32009D0685[1]

2009/685/EK: A Bizottság határozata ( 2009. szeptember 2. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az iprovalikarb, a proszulfuron és a szulfoszulfuron hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról szóló 2002/48/EK irányelv helyesbítéséről (az értesítés a C(2009) 6612. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. szeptember 2.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az iprovalikarb, a proszulfuron és a szulfoszulfuron hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról szóló 2002/48/EK irányelv helyesbítéséről

(az értesítés a C(2009) 6612. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/685/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 2002/48/EK bizottsági irányelv (2) az iprovalikarb, a proszulfuron és a szulfoszulfuron hatóanyagként történő felvételének időtartama kapcsán hibákat tartalmaz. Ezeket a hibákat ki kell javítani.

(2) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/48/EK irányelv melléklete a következőképpen kerül helyesbítésre:

1. Az iprovalikarbra vonatkozó bejegyzésben, a hatodik oszlopban a "2011. június 30." szavak helyébe a "2012. június 30." szavak lépnek.

2. A proszulfuronra vonatkozó bejegyzésben, a hatodik oszlopban a "2011. június 30." szavak helyébe a "2012. június 30." szavak lépnek.

3. A szulfoszulfuronra vonatkozó bejegyzésben, a hatodik oszlopban a "2011. június 30." szavak helyébe a "2012. június 30." szavak lépnek.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. szeptember 2-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 148., 2002.6.6., 19. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D0685 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D0685&locale=hu