32004R1766[1]

A Bizottság 1766/2004/EK rendelete (2004. október 13.) az 1259/1999/EK tanácsi rendelet 2004. évi alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedéseknek a Cseh Köztársaságra, Észtországra, Ciprusra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra, Máltára, Lengyelországra, Szlovéniára és Szlovákiára vonatkozó egységes területalapú támogatási rendszer tekintetében történő megállapításáról szóló 2199/2003/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 1766/2004/EK RENDELETE

(2004. október 13.)

az 1259/1999/EK tanácsi rendelet 2004. évi alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedéseknek a Cseh Köztársaságra, Észtországra, Ciprusra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra, Máltára, Lengyelországra, Szlovéniára és Szlovákiára vonatkozó egységes területalapú támogatási rendszer tekintetében történő megállapításáról szóló 2199/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Málta, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára és különösen annak 41. cikke első albekezdésére,

mivel:

(1) A 2199/2003/EK bizottsági rendelet (1) megállapítja az egységes területalapú támogatási rendszer 2004. évi alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedéseket a Cseh Köztársaságra, Észtországra, Ciprusra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra, Máltára, Lengyelországra, Szlovéniára és Szlovákiára vonatkozóan (a továbbiakban: új tagállamok). Különösen a 8. cikk (1) bekezdése rendelkezik a támogatások évente egyszer történő kifizetéséről a 2004. december 1. és 2005. április 30. közötti időszakban.

(2) A 2004-es kifizetési időszak alatt a különféle támogatást biztosító csatlakozás előtti támogatási rendszerekből való átmenetből eredő pénzforgalmi nehézségek elkerülése végett, az új tagállamoknak 2004. október 16-tól kell áttérni az egységes területalapú támogatási rendszerre, és ez az időpont egyben a 2004. évi gazdáknak járó kifizetések kezdete is.

(3) A 2199/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2199/2003/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatások kifizetésére évente egyszer kerül sor a 2004. október 16. és 2005. április 30. közötti időszakban."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2004. október 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. október 13-án.

a Bizottság részéről

Franz FISCHLER

a Bizottság tagja

(1) HL L 328., 2003.12.17., 21. o. A legutóbb az 1111/2004/EK rendelettel (HL L 213., 2004.6.15., 3. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R1766 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R1766&locale=hu