31999R1259[1]

A Tanács 1259/1999/EK rendelete (1999. május 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról

A Tanács 1259/1999/EK rendelete

(1999. május 17.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [4],

tekintettel a Számvevőszék véleményére [5],

(1) mivel a közös agrárpolitika keretébe tartozó különböző jövedelemtámogatási rendszerekben történő közvetlen támogatások tekintetében bizonyos közös feltételeket kell megállapítani;

(2) mivel a közösségi támogatási rendszer keretébe tartozó támogatásokat az illetékes nemzeti hatóságoknak az e rendeletben kifejezetten előírt levonások után teljes egészében ki kell fizetniük a kedvezményezetteknek;

(3) mivel azzal a céllal, hogy a környezet védelmét jobban beillesszék a közös piacszervezés keretébe, a tagállamoknak megfelelő környezeti intézkedéseket kell alkalmazniuk a közvetlen támogatás által érintett mezőgazdasági földterületek és mezőgazdasági termelés vonatkozásában; mivel a tagállamoknak kell dönteniük arról, hogy milyen intézkedést hoznak a környezetvédelmi előírások be nem tartása esetén; mivel a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az ilyen környezetvédelmi előírások be nem tartása esetében csökkentsék, vagy akár megszüntessék a támogatási rendszerekből származó juttatásokat; mivel a tagállamoknak az önkéntes agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalás fejében adott támogatás lehetősége ellenére meg kell tenniük az ilyen intézkedéseket;

(4) mivel a mezőgazdasági foglalkoztatási helyzet stabilizálása érdekében, valamint a mezőgazdasági üzemek együttes prosperitásának és az ilyen üzemeknek nyújtott közösségi támogatásnak a figyelembevétele céljából, továbbá annak érdekében, hogy ezáltal hozzájáruljanak a mezőgazdasággal foglalkozó valamennyi személyt magában foglaló agrártársadalom elfogadható életszínvonalához, a tagállamoknak hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy csökkenthessék a gazdálkodóknak nyújtott közvetlen támogatást abban az esetben, ha a mezőgazdasági üzemükben alkalmazott munkaerő létszáma a később meghatározandó határ alatt marad, és/vagy ha az üzemek együttes prosperitása és/vagy a támogatások teljes összege a tagállam által meghatározandó határt meghaladja; mivel azonban az ilyen csökkentés, főként a mezőgazdasági termelékenység fenntartása érdekében, nem haladhatja meg a támogatások teljes összegének 20 %-át;

(5) mivel a támogatáscsökkentések részletes szabályait a tagállamoknak objektív kritériumok alapján kell meghatározniuk; mivel a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a támogatáscsökkentés nyomán felszabaduló összegeket az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendeletben [6] előírt vidékfejlesztési támogatás keretében bizonyos kiegészítő intézkedésekre fordíthassák;

(6) mivel a közös támogatási rendszereket - adott esetben rövid időn belül - a piac változásaihoz kell igazítani; mivel a kedvezményezettek ezért nem számíthatnak arra, hogy a támogatási feltételek változatlanok maradnak, és fel kell készülniük a rendszereknek a piaci változások függvényében történő esetleges felülvizsgálatára;

(7) mivel a közös agrárpolitika támogatási rendszerei közvetlen jövedelemtámogatásról rendelkeznek, különösen azért, hogy elfogadható életszínvonalat biztosítsanak az agrártársadalom számára; mivel ez a célkitűzés szorosan kapcsolódik a vidéki térségek fenntartásához; mivel a közösségi alapok téves odaítélésének elkerülése érdekében nem fizethető támogatás azoknak a gazdálkodóknak, akikről megállapították, hogy mesterségesen teremtettek a támogatás megszerzéséhez szükséges körülményeket, azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jussanak;

(8) mivel a közvetlen támogatás jelentős költségvetési súlyát figyelembe véve, és hatásuk jobb megítélése érdekében, a közösségi rendszereket megfelelő értékelésnek kell alávetni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek által közvetlenül a gazdálkodóknak odaítélt támogatásokra vonatkozik, amelyeket teljes egészében vagy részben az EMOGA Garanciarészlege finanszíroz, kivéve az 1257/1999/EK rendeletben foglaltakat.

E támogatási rendszerek felsorolását a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Teljes összegben történő kifizetés

A támogatási rendszerek keretében a támogatásokat teljes összegben fizetik ki a kedvezményezetteknek.

3. cikk

Környezetvédelmi követelmények

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági tevékenységek vonatkozásában a tagállamok megteszik azokat a környezetvédelmi intézkedéseket, amelyeket a hasznosított mezőgazdasági földterület vagy a szóban forgó termelés esetében megfelelőnek tartanak, és amelyek e tényezők potenciális környezeti hatásaihoz mérten helyénvalóak. Ezen intézkedések között szerepelhetnek a következők:

- támogatás agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalás fejében,

- általános, kötelező környezetvédelmi előírások,

- közvetlen támogatás feltételét képező egyedi környezetvédelmi előírások.

(2) A tagállamok döntenek az (1) bekezdésben említett környezetvédelmi előírások be nem tartása ökológiai következményeinek súlyához képest megfelelő és arányos szankciókról. Az említett környezetvédelmi előírások be nem tartása esetén a tagállamok rendelkezhetnek az érintett támogatási rendszerből származó juttatások csökkentéséről, vagy adott esetben akár megszüntetéséről.

4. cikk

Differenciálás

(1) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a következő esetekben csökkentik azon támogatások összegét, amelyeket egy adott naptári évre akkor ítélnének oda a gazdálkodóknak, ha a bekezdésben foglaltakat nem vennék figyelembe:

- amennyiben az adott naptári évben a gazdálkodók mezőgazdasági üzemeiben alkalmazott munkaerő éves munkaegységben kifejezve nem éri el a tagállam által meghatározandó határt, és/vagy

- amennyiben a gazdálkodók mezőgazdasági üzemeinek - egy adott régió vagy egy kisebb földrajzi egység átlagos helyzetének megfelelő standard fedezeti hozzájárulás formájában kifejezett - együttes prosperitása az adott naptári év során a tagállam által meghatározandó határt meghaladja, és/vagy

- amennyiben a támogatási rendszerek által egy naptári évre odaítélt támogatások teljes összege a tagállamok által meghatározandó határt meghaladja.

"Éves munkaegység" az egy egész naptári éven át teljes munkaidőben alkalmazott felnőtt mezőgazdasági dolgozó - nemzeti vagy térségi szinten meghatározott - átlagos éves munkaidejét jelenti.

"Standard fedezeti hozzájárulás" a termelési érték és bizonyos költségek standard összege közötti különbséget jelenti.

(2) Az egy gazdálkodó esetében egy naptári évre vonatkozóan az (1) bekezdésben említett intézkedések alkalmazásából eredő támogatáscsökkentés nem haladhatja meg azon támogatások teljes összegének 20 %-át, amelyet a gazdálkodónak a szóban forgó naptári évre akkor ítélnének oda, ha az (1) bekezdést nem vennék figyelembe.

5. cikk

Közös rendelkezés

(1) A tagállamok a 3. és 4. cikkben említett intézkedéseket úgy alkalmazzák, hogy biztosítsák a gazdálkodókkal szemben az egyenlő bánásmódot, és elkerüljék a piac és a verseny torzulásait.

(2) Az egy adott tagállamban egy naptári évre vonatkozóan a 3. és 4. cikk figyelmen kívül hagyása esetében kifizetendő összeg és az említett cikkek alkalmazása nyomán kiszámított összeg közötti különbözetet, a 11. cikkben említett eljárás szerint meghatározott határidőn belül, az 1257/1999/EK rendelet 10-12. cikke (korengedményes nyugdíjazás), 13-21. cikke (kedvezőtlen helyzetű térségek és környezetvédelmi korlátozások által érintett térségek), 22-24. cikke (agrár-környezetvédelem), valamint 31. cikke (erdősítés) szerinti intézkedésekre nyújtott kiegészítő közösségi támogatásként az érintett tagállam rendelkezésére kell bocsátani.

6. cikk

Felülvizsgálat

A támogatási rendszerek működtetése nem sérti a piac változásai tükrében bármikor elvégezhető felülvizsgálat lehetőségét.

7. cikk

A kifizetés korlátozása

Az egyes támogatási rendszerek egyedi rendelkezései ellenére sem fizethető támogatás olyan kedvezményezettek részére, akikről, illetve amelyekről megállapítást nyer, hogy mesterségesen teremtettek a támogatás megszerzéséhez szükséges körülményeket, azzal a szándékkal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jussanak.

8. cikk

Értékelés

A hatékonyságuk felmérése érdekében, a támogatási rendszerek által nyújtott támogatásokat értékelésnek kell alávetni, amely annak megállapítására irányul, hogy célkitűzéseik függvényében milyen hatást fejtettek ki a támogatások, és hogyan befolyásolták az érintett piacokat.

9. cikk

A Bizottság tájékoztatása

A tagállamok részletesen tájékoztatják a Bizottságot az e rendelet végrehajtására tett intézkedésekről.

10. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "gazdálkodó": olyan egyéni mezőgazdasági termelő - természetes vagy jogi személy, vagy természetes, illetve jogi személyek csoportja, függetlenül a csoportnak és tagjainak a nemzeti jog szerinti jogi státusától -, akinek, illetőleg amelynek mezőgazdasági üzeme a Közösség területén található;

b) "mezőgazdasági üzem": az adott gazdálkodó által működtetett, ugyanazon tagállam területén található termelési egységek összessége;

c) az egy naptári évre vonatkozóan odaítélendő támogatások tartalmazzák az adott naptári évben kezdődő más időszakokra vonatkozóan odaítélendő támogatásokat is.

11. cikk

Részletes szabályok

Az egyes szántóföldi növények termelői számára támogatási rendszer létrehozásáról szóló, 1999. május 17-i 1251/1999/EK tanácsi rendelet 9. cikkében [7] említett eljárás szerint, vagy a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendelet 43. cikkében [8] említett eljárás szerint, illetve szükség esetén a mezőgazdasági piacok közös szervezéséről szóló egyéb rendeletek megfelelő cikkeiben említett eljárás szerint a Bizottság elfogadja:

- szükség szerint az e rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat, beleértve különösen a 3. és 4. cikkben foglaltak kijátszásának megakadályozásához szükséges intézkedéseket, valamint a 7. cikkre vonatkozó intézkedéseket, és

- a mellékletnek az 1. cikkben meghatározott kritériumok figyelembevételével szükségessé váló módosításait.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2000. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. május 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

K.-H. Funke

[1] HL C 170., 1998.6.4., 93. o.

[2] 1999. május 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 407., 1998.12.28., 208. o.

[4] HL C 93., 1999.4.6., 1. o.

[5] HL C 401., 1998.12.22., 3. o.

[6] HL L 160., 1999.6.26., 80. o.

[7] HL L 160., 1999.6.26., 1. o.

[8] HL L 160., 1999.6.26., 21. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN MEGHATÁROZOTT KRITÉRIUMOKNAK MEGFELELŐ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK JEGYZÉKE

Ágazat | Jogalap | Megjegyzések |

Szántóföldi növények | 1251/1999/EK rendelet 2. és 5. cikke | Területalapú támogatás, beleértve a területpihentetési támogatást, a durumbúzára vonatkozó kiegészítő támogatást és a különleges támogatást |

Burgonyakeményítő | 1766/92/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése | Támogatás |

Gabonafélék | 3653/90/EGK rendelet (a 738/93/EGK rendelet szerint értelmezve) 3. cikke | A gabonafélék piacának közös szervezését szabályozó átmeneti intézkedések Portugáliában |

Olívaolaj | 136/66/EGK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése | Termelési támogatás |

Szemes hüvelyesek | 1577/96/EK rendelet 1. cikke | Területalapú támogatás |

Len | 1308/70/EGK rendelet 4. cikke | Területalapú támogatás (a gazdálkodóknak fizetett hányad) |

Kender | 1308/70/EGK rendelet 4. cikke | Területalapú támogatás |

Selyemhernyó | 845/72/EGK rendelet 2. cikke | Tenyésztésösztönző támogatás |

Banán | 404/93/EGK rendelet 12. cikke | Termelési támogatás |

Aszalt szőlő | 2201/96/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése | Területalapú támogatás |

Dohány | 2075/92/EGK rendelet 3. cikke | Termelési támogatás |

Vetőmagvak | 2358/71/EGK rendelet 3. cikke | Termelési támogatás |

Komló | 1696/71/EGK rendelet 12. cikke | Területalapú támogatás |

1098/98/EK rendelet | Támogatás csak ideiglenes pihentetésre |

Rizs | 3072/95/EK rendelet 6. cikke | Területalapú támogatás |

Marha- és borjúhús | 1254/1999/EK rendelet 4., 5., 6. és 10., 11., 13. cikke | Különleges jövedelemtámogatás, szezonalitást csökkentő támogatás, anyatehénre vonatkozóan nyújtott jövedelemtámogatás (beleértve az üszőért fizetettet és beleértve az anyatehénre vonatkozóan nyújtott kiegészítő nemzeti jövedelemtámogatást társfinanszírozás esetén), vágási támogatás, külterjes tartásra nyújtott támogatás, kiegészítő támogatások |

Tej és tejtermékek | 1256/1999/EK rendelet 16. és 17. cikke | Tejipari jövedelemtámogatás és kiegészítő támogatások |

Juh és kecske | 2467/98/EK rendelet 5. cikke | Anyajuh és nősténykecske tekintetében nyújtott jövedelemtámogatás, valamint kedvezőtlen helyzetű térségeknek nyújtott támogatás |

Agrárpénzek | 2799/98/EK rendelet 4. és 5. cikke 2800/98/EK rendelet 2. és 3. cikke | Termelőknek nyújtott támogatások (beleértve az átmeneti rendelet alapján fizetettet is) |

Poseidom | 3763/91/EGK rendelet 5. cikke, 13. cikkének (1) bekezdése, 17. cikke | Ágazatok: marha- és borjúhús; gyümölcs-, zöldség-, növény- és virágtermesztés fejlesztése; cukor |

Poseima | 1600/92/EGK rendelet 11., 14. és 24., 16. és 27., 17. cikke és 25. cikkének (1) bekezdése, 22. és 29., valamint 30. cikke | Ágazatok: gyümölcs-, zöldség-, növény- és virágtermesztés fejlesztése; marha- és borjúhús, valamint tej; burgonya és endívia; cukor; bor; ananász |

Poseican | 1601/92/EGK rendelet 10., 13., 15., 19., 20., 24. cikke | Ágazatok: marha- és borjúhús; gyümölcs-, zöldség-, növény- és virágtermesztés fejlesztése; juh és kecske; bor; burgonya; méz |

Égei-szigetek | 2019/93/EGK rendelet 6., 7., 8., 9., 11., 12. cikke | Ágazatok: marha- és borjúhús; gyümölcs-, zöldség-, növény- és virágtermesztés fejlesztése; burgonya; bor; olíva; méz |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R1259 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R1259&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék