31990L0517[1]

A Tanács irányelve (1990. október 9.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő tizenegyedik hozzáigazításáról

A Tanács irányelve

(1990. október 9.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő tizenegyedik hozzáigazításáról

(90/517/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 79/831/EGK irányelvvel [1] módosított 67/548/EGK irányelvre [2] és különösen annak 19., 20. és 21. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel Dánia a diklór-metán címkézésének megváltoztatását kérte, és erről a 67/548/EGK irányelv 23. cikkének megfelelően értesítette a Bizottságot;

mivel a Bizottság megvizsgálta a diklór-metán rákkeltő hatására vonatkozó adatokat, és konzultált a tagállamok által kijelölt, a karcinogenitás területén külön képzettséggel rendelkező szakértőkkel;

mivel ez az osztályozás a jelenlegi tudományos álláspontok többségét tükrözi; mivel felismerték, hogy a vegyi anyagok emberre gyakorolt hatásmechanizmusának megértése és a más fajoknál megfigyelt hatások emberre történő kivetítése folyamatosan fejlődik; mivel újabb tudományos adatok vagy különösen ezen anyag rákkeltő vagy neurotoxikológiai hatásai tekintetében az osztályozási feltételek megváltozása esetén az osztályozást ezen új információk figyelembevételével felülvizsgálják;

mivel a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság kedvezőtlen véleményt nyilvánított a Bizottság által benyújtott intézkedéstervezetről,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv I. melléklete (veszélyes anyagok listája):

No 602-004-00-3: Az anyag megnevezése, CAS-száma, osztályozása és címkézése helyébe a következő bejegyzések lépnek:

+++++ TIFF +++++

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 1991. június 7-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Az ilyen rendelkezéseket 1991. december 7.-től kezdődő hatállyal kell alkalmazniuk.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1990. október 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. Romita

[1] HL L 259., 1979.10.15., 10. o.

[2] HL 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990L0517 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990L0517&locale=hu