32012R1014[1]

A Tanács 1014/2012/EU rendelete ( 2012. november 6. ) a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1014/2012/EU RENDELETE

(2012. november 6.)

a Fehéroroszországra vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2012. október 15-i 2012/642/KKBP határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendelet (2) előírja Lukasenko elnök és egyes fehérorosz tisztviselők, valamint többek között az emberi jogok súlyos megsértéséért, a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, illetve a nemzetközi választási normák megsértéséért felelős személyek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztását. Előírja továbbá a Lukasenko-rezsimből hasznot húzó, illetve azt támogató személyek és szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztását.

(2) A 2012/642/KKBP határozattal a Tanács úgy döntött, hogy pontosítja a természetes vagy jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2010/639/KKBP tanácsi határozat (3) mellékleteinek jegyzékébe vételére vonatkozó kritériumokat, és ezeket a mellékleteket egy egységes mellékletbe foglalja.

(3) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartozik, ennélfogva - különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásának biztosítása céljából - a végrehajtásához uniós szintű szabályozás szükséges.

(4) A 765/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1) A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

1. Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozik, vagy azok tulajdonában, birtokában vagy ellenőrzése alatt áll.

2. Az I. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek rendelkezésére vagy javára - sem közvetlenül, sem közvetve - semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem bocsátható.

3. Tilos a tudatos és szándékos részvétel az olyan tevékenységekben, amelyek közvetett vagy közvetlen célja vagy hatása az (1) és (2) bekezdésben említett műveletek megkerülése.

4. Az I. melléklet azokat a természetes és jogi személyeket, szervezeteket és szerveket tartalmazza, akiknek vagy amelyeknek az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalmat és a demokratikus ellenzéket sújtó elnyomásért való felelősségét a Tanács megállapította a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2012. október 15-i 2012/642/KKBP tanácsi határozat (4) 4. cikke (1) bekezdése a) pontja alapján, illetve akik vagy amelyek tevékenysége egyéb módon jelentős mértékben aláássa a demokráciát és a jogállamiságot Fehéroroszországban, vagy bármely, velük kapcsolatban álló természetes és jogi személyt, szervezetet, illetve szervet, csakúgy mint azok tulajdonában vagy irányítása alatt álló jogi személyeket, szervezeteket és szerveket.

5. Az I. melléklet azokat a természetes és jogi személyeket, szervezeteket és szerveket tartalmazza, akiket vagy amelyeket a 2012/642/KKBP határozat 4. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően a Tanács a Lukasenko-rezsimből hasznot húzó, illetve azt támogató személyekként és szervezetekként azonosított, csakúgy mint az azok tulajdonában vagy irányítása alatt álló jogi személyeket, szervezeteket és szerveket."

(2) A 2b. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a 4a. cikkben és a 8a. cikk (1) és (4) bekezdésében az "I. és IA. és IB. melléklet" vagy "I. melléklet vagy IA. melléklet(ben)" helyébe az "I. melléklet" szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. november 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS

(1) HL L 285., 2012.10.17., 1. o.

(2) HL L 134., 2006.5.20., 1. o.

(3) HL L 280., 2010.10.26., 18. o.

(4) HL L 285., 2012.10.17., 1. o.".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R1014 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R1014&locale=hu