcsolt állapotának legnagyobb fényerejéhez tartozó maximális fénysűrűség 60 %-ánál.

B. Ellenőrzési eljárás az I. melléklet 3. pontjában foglalt követelményekhez

A 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti célú vizsgálatok elvégzése során a tagállamok hatóságai az I. melléklet 3.1. d) és 3.2. c) pontjában előírt követelmények teljesülését az alábbi eljárással ellenőrzik. Az alábbiakban ismertetett eljárás végrehajtása előtt a készülék összes hálózati portját az adott körülményeknek megfelelően le kell tiltani és/vagy le kell választani.

A tagállamok hatóságai egyetlen készüléket vetnek vizsgálat alá.

Ha a műszaki dokumentáció szerint a televíziókészülék egyetlen típusú hálózati porttal rendelkezik és ebből a típusból több darabot is tartalmaz, akkor véletlenszerűen ki kell választani az egyik ilyen portot, és ezt a portot csatlakoztatni kell egy olyan megfelelő hálózatra, amely megfelel a port maximális specifikációjának. Ha vezeték nélküli hálózati portokról van szó, a többi vezeték nélküli portot lehetőleg le kell tiltani. Ha vezetékes hálózati portokról van szó, akkor az I. melléklet 2. pontjában előírt követelmények vizsgálatához lehetőleg az összes többi hálózati portot le kell tiltani. Ha csak egy hálózati port van, akkor ezt a portot kell csatlakoztatni egy olyan megfelelő hálózatra, amely megfelel a port maximális specifikációjának.

A készüléket bekapcsolt üzemmódba kell kapcsolni. Amikor a bekapcsolt üzemmódba kapcsolt készülék megkezdte megfelelő működését, hagyni kell, hogy hálózatvezérelt készenléti üzemmódba kapcsoljon, majd meg kell mérni az energiafogyasztást. Ezt követően a hálózati porton keresztül ki kell adni a televíziókészüléknek a megfelelő jelet, és ellenőrizni kell, hogy ennek hatására a televíziókészülék valóban aktiválódik-e.

Ha a műszaki dokumentáció szerint a televíziókészülék hálózati portjai több típushoz tartoznak, akkor a hálózati portok mindegyik típusára meg kell ismételni a következő eljárást. Ha egy adott típusból több hálózati port is van, mindegyik típusból véletlenszerűen ki kell választani az egyik portot, és ezt a portot csatlakoztatni kell egy olyan megfelelő hálózatra, amely megfelel a port maximális specifikációjának.

Ha valamelyik típusból csak egy port van, akkor ezt a portot kell csatlakoztatni egy olyan megfelelő hálózatra, amely megfelel a port maximális specifikációjának. A nem használt vezeték nélküli portokat lehetőleg le kell tiltani. A II. melléklet 3. pontjában előírt követelmények vizsgálatához lehetőleg az összes használaton kívüli vezetékes hálózati portot le kell tiltani.

A készüléket bekapcsolt üzemmódba kell kapcsolni. Amikor a bekapcsolt üzemmódba kapcsolt készülék megkezdte megfelelő működését, hagyni kell, hogy hálózatvezérelt készenléti üzemmódba kapcsoljon, majd meg kell mérni az energiafogyasztást. Ezt követően a hálózati porton keresztül ki kell adni a televíziókészüléknek a megfelelő jelet, és ellenőrizni kell, hogy ennek hatására a televíziókészülék valóban aktiválódik-e.

Ha egyetlen fizikai hálózati porton több típusú (logikai) hálózati port osztozik, akkor ezt az eljárást a logikai hálózati portok mindegyik típusára meg kell ismételni úgy, hogy a többi logikai hálózati portot logikailag leválasztjuk.

Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti e rendelet követelményeit, ha a méréssel meghatározott érték a hálózati portok egyik típusa esetében sem haladja meg 7 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéket.

Ellenkező esetben három újabb darabot kell vizsgálat alá vetni. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti e rendelet követelményeit, ha a meghatározott értékek számtani középértéke nem haladja meg 7 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéket.

Ellenkező esetben úgy kell tekinteni, hogy a modell nem teljesíti e rendelet követelményeit.

A modell nem megfelelő voltának megállapítását követően a tagállami hatóságok a vizsgálati eredményeket és minden más lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

C. A megfelelőség ellenőrzése

A követelmények teljesülésének ellenőrzése céljából a tagállamok hatóságai a II. mellékletben előírt eljárást követik, ezen túlmenően pedig olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárásokat alkalmaznak, amelyek igazodnak az általánosan korszerűként elfogadott mérési módszertanhoz, ideértve az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú dokumentumokban ismertetett módszereket is.

IV. MELLÉKLET

Az 1275/2008/EK rendelet I. melléklete 3. pontjának hatálya alá tartozó energiafelhasználó termékek jegyzéke

Rádiókészülékek

Videokamerák

Videomagnók

Hifiberendezések

Audioerősítők

Házimozi-rendszerek

Hangszerek

Hang, illetve kép (köztük szignálok) rögzítésére vagy reprodukálására szolgáló egyéb berendezések, a hang és kép továbbítására szolgáló nem távközlési technológiákat is beleértve, de a 642/2009/EK bizottsági rendelet meghatározása szerinti televíziókészülékeket kivéve.

( 1 ) HL L 390., 2004.12.31., 24. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0642 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0642&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009R0642-20170109 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009R0642-20170109&locale=hu

Tartalomjegyzék