32022R1231[1]

A Tanács (EU) 2022/1231 végrehajtási rendelete (2022. július 18.) a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet végrehajtásáról

A TANÁCS (EU) 2022/1231 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2022. július 18.)

a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8a. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2006. május 18-án elfogadta a 765/2006/EK rendeletet.

(2) A releváns körülmények értékelését követően egy bejegyzést törölni kell a természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 765/2006/EK rendelet I. mellékletében foglalt jegyzékéből.

(3) A 765/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 765/2006/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. július 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

(1) HL L 134., 2006.5.20., 1. o.

MELLÉKLET

A következő bejegyzést törölni kell a 765/2006/EK rendelet I. mellékletének B. szakaszában ("A 2. cikk (1) bekezdésében említett jogi személyek, szervezetek és szervek") foglalt jegyzékből:

"23. Cham Wings Airlines".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32022R1231 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32022R1231&locale=hu

Tartalomjegyzék