Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

3/2016. (IX. 13.) OBT állásfoglalás

bírói magatartások etikai megítéléséről

Etikátlan az a bírói magatartás, amely az Interneten - a bíró által is működtetett Facebook oldalon - nyilvánosan magánvéleményként más bírák személyét sértő, illetve szakmai alkalmasságukat megkérdőjelező véleményt fogalmaz meg.

Indokolás:

A kérelmező az Országos Bírói Tanács állásfoglalását kérte abban a kérdésben, hogy az alábbi bírói magatartás etikátlannak minősül-e a Bírák Etikai Kódexének 3. Cikk (4) bekezdésében meghatározott magatartási szabály alapján.

Egy mindenki által hozzáférhető, bírók által működtetett Internetes Facebook oldalon "Ha ilyen csapatunk lenne fociban, megnyernénk az EB-t!" címmel jelent meg egy írás. Ebben a bíróság kirendelést vállaló büntető ügyszakos bíráival kapcsolatosan a bíróság elnökének és kollégiumvezetőjének személyét sértő, ízléstelen, illetve szakmai alkalmasságukat megkérdőjelező - a jelen állásfoglalásban a stílusa miatt nem idézhető - vélemény jelent meg.

A 11/2015. (II. 10.) OBT határozat 2. §-a tartalmazza az etikai eljárás lefolytatása iránti kérelem befogadhatóságának feltételeit. Az OBT úgy ítélte meg, hogy az indítványozónak a felvetései az alapvető etikai jelentőségű kérdések körébe esnek (Etikai Kódex 3. és 6. Cikk), különösen a bírói méltóságot, tiszteletet és együttműködést, valamint a bírói tekintélyt érintően. A fentiek alapján az OBT az etikai kérelmet 2016. június 29-én befogadta.

Az OBT hangsúlyozza, hogy nem vizsgálta az érintett internetes cikk által felmerülő esetleges fegyelmi, polgári- vagy büntető jogi kérdéseket, mivel az meghaladja az etikai állásfoglalás kereteit. Álláspontja az eljárás kezdeményezője által felvetett kérdésben a következő.

Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. A IX. cikk (4) bekezdés ezt annyiban korlátozza, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 37. § (2) bekezdése alapján a bíró köteles a tisztségéhez méltó, kifogástalan magatartást tanúsítani és tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, amely a bírósági eljárásba vetett bizalmat vagy a bíróság tekintélyét csorbítaná.

Az Etikai Kódex 3. Cikk (4) bekezdésének utolsó mondata rögzíti, hogy "A [bíró] világhálón történő véleménynyilvánítása nem sértheti a bíróság tekintélyét, a bírói hivatás méltóságát, illetve a nyilatkozattételre irányadó szabályokat."

Az Etikai Kódex 6. §. cikk (2) bekezdése alapján a bíró hivatása gyakorlása során a hatóságok és szervek tagjaival, valamint munkatársaival hivatali együttműködésre törekszik, kölcsönös tiszteleten alapuló udvarias, kollegiális magatartást tanúsít.

Az (5) bekezdés értelmében a bíró tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól, melyek a munkatársait érintően kötelezettségszegésre, politikai vagy egyéb érdeket kiszolgáló ítélkezésre utalnak.

Az Országos Bírói Tanács az 1/2016 (III. 8.) OBT állásfoglalásában jelen ügyben is irányadóan rámutatott, hogy az Etikai Kódex Preambuluma kifejezésre juttatja, a bírói hivatás a bírákkal szemben a társadalomban általánosan elfogadott etikai normákhoz képest szigorúbb erkölcsi szabályokra épülő követelményeket támaszt.

Az Országos Bírói Tanács az 2/2016 (VI. 27.) OBT állásfoglalásában megfogalmazta azt, hogy a bírónak a hivatása gyakorlása során az Alaptörvény biztosította szabad véleménynyilvánítási jogát a Bjt. és az Etikai Kódex fentebb hivatkozott rendelkezéseivel, valamint a saját lelkiismeretével összhangban kell alkalmaznia.

Az internetes cikk aláírás nélkül, az oldalt üzemeltető fórum nevének feltüntetése mellett került közzétételre, így annak tartalmáért a Facebook oldalt üzemeltető bírák felelősek. Az ítélőtábla elnökét és büntető kollégiumvezetőjét becsmérlő, személyeskedő vélemény megjelentetésével a bírák tudatosan lépték át az Etikai Kódexnek a bírói hivatás méltóságát, tekintélyét óvó szabályait.

A véleménynyilvánítási korlátokat semmibe vevő bírói magatartás semmilyen körülmények között nem engedhető meg, az ilyen magatartás etikátlan.

Az Országos Bírói Tanács állásfoglalását a 11/2015. (II. 10.) OBT határozatban meghatározott ügyrend szerinti eljárásban hozta meg. Elrendeli az Ügyrend 11. §-ában írtak alapján a fenti állásfoglalás OBT honlapján való közzétételét.

Dr. Gerber Tamás s. k.,

az Országos Bírói Tanács soros elnöke