32005D0359[1]

2005/359/EK: A Bizottság határozata (2005. április 29.) az Amerikai Egyesült Államokból származó, fakéreggel borított tölgyfa (Quercus L.) rönkre vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésről (az értesítés a C(2005) 1298. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. április 29.)

az Amerikai Egyesült Államokból származó, fakéreggel borított tölgyfa (Quercus L.) rönkre vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésről

(az értesítés a C(2005) 1298. számú dokumentummal történt)

(2005/359/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

(1)

A 2000/29/EK értelmében az Amerikai Egyesült Államokból származó, fakéreggel borított tölgyfa (Quercus L.) rönköket elvileg nem lehet behozni a Közösségbe, mert fennáll a Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt behurcolásának a veszélye, amely a tölgyelhalás okozója.

(2)

A tapasztalat azt mutatja, hogy az Amerikai Egyesült Államok tekintetében a Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt elterjedésének veszélye elhárítható bizonyos intézkedésekkel.

(3)

Ezen intézkedések egyike a gázzal történő fertőtlenítés. Egyes tagállamok kérték, hogy a gázosított tölgyfarönkök behozatala csak meghatározott kikötőkön keresztül történjen, ahol megfelelő kezelési és ellenőrzési létesítmények állnak rendelkezésre.

(4)

A fehér tölgy csoportba tartozó tölgyfaanyag esetében el lehet tekinteni a gázosítástól, ha adottak bizonyos technikai feltételek. Egyes tagállamok további eltérést kértek a fehér tölgy behozatalának engedélyezésére az év bizonyos hónapjaira vonatkozóan. Ezt a második eltérést a Közösség azon részeire kell korlátozni, ahol a Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt potenciális kórokozóátvivői kevés vagy semmilyen aktivitást nem mutatnak télen, vagyis a 45. szélességi körtől északra eső területeken.

(5)

A Bizottság biztosítani fogja, hogy az Amerikai Egyesült Államok elérhetővé tegye az összes szakmai információt, amely szükséges a megkövetelt védekezési intézkedések működésének ellenőrzéséhez.

(6)

A tagállamoknak ezért korlátozott időtartamra engedélyezni kell az eltérést az Amerikai Egyesült Államokból származó, fakéreggel borított tölgyfa (Quercus L.) rönkök behozatalára vonatkozóan.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésétől és az ezen irányelv 13. cikke (1) bekezdése i. pontjának harmadik francia bekezdésétől eltérve - tekintetbe véve a IV. melléklet A. része I. szakaszának 3. pontját -, a tagállamok számára 2005. január 1-i hatállyal engedélyezett az Amerikai Egyesült Államokból származó, fakéreggel borított tölgyfa (Quercus L.) rönkök (a továbbiakban: rönkök) saját területükre történő behozatala, feltéve hogy megfelelnek a 2. és 7. cikkben előírt feltételeknek.

2. cikk

(1) A mentességben való részesüléshez a rönköket az I. mellékletben meghatározottak szerint gázosítani és azonosítani kell.

(2) A tagállamok mentesíthetik a rönköket az 5. cikk (1) bekezdésében - a nedves tárolásra vonatkozó -, az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikk (2) bekezdésében előírt követelmények alól.

3. cikk

(1) A rönkök csak a II. mellékletben felsorolt kikötőkben rakodhatók ki.

(2) Az érintett tagállam kérelmére a kirakodási kikötők II. mellékletben foglalt listáját a Bizottság a többi tagállammal történt konzultációt követően megváltoztathatja.

4. cikk

(1) A 2000/29/EK irányelv 13. cikke szerint megkövetelt vizsgálatokat az e határozat céljára betanított vagy kiképzett tisztviselők végzik a 2000/29/EK irányelv 21. cikkében említett szakértők segítségével és az ott meghatározott eljárás szerint a II. mellékletben felsorolt kikötőkben vagy az 5. cikkben említett első tárolási helyen.

Amennyiben a kirakodási kikötő és az első tárolási hely más-más tagállamban van, ezek a tagállamok megállapodásokat kötnek az elvégzett vizsgálatok helyére, illetve a szállítmány érkezésével és tárolásával kapcsolatos információcserére vonatkozóan.

(2) Az ellenőrzés a következőkre terjed ki:

a) minden egyes növény-egészségügyi igazolás vizsgálata;

b) azonossági ellenőrzés, ami valamennyi rönk jelölésének és a rönkök számának a vonatkozó növény-egészségügyi igazoláson megadott információkkal való összevetéséből áll;

c) gázosítási színreakcióteszt a III. mellékletben meghatározottak szerint, megfelelő számú rönkön elvégezve, amelyeket véletlenszerűen választanak ki minden szállítmányból.

(3) Ha a vizsgálatok azt mutatják, hogy a szállítmány nem felel meg teljes mértékben a 2. cikk (1) bekezdésében előírt feltételeknek, a teljes szállítmányt vissza kell utasítani, és el kell távolítani a Közösségből.

Az érintett szállítmány részleteiről a Bizottságot és valamennyi tagállam illetékes hivatalos szerveit haladéktalanul tájékoztatni kell.

5. cikk

(1) A rönköket csak olyan helyeken lehet tárolni, amelyeket az adott tagállam illetékes hivatalos szerveknek bejelentettek és azok jóváhagytak, illetve amelyeknek megfelelő, nedves tárolásra alkalmas létesítményeik vannak, amelyek a 2. cikkben meghatározott időszakban rendelkezésre állnak.

(2) A rönköket folyamatosan, legkésőbb a környező tölgyfaállományok rügyfakadásától kezdve nedvesen kell tárolni.

(3) A környező tölgyfaállományokat az illetékes hivatalos szerveknek megfelelő időközönként ellenőrizniük kell a Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt tüneteire vonatkozóan.

Amennyiben a vizsgálat során olyan tüneteket találnak, amelyeket a Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt okozhatott, megfelelő módszerek alapján további hivatalos vizsgálatokat kell végezni, hogy megbizonyosodjanak a gomba jelenlétéről.

Amennyiben a Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt jelenléte bebizonyosodik, a Bizottságot haladéktalanul tájékoztatni kell.

6. cikk

(1) A rönköket csak olyan üzemben lehet feldolgozni, amelyet az említett illetékes hivatalos szerveknek bejelentettek, és azok jóváhagytak.

(2) A fakérget és más, a feldolgozásból származó hulladékot azonnal meg kell semmisíteni a feldolgozás helyszínén.

7. cikk

(1) A behozatalt megelőzően az importőr kellő időben, előre bejelent minden egyes szállítmányt az első tervezett tárolási hely szerinti tagállam illetékes hivatalos szerveinek, megadva az alábbi információkat:

a) a rönkök mennyiségét;

b) a származási országot;

c) a behajózási kikötőt;

d) a kirakodási kikötőt vagy kikötőket;

e) a tárolás helyét vagy helyeit;

f) a feldolgozás helyét vagy helyeit.

(2) Abban az esetben, ha egy importőr az 1. pontban foglaltak szerint bejelenti egy szállítmány tervezett behozatalát, az illetékes hivatalos szerv a behozatal előtt tájékoztatja az e határozatban előírt feltételekről.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megkövetelt információk másolatát az érintett tagállam illetékes hivatalos szerve eljuttatja a kirakodási kikötő illetékes szervének.

8. cikk

(1) A tagállamok mentesíthetik a fehér tölgy csoportba tartozó Quercus L. fajok rönkjeit a 2. cikk (1) bekezdésében előírt gázosítás alól, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) a rönkök olyan szállítmányban vannak, amely kizárólag a fehértölgy-csoportba tartozó fajok rönkjeiből áll;

b) a rönköket a IV. mellékletnek megfelelően azonosítják;

c) a rönkök a behajózási kikötőket legkorábban október 15-én hagyják el, a tárolási helyet pedig legkésőbb a következő év április 30-ig elérik;

d) a rönköket nedvesen tárolják;

e) nem engedélyezett a rönkök behozatala a 45. szélességi körtől délre eső területekre, illetve az azokon keresztül történő behozataluk; Marseille azonban használható kirakodási kikötőként, amennyiben biztosított, hogy a szállítmányt azonnal továbbszállítják a 45. szélességi körtől északra eső területekre;

f) a 4. cikkben említett vizsgálatoknak - a gázosítási színreakcióteszt helyén - a IV. mellékletben meghatározott, fehértölgyfa-rönkök azonosítására szolgáló színtesztből kell állniuk, amit minden szállítmány esetében a rönkök véletlenszerűen kiválasztott, legalább 10 %-án elvégeznek.

A c) ponttól eltérve a tárolás szerinti tagállam növényvédelmi szervezete a következő év április 30. - az említett pontban előírt időpont - után is engedélyezheti a szállítmányok kirakodását és nedves tárolását, amennyiben azok előreláthatatlan okokból későn érkeztek meg a kirakodási kikötőbe.

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik Görögországra, Spanyolországra, Olaszországra, Ciprusra, Máltára és Portugáliára.

9. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal és a többi tagállammal azon rendelkezéseiket, amelyeket az 1. cikkben előírt engedélyezés keretében elfogadnak.

10. cikk

Azon tagállamok, amelyek az 1. cikkben foglalt eltérés lehetőségével élnek, a Bizottság, valamint a többi tagállam részére minden év június 30-ig jelentést küldenek az eltérés alkalmazásáról a jelentés küldését megelőző év május 1-jétől a folyó év április 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan.

A jelentésnek részletes adatokat kell tartalmaznia a behozott mennyiségekre vonatkozóan.

11. cikk

E határozat 2020. december 31-én hatályát veszti.

12. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A 2. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT GÁZOSÍTÁS ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ AZONOSÍTÁS FELTÉTELEI

1. A rönkökből vízhatlan felületen, gázt át nem eresztő takarás alatt farakást kell rakni oly módon és olyan magasságig, hogy a gáz hatékonyan átjárja a rönköket.

2. Az amerikai egyesült államokbeli hivatalos növényvédelmi szervezet ("Animal and Planet Health Inspection Service" - APHIS) által megállapított kiegészítő kiviteli követelmények sérelme nélkül, a farakást tiszta metil-bromiddal kell gázosítani, amit az össztérfogat 1 m3-ére vetítve legalább 240 g-os dózissal, takarás alatt, 72 órán át és legalább + 5 oC-os kiindulási hőmérsékletű rönkökön kell végezni. 24 órás kezelés után gázpótlást kell végezni a fent említett koncentráció visszanyeréséhez; a rönkök hőmérsékletét legalább + 5 oC-on kell tartani az eljárás során. Tudományos bizonyítékok alapján és a 2000/29/EK irányelv 18. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban határozhatnak úgy, hogy más módszereket kell vagy lehet használni.

3. Az 1. és 2. pontban leírt gázosítási eljárást hivatalos engedéllyel rendelkező gázosítási szakemberek végzik el, a megfelelő gázosító berendezések használatával és a szükséges képesítéssel bíró személyzet közreműködésével.

A gázosítási szakembert tájékoztatni kell a rönkök gázosításához szükséges eljárások részleteiről.

Az engedéllyel rendelkező gázosítási szakemberek jegyzékéről és annak változásáról értesíteni kell a Bizottságot. A Bizottság fenntartja a jogot annak kinyilvánítására, hogy bizonyos, engedéllyel rendelkező gázosítási szakemberek a továbbiakban nem elfogadottak e határozat céljára. A gázosítási eljárást az engedéllyel rendelkező gázosítási szakembereknek a Közösség behajózási kikötőiben kell elvégezniük, de az érintett hivatalos növényvédelmi szervezet az ország belsejében lévő meghatározott helyszíneket is jóváhagyhat.

4. A gázosításon átesett farakás minden rönkjének alsó végén gázosítási tételazonosító jelet (számokat és/vagy betűket) kell elhelyezni úgy, hogy azt onnan ne lehessen eltávolítani. A gázosítási tételazonosító jel a szállítónak van fenntartva. Más tételek rönkjein nem használható. Az azonosítási jelekről az engedéllyel rendelkező gázosítási szakemberek nyilvántartást vezetnek.

5. Az egyes gázosítási eljárásokat a 4. pontban említett jelöléssel együtt a gázosítás helyszínén rendszeresen ellenőrzik az érintett hivatalos növényvédelmi szervezet tisztviselői vagy az együttműködő állami/tartományi tisztviselők olyan módon, hogy biztosítsák az 1., 2., 3. és 4. pontban megállapított követelmények betartását.

6. A 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontja szerint megkövetelt hivatalos növény-egészségügyi igazolást az érintett hivatalos növényvédelmi szervezet állítja ki a gázosítás befejezése után, az 5. pontban említett tevékenységek és az említett irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és az e mellékletben meghatározott feltételekre vonatkozóan az említett irányelv 6. cikke szerint végrehajtott vizsgálat alapján.

7. Az említett igazolás tartalmazza a nemzetség vagy a faj botanikai nevét, a szállítmányban található rönkök számát és a 4. pontban említett gázosítási tételazonosító jeleket, a kártevő-mentesítő és/vagy fertőtlenítő kezelésre vonatkozó rovat szerint megkövetelt információ sérelme nélkül.

Az igazolás minden esetben tartalmazza a következő "kiegészítő nyilatkozatot":

"Igazoljuk, hogy az ezzel az igazolással szállított rönköket a 2005/359/EK bizottsági határozat I. mellékletében megállapított előírásokkal összhangban .................. (engedéllyel rendelkező gázosítási szakember) gázosította ..................-ban/ben (gázosítás helyszíne)."

8. Abban az esetben, ha a rönkök kanadai behajózási kikötőkön keresztül kerülnek elszállításra, az 1-7. pontban meghatározott, az érintett hivatalos növényvédelmi szervezet által végrehajtandó valamennyi intézkedést vagy azok egy részét a "Canadian Food Inspection Agency (CFIA)" is végrehajthatja.

II. MELLÉKLET

KIRAKODÁSI KIKÖTŐK

1. Amszterdam

2. Antwerpen

3. Arhus

4. Bilbao

5. Bréma

6. Bremerhaven

7. Koppenhága

8. Hamburg

9. Klaipeda

10. Koper

11. Larnaca

12. Leghorn

13. Le Havre

14. Lemesos

15. Lisszabon

16. Marseilles

17. Marsaxlokk

18. Muuga

19. Nápoly

20. Nordenham

21. Oporto

22. Piraeus

23. Ravenna

24. Riga

25. Rostock

26. Rotterdam

27. Salerno

28. Sines

29. Stralsund

30. Valencia

31. Valletta

32. Velence

33. Vigo

34. Wismar

35. Zeebrugge

III. MELLÉKLET

GÁZOSÍTÁSI SZÍNREAKCIÓTESZT

Az 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett gázosítási színreakciótesztet a következőképpen kell elvégezni:

A szijács teljes vastagságból mintavevő fúróval mintát kell venni az ép fakéreggel borított területekről, legalább egy méterre a rönk végétől, és azt be kell áztatni 2,3,5-trifenil-2H-tetrazolium-klorid (TTC) és desztillált víz frissen elkészített (egy napnál nem régebbi) 1 %-os oldatába. Az a minta, amely három napos áztatás után sem mutat vörös elszíneződést, megfelelően gázosítottnak tekinthető.

IV. MELLÉKLET

A FEHÉRTÖLGYFA-RÖNKÖK AZONOSÍTÁSA

1. Az érintett hivatalos növényvédelmi szervezet tisztviselőinek a fehér tölgyfa csoportba tartozóként kell azonosítaniuk minden egyes rönköt, vagy vizuális módszerekkel - amennyire ez lehetséges - vagy a fehértölgyfa-rönkök azonosítására szolgáló színteszt elvégzésével a 2. pontban meghatározottak szerint. Ezt az azonosítási színtesztet szállítmányonként legalább a rönkök 10 %-án kell elvégezni.

2. A fehértölgyfa-rönkök azonosítására szolgáló színtesztet 10 %-os nátrium-nitrát tiszta, száraz felületű bélfa legalább öt centiméter átmérőjű területére történő permetezésével vagy festésével kell elvégezni. A tesztet az alkalmazás után 20-60 percen belül lehet értékelni. 2,5 °C alatti hőmérséklet esetén 20 %-os etilén-glikolt lehet fagyállóként az oldathoz adni. Azt a rönkmintát, amelynek eredeti színe vöröses barnává válik, majd a későbbiekben feketévé vagy szürkéskékké változik, a fehértölgyfa-csoportba tartozónak lehet tekinteni.

3. Az érintett hivatalos növényvédelmi szervezet vagy az együttműködő állami/tartományi tisztviselők felügyelete mellett minden rönköt "WO" jelzéssel kell megjelölni.

4. A 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontja szerint megkövetelt hivatalos növény-egészségügyi igazolást az érintett hivatalos növényvédelmi szervezet állítja ki az 1., 2. és 3. pontban említett tevékenységek alapján. Az igazolás tartalmazza a nemzetség vagy a faj botanikai nevét és a szállítmányban található rönkök számát. Tartalmaznia kell a következő "kiegészítő nyilatkozatot":

"Igazoljuk, hogy az ezen igazolás alapján szállított rönkök mindegyike a fehértölgyfa-csoport fajaiba tartozik."

( 1 ) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2005/16/EK bizottsági irányelvvel (HL L 57., 2005.3.3., 19. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0359 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0359&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005D0359-20101127 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005D0359-20101127&locale=hu

Tartalomjegyzék