32002R1597[1]

A Bizottság 1597/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az erdészeti szaporítóanyagok alapanyagairól készült nemzeti jegyzékek formátumának tekintetében az 1999/105/EK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 1597/2002/EK RENDELETE

(2002. szeptember 6.)

az erdészeti szaporítóanyagok alapanyagairól készült nemzeti jegyzékek formátumának tekintetében az 1999/105/EK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 1999/105/EK tanácsi irányelvre1 és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1999/105/EK irányelv 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban a tagállamok nemzeti nyilvántartást készítenek területükön a különféle fajok elismert szaporító alapanyagáról.

(2) Ugyanezen irányelv 10. cikke (2) bekezdésével összhangban a tagállamok egy nemzeti jegyzék formájában összesítést készítenek a nemzeti nyilvántartásról, amelyet kérésre hozzáférhetővé kell tenniük a Bizottság és a többi tagállam számára. A nemzeti jegyzéket egységes formában kell elkészíteni az 1999/105/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett, valamint ugyanezen irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében az összes erdészeti szaporítóanyag kategória tekintetében meghatározott valamennyi "engedélyezési egységre". Az "azonosított származású" és a "szelektált" kategóriák esetében összesíteni lehet az egy származási régión belüli "engedélyezési egységek"-et. A jegyzéken szolgáltatandó információk részleteit az előzőekben említett 10. cikk (2) bekezdése határozza meg.

(3) A nemzeti jegyzékek megfelelő alkalmazása és összehasonlíthatóságuk biztosítása érdekében a nemzeti jegyzékek formáját közösségi szinten kell egységesíteni. Ez segítené a Bizottságot abban, hogy közzétegye az irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében említett, "Az erdészeti szaporítóanyagok előállítására szolgáló elismert szaporító alapanyagok közösségi jegyzéke" című jegyzéket.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1999/105/EK irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében említett nemzeti jegyzéket az egyes tagállamok a mellékletben felvázolt egységesített formában készítik el. Valamennyi tagállam kérésre elektronikus táblázat vagy adatbázis formájában hozzáférhetővé teszi jegyzékét a Bizottság és a többi tagállam számára.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. szeptember 6-án.

a Bizottság részéről

a Bizottság tagja

David BYRNE

MELLÉKLET

A tagállamok által elismert szaporító alapanyagok nemzeti jegyzékeinek egységesített formája

A RÉSZ

A szaporító alapanyagok nemzeti jegyzékeinek szerkezete

A B C D A szaporító alapanyagforrás termőhelye I J K L M N

E F G H

Tagállam Fafajták és ezek mesterséges hibridjei Kategória Származási régiók és/vagy az alapanyag nemzeti nyilvántartási azonosítója A termőhely megnevezése vagy jóváhagyott megnevezése Földrajzi szélesség Földrajzi hosszúság Tengerszint feletti magasság Alapanyag típusa Terület Eredet A nem őshonos/nem endemikus alapanyag eredete Cél Megjegyzés

B. RÉSZ

Útmutató a melléklet A. részében található szaporító alapanyag nemzeti jegyzék különféle oszlopainak kitöltéséhez

1. A fajokat betűrendben (B. oszlop) és minden fajon belül (az 1999/105/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésében ismertetett) a kategóriák következő sorrendjében (C. oszlop) kell felsorolni: azonosított származású, majd ezt követően a szelektált, a minősített és a tesztelt kategória.A minősített kategórián belül a sorrend magtermő ültetvény, család(ok) szülei, klón és klónkeverék, a tesztelt kategórián belül azonban az állomány megelőzi a magtermő ültetvényt.

2. Az egyes oszlopokat ennek a mellékletnek a B. része 4. pontjában meghatározott egységesített sorrendnek és kódoknak megfelelően kell kitölteni.

3. A B. oszlopot e melléklet B. része 5. pontjában meghatározott rövidítéseknek megfelelően kell kitölteni.

4. Az alapanyagok e melléklet A. részében bemutatott nemzeti jegyzékének különféle oszlopaira vonatkozó egységesített sorrend és kód

Az A. részben meghatározott nemzeti jegyzék oszlopa Az adat típusa Kitöltési útmutató

A Rövidítés Az EU tagállam rövidítése

B Rövidítés Lásd e melléklet B. része 5. pontját. A Pinus nigra fajtáit és a Populus fajait az N oszlopban kell megjelölni

C Kód Azonosított származású: 1

Szelektált: 2

Minősített: 3

Tesztelt (az N oszlopban jelezni kell, hogy genetikailag értékelt/összehasonlító vizsgálat/ideiglenesen megvizsgált): 4

D Azonosító kód A magforrások és állományok esetén: A származási régió kódja és/vagy a nemzeti nyilvántartási azonosító A minősített és tesztelt tételek esetén: Csak a nemzeti nyilvántartási azonosító

E Szöveg A termőhely megnevezése a magforrás, az állomány, a magtermő ültetvény, a család(ok) szülei esetében, illetve ahol ez nem alkalmazható, például a klón vagy a klónkeverék esetében a jóváhagyott megnevezés

F Fok és szögperc Tizedes törtben kifejezve - pl. 56 ° 31 ' N a következőképp kifejezve: 56.31N; pontos érték vagy értéktartomány

G Fok és szögperc Tizedes törtben kifejezve: pontos érték vagy értéktartomány; Greenwich-től keletre vagy nyugatra

H Méter Pontos érték vagy értéktartomány

I Kód Magforrás: 1

Állomány: 2

Magtermő ültetvény: 3

Család(ok) szülei: 4

Klón: 5

Klónkeverék: 6

J Hektár Kevert állományok esetén a szóban forgó faj tényleges területe. Ahol ez nem alkalmazható, a fák számát és utána egy T betűt kell beírni

K Kód Őshonos/endemikus: 1

Nem őshonos/nem endemikus: 2

Ismeretlen: 3

L Szöveg Meg kell jelölni a szaporító alapanyag eredetét, amennyiben az alapanyagot a K oszlopban nem őshonosként/nem endemikusként meghatározták meg

M Kód Többfunkciós erdészet: 1

Egyéb speciális cél (megjelölendő az N oszlopban): 2

N Szöveg Egyéb információ (lásd még a B, C és M oszlopot)

Ahol nem szükséges az oszlopot kitölteni, ott az NA jelölést kell alkalmazni a "nem alkalmazandó" megjelölésére, így különböztetve meg ezt attól az esettől, amikor az információ hiánya miatt marad üresen a rovat. A család(ok) szülei, klón vagy klónkeverék típusú szaporító alapanyag esetében az F, G, H és J oszlopot nem kell kitölteni.

5. A fafajták és ezek mesterséges hibridjei növénytani elnevezésének rövidítései e melléklet A. részében ismertetett nemzeti jegyzéke B oszlopának kitöltéséhez

Növénytani elnevezés Fajta/faj Rövidítés

Abies alba Mill. aal

Abies cephalonica Loud. ace

Abies grandis Lindl. agr

Abies pinsapo Boiss. api

Acer platanoides L. apl

Acer pseudoplatanus L. aps

Alnus glutinosa Gaertn. agl

Alnus incana Moench. ain

Betula pendula Roth. bpe

Betula pubescens Ehrh. bpu

Carpinus betulus L. cbe

Castanea sativa Mill. csa

Cedrus atlantica Carr. cat

Cedrus libani A. Richard cli

Fagus sylvatica L. fsy

Fraxinus angustifolia Vahl. fan

Fraxinus excelsior L. fex

Larix decidua Mill. lde

Larix x eurolepis Henry leu

Larix kaempferi Carr. lka

Larix sibirica Ledeb. lsi

Picea abies Karst. pab

Picea sitchensis Carr. psi

Pinus brutia Ten. pbr

Pinus canariensis C. Smith pca

Pinus cembra L. pce

Pinus contorta Loud. pco

Pinus halepensis Mill. pha

Pinus leucodermis Antoine ple

Pinus nigra Arnold var. austriaca var. calabrica var. corsicana var. maritima var. clusiana pni

Pinus pinaster Ait. ppa

Pinus pinea L. ppe

Pinus radiata D. Don pra

Pinus sylvestris L. psy

Populus spp. és az e fajok közötti mesterséges hibridek alba canadensis nigra tremula stb. pop

Prunus avium L. pav

Pseudotsuga menziesii Franco pme

Quercus cerris L. qce

Quercus ilex L. qil

Quercus petraea Liebl. qpe

Quercus pubescens Willd. qpu

Quercus robur L. qro

Quercus rubra L. qru

Quercus suber L. qsu

Robinia pseudoacacia L. rps

Tilia cordata Mill. tco

Tilia platyphyllos Scop. tpl

1 HL L 11., 2000.1.15., 17.o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R1597 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R1597&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék