31989R3906[1]

A Tanács 3906/89/EGK rendelete (1989. december 18.) a Magyar Köztársaságnak és a Lengyel Népköztársaságnak nyújtott gazdasági támogatásról

A TANÁCS 3906/89/EGK RENDELETE

(1989. december 18.)

az egyes közép- és kelet-európai országoknak nyújtandó gazdasági támogatásról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

mivel a Közösség és tagállamai úgy döntöttek, hogy egyes harmadik országokkal együtt összehangolt intézkedéseket tesznek a Magyarországon és Lengyelországban folyó gazdasági és szociális reformok támogatása céljából;

mivel a Közösség a Magyar Köztársasággal és a Lengyel Népköztársasággal kereskedelemről szóló, valamint kereskedelmi és gazdasági együttműködési megállapodásokat kötött;

mivel a Közösségnek rendelkeznie kell az ezen intézkedések végrehajtásához szükséges eszközökkel;

mivel meg kell határozni azon területeket, amelyeken az intézkedéseket végre kell hajtani;

mivel fel kell mérni, hogy milyen mértékű közösségi pénzeszközökre van szükség az intézkedések 1990-ben történő végrehajtásához;

mivel az ilyen intézkedések végrehajtása segít a közösségi célkitűzések elérésében, és mivel a Szerződés nem tartalmaz a kérdéses intézkedésekre vonatkozóan egyéb felhatalmazást, mint a 235. cikk,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Közösség gazdasági támogatást biztosít a mellékletben felsorolt közép- és kelet-európai országoknak, az e rendeletben meghatározott feltételekkel összhangban.

3. cikk

(1) A támogatás célja elsősorban az 1. cikkben hivatkozott országokban reformfolyamatok segítése, különösen a gazdasági átalakításra vonatkozó tervek finanszírozásával vagy a finanszírozásukhoz történő hozzájárulás formájában.

E terveket vagy együttműködési intézkedéseket mindenekelőtt a mezőgazdaság, az ipar, a beruházások, az energetika, a képzés, a környezetvédelem, valamint a kereskedelem és a szolgáltatások területén kell végrehajtani, és kiváltképpen az 1. cikkben említett országok magánszektor előnyére kell szolgálniuk.

A támogatás humanitárius segítségnyújtásra is felhasználható.

(2) Az e rendelet alapján finanszírozandó intézkedések megválasztásakor többek között az érintett fogadó országok preferenciáit és igényeit is számításba kell venni.

(3) Az Európai Unióval csatlakozási partnerségi viszonyban álló csatlakozni szándékozó országok tekintetében a PHARE-program alapján történő finanszírozás a közösségi vívmányok átvételével kapcsolatos főbb prioritásokra összpontosul, nevezetesen a felvételt kérő országok igazgatási és intézményi kapacitásainak megerősítésére és a beruházásokra, kivéve az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszközének létrehozásáról szóló, 1999. június 21-i 1267/99/EK tanácsi rendeletnek ( 2 ) és a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló, 1999. június 21-i 1268/99/EK tanácsi rendeletnek ( 3 ) megfelelően finanszírozott beruházástípusokat, feltéve, hogy az e két rendeletben a finanszírozás feltételéül megállapított követelmények teljesülnek. A PHARE-program a környezetvédelem, a közlekedés, a mezőgazdaság, valamint a vidékfejlesztés területeit érintő intézkedéseket is finanszírozhat azokban az esetekben, amikor ezek a beruházások integrált ipari rekonstrukciós vagy regionális fejlesztési programok kiegészítő jellegű, de elengedhetetlen részét képezik.

(4) A támogatás felhasználható a kedvezményezett országok e rendelet szerinti egymás közti, illetve közöttük és az EU-tagállamok közti, regionális, határokon átnyúló, illetve - adott esetben - transznacionális és régióközi együttműködésben való részvételére.

(5) Adott esetben a támogatás felhasználható a kedvezményezett országnak más jogi eszközök szerinti regionális programokban való részvételének fedezésére is.

4. cikk

A Közösség vagy önállóan, vagy a tagállamokkal, az Európai Beruházási Bankkal, harmadik országokkal, vagy multilaterális szervekkel, vagy magukkal a fogadó országokkal együtt, társfinanszírozás keretében nyújtja a támogatást.

5. cikk

A közösségi támogatás általában vissza nem térítendő támogatás formájában történik. E támogatásokból az együttműködési tervek vagy intézkedések finanszírozására szolgáló pénzalapok is létrehozhatók.

6. cikk

(1) A támogatás olyan importkiadásokat, valamint helyi költségeket is fedezhet, amelyek a tervek és programok megvalósítása érdekében szükségesek.

Adókat, vámokat és egyéb közterheket, valamint ingatlanvásárlásokat nem lehet a közösségi finanszírozásból fedezni.

(2) Fenntartási és üzemeltetési költségek a képzési és kutatási programok, valamint egyéb tervek esetében fedezhetők; azonban az utóbbi esetében a költségek csak a kezdeti stádiumban és fokozatosan csökkenő mértékben fedezhetők.

(3) Társfinanszírozás esetén ugyanakkor minden esetben figyelembe kell venni a többi támogató által alkalmazott eljárást.

7. cikk

(1) A pályázatokon és a szerződéskötésekben való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott a tagállamokból, az Európai Unióhoz csatlakozni szándékozó országokból, illetve az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról szóló, 2000. december 5-i 2666/2000/EK tanácsi rendelet ( 4 ) szerinti kedvezményezett országokból származó minden, a Szerződések hatálya alá eső természetes és jogi személy előtt. Kellően indokolt helyzetekben és eseti alapon az ajánlatkérő harmadik országokból származó természetes és jogi személyek részvételét is engedélyezheti a pályázatokon és a szerződéskötésekben.

(2) A Szerződések rendelkezései hatálya alá tartozó áruknak a tagállamokból, az Európai Unióhoz csatlakozni szándékozó országokból, illetve a 2666/2000/EK rendelet szerinti kedvezményezett országokból kell származniuk. Kellően indokolt helyzetekben és eseti alapon az ajánlatkérő engedélyezheti az e követelménytől való eltérést.

8. cikk

A Bizottság a támogatás lebonyolítását a 9. cikkben meghatározott eljárás szerint végzi. Ugyanezen eljárással összhangban fogadja el a támogatásra és az ágazati programokra vonatkozó általános iránymutatást.

A Bizottság - az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet ( 5 ) 54. cikkében meghatározott korlátokon belül - dönthet úgy, hogy a közhatalmi feladatok ellátásával, és különösen a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokkal a rendelet 54. cikke (2) bekezdésében felsorolt szerveket bízza meg. Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott szerveket közhatalmi feladatokkal akkor lehet megbízni, ha elismert nemzetközi hírnevük van, betartják a nemzetközileg elismert irányítási és az ellenőrzési rendszereket és felügyeletüket közhatalmi szerv látja el.

9. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság, nevezetesen az 1. cikkben említett országok gazdasági szerkezetátalakításához nyújtott segítséggel foglalkozó bizottság segíti. Az Európai Beruházási Bank egy megfigyelője részt vesz a bizottságnak a Bankot érintő kérdésekkel kapcsolatos eljárásában.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 6 ) 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam hat hét.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

10. cikk

1990-től kezdődően a Bizottság évente beszámol az együttműködési intézkedések végrehajtásáról. A beszámolót az Európai Parlament, a Tanács és a Gazdasági és Szociális Bizottság elé terjesztik.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

BULGÁRIA

HORVÁTORSZÁG

ROMÁNIA

( 1 ) 1989. december 14-i állásfoglalás (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL L 161., 1999.6.26., 73. o. A legutóbb a 769/2004/EK rendelettel módosított rendelet.

( 3 ) HL L 161., 1999.6.26., 87. o. A legutóbb a 769/2004/EK rendelettel módosított rendelet.

( 4 ) HL L 306., 2000.12.7., 1. o. A legutóbb a 2415/2001/EK rendelettel (HL L 327., 2001.12.13., 3. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

( 6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989R3906 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989R3906&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01989R3906-20050102 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01989R3906-20050102&locale=hu

Tartalomjegyzék