32018L0912[1]

A Tanács (EU) 2018/912 irányelve (2018. június 22.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS (EU) 2018/912 IRÁNYELVE

(2018. június 22.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A 2006/112/EK tanácsi irányelv (3) 97. cikke előírja, hogy 2016. január 1-jétől2017. december 31-ig az általános adómérték nem lehet kevesebb, mint 15 %.

(2) A hozzáadottérték-adó (héa) általános mértékének alkalmazása biztosítja a közös hozzáadottértékadó-rendszer zökkenőmentes működését, ezért azt fenn kell tartani.

(3) A minimális általános héamértéket indokolt a jelenlegi 15 %-os értéken tartani, valamint azt állandóvá tenni.

(4) Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a héa általános mértékének meghatározását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés terjedelme vagy hatásai miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv em lépi túl az cél eléréséhez szükséges mértéket.

(5) A 2006/112/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 97. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"97. cikk

Az általános adómérték nem lehet kevesebb, mint 15 %."

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2018. szeptember 1-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2018. június 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

V. GORANOV

(1) Az Európai Parlament 2018. április 19-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. május 23-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018L0912 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018L0912&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére