32001D0148[1]

A Bizottság határozata (2001. február 21.) az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történő alkalmazásáról (az értesítés a C(2001) 194. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság határozata

(2001. február 21.)

az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történő alkalmazásáról

(az értesítés a C(2001) 194. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2001/148/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének e) pontjára,

tekintettel az Alpokban történő lavinakatasztrófákról szóló európai parlamenti állásfoglalásra [2],

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A lavinajeladók hozzájárulnak a lavinát követően hó alá temetett emberek hatékony mentéséhez.

(2) A mentési akciók sikerét súlyosan veszélyeztetné, ha az ilyen jeladókat műszaki összeférhetetlenség következtében nem lehetne észlelni.

(3) A 300718 ETS-nek megfelelő jeladóknak jelentős kiépített bázisa van. Ez a szabvány biztosítja a szélsőséges körülmények közötti együttműködési képességet és működést, de az 1999/5/EK irányelv alkalmazási körén kívüli követelményeket tartalmaz, ezért felül kell vizsgálni.

(4) Kétséges, hogy a piaci erők biztosítanák a lavinajeladók folyamatos összeférhetőségét, ha a Közösség a mentőszolgálatokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében nem írna elő jellemzőket.

(5) Az e határozatban megállapított intézkedések összhangban vannak a távközlési megfelelőségértékelési és piacfelügyeleti bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ezt a határozatot a 457 kHz-en működő és a lavinát követően hó alá temetett emberek helymeghatározására szánt készülékekre kell alkalmazni. Ezek a továbbiakban: "lavinajeladók".

2. cikk

(1) Az 1. cikk hatálya alá tartozó lavinajeladókat úgy kell kialakítani, hogy képesek legyenek együttműködni az új jeladókkal és a 300718 ETS-en alapuló nemzeti engedélyezési rendeletek alapján engedélyezett jeladók kiépített bázisával.

(2) A lavinajeladókat úgy kell megépíteni, hogy lavina után is megbízhatóan működjenek és a lavinát követően hó alá temetve is hosszabb ideig tovább működjenek.

3. cikk

E határozat 2. cikkének követelményeit e határozatnak az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése időpontjától kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. február 21-én.

a Bizottság részéről

Erkki Liikanen

a Bizottság tagja

[1] HL L 91., 1999.4.7., 10. o.

[2] HL C 175., 1999.6.21., 259. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0148 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0148&locale=hu