32002R0143[1]

A Bizottság 143/2002/EK rendelete (2002. január 24.) az 571/88/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének a mezőgazdasági üzemszerkezet 2003., 2005. és 2007. évi közösségi felmérésének szervezését figyelembe vevő módosításáról

A Bizottság 143/2002/EK rendelete

(2002. január 24.)

az 571/88/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének a mezőgazdasági üzemszerkezet 2003., 2005. és 2007. évi közösségi felmérésének szervezését figyelembe vevő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 98/377/EK bizottsági rendelettel [1] módosított, a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó közösségi felmérések szervezéséről szóló, 1988. február 29-i 571/88/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1) A felmérésre kerülő jellemzők meghatározásakor, amennyire csak lehetséges, törekedni kell a felmérés válaszadói terhelésének korlátozására.

(2) A közös agrárpolitika fejlesztése és szabályozása céljából a jellemzők jegyzékét felül kell vizsgálni, és az új információs szükségletek figyelembevételével módosítani kell.

(3) A fenntartható közös agrárpolitika elérésének új politikai célja több információt igényel, különösen a mezőgazdaság és a környezet összetett kapcsolatáról.

(4) A hosszú időszak alatt nagy földrajzi területen összegyűjtött információk használata megköveteli, hogy az adatok a forrástól függetlenül azonos minőségűek legyenek;

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 72/279/EGK tanácsi határozattal [3] létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 571/88/EGK rendelet I. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Amennyiben a Bizottság felhatalmazza a tagállamokat az 571/88/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése szerinti statisztikai felméréseken kívüli más forrásokból származó információk felhasználására, akkor a tagállamoknak meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy ezen információk a statisztikai felmérésekből származó információkkal azonos minőségűek legyenek.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

E rendeletet a 2003-2007. évi közösségi mezőgazdasági üzemszerkezeti felmérésekre kell alkalmazni.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. január 24-én.

a Bizottság részéről

Pedro Solber Mira

a Bizottság tagja

[1] HL L 168., 1998.6.13., 29. o.

[2] HL L 56., 1988.3.2., 1. o.

[3] HL L 179., 1972.8.7., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R0143 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R0143&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére