Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31968R0827[1]

A Tanács 827/68/EGK rendelete (1968. június 28.) egyes, a Szerződés II. mellékletében felsorolt termékek piacának közös szervezéséről

A TANÁCS 827/68/EGK RENDELETE

(1968. június 28.)

egyes, a Szerződés II. mellékletében felsorolt termékek piacának közös szervezéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel számos, a szerződés II. mellékletében felsorolt termékre vonatkozóan már létrejött, vagy hamarosan létrejön különleges szabályozási rendszert magában foglaló közös piacszervezés; mivel a piacok közös szervezése keretében megfelelő rendelkezéseket is el kell fogadni az említett mellékletben felsorolt összes egyéb termék egységes piacának létrehozása céljából;

mivel ennek az egységes piacnak a létrehozása maga után vonja egy, a Közösség külső határai mentén működő egységes kereskedelmi rendszer bevezetését; mivel e rendszer lényege a közös vámtarifa teljes alkalmazása és a kereskedelem liberalizációja;

mivel azonban kivételes körülmények között a közös vámtarifa alkalmazásából származó védelem hiányosnak bizonyulhat; mivel az ilyen esetekben - hogy a közösségi piac ne maradjon védelem nélkül az ebből adódó zavarokkal szemben, miután a korábban fennálló behozatali akadályok megszűntek - a Közösség számára lehetővé kell tenni, hogy minden szükséges intézkedést haladéktalanul megtegyen;

mivel az összes kérdéses termék egységes piacának létrehozása magában foglalja a belső közösségi határoknál minden, e termékek szabad mozgását gátló akadály megszüntetését;

mivel ezen egységes piac létrehozását egyes támogatások nyújtása veszélyeztetné; mivel ezért az e rendelet hatálya alá tartozó termékek esetében alkalmazni kell a Szerződés azon rendelkezéseit, amelyek lehetővé teszik a tagállamok által nyújtott támogatások elbírálását és azon támogatások tilalmát, amelyek összeegyeztethetetlenek a közös piaccal;

mivel a javasolt intézkedések végrehajtásának megkönnyítése céljából rendelkezni kell a tagállamok és a Bizottság között egy irányítóbizottság keretében történő szoros együttműködést létrehozó eljárásról;

mivel a tagállamokban jelenleg hatályban lévő rendszerről az e rendelet által létrehozott rendszerre történő fokozatos áttérést a lehető legkedvezőbb körülmények között kell megvalósítani; mivel e célból átmeneti intézkedések válhatnak szükségessé;

mivel az e rendelet hatálya alá tartozó termékek piaca közös szervezésének ugyanakkor megfelelően figyelembe kell vennie a Szerződés 39. és 110. cikkében meghatározott célokat;

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet által létrehozott közös piacszervezés a mellékletben felsorolt termékekre vonatkozik.

2. cikk

(1) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a mellékletben felsorolt termékekre a közös vámtarifa vámtételeit kell alkalmazni.

(2) A Kombinált Nómenklatúra értelmezésének általános és alkalmazásának különös szabályait kell alkalmazni az e rendelet hatálya alá tartozó termékek tarifális besorolására; az e rendelet alkalmazásából következő tarifális nómenklatúrát be kell építeni a közös vámtarifába.

(3) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, vagy rendelkezéseiből más nem következik, a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben tilos:

- a vámmal azonos hatású díjak kivetése,

- a mennyiségi korlátozás vagy azzal azonos hatású intézkedés alkalmazása.

3. cikk

(1) Ha a behozatal vagy a kivitel miatt a mellékletben felsorolt termék vagy termékek közösségi piacát olyan komoly zavar érinti vagy fenyegeti, amely előreláthatólag veszélyezteti a Szerződés 39. cikkében meghatározott célok elérését, megfelelő intézkedések hozhatók a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben addig, amíg e zavar vagy annak veszélye el nem hárul.

A Tanács a Bizottság javaslatára, a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított szavazási rendnek megfelelően elfogadja e bekezdés alkalmazásának általános szabályait, és meghatározza azokat az eseteket és határokat, amelyeken belül a tagállamok védintézkedéseket tehetnek.

(2) Ha előáll az (1) bekezdésben említett helyzet, a Bizottság valamely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére dönt a szükséges intézkedésekről; a tagállamokat értesíteni kell ezekről az intézkedésekről, és azok azonnal alkalmazhatók. Ha a Bizottsághoz valamely tagállam kérést juttat el, a Bizottság a kérés kézhezvételétől számított három munkanapon belül határoz.

(3) A Bizottság által elfogadott intézkedéseket az értesítéstől számított három munkanapon belül bármely tagállam a Tanács elé utalhatja. A Tanács késedelem nélkül összeül. Minősített többséggel módosíthatja vagy megsemmisítheti a szóban forgó intézkedést.

(4) E cikket a Szerződés 228. cikkének (2) bekezdése értelmében megkötött megállapodásokból következő kötelezettségekre való tekintettel kell alkalmazni.

4. cikk

(1) A Közösségen belüli kereskedelemben tilos:

- a vámok vagy azokkal azonos hatású díjak kivetése,

- a Luxemburgi Nagyhercegségről szóló jegyzőkönyv rendelkezéseire is figyelemmel, mennyiségi korlátozás vagy azzal azonos hatású intézkedés alkalmazása,

- a Szerződés 44. cikkének alkalmazása.

(2) Azok a mellékletben szereplő termékek, amelyeket olyan termékekből állítottak elő vagy nyertek, amelyek nincsenek a Szerződés 9. cikke (2) bekezdésében vagy a 10. cikke (1) bekezdésében meghatározott helyzetben, a Közösségen belül nem bocsáthatók szabad forgalomba.

5. cikk

A mellékletben felsorolt termékek előállítására és kereskedelmére vonatkozóan a Szerződés 92., 93. és 94. cikkét kell alkalmazni.

A Bizottság engedélye alapján azonban Finnország és Svédország támogatást nyújthat a rénszarvas és rénszarvasból készült termékek (ex02 08 és ex02 10 KN-kód) termeléséhez és értékesítéséhez, amennyiben az nem vezet a termelés hagyományos szintjének emelkedéséhez.

6. cikk

Ahol erre a cikkre történik utalás, az intézkedéseket a 136/66/EGK rendelet 38. cikkében megállapított eljárásnak, valamint a mezőgazdasági piacok közös szervezéséről szóló egyéb rendeletek megfelelő cikkeinek megfelelően kell elfogadni.

7. cikk

Ezt a rendeletet olyan módon kell alkalmazni, hogy ugyanakkor megfelelő mértékig figyelembe kell venni a Szerződés 39. és 110. cikkében meghatározott célokat.

8. cikk

Ezt a rendeletet azon közösségi rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni, amelyeket azzal a céllal fogadtak el vagy fognak elfogadni, hogy a mellékletben felsorolt és kifejezetten a szaporítás céljára szánt egyes termékek előállításának technikai vagy genetikai szintje fenntartására vagy javítására irányuló tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket harmonizálják.

9. cikk

Amennyiben átmeneti intézkedések szükségesek a tagállamokban jelenleg hatályban lévő rendszerről az e rendelet által létrehozott rendszerre történő fokozatos áttérés megkönnyítése céljából, különösen, ha e rendszernek az előírt időpontban történő bevezetése egyes termékekre vonatkozóan lényeges nehézségeket okoz, az ilyen intézkedéseket a 6. cikkben meghatározott eljárás szerint kell elfogadni. Ezek az intézkedések legkésőbb 1969. június 30-ig alkalmazhatók.

10. cikk

Ez a rendelet 1968. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

KN-kódÁrumegnevezés
ex01 01Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér:
0101 10– Fajtatiszta tenyészállat:
0101 10 10– – Ló ()
0101 10 90– – Más
0101 90– Más:
– – Ló:
0101 90 19– – – Vágástól eltérő célra
0101 90 30– – Szamár
0101 90 90– – Lóöszvér (muli) és szamáröszvér
ex01 02Élő szarvasmarhafélék:
ex01 02 90– Fajtatiszta tenyészállattól eltérő:
0102 90 90– – Nem háziasított fajták
ex01 03Élő sertés:
0103 10 00– Fajtatiszta tenyészállat ()
– Más:
ex01 03 91– – 50 kg-nál kisebb tömegű:
0103 91 90– – – Nem háziasított fajták
ex01 03 92– – Legalább 50 kg tömegű
0103 92 90– – – Nem háziasított fajták
0106 00Más élő állat
ex02 03Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva:
– Friss vagy hűtött:
ex02 03 11– – Egész vagy fél:
0203 11 90– – – Nem házi sertésből
ex02 03 12– – Comb, lapocka és részei csonttal:
0203 12 90– – – Nem házi sertésből
ex02 03 19– – Másféle:
0203 19 90– – – Nem házi sertésből
– – Fagyasztva
ex02 03 21– – Egész vagy fél:
0203 21 90– – – Nem házi sertésből
ex02 03 22– – Comb, lapocka és ezek részei csonttal:
0203 22 90– – – Nem házi sertésből
ex02 03 29– – Másféle:
0203 29 90– – – Nem házi sertésből
ex02 05 00Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva:
0205 00 90– Szamárból, muliból vagy szamáröszvérből
ex02 06Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva:
ex02 06 10– Szarvasmarhafélékből frissen vagy hűtve
0206 10 10– – Gyógyászati termékek gyártására ()
– Szarvasmarhafélékből fagyasztva:
ex020622 00– – Máj:
– – – Gyógyászati termékek gyártására
ex02 06 29– – Másféle:
0206 29 10– – – Gyógyászati termékek gyártására ()
ex02 06 30– Sertésből frissen vagy hűtve:
– – Házi sertésből:
ex020630 20– – – Máj:
– – – Gyógyászati termékek gyártására
ex020630 30– – – Másféle:
– – – – Gyógyászati termékek gyártására
0206 30 80– – Más:
– Sertésből fagyasztva:
ex02 06 41– – Máj:
ex020641 20– – – Házi sertésből:
– – – – Gyógyászati termékek gyártására
0206 41 80– – – Másféle:
ex02 06 49– – Másféle:
ex020649 20– – – Házi sertésből:
– – – – Gyógyászati termékek gyártására
0206 49 80– – – Más:
ex02 06 80– Más frissen vagy hűtve:
0206 80 10– – Gyógyászati termékek gyártására ()
– – Más:
0206 80 91– – – Lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből
ex02 06 90– Más fagyasztva:
0206 90 10– – Gyógyászati termékek gyártására ()
– – Más:
0206 90 91– – – Lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből
0208Élelmezési célra alkalmas más hús, vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva
0210Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből:
– Sertéshús:
ex02 10 11– – Sonka, lapocka és részei csonttal:
0210 11 90– – – Nem házi sertésből
ex02 10 12– – Oldalas és dagadó és részei:
0210 12 90– – – Nem házi sertésből
ex02 10 19– – Másféle:
0210 19 90– – – Nem házi sertésből
– Más hús, beleértve a húsból, vágási melléktermékből és belsőségből készült, élelmezési célra alkalmas lisztet és őrleményt is:
0210 91 00– – Főemlősökből
0210 92 00– – Bálnából, delfinből és barna delfinből (a cetfélék Cetacea rendjébe tartozó emlősökből), lamantinból és dugongból (a szirének Sirenia rendjébe tartozó emlősből)
0210 93 00– – Hüllőből (kígyóból és teknősbékából is)
ex02 10 99– – Másféle:
– – – Hús:
0210 99 31– – – – Rénszarvasból
0210 99 39– – – – Másféle
– – – Vágási melléktermék és belsőség:
– – – – Nem házi sertésből, szarvasmarhafélékből, juhból és kecskéből
0210 99 80– – – – – Baromfimáj kivételével
ex04 07 00Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve:
0407 00 90– Tenyésztojás kivételével
ex04 08Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
– Tojássárgája:
ex04 08 11– – Szárítva:
0408 11 20– – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan ()
ex04 08 19– – Másféle:
0408 19 20– – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan ()
– Más:
ex04 08 91– – Szárítva:
0408 91 20– – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan ()
ex04 08 99– – Másféle:
0408 99 20– – – Emberi fogyasztásra alkalmatlan ()
0410 00 00Másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű termék
0504 00 00Állati bél, hólyag (a halhólyag kivételével) és gyomor egészben és darabban; frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve:
ex05 11Másutt nem említett állati termék, az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat:
0511 10 00– Szarvasmarhafélék spermája
– Más:
0511 91– – Hal, rák és rákféle, puhatestű vagy más gerinctelen víziállat részei; a 3. árucsoportba tartozó élettelen állat:
ex05 11 99– – Másféle:
0511 99 90– – – Porcok és inak; nyesedék és nyers bőr vagy irha hasonló hulladékai kivételével
ex07 09Más zöldség frissen vagy hűtve:
ex07 09 60– A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse:
– – Más:
0709 60 91– – – Capsicum nemből, capsicin, vagy capsicum illóolajtartalmú festék gyártására ()
0709 60 95– – – Illóolaj vagy gyanta gyártására ()
0709 60 99– – – Másféle
ex07 10Zöldség (nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva is), fagyasztva:
ex07 10 80– Más zöldség:
– – A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse:
0710 80 59– – – Édes paprika kivételével
ex07 11Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:
ex07 11 90– Más zöldség; zöldségkeverék:
– – Zöldségfélék:
0711 90 10– – – A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika kivételével
0713Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva és felesen is:
ex07 13 10– Borsó (Pisum sativum):
0713 10 90– – Vetőmagok kivételével
ex071320 00– Csicseriborsó:
– – Vetőmagok kivételével
– Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.):
ex071331 00– – Vigna mungo (L) Hepper vagy Vigna radiata (L) Wilczek fajhoz tartozó bab:
– – Vetőmagok kivételével
ex071332 00– – Kis szemű, vörös színű (Adzuki) bab (Phaseolus vagy Vigna angularis):
– – – Vetőmagok kivételével
ex07 13 33– – Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris):
0713 33 90– – – Vetőmagok kivételével
ex071339 00– – Másféle:
– – – Vetőmagok kivételével
ex071340 00– Lencse:
– – – Vetőmagok kivételével
ex071350 00– Nagyszemű disznóbab (Vicia faba var. major) és lóbab (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):
– – Vetőmagok kivételével
ex07 13 90– Más:
0713 90 90– – Vetőmagok kivételével
0801Kókuszdió, brazildió és kesudió frissen vagy szárítva, héjastól is:
0802Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is:
ex08 02 90– Más:
ex080290 20– – Aréka (vagy bétel) és kóla
ex08 04Datolya, füge, ananász, avokádó, guajava, mangó és mangosztán frissen vagy szárítva:
0804 10 00– Datolya
0902Tea aromásítva is:
ex09 04Bors (Piper fajta); a Capsicum vagy a Pimenta fajhoz tartozó növények szárított gyümölcse zúzva vagy őrölve is, a 0904 20 10 vámtarifaszám alá tarozó édes paprika kivételével
0905 00 00Vanília
0906Fahéj és fahéjvirág
0907 00 00Szegfűszeg (egész gyümölcs, kocsány és szár)
0908Szerecsendió, szerecsendió-virág és kardamom
0909Ánizsmag, badián-, édeskömény-, koriander-, kömény- vagy rétiköménymag, borókabogyó
0910Gyömbér, sáfrány, kurkuma, kakukkfű, babérlevél, curry és más fűszer
ex11 06Liszt és dara a 0713 vámtarifaszám alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből, vagy a 0714 vámtarifaszám alá tartozó szágóból, gyökérből vagy gumóból, továbbá a 8. árucsoportba tartozó termékekből:
1106 10 00– A 0713 vámtarifaszám alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből
ex11 06 30– A 8. árucsoportba tartozó termékekből:
1106 30 90– – Más
ex11 08Keményítő, inulin:
1108 20 00– Inulin
1202 10 90Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héjában, nem vetésre
1202 20 00Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héj nélkül, törve is
1203 00 00Kopra
1206 00 91Napraforgómag, törve is, nem vetésre
ex120600 99
1207 10 90Pálmadió és -mag, törve is, nem vetésre
1207 20 90Gyapotmag, törve is, nem vetésre
1207 30 90Ricinusmag, törve is, nem vetésre
1207 40 90Szezámmag, törve is, nem vetésre
1207 50 90Mustármag, törve is, nem vetésre
1207 60 90Sáfránymag, törve is, nem vetésre
1207 91 90Mákszem, törve is, nem vetésre
ex120792 98Illipemag (karitdió), törve is, nem vetésre
1207 99 91Kendermag, törve is, nem vetésre
ex120799 98Más olajos mag és olajtartalmú gyümölcs, törve is, nem vetésre
1208Olajosmagliszt és -dara, olajtartalmú gyümölcsliszt és -dara, a mustárliszt és -dara kivételével
1211Növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is) elsősorban illatszer, gyógyszer, rovarirtó szer, növényvédő szer, gombaölő szer és hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is
ex12 12Szentjánoskenyér, tengeri moszat és egyéb alga, cukorrépa és cukornád frissen, hűtve, fagyasztva, vagy szárítva, őrölve is; másutt nem említett, elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus sativum fajta nem pörkölt cikóriagyökeret is):
ex121220 00– Elsősorban gyógyszer gyártására vagy emberi fogyasztásra szolgáló tengeri moszat és egyéb alga
1212 30 00– Kajszibarack-, őszibarack- (beleértve a nektarint is) vagy szilvamag
– Más:
ex12 12 99– – A cukorrépa és cukornád kivételével:
ex121299 80– – – Más, a cikóriagyökér kivételével
1213 00 00Gabonaszalma és -pelyva nyersen, vágva, őrölve, sajtolva vagy labdacs (pellet) alakban is
ex12 14Karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, lucerna, lóhere, baltacim, takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény, labdacs (pellet) alakban is:
ex12 14 90– Más:
1214 90 10– – Marharépa, karórépa és egyéb takarmánygyökér
– – Más:
ex121490 91 ésex121490 99– – – Pellet formájában és másféle, kivéve:
– Lucerna, baltacim, lóhere, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény mesterséges úton, forrón szárítva, a széna, takarmánykáposzta és a széna tartalmú termékek kivételével
– Lucerna, baltacim, lóhere, csillagfürt és bükköny más módon szárítva és őrölve
ex15 02 00Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú az 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével:
ex150200 10– Ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével, kivéve a csontból és hulladékból nyert zsírokat ()
1503 00Zsírsztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj nem emulgálva, nem keverve vagy más módon nem elkészítve:
1504Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj, és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1507Szójababolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1508Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1511Pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1512Napraforgómag-, pórsáfránymag- és gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1513Kókuszdió (kopra)-, pálmamagbél- és bassauolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1514Olajrepce-, repce- és mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
ex15 15Más stabilizált növényi zsír és olaj (a jojobaolaj kivételével: 1515 90 15) és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
ex15 16Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve (a hidrogénezett ricinusolaj, ún. opálviasz, kivételével: 1516 20 10)
ex15 17Margarin, ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516
1518 00 31
1518 00 39
Stabilizált folyékony növényi olaj, keverék, műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével
1522 00 91Zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékait képező olajseprő és üledék; szappan alapanyag, kivéve azokat, amelyek olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajat tartalmaznak
1522 00 99Zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok egyéb feldolgozási maradékai, kivéve azokat, amelyek olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajat tartalmaznak
ex16 02Más elkészített és konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér:
– Sertésből:
ex16 02 41– – Sonka és részei:
1602 41 90– – – Nem házi sertésből
ex16 02 42– – Lapocka és részei:
1602 42 90– – – Nem házi sertésből
ex16 02 49– – Másféle, beleértve a keverékeket is:
1602 49 90– – – Nem házi sertésből
ex16 02 90– Más, beleértve az állati vérből készült termékeket is:
– – Az állati vérből készült termékek kivételével:
1602 90 31– – – Vadból vagy nyúlból
1602 90 41– – – Rénszarvasból
– – – Más:
– – – – Nem házi sertés hús- vagy belsőség tartalommal:
– – – – – Nem szarvasmarha hús- vagy belsőség tartalommal:
1602 90 98– – – – – – Nem birkából vagy kecskéből
1603 00Kivonat és lé húsból, halból, rákból, rákféléből, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból
1801 00 00Kakaóbab, egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve
1802 00 00Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és más kakaóhulladék
ex20 01Zöldség, gyümölcs, dió és más ehető növényrész, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva:
ex20 01 90– Más:
2001 90 20– – A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika és a spanyol paprika kivételével
ex20 05Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vámtarifaszám alá tartozó termékek kivételével:
ex20 05 90– Más zöldség és zöldségkeverék:
2005 90 10– – A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika és a spanyol paprika kivételével
ex22 06Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei, és erjesztett italok és alkoholmentes italok másutt nem említett keverékei:
2206 00 31-től2206 00 89-ig– Pikett kivételével
ex23 01Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) húsból, vágási melléktermékből, belsőségből, halból, rákból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból; töpörtyű:
2301 10 00– Liszt, dara és labdacs (pellet) húsból, vágási melléktermékből, belsőségből; töpörtyű
ex23 02Gabonafélék vagy hüvelyes növények szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is:
2302 50 00– Hüvelyesből
2304 00 00Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve és labdacs (pellet) alakban is
2305 00 00Földimogyoróolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve és labdacs (pellet) alakban is
ex23 07 00Borseprő; nyers borkő:
2307 00 90– Nyers borkő
ex23 08 00Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag, növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs (pellet) alakban is:
2308 00 90– – Szőlőtörköly, makk és vadgesztenye kivételével, seprő vagy törköly gyümölcsből, a szőlő kivételével
ex23 09Állatok etetésére szolgáló készítmény:
ex23 09 10– Kutya- és macskaeledel a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve
2309 10 90– – Kivéve az 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 és 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő, szőlőcukor, szőlőcukorszirup, maltodextrin vagy maltodextrinszirup, illetve tejterméktartalommal
ex23 09 90– Más:
2309 90 10– – Hal vagy tengeri emlős részeit tartalmazó oldat
– – Más:
ex230990 91-től2309 90 97-ig– – Kivéve az 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 és 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő, szőlőcukor, szőlőcukorszirup, maltodextrin vagy maltodextrinszirup, illetve tejterméktartalommal, kivéve
– Lucernaléből és fűléből nyert fehérje-sűrítmény
– Kizárólag az első francia bekezdésben említett sűrítmények előállítása során keletkező, szilárd maradékból és léből nyert, dehidratált termékek
(1) Az alszámra történő bejegyzésre a vonatkozó közösségi rendelkezésekben megállapított feltételek vonatkoznak [lásd 94/28/EK tanácsi irányelv (HL L 178., 1994.7.12., 66. o.), 93/623/EGK bizottsági határozat (HL L 298., 1993.12.3., 45. o.)].
(2) Az alszámra történő bejegyzésre a vonatkozó közösségi rendelkezésekben megállapított feltételek vonatkoznak [lásd 88/661/EGK tanácsi irányelv (HL L 382., 1988.12.31., 36. o.), 94/28/EK tanácsi irányelv, 96/510/EK bizottsági határozat (HL L 210., 1996.8.20., 53. o.)].
(3) Az alszámra történő bejegyzésre a vonatkozó közösségi rendelkezésekben megállapított feltételek vonatkoznak [lásd a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.) 291–300. cikkét és az azt követő módosításokat].
(4) Az alszámra történő bejegyzésre a Kombinált Nómenklatúra előzetes rendelkezéseinek IIF részében megállapított feltételek vonatkoznak (2658/87/EGK rendelet I. melléklete).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31968R0827 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31968R0827&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01968R0827-20050701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01968R0827-20050701&locale=hu

Tartalomjegyzék