32013D0129[1]

2013/129/EU: A Tanács határozata ( 2013. március 7. ) a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről

A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. március 7.)

a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről

(2013/129/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság kezdeményezésére,

mivel:

(1) A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának kibővített tudományos bizottsága rendkívüli ülésén, a 2005/387/IB határozat 6. cikke alapján a 4-metilamfetaminról szóló kockázatértékelő jelentést készített, amelyet a Bizottság 2012. november 29-án kapott meg.

(2) A 4-metilamfetamin az amfetamin szintetikus, gyűrűn metilezett származék, amelyet főként por és krém formájában koboztak el amfetamint és koffeint tartalmazó mintákban, ám megtalálták tabletta és folyadék formájában is. Az illegális amfetaminok piacán jelent meg, ahol elllenőrzött kábítószerként, amfetaminként árulják és használják. Egy jelentés szerint az anyagot kimutatták egy interneten árult, kereskedelmi forgalomban levő termékben. A 4-metilamfetamin szintetizálásához az elsődleges vegyi prekurzor a 4-metilbenzil metilketon (4-metil-BMK), ami úgy tűnik, hogy megvásárolható az interneten, és ami nem tartozik az ellenőrizendő anyagok körébe a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme elleni 1988-as ENSZ-egyezmény alapján.

(3) A fogyasztók ritkán számoltak be a 4-metilamfetamin fiziológiai hatásairól, mivel a fogyasztók jellemzően nem voltak annak tudatában, hogy fogyasztottak az anyagból. Néhány rendelkezésre álló jelentés azonban utal arra, hogy stimuláló hatásai vannak. Az emberekkel kapcsolatban rendelkezésre álló korlátozott adatok arra engednek következtetni, hogy a 4-metilamfetamin káros hatásai közé tartozik a hipertemia, a magas vérnyomás, az anorexia, az émelygés, az izzadás, az emésztési zavarok, a köhögés, a hányás, a fejfájás, a palpitáció, az álmatlanság, a paranoia, a szorongás és a depresszió. A jelenleg rendelkezésre álló adatok nem elégségesek az anyag függőséget kialakító relatív hatásának meghatározásához.

(4) A rendelkezésre álló korlátozott adatok szerint a 4-metilamfetamin akut toxicitása hasonló más stimulálószerekéhez. Egyes bizonyítékok arra utalnak, hogy a 4-metilamfetaminnak más szerekkel - ideértve az amfetamint és a koffeint is - keverve magasabb lehet az általános toxicitás kockázata.

(5) 4 tagállamban összesen 21 olyan haláleset történt, ahol a 4-metilamfetamint magában, vagy egy vagy több szerrel, így különösen az amfetaminnal együtt kimutatták a boncolásnál vett mintákban. Noha a rendelkezésre álló információk alapján nem lehetséges teljes bizonyossággal megállapítani a 4-metilamfetamin szerepét ezeknél a haláleseteknél, néhány esetekben ez az anyag volt a túlsúlyban levő kábítószer, amelynek szintje hasonló volt az amfetaminfogyasztás miatt bekövetkezett egyes haláleseteknél mért szinthez.

(6) A 4-metilamfetamint 15 tagállamban mutatták ki, és egy tagállam jelentette, hogy a területén előállítják az anyagot. Nehéz megbecsülni kifejezetten a 4-metilamfetamin elterjedtségét. Nem áll rendelkezésre információ arról, hogy a fogyasztói csoportok mennyire keresik kifejezetten ezt a szert és az internetes áruházakban nincs kereskedelmi forgalomban.

(7) A rendelkezésre álló információk arra utalnak, hogy a 4-metilamfetamint ugyanazok a szervezett bűnözői csoportok állítják elő és forgalmazzák, amelyek az amfetamin előállításában és kereskedelmében is érintettek.

(8) A 4-metilamfetaminnak nincs ismert, megalapozott vagy elismert gyógyászati értéke vagy alkalmazása az Unióban, ezért nincs az anyag esetében forgalombahozatali engedély előírva az Unióban. Nincs bizonyék arra, hogy analitikus referenciamintakénti, és a tudományos kutatásban való használatán kívül bármilyen legitim célra fel lehetne használni.

(9) A 4-metilamfetamin jelenleg nem áll és ez idáig nem állt az ENSZ rendszere által végzett értékelés alatt. Nyolc tagállam vonta ellenőrzés alá a 4-metilamfetamint az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeiken alapuló, kábítószer-ellenőrzésre vonatkozó jogszabályaik előírásainak megfelelően. Két másik tagállam használja nemzeti jogszabályaiban a fenetilaminok általános meghatározását, míg egy tagállam az orvosi jogszabályok körében szabályozza.

(10) A kockázatértékelési jelentés kimondja, hogy csak korlátozottan állnak rendelkezésre tudományos bizonyítékok a 4-metilamfetamin jellemzőiről és a vele járó kockázatokról, valamint rámutat arra, hogy további tanulmányokat kell készíteni az anyaggal járó átfogó egészségügyi és társadalmi kockázatokról. Azonban a rendelkezésre álló bizonyítékok megfelelőképpen indokolják a 4-metilamfetamin ellenőrzésének bevezetését az Unióban. Részint a különösen más szerekkel kombináltan jelentkező egészségügyi kockázatok eredményekképen indokolt, amelyeket a 4-metilamfetamin a bekövetkezett halálesetek során észlelt jelenléte támaszt alá; részint pedig azért, mert a szer megjelenésében és hatásaiban hasonló az amfetaminhoz; az a tény, hogy a fogyasztók tudtukon kívül élhetnek vele, valamint a 4-metilamfetamin korlátozott gyógyászati értéke és felhasználása igazolják, hogy a 4-metilamfetamint ellenőrzésnek vessék alá az Unióban.

(11) Tekintettel arra, hogy 10 tagállam már ellenőrzés alá vonta a 4-metilamfetamint, az egész Unióra kiterjedő ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetés segíthet a határokon átnyúló jogérvényesítéssel, valamint az igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos problémák megelőzésében.

(12) Az egész Unióra kiterjedő ellenőrzés segíthet megakadályozni azt is, hogy a 4-metilamfetamin az amfetamin alternatívájává váljon az illegális kábítószerek piacain,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 4-metilamfetamin nevű új pszichoaktív szer mostantól az Unióra kiterjedő ellenőrzés alá kerül.

2. cikk

2014. március 17-ig a tagállamok nemzeti jogukkal összhangban megteszik a szükséges lépéseket, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeiken alapuló jogszabályaik előírásainak megfelelően a 4-metilamfetamin anyagot ellenőrzési intézkedéseknek és büntetőjogi szankcióknak vessék alá.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. SHATTER

(1) HL L 127., 2005.5.20., 32. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013D0129 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013D0129&locale=hu