31982L0232[1]

A Bizottság irányelve (1982. március 25.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő negyedik hozzáigazításáról

A Bizottság irányelve

(1982. március 25.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő negyedik hozzáigazításáról

(82/232/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 79/831/EGK [1] irányelvvel módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 19., 20. és 21. cikkére,

mivel Dánia a hidrazin-oldatok címkézésére vonatkozóan egy változtatási kérelmet nyújtott be, és a 67/548/EGK irányelv 23. cikkének megfelelően értesítette a Bizottságot;

mivel a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítással foglalkozó bizottságnak a meglévő rendelkezésre álló adatok alapján az a véleménye, hogy az osztályozás és címkézés területén néhány változtatás indokolt;

mivel az említett bizottság elismeri, hogy a jelenleg folyó karcinogenitás-tanulmányok befejeződésével az intézkedések újabb felülvizsgálatára lehet szükség;

mivel az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv I. melléklete (veszélyes anyagok listája) a következőképpen módosul:

007-008-01-0 sz.: | Az anyag elnevezése és osztályozása helyébe a következő szöveg lép: |

+++++ TIFF +++++

Hydrazinopløsning...%

Hydrazinlösung...%

Διάλυμα ύδραζίνης...%

Hydrazine solution...%

Hydrazine en solution...%

Idrazina soluzione...%

Hydrazine oplossing...%

+++++ TIFF +++++

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 1982. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Ezeket a rendelkezéseket 1983. július 1-jei hatállyal alkalmazzák.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1982. március 25-én.

a Bizottság részéről

Karl-Heinz Narjes

a Bizottság tagja

[1] HL L 259., 1979.10.15., 10. o.

[2] HL 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31982L0232 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31982L0232&locale=hu