31987R3976[1]

A Tanács 3976/87/EGK rendelete (1987. december 14.) a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a légiközlekedési ágazaton belüli megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

A TANÁCS 3976/87/EGK RENDELETE

(1987. december 14.)

a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a légiközlekedési ágazaton belüli megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 87. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményeire ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményeire ( 3 ),

mivel a 3975/87/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) meghatározza a versenyszabályoknak a légiközlekedési ágazat vállalkozásaira történő alkalmazásának szabályait; mivel a Tanács 17. rendelete ( 5 ) meghatározza a versenyszabályok alkalmazásának szabályait a nem közvetlenül a légiközlekedési szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra;

mivel a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdésének alkalmazásától el lehet tekinteni a 85. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjai tekintetében;

mivel a 85. cikk (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó közös rendelkezéseket a 87. cikk értelmében rendelet útján kell elfogadni; mivel a 87. cikk (2) bekezdése b) pontjának megfelelően a fenti rendeletben meg kell állapítani a 85. cikk (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat, figyelembe véve egyrészről a hatékony felügyelet biztosításának, másrészről a hatósági ellenőrzés lehető legnagyobb mértékű egyszerűsítésének szükségességét; mivel a 87. cikk (2) bekezdésének d) pontja értelmében e rendeletnek meg kell határoznia mind a Bizottság, mind a Bíróság feladatait;

mivel a légiközlekedési ágazatot mind ez ideig nemzetközi megállapodások, kétoldalú államközi megállapodások és légifuvarozók két- és többoldalú megállapodásainak hálózata szabályozta; mivel e nemzetközi szabályozási rendszernek a verseny fokozásához szükséges változtatásait fokozatosan kell véghezvinni, időt hagyva a légiközlekedési ágazatnak az alkalmazkodásra;

mivel ezért a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy rendeletben nyilvánítsa ki, miszerint a 85. cikk (1) bekezdésének előírásai nem vonatkoznak a vállalkozások közötti megállapodások, a vállalkozások társulásai által hozott döntések és az összehangolt magatartások egyes csoportjaira;

mivel meg kell határozni, hogy a Bizottság, a tagállamok illetékes hatóságaival szoros és állandó kapcsolatban, milyen különleges feltételek mellett és körülmények között gyakorolhatja e hatásköreit;

mivel kívánatos, hogy különösen a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjai csoportmentességben részesüljenek; mivel e mentességeket korlátozott időtartamra kell nyújtani, amely alatt a légifuvarozók alkalmazkodhatnak a verseny fokozódásához; mivel a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy a tagállamokkal szoros kapcsolatban pontosan meghatározza e mentességek körét és a rájuk irányadó feltételeket;

mivel nem kerülhet sor mentesítésre, ha a 85. cikk (3) bekezdésében előírt feltételek nem teljesülnek; mivel a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen, ha bebizonyosodik, hogy egy megállapodás a 85. cikk (3) bekezdésével összeegyeztethetetlen hatásokkal jár; mivel a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy először ajánlásokat intézzen a felekhez, majd határozatokat hozzon;

mivel e rendelet nem érinti a Szerződés 90. cikkének alkalmazását;

mivel az állam- és kormányfők 1986. júniusi találkozójukon megállapodtak abban, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió erősítését célzó közösségi fellépések alapján 1992-re ki kell építeni a légiközlekedés belső piacát; mivel e rendelet előírásai, a tagállamok közötti menetrend szerinti légijáratok díjtételeiről szóló, 1987. december 14-i 87/601/EGK tanácsi irányelvben ( 6 ) és a tagállamok közötti menetrend szerinti légijáratokon a személyszállítási kapacitásnak a légifuvarozók közötti felosztásáról és a légifuvarozóknak a tagállamok közötti menetrend szerinti légijáratok útvonalaihoz való hozzáféréséről szóló, 1987. december 14-i 87/602/EGK tanácsi határozatban ( 7 ) foglalt előírásokkal együtt az ebben az irányban megtett első lépést jelentik; következésképp a Tanács az állam- és kormányfők által kitűzött cél elérése érdekében a hároméves kezdeti időszak végén további liberalizációs intézkedéseket fog hozni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendeletet a -----, ----- légiközlekedésre kell alkalmazni.

2. cikk

(1) A Bizottság a 3975/87/EGK rendelet alkalmazásának sérelme nélkül a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdésével összhangban, rendelet útján kinyilváníthatja, hogy a 85. cikk (1) bekezdése nem vonatkozik vállalkozások közötti megállapodások, vállalkozások társulásai által hozott döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira.

2. A Bizottság ilyen rendeleteket különösen azokra a megállapodásokra, döntésekre vagy összehangolt magatartásokra hozhat, amelynek célja az alábbiak egyike:

- a légitársaságok menetrendjének közös tervezése és összehangolása,

- konzultációk a menetrend szerinti légijáratok személy- és poggyászszállítási, továbbá áruszállítási díjtételeiről,

- közös üzemeltetési megállapodás az új, kevésbé forgalmas menetrend szerinti légiszolgáltatásokkal kapcsolatban,

- a repülőtéri résidők kiosztása és repülőtéri menetrend kialakítása; a Bizottság biztosítja, hogy ezek a szabályok összhangban legyenek a Tanács által elfogadott magatartási kódex előírásaival,

- a légiközlekedési vállalkozások menetrendkészítéssel, helyfoglalással és jegykiadással kapcsolatos számítógépes helyfoglalási rendszereinek közös beszerzése, fejlesztése és működtetése; a Bizottság biztosítja, hogy ezek a szabályok összhangban legyenek a Tanács által elfogadott magatartási kódex előírásaival.

(3) A (2) bekezdés sérelme nélkül e bizottsági rendeleteknek meg kell határozniuk, hogy a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások mely csoportjaira alkalmazandók és különösen meg kell jelölniük:

a) azokat a korlátozásokat vagy kikötéseket, amelyek a megállapodásokban, döntésekben és összehangolt magatartásokban szerepelhetnek, és azokat, amelyek nem;

b) azokat a kikötéseket, amelyeket a megállapodásoknak, döntéseknek és összehangolt magtartásoknak tartalmazniuk kell, vagy az egyéb teljesítendő feltételeket.

3. cikk

A 2. cikk alapján elfogadott bármely rendeletnek meghatározott időtartamra kell vonatkoznia.

Amennyiben annak elfogadását előidéző bármely körülmény megváltozott, a rendelet hatályon kívül helyezhető vagy módosítható; ebben az esetben határidőt kell szabni azoknak a megállapodásoknak és összehangolt magatartásoknak a módosítására, amelyekre a hatályon kívül helyezést vagy módosítást megelőzően a korábbi rendeletet alkalmazták.

4. cikk

A 2. cikk értelmében elfogadott rendeleteknek tartalmazniuk kell azt az előírást, hogy e rendeleteknek a hatálybalépésük napján már hatályos megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra visszaható hatályuk van.

4a. cikk

A 2. cikk alapján elfogadott rendelet előírhatja, hogy a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalmat az említett rendeletben meghatározott ideig nem kell alkalmazni azokra a csatlakozás időpontjában már létező megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása következtében a 85. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak, és nem felelnek meg a 85. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek. E cikk azonban nem alkalmazandó azokra a megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek a csatlakozás időpontjában már az EGT-megállapodás 53. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak.

5. cikk

A rendelet elfogadása előtt a Bizottság nyilvánosságra hozza annak tervezetét, és felhívást intéz minden személyhez és szervezethez, hogy az általa meghatározott ésszerű, de legalább egy hónapos határidőn belül tegyék meg észrevételeiket.

6. cikk

A Bizottság a rendelettervezet közzététele és a rendelet elfogadása előtt konzultál a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet ( 8 ) 14. cikkében említett tanácsadó bizottsággal.

9. cikk

Ez a rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 182., 1984.7.9., 3. o.

( 2 ) HL C 262., 1985.10.14., 44. o.HL C 190., 1987.7.20., 182. o. és HL C 345., 1987.12.21.

( 3 ) HL C 303., 1985.11.25., 31. o. és HL C 333., 1986.12.29., 27. o.

( 4 ) HL L 374., 1987.12.31., 1. o.

( 5 ) HL 13., 1962.2.21., 204/62. o.

( 6 ) HL L 374., 1987.12.31., 12. o.

( 7 ) HL L 374., 1987.12.31., 19. o.

( 8 ) HL L 1., 2003.1.4., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987R3976 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987R3976&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01987R3976-20040501 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01987R3976-20040501&locale=hu