31987R3976[1]

A Tanács 3976/87/EGK rendelete (1987. december 14.) a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a légiközlekedési ágazaton belüli megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

A Tanács 3976/87/EGK rendelete

(1987. december 14.)

a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a légiközlekedési ágazaton belüli megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 87. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményeire [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményeire [3],

mivel a 3975/87/EGK tanácsi rendelet [4] meghatározza a versenyszabályoknak a légiközlekedési ágazat vállalkozásaira történő alkalmazásának szabályait; mivel a Tanács 17. rendelete [5] meghatározza a versenyszabályok alkalmazásának szabályait a nem közvetlenül a légiközlekedési szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra;

mivel a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdésének alkalmazásától el lehet tekinteni a 85. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjai tekintetében;

mivel a 85. cikk (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó közös rendelkezéseket a 87. cikk értelmében rendelet útján kell elfogadni; mivel a 87. cikk (2) bekezdése b) pontjának megfelelően a fenti rendeletben meg kell állapítani a 85. cikk (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat, figyelembe véve egyrészről a hatékony felügyelet biztosításának, másrészről a hatósági ellenőrzés lehető legnagyobb mértékű egyszerűsítésének szükségességét; mivel a 87. cikk (2) bekezdésének d) pontja értelmében e rendeletnek meg kell határoznia mind a Bizottság, mind a Bíróság feladatait;

mivel a légiközlekedési ágazatot mind ez ideig nemzetközi megállapodások, kétoldalú államközi megállapodások és légifuvarozók két- és többoldalú megállapodásainak hálózata szabályozta; mivel e nemzetközi szabályozási rendszernek a verseny fokozásához szükséges változtatásait fokozatosan kell véghezvinni, időt hagyva a légiközlekedési ágazatnak az alkalmazkodásra;

mivel ezért a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy rendeletben nyilvánítsa ki, miszerint a 85. cikk (1) bekezdésének előírásai nem vonatkoznak a vállalkozások közötti megállapodások, a vállalkozások társulásai által hozott döntések és az összehangolt magatartások egyes csoportjaira;

mivel meg kell határozni, hogy a Bizottság, a tagállamok illetékes hatóságaival szoros és állandó kapcsolatban, milyen különleges feltételek mellett és körülmények között gyakorolhatja e hatásköreit;

mivel kívánatos, hogy különösen a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjai csoportmentességben részesüljenek; mivel e mentességeket korlátozott időtartamra kell nyújtani, amely alatt a légifuvarozók alkalmazkodhatnak a verseny fokozódásához; mivel a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy a tagállamokkal szoros kapcsolatban pontosan meghatározza e mentességek körét és a rájuk irányadó feltételeket;

mivel nem kerülhet sor mentesítésre, ha a 85. cikk (3) bekezdésében előírt feltételek nem teljesülnek; mivel a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen, ha bebizonyosodik, hogy egy megállapodás a 85. cikk (3) bekezdésével összeegyeztethetetlen hatásokkal jár; mivel a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy először ajánlásokat intézzen a felekhez, majd határozatokat hozzon;

mivel e rendelet nem érinti a Szerződés 90. cikkének alkalmazását;

mivel az állam- és kormányfők 1986. júniusi találkozójukon megállapodtak abban, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió erősítését célzó közösségi fellépések alapján 1992-re ki kell építeni a légiközlekedés belső piacát; mivel e rendelet előírásai, a tagállamok közötti menetrend szerinti légijáratok díjtételeiről szóló, 1987. december 14-i 87/601/EGK tanácsi irányelvben [6] és a tagállamok közötti menetrend szerinti légijáratokon a személyszállítási kapacitásnak a légifuvarozók közötti felosztásáról és a légifuvarozóknak a tagállamok közötti menetrend szerinti légijáratok útvonalaihoz való hozzáféréséről szóló, 1987. december 14-i 87/602/EGK tanácsi határozatban [7] foglalt előírásokkal együtt az ebben az irányban megtett első lépést jelentik; következésképp a Tanács az állam- és kormányfők által kitűzött cél elérése érdekében a hároméves kezdeti időszak végén további liberalizációs intézkedéseket fog hozni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendeletet a Közösség repülőterei közötti, nemzetközi légiközlekedésre kell alkalmazni.

2. cikk

(1) A Bizottság a 3975/87/EGK rendelet alkalmazásának sérelme nélkül a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdésével összhangban, rendelet útján kinyilváníthatja, hogy a 85. cikk (1) bekezdése nem vonatkozik vállalkozások közötti megállapodások, vállalkozások társulásai által hozott döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira.

(2) A Bizottság ilyen rendeleteket különösen azokra a megállapodásokra, döntésekre vagy összehangolt magatartásokra vonatkozóan hozhat, amelyeknek tárgya az alábbiak egyike:

- a menetrend szerinti légijáratokon biztosítandó kapacitás közös tervezése és összehangolása, amennyiben az előmozdítja a járatok biztosítását a nap kevésbé forgalmas óráiban vagy a kevésbé forgalmas időszakokban, illetve a kevésbé terhelt útvonalakon mindaddig, ameddig bármelyik szerződő fél kötbérfizetési kötelezettség nélkül visszaléphet e megállapodásoktól, döntésektől vagy összehangolt magatartásoktól, ha legfeljebb három hónapos értesítési kötelezettség mellett közli, hogy a következő időszakban nem szándékozik a közös tervezésben és összehangolásban részt venni,

- a menetrend szerinti légijáratokból származó bevétel megosztása, amennyiben az átutalás nem több, mint az átutaló fél által egy meghatározott út során szerzett felosztható bevétel 1 %-a, s nincs költségmegosztás vagy -viselés az átutaló fél részéről, valamint az átutalás annak a veszteségnek az ellentételezésére történik, amely a kedvezményezett felet a nap kevésbé forgalmas időpontjaira vagy a kevésbé forgalmas időszakokra beosztott járatai miatt éri,

- konzultációk a menetrend szerinti légijáratok személy- és poggyászszállítási díjtételeire, viteldíjaira és feltételeire vonatkozó javaslatok közös előkészítéséről, feltéve hogy ezek a konzultációk önkéntesek, a légifuvarozókat nem kötik azok eredményei és a Bizottság, valamint azok a tagállamok, amelyeknek légifuvarozói érintettek, megfigyelőként részt vehetnek bármely ilyen konzultáción,

- a repülőtéri résidők kiosztása és a repülőtéri menetrend kialakítása, feltéve hogy az érintett légifuvarozók jogosultak részt venni e megállapodásokban, s hogy az ilyen megállapodásokra előírt nemzeti és multilaterális eljárások átláthatóak és számolnak a nemzeti vagy nemzetközi hatóságok által előírt minden korlátozással és elosztási szabállyal, illetve minden olyan jogot figyelembe vesznek, amelyet a légifuvarozók a múltban megszereztek,

- a légiközlekedési vállalatok menetrendkészítéssel, helyfoglalással és jegykiadással kapcsolatos számítógépes helyfoglalási rendszereinek közös beszerzése, fejlesztése és működtetése, feltéve hogy a tagállamok légifuvarozói egyenlő feltételek mellett jutnak hozzá e rendszerekhez, s a résztvevő légifuvarozók szolgáltatásaikat megkülönböztetéstől mentes alapon ajánlják ki, s végül, hogy bármely résztvevő ésszerű felmondási idővel kiléphet a rendszerből,

- földi műszaki és műveleti tevékenység a repülőtereken, így például repülőgép-mozgatás, üzemanyag-ellátás, tisztítás és biztonsági ellenőrzés,

- utas-, posta-, teher- és kézipoggyász-kezelés a repülőtéren,

- a repülés során felszolgált élelmiszerek biztosítása.

(3) A (2) bekezdés sérelme nélkül e bizottsági rendeleteknek meg kell határozniuk, hogy a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások mely csoportjaira alkalmazandók és különösen meg kell jelölniük:

a) azokat a korlátozásokat vagy kikötéseket, amelyek a megállapodásokban, döntésekben és összehangolt magatartásokban szerepelhetnek, és azokat, amelyek nem;

b) azokat a kikötéseket, amelyeket a megállapodásoknak, döntéseknek és összehangolt magtartásoknak tartalmazniuk kell, vagy az egyéb teljesítendő feltételeket.

3. cikk

A Bizottság által a 2. cikk értelmében elfogadott rendeletek 1991. január 31-én hatályukat vesztik.

4. cikk

A 2. cikk értelmében elfogadott rendeleteknek tartalmazniuk kell azt az előírást, hogy e rendeleteknek a hatálybalépésük napján már hatályos megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra visszaható hatályuk van.

5. cikk

A rendelet elfogadása előtt a Bizottság nyilvánosságra hozza annak tervezetét, és felhívást intéz minden személyhez és szervezethez, hogy az általa meghatározott ésszerű, de legalább egy hónapos határidőn belül tegyék meg észrevételeiket.

6. cikk

A Bizottság, mielőtt a rendelettervezetet nyilvánosságra hozza és a rendeletet elfogadja, konzultál a 3975/87/EGK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésével létrehozott légiközlekedési ágazaton belüli megállapodásokkal és gazdasági erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal.

7. cikk

(1) Amennyiben az érintett személyek nem tartanak be valamely, a 2. cikk értelmében elfogadott rendelettel nyújtott mentességhez kapcsolódó feltételt vagy kötelezettséget, a kötelezettségszegés felszámolása érdekében a Bizottság:

- ajánlásokat intéz az érintett személyekhez, és

- ha e személyek nem veszik figyelembe ezen ajánlásokat, az adott kötelezettségszegés súlyosságától függően a Bizottság olyan határozatot hozhat, amely megtiltja számukra vagy megköveteli tőlük meghatározott cselekmények végrehajtását, vagy a számukra biztosított csoportmentességet visszavonva, a 3975/87/EGK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján egyedi mentességet nyújt nekik, vagy a biztosított csoportmentességet megvonja tőlük.

(2) Ha a Bizottság hivatalból, vagy egy tagállam, illetve olyan természetes vagy jogi személyek kérésére, amelyek jogos igényt kívánnak érvényesíteni megállapítja, hogy az adott esetben valamely megállapodás, döntés vagy összehangolt magatartás, amely a 2. cikk (2) bekezdése alapján elfogadott rendelet értelmében csoportmentességet kapott, ám a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdésével összeegyeztethetetlen hatásokat vált ki vagy a 86. cikk értelmében tilos, úgy az ilyen megállapodástól, döntéstől vagy összehangolt magatartástól megvonhatja a csoportmentesség kedvezményét, és a 3975/87/EGK rendelet 13. cikke szerint a jogsértés felszámolására megteheti a megfelelő intézkedéseket.

(3) A Bizottság, a (2) bekezdés szerinti határozata előtt a jogsértéssel való felhagyásra irányuló ajánlásokat intézhet az érintett személyekhez.

8. cikk

A Tanács, a Bizottság 1989. november 1-jéig benyújtandó javaslata alapján, 1990. június 30-ig dönt e rendelet felülvizsgálatáról.

9. cikk

Ez a rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1987. december 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

U. Ellemann-Jensen

[1] HL C 182., 1984.7.9., 3. o.

[2] HL C 262., 1985.10.14., 44. o.HL C 190., 1987.7.20., 182. o. és HL C 345., 1987.12.21.

[3] HL C 303., 1985.11.25., 31. o. és HL C 333., 1986.12.29., 27. o.

[4] HL L 374., 1987.12.31., 1. o.

[5] HL 13., 1962.2.21., 204/62. o.

[6] HL L 374., 1987.12.31., 12. o.

[7] HL L 374., 1987.12.31., 19. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987R3976 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987R3976&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére