31994L0034[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 94/34/EK irányelve (1994. június 30.) az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 89/107/EGK irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 94/34/EK irányelve

(1994. június 30.)

az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 89/107/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel az adalékanyagok területén történő harmonizációra vonatkozó szabályok nem érintik a tagállamok 1992. január 1-jén érvényben lévő azon rendelkezéseinek alkalmazását, amelyek tiltják bizonyos adalékanyagok használatát egyes egyedi, hagyományosnak tekintett, saját területükön előállított élelmiszerekben, feltéve hogy ezek a rendelkezések nem vonatkoznak élelmiszerek egész csoportjára, beleértve olyan élelmiszereket is, amelyekre ez az irányelv nem vonatkozik és amelyekre a közösségi rendelkezések adalékanyagokra vonatkozó engedélyt állapítanak meg;

mivel ezek a termékek megfelelő címkék alkalmazásával megkülönböztethetők;

mivel az adalékanyagokra vonatkozó irányelvek rendelkezéseinek megfelelő élelmiszerek szabad mozgása nem akadályozható;

mivel a tervezett intézkedések nem érinthetik a tagállamok területén történő letelepedés, és az adalékanyagokra vonatkozó irányelveknek megfelelő élelmiszerek előállításának és értékesítésének a szabadságát,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 89/107/EGK irányelv [4] a következő 3a. cikkel egészül ki:

"3a. cikk

(1) A Tanács a 3. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjától eltérően, a Bizottság javaslatára a Szerződés 100a. cikkében megállapított eljárás alapján engedélyezi a tagállamoknak tilalom fenntartását egyes olyan adalékanyagokra vonatkozóan, amelyeket a hagyományosnak tekintett élelmiszerek előállítása során használnak, feltéve ha

- ez a tilalom 1992. január 1-je óta fennáll,

- az érintett tagállamok a saját területükön engedélyezik minden olyan élelmiszer előállítását és értékesítését, amely nem tekinthető hagyományosnak és a 3. cikk rendelkezéseinek megfelel.

(2) A 2081/92/EGK rendelet [5] és a 2082/92/EGK rendelet [6] sérelme nélkül a tagállamok 1994. július 1-je előtt közlik a hagyományosnak tekintett élelmiszerek jegyzékét, részletesen megindokolják a döntésüket és mellékelnek minden olyan jogszabályi rendelkezést, amely az ilyen élelmiszerekben tiltja bizonyos adalékanyagok felhasználását.

A Bizottság 1995. április 1-je előtt javaslatot terjeszt a Tanács elé azokról a feltételekről, amelyek alapján eldönthető, hogy egy termék hagyományosnak tekinthető-e, valamint az e feltételeknek megfelelően fenntartható nemzeti tilalmakra vonatkozóan.

A Tanács a javaslatról 1996. április 1-je előtt határoz.

(3) Amíg a Tanács nem határoz a (2) bekezdésben foglaltakról, a tagállamok fenntarthatnak minden olyan tilalmat, amelyről a Bizottságot a (2) bekezdés első albekezdése értelmében értesítették, feltéve hogy azok megfelelnek az (1) bekezdésben meghatározott általános követelményeknek."

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

Erről tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1994. június 30-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

E.Klepsch

a Tanács részéről

az elnök

A. Baltas

[1] HL C 206., 1992.8.13., 1. o.

[2] HL C 73., 1993.3.15., 4. o.

[3] Az Európai Parlament 1993. május 26-i véleménye (HL C 176., 1993.6.28., 117. o.), amelyet 1993. december 2-án megerősítettek (HL C 342., 1993.12.20.,) és a Tanács 1994. március 9-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), valamint az Európai Parlament 1994. március 9-i határozata (HL C 91., 1994.3.28., 75. o.).

[4] HL L 40., 1989.2.11., 27. o.

[5] A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 208., 1992.7.24., 1. o.).

[6] A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek különleges tulajdonságainak tanúsításáról szóló, 1992. július 14-i 2082/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 208., 1992.7.24., 9. o.).

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994L0034 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994L0034&locale=hu