31998R2760[1]

A Bizottság 2760/98/EK rendelete (1998. december 18.) a Phare-program keretében megvalósuló, határokon átnyúló együttműködési program végrehajtásáról

A BIZOTTSÁG 2760/98/EK RENDELETE

(1998. december 18.)

a Phare-program keretében megvalósuló, határokon átnyúló együttműködési program végrehajtásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel az egyes közép- és kelet-európai országoknak ( 1 ) nyújtandó gazdasági támogatásról szóló, legutóbb a 753/96/EK rendelettel ( 2 ) módosított 1989. december 18-i 3906/89/EGK tanácsi rendeletre, és különösen annak 8. cikkére,

mivel az Európai Tanács 1997. decemberi luxembourgi ülésén előterjesztette a továbbfejlesztett előcsatlakozási stratégiát, amelynek célja azt lehetővé tenni, hogy valamennyi csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai ország ténylegesen az Európai Unió tagjává váljon, és hogy e célból a lehető legnagyobb mértékben igazodjanak az Unió vívmányaihoz, már a csatlakozást megelőzően is;

mivel a csatlakozási partnerségek - a továbbfejlesztett előcsatlakozási stratégia fő elemeként - meghatározták a csatlakozásra irányuló további munka prioritásait, és mivel e partnerségeket számításba kell venni a határokon átlépő együttműködéssel összefüggésben is;

mivel a határokon átlépő Phare-programot létrehozó 1628/94/EK ( 3 ) bizottsági rendelet végrehajtásának első évei - az Interreg-programmal együtt - már számos kedvező eredményt hoztak, nevezetesen az Európai Unió határmenti régiói és Közép-Kelet-Európa szomszédos régiói közötti párbeszéd és együttműködés megalapozásával, hozzájárulva a gazdasági fejlődéshez ezen országok határmenti régióiban és az Európai Unió fejlettségi színvonalához történő felzárkózáshoz, lehetőséget nyújtva e régióknak, hogy megismerkedjenek az Interreg módszereivel és eljárásaival, beleértve a határmenti régiók területfejlesztési stratégiáinak megtervezését;

mivel a további fejlődést különösen a valóban határokon átlépő jellegű projektek számának növelésével és a végrehajtás gyorsításával kell elérni;

mivel Romániának, mint egyetlen olyan országnak, amelynek nincs az Európai Unióval közös határa, ugyancsak meg kell felelnie a Phare határokon átlépő együttműködési programjában meghatározott kritériumoknak;

mivel a Phare határokon átlépő együttműködési programja fokozatosan egy szélesebb regionális fejlesztési politika részévé válik az előcsatlakozási stratégia keretében, amely kijavítja a határokon átlépő együttműködésre és más előcsatlakozási prioritásokra előirányzott költségvetési források közötti, valamint a csatlakozni szándékozó államok különböző régiói közötti jelenlegi aránytalanságokat;

mivel a Tanács ismételten hangsúlyozta az együttműködés erősítésének szükségességét és a közép- és kelet-európai országok és az Európai Közösség közötti integráció előmozdítását, valamint a térség stabilitása és biztonsága érdekében tett lépések szükségességét;

mivel tekintettel a csatlakozó államok jövőbeni részvételére az Unió strukturális politikájában, a Phare határokon átlépő együttműködési programjának az Interreggel való további összehangolása szükséges, nevezetesen közös határokon átlépő programok és közös tervezési struktúrák kialakítása révén;

mivel a közép- és kelet-európai csatlakozni szándékozó országok esetében a Phare határokon átlépő együttműködési programjának jelenlegi földrajzi meghatározását fokozatosan ki kell terjeszteni, hogy az magába foglalja - az Európai Unióval szomszédos régiókon kívül - más Phare-kedvezményezett, csatlakozni szándékozó országok határmenti területeit is; mivel egy későbbi szakaszban azok a határmenti területek, amelyek a Phare-ból vagy más közösségi támogatási programból részesülő szomszédos országokkal határosak, szintén jogosultak lehetnek a támogatásra;

mivel a megfelelő intézkedéseknek a csatlakozási partnerségek általános keretén belül az Interreghez hasonlónak kell lenniük;

mivel a helyi és regionális szereplők részvételét a határokon átlépő együttműködésben fokozni kell az alulról szerveződés kiterjesztése érdekében, növelni tervezési, végrehajtási és megfigyelési kapacitásaikat és lehetővé tenni a határmenti területek helyi hatóságai számára, hogy kisebb projektek esetében - amelyek valóban határokon átlépő jellegűek - döntéseket hozzanak, kisebb projektalapok megteremtésével;

mivel szükséges az 1628/94/EK rendelet hatályon kívül helyezése;

mivel e rendelet összhangban van az egyes közép- és kelet-európai országok gazdasági szerkezetátalakítási bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3906/89/EGK rendelet által meghatározott Phare-program általános keretében a következő szabályok vonatkoznak a Phare által kedvezményezett közép- és kelet-európai országok határmenti régióiban megvalósítandó strukturális jellegű cselekvések finanszírozására.

Ezeket e cselekvéseket a Közösség strukturális politikáinak - és különösen az Interreg - figyelembevételével hajtják végre.

2. cikk

(1) Támogatásra jogosultak az alábbi országok közötti határmenti régiók:

a) Románia és Magyarország, Románia és Bulgária, Románia és Ukrajna, Románia és Moldova, Románia valamint Szerbia és Montenegró;

b) Bulgária és Görögország, Bulgária és Románia, Bulgária és Törökország, Bulgária és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Bulgária valamint Szerbia és Montenegró;

c) Horvátország és Olaszország, Horvátország és Szlovénia, Horvátország és Magyarország, Horvátország és Szerbia és Montenegró, Horvátország és Bosznia és Hercegovina.

(2) Az érintett határmenti régiókat a Bizottsággal egyetértésben az egyes országok határozzák meg, az Interreg esetében elfogadott módszertani szempontok figyelembevételével.

(3) A kedvezményezett országok közötti forrásmegosztás a népesség, az egy főre eső bruttó hazai termék, valamint az érintett határmenti régiók felszínének kritériumai alapján történik.

3. cikk

Az e program szerinti közösségi támogatások elsősorban az érintett közép- és kelet-európai országok részvételét finanszírozzák a közös projektekben, amelyeket a 2. cikkben meghatározott közös határokkal rendelkező egyes államok együtt valósítanak meg.

E projektek célkitűzései:

i. elősegíteni a közép- és kelet-európai országok határmenti régióinak együttműködését az 1. cikkben meghatározott szomszédos országban lévő szomszédos régiókkal, és ilyen módon segíteni a közép- és kelet-európai országok határmenti régióit azoknak a sajátos fejlődési problémáknak a megoldásában, amelyek - többek között - a nemzetgazdaságon belül elfoglalt helyükből adódhatnak, a helyi lakosság érdekeit szem előtt tartva és a környezetvédelem követelményeivel összhangban;

ii. elősegíteni együttműködési hálózatok kialakítását és kiaknázását a határ mindkét oldalán, valamint a kapcsolatok megteremtését e hálózatok és a Közösség nagyobb kiterjedésű hálózatai között.

4. cikk

(1) A 2. cikknek megfelelően kijelölt határmenti területeken a határokon átlépő együttműködés keretében megvalósítandó projektek a következő formákat ölthetik:

i. olyan intézkedésekkel összekapcsolódó projektek, amelyeket az Interreg vagy más közösségi külső segítségnyújtási programok támogatnak;

ii. az érintett országokkal egyetértésben létrejött projektek, amelyeknek határokon átlépő kihatásuk van, hozzájárulnak a határmenti régiók struktúráinak fejlesztéséhez és elősegítik az országok egészei közötti együttműködést.

(2) Külön figyelmet fordítanak azokra a projektekre, amelyekhez társfinanszírozást biztosítanak közép- és kelet-európai országokban a helyi hatóságok vagy gazdasági szereplők részéről.

(3) A finanszírozás magában foglalhatja az Európai Unió más tagállamaitól és a közép- és kelet-európai országoktól, valamint nemzetközi pénzügyi intézményektől származó és egyéb magán- és állami forrásokat is.

5. cikk

(1) Az e program alapján finanszírozható cselekvések az alábbi célokra irányulhatnak:

a) a személyek, áruk és szolgáltatások szabad - a határokat átlépő - mozgásának útjában álló igazgatási és intézményi akadályok könnyítése, számolva ugyanakkor az ilyen mozgások biztonsági vonatkozásaival;

b) az infrastruktúra javítása, különösen a kommunikáció feltételeinek és a helyi víz-, gáz és áramellátás fejlesztése, amely egyformán kedvező hatással van a határmenti területekre;

c) környezetvédelem, például hulladékkezelés, környezetgazdálkodás és szennyezés-megelőzés olyan problémákkal kapcsolatban, amelyeket a külső határok közelsége súlyosbít;

d) mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedések különös tekintettel a határokon átlépő együttműködési projektek támogatására;

e) intézkedések az energetika és a közlekedés területén; ezek céljai: a transzeurópai hálózatok fejlesztéséhez való hozzájárulás, összhangban a Bizottság által elfogadott útmutatásokkal;

f) a Közösség bel- és igazságügyi együttműködési politikájával kapcsolatos cselekvések;

g) üzleti együttműködés elősegítése, vállalkozásfejlesztés, pénzügyi együttműködés és a vállalkozói szektort képviselő intézmények (pl. kereskedelmi kamarák) közötti együttműködés;

h) beruházások támogatása és kiegészítő szolgáltatások és létesítmények biztosítása, különösen a technológia-átadás és a kis- és középvállalkozások marketingjének formájában;

i) képzési és foglalkoztatási intézkedések;

j) helyi gazdaságfejlesztés, beleértve a turizmust;

k) az egészségügyi együttműködés elősegítését célzó intézkedések, különösen a források és tárgyi feltételek határokon átlépő megosztása;

l) tárgyi feltételek és források fejlesztése, illetve megteremtése a határmenti régiók közötti információáramlás és kommunikáció javítása érdekében, beleértve a határokon átlépő rádiózást és televíziós műsorszórást, az újságokat és más médiumokat;

m) kulturális csere;

n) helyi foglalkoztatási, képzési és oktatási kezdeményezések.

(2) A határmenti régiókból származó helyi szereplőket bevonó, közös, kisléptékű cselekvések ösztönzése és az ilyen cselekvések helyi meghatározási, kidolgozási és végrehajtási lehetőségeinek növelése céljából közös, kis projektek megvalósítását segítő alapot lehet létrehozni az egyes határmenti régiókban, amelyekre a határokon átlépő együttműködés megfelelő programjaiban és kezdeményezéseiben szereplő előirányzatok meghatározott százalékát lehet felhasználni.

(3) Különös figyelmet kapnak az erős határokon átlépő jelleggel rendelkező intézkedések, amelyeket a regionális és helyi hatóságokkal szoros együttműködésben terveznek meg, és amelyek kiterjednek az osztott gazdálkodási struktúrák megteremtésére és kifejlesztésére, tekintettel az állami és félállami intézmények, valamint a nonprofit szervezetek közötti határokon átlépő együttműködés szélesítésének és mélyítésének szándékaira.

(4) A határmenti régiók fejlesztési terveinek elkészítése, a projektek meghatározása és programok megfogalmazása, megvalósíthatósági tanulmányok, a programok végrehajtásához nyújtott támogatás és az ellenőrzési és/vagy értékelési célú tanulmányok szintén finanszírozhatók.

6. cikk

(1) A Közösség hozzájárulása alapvetően vissza nem térítendő támogatást jelent. Ugyanakkor, ha a közösségi támogatás bevételt eredményező tevékenységek finanszírozását szolgálja, a Bizottság - az érintett hatóságokkal egyeztetve - olyan finanszírozási szabályokat állapít meg, amelyek magukban foglalhatják a projekt bevételeiből történő társfinanszírozást is, vagy a kezdeti támogatások visszatérítését.

(2) A támogatás fedezhet importköltségeket és a projektek és programok végrehajtásához szükséges helyi kiadásokat is.

A közösségi finanszírozás adók, illetékek és egyéb közterhek, valamint ingatlanvásárlás fedezésére nem vehető igénybe.

(3) A fedezett költségek kiterjedhetnek a technikai segítségnyújtásra, tanulmányokra, képzésre és más intézményfejlesztési intézkedésekre; alapvető berendezések vagy anyagok beszerzési programjaira; beruházási műveletekre, beleértve a munkaprogramokat.

(4) A közép- és kelet-európai országokban felmerülő fenntartási és üzemeltetési költségek a kezdeti szakaszban és fokozatosan csökkenő mértékben fedezhetők.

7. cikk

(1) Valamennyi határmenti régióra egy közös együttműködési bizottságot hoznak létre, amely az érintett ország képviselőiből - a regionális vagy helyi képviselőkkel együtt -, valamint a Bizottság képviselőiből áll.

(2) A közös együttműködési bizottság többéves távlatban a közös határokon átlépő programokra programozási dokumentumot készít; ez a dokumentum magában foglalja a közös fejlesztési elképzeléseket és prioritásokat a régióra nézve, amelyet egyetlen társadalmi-gazdasági és földrajzi egységként fognak fel, valamint a közös végrehajtással kapcsolatos rendelkezéseket. A dokumentum útmutatóul szolgál az Európai Közösségek által támogatott határokon átlépő együttműködés megfelelő programjai és kezdeményezései keretében vállalt cselekvések tervezéséhez és kivitelezéséhez.

(3) A közös együttműködési bizottság évente egyszer meghatározza a közös projekteket, figyelembe véve a (2) bekezdés szerinti közös határokon átlépő programozási dokumentumot. A projektekre vonatkozó ajánlásokat az érintett közép- és kelet-európai ország kormánya a Bizottságnak továbbítja az illetékes hatóságok által benyújtott javaslatok alapján.

8. cikk

(1) A Bizottság programjavaslatot fogalmaz meg határonként, figyelembe véve a 7. cikk (1) bekezdésében említett közös határokon átlépő programozási dokumentumot és a közös együttműködési bizottság további ajánlásait az e program alapján finanszírozandó projektekre vonatkozóan, ahogyan azokat az érintett közép- és kelet-európai ország kormánya továbbította.

(2) A támogatást, amely a közép- és kelet-európai ország teljes vagy részleges hozzájárulását képezi a közös projekthez, a 3906/89/EGK rendelet 9. cikkében meghatározott eljárás szerint hagyják jóvá, és az érintett fogadó ország egyetértését egy finanszírozási memorandum formájában fejezik ki.

9. cikk

(1) A Bizottság ezt a segítségnyújtást a Közép- és Kelet-Európának nyújtandó támogatásokra alkalmazott, a 3906/89/EGK rendeletben meghatározott rendes eljárással összhangban ellenőrzi.

(2) Ahol lehetséges, közös megfigyelő rendszert kell létrehozni a programok megvalósításának megkönnyítése érdekében.

10. cikk

A 3. cikk szerint említett célkitűzések megvalósításában a Bizottság gondoskodik a Phare-tól, más külső segítségnyújtási programokból és a strukturális alapokból származó támogatások összehangolásáról és egységességéről.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, egyidejűleg az 1628/94/EK rendelet hatályát veszti.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 375., 1989.12.23., 11. o.

( 2 ) HL L 103., 1996.4.26., 5. o.

( 3 ) HL L 171., 1994.7.6., 14. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998R2760 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998R2760&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01998R2760-20050708 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01998R2760-20050708&locale=hu