32008D0656[1]

2008/656/EK: A Bizottság határozata ( 2008. július 28. ) az azimszulfuron, azoxistrobin, fluroxipir, imazalil, krezoxim-metil, prohexadion-kalcium és spiroxamin hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvételének megújítására vonatkozó bejelentések elfogadhatóságáról és az érintett bejelentők jegyzékének létrehozásáról (az értesítés a C(2008) 3855. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. július 28.)

az azimszulfuron, azoxistrobin, fluroxipir, imazalil, krezoxim-metil, prohexadion-kalcium és spiroxamin hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvételének megújítására vonatkozó bejelentések elfogadhatóságáról és az érintett bejelentők jegyzékének létrehozásáról

(az értesítés a C(2008) 3855. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/656/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1),

tekintettel a hatóanyagok első csoportjának a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megújítási eljárásának meghatározásáról és azon anyagok jegyzékének létrehozásáról szóló, 2007. június 27-i 737/2007/EK bizottsági rendeletre és különösen annak 5. cikkére (2),

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv előírja, hogy egy hatóanyag felvételét kérelemre egy vagy több alkalommal, tíz évet meg nem haladó időtartamra meg lehet újítani.

(2) A 737/2007/EK rendelet I. mellékletében felsorolt hatóanyagok gyártói bejelentéseket nyújtottak be az érintett referens tagállamoknak, amelyekben az említett hatóanyagok 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételét kérték.

(3) Az érintett referens tagállamok megvizsgálták a bejelentéseket, és a vizsgálatok eredményét közölték a Bizottsággal. A vizsgálatok alapján a bejelentéseket elfogadhatónak kell tekinteni.

(4) A Bizottságnak közzé kell tennie azon gyártók nevét és címét, amelyek bejelentését elfogadhatónak találták, annak érdekében, hogy közös dossziék előterjesztésékor fel lehessen velük venni a kapcsolatot,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mellékletben jegyzékbe vett gyártók által benyújtott bejelentések elfogadhatók.

E gyártók neve és címe a mellékletben található.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 28-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2008/70/EK irányelvvel (HL L 185., 2008.7.12., 40. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 169., 2007.6.29., 10. o.

MELLÉKLET

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0656 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0656&locale=hu

Tartalomjegyzék