31997R0322[1]

A Tanács 322/97/EK rendelete (1997. február 17.) a közösségi statisztikákról

A TANÁCS 322/97/EK RENDELETE

(1997. február 17.)

a közösségi statisztikákról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 213. cikkére,

tekintettel a Bizottság által előterjesztett rendelettervezetre ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

tekintettel az Európai Monetáris Intézet véleményére ( 4 ),

(1)

mivel a Szerződés rendelkezései által a közös piac megfelelő működésének és fejlődésének biztosítása érdekében rábízott különböző feladatok ellátásához a Bizottságnak szüksége van bármely releváns információ összegyűjtésére;

(2)

mivel, különösen a Szerződésben megállapított politikák megszövegezéséhez, alkalmazásához, figyelemmel kíséréséhez és értékeléséhez a Bizottságnak határozatait olyan statisztikákra kell tudnia alapoznia, amelyek naprakészek, megbízhatóak, tárgyszerűek és a tagállamok között összehasonlíthatóak;

(3)

mivel a közösségi statisztikák megvalósíthatóságának, koherenciájának és összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében erősíteni kell az együttműködést és koordinációt azon hatóságok között, amelyek mind nemzeti, mind pedig közösségi szinten hozzájárulnak ezen információk előállításához; mivel e rendelet rendelkezései hozzájárulnak egy közösségi statisztikai rendszer kifejlesztéséhez;

(4)

mivel az említett hatóságoknak ugyanazokat a magatartási és a szakmai etikai elveket tiszteletben tartva, a statisztikák előállítása során a legnagyobb pártatlanságot és szakmai tudást kell tanúsítaniuk;

(5)

mivel az ENSZ Statisztikai Bizottsága 1994. április 14-én elfogadta a "Hivatalos statisztikák alapelvei"-t;

(6)

mivel a kiemelt közösségi statisztikai intézkedések előkészítése és lefolytatása érdekében statisztikai programokat kell végrehajtani, egyaránt figyelembe véve a nemzeti és közösségi szinten rendelkezésre álló erőforrásokat;

(7)

mivel a Tanács által elfogadandó közösségi statisztikai program és a Bizottság által elfogadandó éves munkaprogram kialakításához különösen szoros együttműködés szükséges a 89/382/EGK, Euratom határozat ( 5 ) által létrehozott statisztikai programbizottságon belül;

(8)

mivel e rendeletnek az a célja, hogy megállapítsa a közösségi statisztikák előállításának jogalkotási kereteit; mivel rendelkezni kell a közösségi statisztikák előállításának megtervezéséről, amelyet egyedi statisztikai intézkedések részleteznek;

(9)

mivel ez a rendelet a Szerződés 3b. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően meghatározza a nemzeti hatóságoknak és a közösségi hatóságnak a közösségi statisztikák előállítására vonatkozó kötelezettségeit;

(10)

mivel a statisztikai programok előkészítése során a Tanács által felállított bizottságoknak adott statisztikai területükön el kell látniuk a rájuk bízott feladatokat;

(11)

mivel meg kell határozni a közösségi statisztikai program egyedi statisztikai intézkedések útján történő végrehajtásának módszereit és feltételeit;

(12)

mivel a közzététel része a közösségi statisztikák előállítási folyamatának;

(13)

mivel fontos védeni a nemzeti és a közösségi statisztikai hatóságok által a közösségi statisztikák előállításához összegyűjtendő bizalmas információkat az ezen információk szolgáltatásáért felelős felek bizalmának megszerzése és megtartása érdekében; mivel a statisztikai információk bizalmas kezelése során valamennyi tagállamban ugyanazoknak az elveknek kell megfelelni;

(14)

mivel e célból szükség van a közösségi statisztikák előállításával kapcsolatosan felhasználásra kerülő bizalmas adatok közös fogalmának megállapítására;

(15)

mivel ennek a fogalomnak figyelembe kell vennie, hogy a nyilvánosság számára rendelkezésre álló forrásokból származó adatokat bizonyos nemzeti hatóságok a nemzeti jogszabályoknak megfelelően bizalmasnak tekintik;

(16)

mivel a közösségi statisztikai program keretében történő adatfeldolgozás különleges szabályai nem érintik a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvet ( 6 );

(17)

mivel a Szerződés bizonyos statisztikai kötelezettségeket ruházott az Európai Monetáris Intézetre, amely kötelezettségeket anélkül kell ellátnia, hogy a közösségi intézményektől vagy szervektől, valamely tagállam kormányától vagy bármilyen egyéb szervtől utasításokat kérne vagy fogadna el; mivel fontos a megfelelő koordinációt biztosítani egyrészről a közösségi statisztikák előállításához hozzájáruló nemzeti és közösségi szintű hatóságok vonatkozó feladatai, másrészről az Európai Monetáris Intézet feladatai között;

(18)

mivel a nemzeti központi bankoknak legkésőbb a Központi Bankok Európai Rendszerének létrehozása időpontjában függetlenné kell válniuk a közösségi intézményektől vagy szervektől, a tagállamok kormányától vagy bármilyen egyéb szervtől; mivel a Gazdasági és Monetáris Unió II. szakaszában a tagállamoknak meg kell kezdeniük és be kell fejezniük a nemzeti központi bankok függetlenségének biztosítására irányuló eljárást;

(19)

mivel a Bizottság kikérte a statisztikai programbizottság, a 91/115/EGK határozattal ( 7 ) létrehozott monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák bizottsága, valamint a 91/116/EGK határozattal ( 8 ) létrehozott, a gazdasági és szociális statisztikai információkkal foglalkozó európai tanácsadó bizottság véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

E rendelet célja, hogy a közösségi politikák megszövegezése, alkalmazása, figyelemmel kísérése és értékelése tekintetében jogalkotási kereteket állapítson meg a közösségi statisztikák rendszeres és programozott előállításához.

A szubszidiaritás elvének megfelelően nemzeti szinten a nemzeti hatóságok, közösségi szinten pedig a közösségi hatóság felelősek a közösségi statisztikák előállításáért.

Az eredmények összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében a közösségi statisztikákat egységes standardok és meghatározott, kellően indokolt esetekben harmonizált módszerek alapján kell összeállítani.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

- a "közösségi statisztikák": a közösségi statisztikai program végrehajtásának keretében, a 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően a nemzeti hatóságok és a közösségi hatóság által történő adatgyűjtésből és rendszeres adatfeldolgozásból származó, mennyiségi, összesített és reprezentatív információk,

- a "statisztikák előállítása": a statisztikai információk összegyűjtéséhez, tárolásához, feldolgozásához, összeállításához, elemzéséhez és közléséhez szükséges valamennyi tevékenységet felölelő eljárás,

- a "nemzeti hatóságok": az egyes tagállamokban a közösségi statisztikák összeállításáért felelős nemzeti statisztikai intézetek és más szervek,

- a "közösségi hatóság": a közösségi statisztikák előállításával kapcsolatosan a Bizottságra ruházott feladatok végrehajtásáért felelős bizottsági szervezeti egység (Eurostat).

II. FEJEZET

A közösségi statisztikai program és végrehajtása

3. cikk

(1) A Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a Tanács egy közösségi statisztikai programot fogad el, amely öt évet meg nem haladó időtartamra meghatározza a tervezett intézkedések megközelítéseit, fő területeit és céljait.

A közösségi statisztikai program alkotja valamennyi közösségi statisztika előállításának keretét. Amennyiben szükséges, a programot aktualizálni lehet.

A Bizottság a program által lefedett időtartam végén a program végrehajtásáról jelentést készít.

A Bizottság a közösségi statisztikai program létrehozására vonatkozó iránymutatásokat előzetes vizsgálat céljából benyújtja a statisztikai programbizottságnak, valamint - vonatkozó hatáskörük keretén belül - a gazdasági és szociális statisztikai információkkal foglalkozó európai tanácsadó bizottságnak és a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák bizottságának.

(2) Az (1) bekezdésben említett közösségi statisztikai program egyedi statisztikai intézkedések útján kerül végrehajtásra. Ezekről az intézkedésekről:

a) a Tanács határoz a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek megfelelően; vagy

b) a Bizottság határoz a 6. cikkben megállapított feltételek alapján és a 19. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően; vagy

c) az erre vonatkozó hatáskörük keretén belül a nemzeti hatóságok és a közösségi hatóság határoznak a közöttük létrejövő megállapodás útján.

(3) Minden év májusának vége előtt a Bizottság felülvizsgálatra benyújtja következő évre szóló munkaprogramját a statisztikai programbizottságnak. Ebben a programban tételesen meg kell jelölni:

- azokat az intézkedéseket, amelyeket a Bizottság kiemeltnek tekint, mind a nemzeti, mind pedig a közösségi pénzügyi korlátok szem előtt tartásával,

- a Bizottság által a program végrehajtása érdekében tervezett eljárásokat és jogi eszközöket.

A statisztikai programbizottság észrevételeit a Bizottságnak a legmesszebbmenőkig figyelembe kell vennie. A Bizottság megteszi az általa legmegfelelőbbnek tekintett intézkedéseket.

4. cikk

A Bizottság 3. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett egyedi statisztikai intézkedésekre irányuló kezdeményezéseinek tartalmaznia kell:

- a tervbe vett intézkedés indokait, különös tekintettel az érintett közösségi politika céljaira,

- az intézkedés pontosan meghatározott céljait és a várt eredmények értékelését,

- az intézkedés végrehajtására irányuló eljárásokat, az intézkedés időtartamát, valamint a nemzeti hatóságok és a közösségi hatóság szerepét,

- a vonatkozó szakbizottságok szerepét,

- azokat az eszközöket, amelyek alkalmazásával a válaszadók terhei a lehető legkisebbre csökkennek,

- egy költséghatékonyság-elemzést, amely mind a Közösségre, mind pedig a tagállamokra nézve figyelembe veszi az intézkedés finanszírozási költségeit,

- az érintett területeken figyelembe veendő nemzetközi statisztikai ajánlásokat.

5. cikk

A 3. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett esetekben a Tanács vagy a Bizottság által elfogadott jogszabályoknak meg kell határozniuk a közösségi statisztikáknál megkövetelt minőségi és összehasonlíthatósági szint eléréséhez szükséges elemeket.

6. cikk

A Bizottság a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint akkor határozhat egyedi statisztikai intézkedésről, ha az a következő feltételek mindegyikének eleget tesz:

- az intézkedés időtartama nem haladhatja meg az egy évet,

- az összegyűjtendő adatoknak már rendelkezésre kell állniuk vagy hozzáférhetőnek kell lenniük a felelős nemzeti hatóságoknál, vagy - kivételes esetben - az adatoknak közvetlenül összegyűjthetőknek kell lenniük,

- a Bizottságnak kell viselnie az intézkedés eredményeként nemzeti szinten felmerülő bármely többletköltséget.

7. cikk

Ha a közösségi statisztikák a nemzeti hatóságok és a közösségi hatóság közötti megállapodás eredményeként, a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett módon készülnek, ez a válaszadók számára semmilyen új kötelezettséget nem jelenthet, kivéve, ha a nemzeti jogszabályok állapítanak meg ilyen kötelezettséget.

8. cikk

Ha valamely tanácsi jogszabály másként nem rendelkezik, az egyedi statisztikai intézkedések végrehajtása a nemzeti hatóságok felelőssége. Ha ezt a feladatot a nemzeti hatóságok nem teljesítik, az egyedi statisztikai intézkedéseket az érintett nemzeti hatóság kifejezett beleegyezésével a közösségi hatóság is végrehajthatja.

9. cikk

A megfelelő információs követelményeket kielégítő statisztikák előállításához szükséges koherencia biztosítása érdekében, a 10. cikkben meghatározott elvek kellő figyelembevételével, a Bizottságnak szorosan együtt kell működnie az Európai Monetáris Intézettel. Ebben az együttműködési eljárásban hatáskörének korlátain belül a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikák bizottsága is részt vesz.

Annak ellenére, hogy a közösségi statisztikák előállításában az Európai Monetáris Intézet és a nemzeti központi bankok nem vesznek részt, a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjával való analógia alapján - egy nemzeti központi bank és a közösségi hatóság saját hatáskörükben megkötött megállapodását követően, valamint a nemzeti központi bank és a nemzeti hatóság közötti nemzeti megállapodások sérelme nélkül - a nemzeti hatóságok és a közösségi hatóság közvetve vagy közvetlenül felhasználhatják a központi bank által összeállított adatokat a közösségi statisztikák előállításához.

III. FEJEZET

Elvek

10. cikk

Mind kötelességteljesítési, mind szakmai szempontból a lehető legjobb minőség biztosítása érdekében a közösségi statisztikákra a pártatlanság, a megbízhatóság, a tárgyszerűség, a költséghatékonyság, a statisztikai adatok bizalmas kezelése és az átláthatóság elvei az irányadók.

Az első albekezdésben említett elvek a következőképpen kerülnek meghatározásra:

"pártatlanság" a közösségi statisztikák előállításának objektív és független módja, amely mindenféle politikai vagy egyéb érdekcsoport nyomásától mentes, különösen ami a megállapított célok megvalósítására leginkább alkalmas technikák, definíciók és módszerek kiválasztását illeti. A pártatlanság azt is jelenti, hogy a statisztikák minimális késedelemmel minden felhasználó (közösségi intézmények, kormányok, társadalmi és gazdasági szereplők, a tudományos élet és a nyilvánosság) számára rendelkezésre állnak;

"megbízhatóság" a közösségi statisztikáknak az a tulajdonsága, hogy a bemutatni szándékozott valóságot a lehető leghűségesebben tükrözik. Ez azt is jelenti, hogy a források, módszerek és eljárások kiválasztása tudományos ismérvek alapján történik. A lefedettséggel, a módszertannal, az eljárásokkal és a forrásokkal kapcsolatos információk szintén javítják az adatok megbízhatóságát;

a "tárgyszerűség" azt jelenti, hogy a közösségi statisztikák előállítása a közösségi célkitűzések által megállapított, világosan meghatározott követelményektől függ. Ezek a követelmények határozzák meg a statisztikák témaköreit, időbeliségét és nagyságát, amelyeknek mindenkor lépést kell tartaniuk az új demográfiai, gazdasági, társadalmi és környezeti fejleményekkel. Az adatgyűjtést a kívánt eredmények eléréséhez szükséges mértékre kell korlátozni. Fel kell hagyni azoknak a közösségi statisztikáknak az előállításával, amelyek a közösségi célkitűzések szempontjából többé már nem bírnak jelentőséggel;

a "költséghatékonyság" a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználását és a válaszadók terheinek mérséklését jelenti. A statisztikák előállításához szükséges munka mennyiségének és a költségeknek arányban kell állnia a kívánt eredmények/előnyök jelentőségével;

a "statisztikai adatok bizalmas kezelése" az egyedi statisztikai egységekre vonatkozó, közvetlenül statisztikai célokra vagy közvetve, adminisztratív vagy egyéb forrásokból beszerzett adatok védelmét jelenti az adatok bizalmas kezeléséhez való jog bármilyen megsértésével szemben. Magában foglalja a megszerzett adatok nem statisztikai célú felhasználásának és a jogellenes nyilvánosságra hozatalának megakadályozását;

az "átláthatóság" a válaszadóknak azt a jogát jelenti, hogy információkkal rendelkezzenek a jogi háttérről, azokról a célokról, amelyekhez az adatokat kérik, továbbá az elfogadott védőintézkedésekről. A közösségi statisztika összegyűjtéséért felelős hatóságok minden intézkedést megtesznek az ilyen jellegű információk megadása érdekében.

IV. FEJEZET

Közzététel

11. cikk

(1) A közzététel azt a tevékenységet jelenti, amelynek során a közösségi statisztikákat a felhasználók számára hozzáférhetővé teszik.

(2) A közzétételt olyan módon kell végezni, hogy a közösségi statisztikákhoz való hozzáférés az egész Közösségben egyszerű és pártatlan legyen.

(3) A közösségi statisztikák közzétételét - az erre vonatkozó hatáskörükön belül - a közösségi hatóság és a nemzeti hatóságok végzik.

12. cikk

A közösségi szintű statisztikai eredmények közzétételére ugyanolyan ütemezésben kerül sor, mint a nemzeti szinten rendelkezésre álló eredményeknek a közösségi hatósághoz történő továbbítására. Amennyire csak lehetséges és a minőség közösségi szinten történő veszélyeztetése nélkül, a közzététel a nemzeti eredmények közösségi hatósághoz való, soron következő továbbításának esedékessége előtt történik.

V. FEJEZET

A statisztikai adatok bizalmas kezelése

13. cikk

(1) A nemzeti hatóságok és a közösségi hatóság által a közösségi statisztikák előállítása érdekében felhasznált adatok akkor tekintendők bizalmasnak, ha azok lehetővé teszik a statisztikai egységek akár közvetlen, akár közvetett azonosítását, és ezáltal egyedi információkat hoznak nyilvánosságra.

A statisztikai egység azonosíthatóságának megállapításakor figyelembe kell venni mindazokat az eszközöket, amelyeket egy harmadik személy ésszerűen igénybe vehet az említett statisztikai egység azonosításához.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, nem tekintendők bizalmasnak az olyan forrásokból szerzett adatok, amelyek a nemzeti jogszabályoknak megfelelően a nemzeti hatóságoknál a nagyközönség számára rendelkezésre állnak, és később is rendelkezésükre fognak állni.

14. cikk

A közvetlen azonosítást lehetővé nem tevő bizalmas adatoknak az egyes nemzeti hatóságok között, valamint a nemzeti hatóságok és a közösségi hatóság között történő továbbítása a meghatározott közösségi statisztikák előállításához szükséges mértékben történhet. Minden további átadást annak a nemzeti hatóságnak kell kifejezetten engedélyeznie, amely az adatokat összegyűjtötte.

15. cikk

A kizárólag közösségi statisztikák előállítása érdekében szerzett bizalmas adatokat a nemzeti hatóságok és a közösségi hatóság kizárólag statisztikai célokra használhatják fel, kivéve ha a válaszadók egyértelműen beleegyezésüket adták az adatok egyéb célra történő felhasználásához.

16. cikk

(1) A válaszadók terheinek csökkentése érdekében és a (2) bekezdésnek megfelelően, a nemzeti hatóságoknak és a közösségi hatóságnak, saját közigazgatási tevékenységi területükön, olyan mértékben kell hozzáférniük az adminisztratív adatforrásokhoz, amilyen mértékben ezek az adatok a közösségi statisztikák előállításához szükségesek.

(2) A hatékony hozzáférés megvalósítására vonatkozó gyakorlati rendelkezéseket, valamint a hozzáférés korlátait és feltételeit, ha szükséges, az egyes tagállamok és a Bizottság állapítják meg saját hatáskörükön belül.

(3) A közösségi statisztikák előállítása céljából a nemzeti hatóságok és a közösségi hatóság által közigazgatási vagy egyéb forrásokból megszerzett bizalmas adatok felhasználása nem érinti az adatoknak azokra a célokra történő felhasználását, amelyekhez azokat eredetileg összegyűjtötték.

17. cikk

(1) A közösségi statisztikák céljából megszerzett bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférést az ilyen adatok előállításáért felelős nemzeti hatóság adhatja meg, ha a származási országban és - adott esetben - a felhasználási országban szokásos védelem a 18. cikkben megállapított intézkedéseknek megfelelően biztosított.

(2) A közösségi hatóság számára a 14. cikknek megfelelően továbbított bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférést a közösségi hatóság akkor adhatja meg, ha a kért adatokat szolgáltató nemzeti hatóság az ilyen jellegű felhasználáshoz kifejezett jóváhagyását adta.

18. cikk

(1) Nemzeti és közösségi szinten minden szükséges szabályozási, közigazgatási, technikai és szervezeti intézkedést meg kell tenni a bizalmas adatok fizikai és logikai védelmének, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a közösségi statisztikák közzétételekor semmilyen jogellenes nyilvánosságra hozatal és nem statisztikai jellegű felhasználás ne történjen.

(2) A nemzeti hatóságok vagy a közösségi hatóság tisztviselői és egyéb alkalmazottai, akik a statisztikai adatok bizalmas kezelését szabályozó közösségi jogszabályok hatálya alá tartozó adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek, a bizalmas adatkezelés szabályait feladataik megszűnése után is kötelesek betartani.

VI. FEJEZET

Záró rendelkezések

19. cikk

(1) A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett esetben a Bizottságot a statisztikai programbizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 9 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

20. cikk

(1) Az V. fejezet végrehajtásához szükséges intézkedéseknek, így különösen azoknak az intézkedéseknek az elfogadása során, amelyek célja annak biztosítása, hogy valamennyi nemzeti hatóság és a közösségi hatóság ugyanazokat az elveket és minimum standardokat alkalmazza a bizalmas közösségi statisztikai adatok nyilvánosságra kerülésének elkerülése érdekében, valamint - a 17. cikk (2) bekezdésének megfelelően - a Közösség birtokában lévő bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférés feltételeinek elfogadása során a Bizottság munkáját a bizalmas statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendelet ( 10 ) által létrehozott, a statisztikai adatok bizalmas kezelésével foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az 1999/468/EK határozat ( 11 ) 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

21. cikk

(1) E rendeletet a 95/46/EK irányelv sérelme nélkül kell alkalmazni.

(2) Az 1588/90/Euratom, EGK rendelet 2. cikkének 1. pontja helyébe a következők lépnek:

"1. bizalmas statisztikai adatok: a közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet ( 12 ) 13. cikkében meghatározott adatok;

22. cikk

A meglévő közösségi jogszabályok alapján előállított statisztikákat közösségi statisztikáknak kell tekinteni, tekintet nélkül az ezeket szabályozó döntéshozatali eljárásokra.

Közösségi statisztikáknak kell tekinteni azokat a statisztikákat, amelyeket a nemzeti hatóságok és a közösségi hatóság állítottak vagy állítanak elő a 93/464/EGK határozatban megállapított ( 13 ), a statisztikai adatszolgáltatás terén a kiemelt intézkedések 1993-1997 közötti időszakra vonatkozó keretprogramjának megfelelően.

23. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 106., 1994.4.14. 22. o.

( 2 ) HL C 109., 1995.5.1., 321. o.

( 3 ) HL C 195., 1994.7.18., 1. o.

( 4 ) A vélemény 1995. február 7-én került kibocsátásra.

( 5 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

( 6 ) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

( 7 ) HL L 59., 1991.3.6., 19. o.

( 8 ) HL L 59., 1991.3.6., 21. o.

( 9 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

( 10 ) HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

( 11 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

( 12 ) HL L 52., 1997.2.22. 1. o."

( 13 ) HL L 219., 1993.8.28., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997R0322 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997R0322&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01997R0322-20031120 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01997R0322-20031120&locale=hu