31989D0504[1]

A Bizottság határozata (1989. július 18.) a hibrid tenyészsertések törzskönyveit alapító vagy vezető tenyésztői szövetségek, szervezetek, valamint magánvállalkozások elismerésére és felügyeletére vonatkozó feltételek megállapításáról

A Bizottság határozata

(1989. július 18.)

a hibrid tenyészsertések törzskönyveit alapító vagy vezető tenyésztői szövetségek, szervezetek, valamint magánvállalkozások elismerésére és felügyeletére vonatkozó feltételek megállapításáról

(89/504/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyészsertésekre alkalmazandó álattenyésztés-technológiai előírásokról szóló, 1988. december 19-i 88/661/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 10. cikke (1) bekezdésének 4. francia bekezdésére,

mivel a törzskönyveket minden tagállamban tenyésztői szövetségek, tenyésztői szervezetek, magánvállalkozások vagy hatósági szolgálatok vezetik vagy alapítják; mivel tehát meg kell állapítani a tenyésztői szövetségek, szervezetek, és magánvállalkozások elismerésének kritériumait;

mivel a tenyésztői szövetségeknek, tenyésztői szervezeteknek vagy magánvállalkozásoknak hivatalos elismerésért kell folyamodniuk annak a tagállamnak az illetékes hatóságaihoz, amelynek területén a székhelyük van;

mivel amennyiben a tenyésztői szövetségek, tenyésztői szervezetek vagy magánvállalkozások megfelelnek bizonyos kritériumoknak és meghatározott célokkal rendelkeznek, a kérelemmel megkeresett tagállam hatóságainak hivatalosan el kell ismernie őket;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ahhoz, hogy a törzskönyvet vezető vagy alapító tenyésztői szövetségek, tenyésztői szervezetek vagy magánvállalkozások hivatalos elismerést kapjanak, kérelmet kell benyújtaniuk annak a tagállamnak a hatóságaihoz, amely területén székhelyük található.

2. cikk

Az érintett tagállam hatóságainak hivatalosan el kell ismerniük minden törzskönyvet vezető vagy alapító tenyésztői szövetséget, tenyésztői szervezetet vagy magánvállalkozást, ha a törzskönyv megfelel a mellékletben megállapított feltételeknek.

3. cikk

Az érintett tagállam hatóságai visszavonhatják a törzskönyvet vezető vagy alapító tenyésztői szövetség, tenyésztői szervezet vagy magánvállalkozás hivatalos elismerését, ha az érintett tenyésztői szövetség, tenyésztői szervezet vagy magánvállalkozás tartósan már nem felel meg a mellékletben megállapított feltételeknek.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. július 18-án.

a Bizottság részéről

Ray Mac Sharry

a Bizottság tagja

[1] HL L 382., 1988.12.31., 36. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

I. Ahhoz, hogy a törzskönyvet vezető vagy alapító tenyésztői szövetségek és szervezetek, valamint magánvállalkozások hivatalos elismerést kapjanak:

1. a kérelem benyújtásának helye szerinti tagállamban hatályos jogszabályok szerint jogi személyiséggel kell rendelkezniük;

2. igazolniuk kell az illetékes hatóságok felé, hogy:

a) hatékonyan működnek;

b) képesek elvégezni a származási lapok felvételéhez szükséges ellenőrzéseket;

c) megfelelő nagyságú állatállománnyal rendelkeznek fajtanemesítési program végrehajtásához;

d) fel tudják használni az állatok teljesítményvizsgálatának adatait, amelyek a fajtanemesítési program végrehajtásához szükségesek;

3. szabályzattal rendelkeznek, amely tartalmazza:

a) az állatok azonosításának rendszerét;

b) a származási lapok felvételére szolgáló rendszert;

c) a nemesítési célkitűzések meghatározását;

d) az állatállomány teljesítményvizsgálati adatainak felhasználására szolgáló rendszereket, amelyek lehetővé teszik az állatok genetikai értékének meghatározását.

II. A hivatalos elismeréshez a tenyésztői szövetségnek vagy szervezetnek rendelkeznie kell továbbá alapszabályzattal, amely meghatározza különösen a tagok közötti diszkrimináció kizárásának alapelvét.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989D0504 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989D0504&locale=hu

Tartalomjegyzék